Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H140401  Info block
Technische interventie methodes en industrialisatie  Info block
Andere benamingen
Baanvoorbereider in de industrie (m/v)  Info block
CAM-programmeur (m/v)  Info block
Coördinator lassen (m/v)  Info block
Expert analyse tijdsindeling industriële productie (m/v)  Info block
Expert beschrijving industrialisatiemethodes (m/v)  Info block
Expert exploitatiemethodes (m/v)  Info block
Expert fabricagemethodes (m/v)  Info block
Expert industrialisatiemethodes (m/v)  Info block
Expert tijdsindeling industrialisatiemethodes (m/v)  Info block
Expert tijdsindeling methodes en industrialisatie (m/v)  Info block
Expert-voorbereider methode in de industrie (m/v)  Info block
Medewerker productievoorbereiding (m/v)  Info block
Medewerker methodes in de industrie(m/v)  Info block
Methodetechnicus industrieel gereedschap (m/v)  Info block
Procestechnoloog (m/v)  Info block
Procestechnicus (m/v)  Info block
Technisch medewerker organisatieadviesbureau in de industrie (m/v)  Info block
Technisch medewerker technisch adviesbureau in de industrie (m/v)  Info block
Technicus fabricagewerkplaats en methodes (m/v)  Info block
Technicus industriële werkplaats en methodes (m/v)  Info block
Technicus ontwikkeling in de methode-industrie (m/v)  Info block
Technicus fabricage en methodes (m/v)  Info block
Technicus formulering methodes en industrialisatie (m/v)  Info block
Technicus productieproces (m/v)  Info block
Technicus industriële toepassing (m/v)  Info block
Technicus industrialisatie (m/v)  Info block
Technicus methodes (m/v)  Info block
Technicus methodes in een industriële werkplaats (m/v)  Info block
Technicus methodes en industrialisatie (m/v)  Info block
Technicus bewerkingsmethodes (m/v)  Info block
Technicus kostenramingsmethodes in de industrie (m/v)  Info block
Technicus productieautomatiseringsmethodes (m/v)  Info block
Technoloog lassen (m/v)  Info block
Technicus methodestudie (m/v)  Info block
Voorbereider industriële assemblage (m/v)  Info block
Voorbereider methodes in de industrie (m/v)  Info block
Voorbereider werkzaamheden in de industrie (m/v)  Info block
Voorbereider methodes voor industrieel onderhoud (m/v)  Info block
Voorbereider van methodes in de scheepsbouw (m/v)  Info block
Voorbereider methodes en industrialisatie in de industriële mechanica (m/v)  Info block
Voorbereider-programmeur industriële methodes (m/v)  Info block
Definitie
Bestudeert en optimaliseert technische oplossingen voor de productie of fabricage van goederen of technische diensten, op basis van functionele preciseringsdossiers. Formaliseert oplossingen in de vorm van technische documenten volgens de reglementaire normen en de eisen op het gebied van kwaliteit, kostprijs en termijn. Bepaalt en past de technische activiteiten, de praktische uitvoering en de realisatieprocedés (processen en producten) aan.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Onderdelen van fabricage analyseren
De processen, middelen en technische procedures bepalen  Info block
- Gebruikt geïntegreerde beheersprogramma's
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Gebruikt CAM-software
- Bepaalt de benodigde tijd voor een fabricageproces
- Bepaalt de kwaliteitsprocedures
- Overlegt over aanpassing aan het fabricageproces met productiediensten, studiediensten, bevoorradingsdiensten en commerciële diensten
- Bepaalt de werkorganisatie en volgorde van taken  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Werkplaatsen, vestigingen of modaliteiten voor goederenbehandeling en opslag van de producten bestuderen  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Gebruikt computerondersteunde group-technology
- Gebruikt geïntegreerde beheersprogramma's
- Bepaalt de procedures voor de ontvangst en verzending van goederen
- Bepaalt de interne routing  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
Kennis van ergonomie  Info block
Fabricage-, goedkeurings- of installatiedocumenten opstellen (assortimenten, procedures, bestekken, ...)
De conformiteit van de uitvoering controleren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Controleert of het fabricagedossier alle informatie bevat om fabricageprocessen te ontwikkelen of op te starten  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De productietijd en productiekosten evalueren en uitrekenen
De prijsstandaarden en prijsopgaven bepalen  Info block
- Gebruikt geïntegreerde beheersprogramma's
- Volgt de productie zowel kwalitatief als kwantitatief op
- Controleert of de geschatte productietijd realistisch is
- Bespreekt en verantwoordt de financiële gegevens
- Brengt alle elementen in rekening bij het bepalen van prijsstandaarden  Info block
Storingen identificeren en analyseren, corrigerende acties bepalen en de uitvoering ervan opvolgen  Info block
- Gebruikt computerondersteunde group-technology
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Zoekt naar een oplossing die de planning niet in de war brengt
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen
- Verzamelt en analyseert gegevens over de storingen om aanpassingen te kunnen formuleren  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
Technische steun verlenen aan operatoren en diensten voor kwaliteit, studies en productie  Info block
- Zoekt actief mee naar oplossingen bij problemen
- Deelt kennis met collega’s  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Informatie- en opvolgdocumenten samenstellen en actualiseren (stuklijsten, technische documentatie, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Raadpleegt informatiebronnen
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Industrialisatie  Info block
Procesmethodes  Info block
Productiemethodes  Info block
Fabricagewerkplaatsmethodes  Info block
Onderhoudsmethodes  Info block
Kwaliteitsmethodes  Info block
Industrieel en logistiek beheer  Info block
Gereedschap ontwikkelen of aanpassen en het beschrijven in de vorm van plannen, schema's, lastenboeken, ...  Info block
- Gebruikt CAD-software
- Informeert zich over bestaand gereedschap bij leveranciers
- Bevraagd de noden van de medewerkers
- Beschrijft de prestatie-eisen en beperkingen die aan het gereedschap of de installatie gesteld worden
- Zorgt voor ergonomisch verantwoorde werkposten
- Werkt technische informatie uit in aangepast taalgebruik  Info block
Kennis van productieautomatisering  Info block
De conformiteit van gereedschap en productiemachines controleren of op punt stellen  Info block
- Volgt informatie op beeldschermen op
- Doet controlerondes
- Interpreteert de controlegegevens (curves, temperaturen, waarden, evoluties, ...)
- Legt de productie stil indien nodig  Info block
Fabricageprogramma's bepalen en realiseren (numerieke besturingen, bewerkingscentra, automaten, ...)  Info block
Kennis van CNC-programmeertalen  Info block
Meewerken bij het in dienst nemen van nieuwe machines of installaties  Info block
Prototypes of fabricagegereedschap realiseren ter voorbereiding van de productie  Info block
Tests en destructieve of niet-destructieve controles uitvoeren of opvolgen  Info block
- Stelt op basis van meetbare doelstellingen testprocedures op
- Ontwikkelt testscenario’s, testprogramma’s
- Voert metingen uit
- Simuleert zo veel als mogelijk de testen en beperkt zo de testtijd tijdens de productie
- Controleert of de tests en controles voldoen aan de scenario’s en testprocedures  Info block
Installaties of industriële overdrachten superviseren (demontage, montage van productiemiddelen, productielijnen, ...)  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Berekent de nodige hoeveelheden en kwaliteiten  Info block
Kwalificaties van personeelsleden opvolgen en controleren (attesten, ...)  Info block
- Controleert de geldigheid van attesten en certificaten
- Volgt de wetgeving op
- Inventariseert de aanwezige gecertificeerde competenties in het bedrijf
- Controleert de nood aan extra certificaten bij personeelsleden  Info block
Personeel opleiden in procedures, technieken, werkmethodes, gebruik van materieel en toepassing van de voorschriften  Info block
- Bespreekt opleidingsmogelijkheden met medewerkers
- Analyseert de noden en de beginsituatie van de medewerkers
- Anticipeert op en gaat om met weerstand van medewerkers
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Autosector  Info block
Hout- en meubelsector  Info block
Chemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Spoorwegen  Info block
Confectie, leer, textiel  Info block
Papier- en kartonindustrie  Info block
Informatie en communicatie  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Machinebouw  Info block
Watersport  Info block
Optica, optronica  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Glas en bouwmaterialen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, samen met verschillende diensten en personen (productie, adviesbureau, kwaliteit, klanten, leveranciers, onderaannemers, ...). Je werk varieert naargelang de sector (metallurgie, mechanica, chemie, voeding, ...), het domein (producten, procedés, onderhoud, kwaliteit, ...), de organisatiewijze (project, industrialisatie, voorbereiding). Je werkt soms tijdens het weekend en met wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Technische interventie methodes en industrialisatie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:4322