Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
H140201  Info block
Management en engineering methodes en industrialisatie  Info block
Andere benamingen
Hoofd methodes in de industrie (m/v)  Info block
Bureauchef methodes in de industrie (m/v)  Info block
Diensthoofd methodes in de industrie (m/v)  Info block
Adviseur methodes in de industrie (m/v)  Info block
Consultant methodes en planning in de industrie (m/v)  Info block
Projectcoördinator methodes in de industrie (m/v)  Info block
Coördinator methodes-productieplanning in de industrie (m/v)  Info block
Kostenramer methodes-industrialisatie (m/v)  Info block
Directeur methodes in de industrie (m/v)  Info block
Directeur industrialisatie (m/v)  Info block
Directeur methodes-industrialisatie (m/v)  Info block
Studie-ingenieur voor kostenramingen van methodes-industrialisatie (m/v)  Info block
Testingenieur methodes in de industrie (m/v)  Info block
Beheersingenieur methodes in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur industrialisatie (m/v)  Info block
Ingenieur methodes in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur methodes en organisatie in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur methodes en processen (m/v)  Info block
Ingenieur methodes-industrialisatie (m/v)  Info block
Ingenieur processen methodes in de industrie (m/v)  Info block
Procesingenieur methodes-industrialisatie (m/v)  Info block
Procesingenieur methodes en processen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor industriële toepassing (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor procesontwikkeling (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor industriële ontwikkeling (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor het testen en afstellen van methodes in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke industrialisatie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke methodes (m/v)  Info block
Verantwoordelijke exploitatiemethodes (m/v)  Info block
Verantwoordelijke methodes en processen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke industriële methodes (m/v)  Info block
Verantwoordelijke methodes gereedschap in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productiemethodes en industrialisatie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke processen van methodes-industrialisatie (m/v)  Info block
Definitie
Ontwikkelt, optimaliseert en organiseert het geheel van de technische oplossingen (uitvoerbaarheid, capaciteit, betrouwbaarheid, rendabiliteit) en methodes voor de productie of fabricage van goederen of producten. Werkt volgens de productiviteits- en kwaliteitseisen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe producten of de industrialisatie ervan, een team of een dienst leiden en het budget ervan beheren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het fabricage- of industrialisatieproject organiseren en coördineren  Info block
- Omschrijft de stappen in het project
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, ...)
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
Fabricageprocessen ontwikkelen en preciseren
De projecten en fabricage- of industrialisatiedossiers aanpassen  Info block
- Gebruikt ERP-software
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Gebruikt CAD-software
- Gebruikt CAM-software
- Gebruikt computerondersteunde group-technology
- Controleert of het fabricage- of industrialisatiedossier alle informatie bevat om fabricageprocessen te ontwikkelen
- Overlegt over het ontwikkelen van fabricageprocessen met operationele managers en studiediensten
- Beschrijft de prestatie-eisen en beperkingen die aan de installatie gesteld worden
- Legt de productiemethode en -procedures vast
- Overlegt over aanpassing aan het fabricageproces met studiediensten, bevoorradingsdiensten en commerciële diensten  Info block
De toepassing van de procedures controleren
De activiteitsgegevens van de productie analyseren (retourpercentage, fabricagetijd, ...)  Info block
- Respecteert de wet- en regelgeving
- Gaat ter plaatse voor het uitvoeren van controles
- Houdt overzicht op de werkzaamheden op de afdeling
- Verwerkt productiegegevens in rapporten om het rendement te berekenen en de kwaliteit te controleren
- Bespreekt de rapporten met de kwaliteitsverantwoordelijke en de leidinggevenden van andere afdelingen  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
Storingen en noden aan verandering identificeren
Corrigerende acties vastleggen in samenspraak met de productieafdeling, kwaliteitsafdeling, studiebureaus, ...  Info block
- Gaat na wat de oorzaken zijn van storingen of afwijkingen
- Zoekt naar een oplossing die de planning niet in de war brengt
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen
- Bespreekt de productiegegevens en procedures om na te gaan of aanpassingen aan het productieproces nodig zijn
- Doet voorstellen voor het bijsturen van de productiemethodes  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
Productiemiddelen in ontvangst nemen en voorbereiden
De inwerkingstelling opvolgen  Info block
- Controleert de staat en de eventuele keuring van de productiemiddelen
- Overlegt over installatiedossiers en testprocedures
- Legt een onderhoudsplan vast
- Ziet erop toe dat de productiemiddelen volgens de voorschriften worden afgesteld en/of gebruikt  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Technische ondersteuning verlenen aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud, ...  Info block
- Organiseert demonstraties voor de medewerkers en klanten
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Voorziet medewerkers en klanten van technische documenten over het product
- Geeft bij problemen feedback aan medewerkers en klanten  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Industrialisatiemethodes  Info block
Procesmethodes  Info block
Productiemethodes  Info block
Fabricagewerkplaatsmethodes  Info block
Onderhoudsmethodes  Info block
Continue verbetering  Info block
Industrieel en logistiek beheer  Info block
De uitvoering van fabricage- en productietests en -proeven bepalen of superviseren (montage, prototype, proefserie, ...)  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, internet, ...)
- Overlegt met de betrokkenen over nieuwe procedures en werkmethodes
- Stelt op basis van meetbare doelstellingen testprocedures op
- Ontwikkelt testscenario’s voor de verschillende onderdelen van het product of de installatie
- Ontwikkelt testscenario’s vanuit het standpunt van ontwikkeling (bugs, integratietesten, functionaliteit, ...)
- Ontwikkelt testscenario’s vanuit het standpunt van de gebruiker (snelheid, visueel, ...)
- Integreert zo veel als mogelijk simulaties in de testscenario’s en beperkt zo de testtijd  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Analyseert offertes naar specifieke eigenschappen, details, conformiteit met de vereisten van de aanbesteding, …
- Onderhandelt over prijs en levertijden
- Controleert of de uitvoering voldoet aan de contractvoorwaarden of afspraken
- Stuurt bij indien nodig  Info block
Productietijd en productiekosten evalueren en becijferen
Prijsstandaarden en prijsopgaven bepalen  Info block
- Meet productieprestaties
- Vergelijkt productieprestaties met prestatieindicatoren
- Verwerkt productieprestaties in kostprijsgegevens
- Bepaalt de prijs volgens richtwaarden (catalogi, eigen expertise, ...), verkoopstrategie en toegekende budget  Info block
Een databank met technische gegevens organiseren en opvolgen (standaarden, stuklijsten, ...)  Info block
- Anticipeert en reageert op (on)uitgesproken vragen en noden van de huidige en potentiële gebruikers
- Controleert de documentatie op staat, inhoud en volledigheid
- Houdt het documentatiemateriaal actueel
- Verleent gebruikersrechten aan gebruikers(groepen) volgens afspraken
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt software voor documentatiebeheer  Info block
Werkplaatsen, inplantingen of modaliteiten van goederenbehandeling en opslag bepalen  Info block
- Maakt een overzicht van de goederenstromen en werkprocessen in de organisatie (aankoop grondstoffen, productie, transport naar klanten, …)
- Maakt een analyse van de logistieke en productieprocessen (SWOT, …)
- Legt de doelstellingen vast (automatisering, kortere supply chain, voorraadkosten reduceren, …)
- Overlegt met diensthoofden van andere afdelingen binnen het bedrijf
- Analyseert rapportages over logistieke en productieprocessen
- Doet voorstellen voor het optimaliseren van logistieke en productieprocessen (voorraadhoogte, capaciteitsgrenzen, vernieuwing installaties, …)  Info block
Kennis van ergonomie  Info block
Installaties of industriële overdrachten superviseren (demontage, montage van productiemiddelen, productielijnen, ...)  Info block
Personeel opleiden in procedures, technieken, werkmethodes, gebruik van materieel en toepassing van de voorschriften  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van de medewerker  Info block
Kennis van technieken voor het ontwikkelen van leermateriaal  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Een project leiden  Info block
- Bewaakt de planning, kosten en kwaliteit van de uitvoering van het project
- Stelt een project- of procesmanager aan
- Pakt conflicten op een constructieve manier aan
- Grijpt in bij weerstand tegen de verandering
- Past de planning en methodes van het project aan  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Houdt personeelsgegevens bij  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Autosector  Info block
Chemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Spoorwegen  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Machinebouw  Info block
Watersport  Info block
Optica, optronica  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Hout  Info block
Meubelsector  Info block
Confectie  Info block
Lederverwerking  Info block
Textiel  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Communicatie  Info block
Mechanica  Info block
Metaalbewerking  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, studiebureaus of dienstverlenende bedrijven. Je werkt samen met verschillende diensten en personen (productie, kwaliteit, onderhoud, klanten, leveranciers, onderaannemers, ...). Je werk varieert naargelang de sector (metallurgie, mechanica, chemie, ...), de afdeling (producten, onderhoud, kwaliteit, ...), de organisatiewijze (project, industrialisatie), het type proces en producten. Je maakt soms verplaatsingen en doet soms wachtdiensten. Je draagt soms persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, helm, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Management en engineering methodes en industrialisatie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1321