Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
H150201  Info block
Management en engineering industriële kwaliteit  Info block
Andere benamingen
Adjunctverantwoordelijke kwaliteit, veiligheid en milieu in de industrie (m/v)  Info block
Consulent industriële kwaliteit (m/v)  Info block
Assistent kwaliteit in de industrie (m/v)  Info block
Kwaliteitsverzekeraar industrie (m/v)  Info block
Auditeur kwaliteit in de industrie (m/v)  Info block
Hoofd dienst voor audit-kwaliteit in de industrie (m/v)  Info block
Hoofd dienst voor kwaliteitscontrole in de industrie (m/v)  Info block
Hoofd dienst methodes voor kwaliteitscontrole in de industrie (m/v)  Info block
Directeur kwaliteitscontrole in de industrie (m/v)  Info block
Directeur kwaliteit in de industrie (m/v)  Info block
Expert-metroloog (m/v)  Info block
Ingenieur kwaliteitsgarantie in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur kwaliteitsgarantie voor leveranciers in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur kwaliteitscontrole in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur kwaliteitscontrole op de fabricage(m/v)  Info block
Ingenieur betrouwbaarheid van de kwaliteit in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur kwaliteitsmethodes in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur kwaliteit in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur-kwaliteitsbewaker kwaliteitsmanagement in de industrie (m/v)  Info block
Farmaceut industriële kwaliteitsgarantie (m/v)  Info block
Farmaceut industriële kwaliteitscontrole (m/v)  Info block
Apotheker geneesmiddelenbewaking (m/v)  Info block
Teamleider kwaliteitssystemen in de industrie (m/v)  Info block
Kwaliteitsbewaker kwaliteitsmanagement in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke kwaliteitsgarantie van de aankopen in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke kwaliteitsgarantie voor klanten in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke kwaliteitsgarantie voor leveranciers in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke kwaliteitsgarantie van groepen in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke controle van meetapparatuur in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke kwaliteitscontrole in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke kwaliteitsanalyse en -controle in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productiecontrole in de elektronica (m/v)  Info block
Verantwoordelijke niet-destructief onderzoek in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke kwaliteitsvalidatie in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van de dienst voor kwaliteit in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke industriële kwaliteit (m/v)  Info block
Verantwoordelijke kwaliteitsmanagement in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke kwaliteitskwalificatie in de industrie (m/v)  Info block
Kwaliteitsverantwoordelijke reglementaire conformiteit (m/v)  Info block
Verantwoordelijke kwaliteit in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke kwaliteit, veiligheid en milieu in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van de dienst voor industriële kwaliteit (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor kwaliteitssystemen in de industrie (m/v)  Info block
Medewerker reglementeringen en kwaliteit in de cosmetische industrie (m/v)  Info block
Quality manager (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert en coördineert de kwaliteitscontrole van producten en diensten, over het geheel van de processen en structuren van een industrieel bedrijf. Ontwikkelt en implementeert methodes en instrumenten waarover de diensten van het bedrijf beschikken voor het handhaven en aanpassen van de kwaliteit.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: tussenbeide komen bij het vrijkomen van producten die een risico vormen voor personen en goederen (voedingsmiddelen, chemie, luchtvaart, ...), de aanpak voor hygiëne, veiligheid en milieu coördineren, een team coördineren of een dienst leiden en er het budget van beheren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het plan, de fases en de acties van kwaliteitsopvolging ontwikkelen en uitvoeren  Info block
- Betrekt (operationele) managers en gebruikers
- Gebruikt software voor kwaliteitsmanagement
- Legt kwaliteitsnormen vast waaraan producten moeten voldoen
- Legt vast tijdens welke fases van het productieproces of de dienstverlening kwaliteitscontroles worden uitgevoerd  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van voorzieningen voor kwaliteitsgarantie  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Kwaliteitsprocedures uitwerken en aanpassen en de correcte toepassing controleren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Gebruikt computerondersteunde group-technology
- Legt procedures vast voor het verzamelen, registreren en analyseren van kwaliteitsgegevens
- Beoordeelt het toepassen van kwaliteitsprocedures in overleg met de leidinggevenden van andere afdelingen
- Detecteert knelpunten bij het toepassen van kwaliteitsprocedures  Info block
Kennis van chemie  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van voorzieningen voor officiële erkenning en certificering  Info block
Kennis van voorzieningen voor kwaliteitsgarantie  Info block
Kennis van laboratoriumtechnieken  Info block
De personeelsleden bewustmaken van en opleiding geven over de benadering van kwaliteit  Info block
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Licht het belang van het toepassen van kwaliteitsvoorschriften toe
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van de medewerker
- Speelt in op de behoeften van de doelgroep
- Regelt de modaliteiten van de activiteiten voor het bewustmaken (tijdstip, inhoud, locatie, ...)  Info block
Kennis van technieken voor het ontwikkelen van leermateriaal  Info block
Gevallen van non-conformiteit analyseren
Corrigerende acties bepalen en aanbevelen  Info block
- Gebruikt ERP-software
- Verzamelt kwaliteitsgegevens
- Volgt wettelijke normen en voorschriften bij het formuleren van oplossingen
- Overlegt over het aanpassen van productieprocessen
- Doet voorstellen voor probleemoplossing volgens bedrijfsspecifieke richtlijnen
- Zoekt oplossingen voor veelvoorkomende problemen  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Kwaliteitsgegevens opvolgen en analyseren
Veranderingen en verbeteringen bepalen  Info block
- Toetst de analyse-resultaten aan de vooropgestelde kwaliteitsdoelstellingen
- Formuleert voorstellen voor het structureel verbeteren van de kwaliteit van de producten of diensten  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
Technische ondersteuning en advies geven aan diensten en klanten (ontwerp, uitwerking, ...)  Info block
- Organiseert demonstraties voor de medewerkers en klanten
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Voorziet medewerkers en klanten van technische documenten over het product
- Geeft bij problemen feedback aan medewerkers en klanten  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Kwaliteitsmanagementsysteem  Info block
Kwaliteitsgarantie  Info block
Kwaliteitscontrole  Info block
Continue verbetering  Info block
Milieumanagementsysteem  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Een kwaliteitsaudit, een leveranciersaudit, een milieuaudit, ... uitvoeren  Info block
- Legt de doelstellingen van de audit vast
- Stelt auditplanningen op
-Verzamelt de gegevens via diverse methodes (statistische analyse, interviewtechnieken, gebruik van auditmodellen, …)
- Stelt een auditrapport op
- Bespreekt het auditrapport met de opdrachtgever
- Volgt de professionele ontwikkeling van auditmodellen en –aanpak voor diverse types audit op  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
Een methode ontwikkelen voor de bewustmaking van kwaliteitsopvolging en deze toepassen  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Raadpleegt informatiebronnen (literatuur, databanken, internet, …)
- Werkt een draaiboek uit voor sensibiliseringsacties  Info block
Kennis van onderzoeksmethodologie  Info block
Kennis van researchmethodes  Info block
De kostprijs van non-conformiteiten evalueren  Info block
Schat of berekent de kosten  Info block
Toezien op of uitvoeren van kwaliteitscontroles op inkomende en uitgaande producten tijdens het productieproces en de verpakking van producten  Info block
- Gebruikt meetinstrumenten
- Gebruikt analyseapparatuur  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
Kennis van types niet-destructief onderzoek  Info block
Kennis van types destructief onderzoek  Info block
De veiligheid van het geneesmiddelengebruik bewaken en evalueren (bijwerkingen, ...)
De informatie aan de betrokken diensten doorgeven (instituut gezondheidstoezicht, ...)  Info block
Kennis van geneesmiddelenbewaking  Info block
Documentatiemateriaal voorzien, beheren en actueel houden  Info block
- Gebruikt software voor databankbeheer
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, databanken, internet, …)
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Het werk van leveranciers of dienstverleners controleren  Info block
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
- Bewaakt deadlines en budget
- Volgt de uitvoering op en stuurt bij
- Zoekt oplossingen voor problemen  Info block
De validiteit van de kwalificatie van middelen en personen (attest, autorisatie, toestemming, ...), de certificering, de conformiteit van meet- en controle-instrumenten controleren  Info block
- Controleert het meet- en controlemateriaal volgens vastgelegde normen en procedures
- Volgt de wetgeving op
- Inventariseert de aanwezige gecertificeerde competenties in het bedrijf
- Controleert de nood aan extra certificaten bij personeelsleden  Info block
Een project leiden  Info block
- Omschrijft de stappen in het project
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, ...)
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Controle- en certificeringsinstantie  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Voeding  Info block
Defensie  Info block
Wapenindustrie  Info block
Autosector  Info block
Chemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Spoorwegen  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Machinebouw  Info block
Watersport  Info block
Optica, optronica  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Metaalbewerking  Info block
Mechanica  Info block
Communicatie  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Textiel  Info block
Lederverwerking  Info block
Confectie  Info block
Hout  Info block
Meubelsector  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële en dienstverlenende bedrijven. Je werkt samen met verschillende personen en diensten (productie, methodes, studies, klanten, leveranciers, auditeurs, onderaannemers, ...). Je doet soms verplaatsingen. Je werk varieert naargelang de sector (luchtvaart, voedingsmiddelen, chemie, ...), het domein (kwaliteitssysteem, kwaliteitsgarantie, kwaliteitscontrole, ...), de fabricageprocedés en het type gefabriceerde producten. Je werkt soms tijdens het weekend en op feestdagen. Je doet soms wachtdiensten. Je draagt soms persoonlijke beschermingsmiddelen (werkschort, handschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Management en engineering industriële kwaliteit. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3257, 7543