Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
H150101  Info block
Directie industrieel analyselaboratorium  Info block
Andere benamingen
Adjunct van de leidinggevende van een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Adjunct-verantwoordelijke van een controlelaboratorium in de industrie (m/v)  Info block
Adjunct van de verantwoordelijke van een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Adjunct van een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Beheersmedewerker in een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Teamleider in een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Hoofd van een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Wachtchef van een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Hoofd van de dienst voor controle in een industrieel laboratorium (m/v)  Info block
Diensthoofd in een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Directeur van een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Directeur van een diergeneeskundig laboratorium (m/v)  Info block
Specialist controle van geluidshinder (m/v)  Info block
Specialist industriële analyse (m/v)  Info block
Specialist water- en luchtanalysen (m/v)  Info block
Ingenieur gezondheidstechnieken voor water (m/v)  Info block
Specialist luchtverontreiniging (m/v)  Info block
Specialist luchtkwaliteit (m/v)  Info block
Specialist waterkwaliteit (m/v)  Info block
Ingenieur biomedische technieken voor water (m/v)  Info block
Ingenieur-analist lucht (m/v)  Info block
Verantwoordelijke laboratorium voor wateranalyse (m/v)  Info block
Verantwoordelijke industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Verantwoordelijke controlelaboratorium in de farmaceutische industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke laboratorium (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert en superviseert de meet- en analyseactiviteiten voor conformiteit en kwaliteit (biologische, chemische of fysische analyse van materialen of producten). Werkt volgens een controleprotocol en de voorschriften op het gebied van hygiëne, veiligheid en milieu.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een team coördineren of een dienst leiden en er het budget van beheren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De conformiteit van de ijking en werking van de meet- en analyseapparaten controleren (chromatografie, spectrografie, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, instructieschema’s, …)
- Controleert de meet- en analyseapparaten volgens vastgelegde normen en procedures
- Merkt afwijkingen op
- Sluit mogelijke oorzaken van problemen één na één uit
- Houdt gegevens bij over de aard van de afwijking, het tijdstip en de oplossing  Info block
Kennis van good practices in een laboratorium  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Metingen, analyses en de interpretatie van de resultaten plannen en opvolgen  Info block
- Gebruikt ERP-software
- Raadpleegt interne informatiebronnen om het gebruik van uitrustingen, apparaten, lokalen of laboratoria te plannen en organiseren
- Houdt rekening met vooropgestelde doelstellingen en prioriteiten
- Past de planning aan bij wijzigende omstandigheden, rekening houdend met de afgesproken prioriteiten
- Maakt werkafspraken met collega’s en verantwoordelijken  Info block
Resultaten van metingen en analyses analyseren
Gevallen van non-conformiteit identificeren en corrigerende acties nemen  Info block
- Volgt wettelijke normen en voorschriften bij het formuleren van oplossingen
- Controleert de analyserapporten op conformiteit met de analyseprocedures
- Doet voorstellen voor probleemoplossing volgens bedrijfsspecifieke richtlijnen
- Zoekt oplossingen voor veelvoorkomende problemen  Info block
Kennis van fysisch-chemische analysetechnieken (chromatografie, spectrometrie, ...)  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Resultaten van metingen en analyses valideren
Resultaten aan diensten voor kwaliteit en productie, klanten, vertegenwoordigers, ... meedelen  Info block
- Controleert of de rapportage volgens de procedures werd uitgevoerd
- Gebruikt communicatiemedia en -middelen
- Past taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Verduidelijkt de resultaten in functie van de noden  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Protocollen voor metingen en analyses voor hygiëne, veiligheid, milieu en kwaliteit uitwerken en opstellen
Een referentiesysteem voor hygiëne, veiligheid, milieu en kwaliteit uitwerken en opstellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Legt procedures vast voor het verzamelen, registreren en analyseren van gegevens en resultaten
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken van andere afdelingen  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, databanken, internet, …)
- Zet nieuwe regels of wetgeving om in praktijkrichtlijnen  Info block
Toezien op de toepassing van procedures en regels op vlak van hygiëne, veiligheid, kwaliteit en milieu  Info block
- Gaat ter plaatse voor het uitvoeren van controles
- Houdt overzicht op de werkzaamheden op de afdeling
- Licht regels en afspraken van de organisatie toe
- Instrueert de medewerkers in het werken volgens hygiëne-, veiligheids-, milieu en kwaliteitsregels
- Signaleert ommissies en verschillen in voorschriften op het gebied van hygiëne, veiligheid, kwaliteit en milieu  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Chemie, biochemie  Info block
Bacteriologie  Info block
Biologie, microbiologie  Info block
Biochemie  Info block
Fysica, nucleaire fysica  Info block
Radiochemie, dosimetrie en metrologie van stralingen  Info block
Chromatografie  Info block
Akoestiek  Info block
Materialen, metallurgie  Info block
Gebruikt sterilisatieapparatuur  Info block
Kennis van fysische metingen  Info block
Wijzigingen aan analyseprotocollen, formuleringen, procedures of voorschriften voorstellen en toepassen  Info block
- Overlegt met de betrokkenen over nieuwe procedures en werkmethodes
- Begeleidt werknemers bij de invoering van nieuwe werkmethodes of materiaal  Info block
Activiteiten met betrekking tot het onderhoud van het laboratorium plannen en opvolgen  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Controleert de uitvoering van de onderhoudsschema’s
- Controleert de vervanging van apparaten
- Schakelt indien nodig een specialist in
- Wisselt technische informatie uit  Info block
De verwerking van afval en afvalwater bepalen en organiseren (recycling, lozing, verwijdering, ...)  Info block
- Volgt wetgeving op en zet deze om in praktijkrichtlijnen
- Formuleert aanbevelingen voor aanpassingen  Info block
Kennis van bewerkingsprocedures voor afval  Info block
Kennis van technieken voor waterbehandeling  Info block
De nood aan apparatuur, materialen en verbruiksgoederen opvolgen (aankopen, investeringen, ...)  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Verpakking en opslag van producten, materialen, gereedschap, ... organiseren en opvolgen  Info block
- Controleert het gebruik van beschermmaterieel voor voorwerpen (plastiekfolie, mousse, golfkarton,…)
- Ziet toe op het economisch omspringen met inpakmaterialen
- Ziet toe op de toepassing van bedrijfsregels voor etikettering
- Controleert of opslagplannen gevolgd worden  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Analyseert offertes naar specifieke eigenschappen, details, conformiteit met de vereisten van de aanbesteding, …
- Onderhandelt over prijs en levertijden
- Controleert of de uitvoering voldoet aan de contractvoorwaarden of afspraken
- Stuurt bij indien nodig  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Een diagnose van milieu- of gezondheidsrisico's meedelen aan de vertegenwoordigers, institutionele partijen en instanties, en hen technisch ondersteunen  Info block
- Gebruikt communicatiemedia en -middelen
- Past taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Verduidelijkt de resultaten in functie van de noden
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Strategische doelstellingen van een organisatie bepalen en toepassen  Info block
- Legt een missie en visie vast en schrijft ze uit in een ondernemingsplan
- Werkt de missie en visie uit in operationele doelstellingen (SMART-methode, ...)
- Voert analyses uit (SWOT-analyse, productmarkt matrix, kosten-baten analyse, ...)
- Stelt een commercieel en financieel plan op
- Overlegt en zoekt consensus met stakeholders
- Voorziet personeel en middelen
- Werkt een kader uit voor monitoring en evaluatie van het ondernemingsplan (richtnormen, methoden, ...)
- Raadpleegt informatiebronnen voor monitoring en evaluatie (markt- en klantgegevens, concurrentiepositie, prijzen, financiële parameters, ...)
- Monitort de resultaten en toetst ze aan de vooropgestelde doelstellingen en de resultaten van vergelijkbare organisaties (benchmarks)  Info block
Kennis van economisch en financieel beheer  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Onderzoeksinstelling  Info block
Analyselaboratorium  Info block
Controle- en certificeringsinstantie  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Landbouw  Info block
Voeding  Info block
Defensie  Info block
Chemie  Info block
Eco-industrie  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Leefmilieu  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Blootstelling aan hoge temperaturen  Info block
Blootstelling aan gassen en dampen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, onderzoeksinstanties, keuringsinstanties, lokaal of regionaal bestuur, overheidsdiensten, ... Je werkt samen met verschillende diensten en personen (productie, beheer, kwaliteit, klanten, leveranciers, ...). Je werk varieert naargelang de sector (chemie, eco-industrie, voeding, ...) en het type producten. Je doet soms wachtdiensten. Je werkt soms in zones met gecontroleerde klimaatomstandigheden. Je draagt soms persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, masker, werkschort, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Directie industrieel analyselaboratorium. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor Bio-ingenieur en het beroep Verantwoordelijke laboratorium vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1321, 2145, 3111