Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
H150301  Info block
Technische interventie in een industrieel analyselaboratorium  Info block
Andere benamingen
Medewerker in een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Assistent in een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Assistent-biochemicus industriële analyse (m/v)  Info block
Assistent-bioloog industriële analyse (m/v)  Info block
Assistent-chemicus industriële analyse (m/v)  Info block
Assistent-fysicus industriële analyse (m/v)  Info block
Analist biologie/microbiologie in de industrie(m/v)  Info block
Analist in een laboratorium in de farmaceutische industrie (m/v)  Info block
Analist fysische chemie in de industrie (m/v)  Info block
Analist radioactiviteit in de industrie (m/v)  Info block
Biochemicus in een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Biochemicus in een controlelaboratorium in de industrie (m/v)  Info block
Bioloog fabricagecontrole in de industrie (m/v)  Info block
Medewerker fysisch-chemische laboratoriumanalysen (m/v)  Info block
Chemicus in een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Chemicus in een controlelaboratorium in de industrie (m/v)  Info block
Laborant omgevingschemie in de industrie (m/v)  Info block
Operator laboratoriumanalyse (m/v)  Info block
Operator in een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Monsternemer van water (m/v)  Info block
Monsternemer in een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Voorbereider in een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Bewaker van de luchtvervuiling (m/v)  Info block
Technicus analyse en controle in de chemische industrie (m/v)  Info block
Technicus-bacterioloog in een controlelaboratorium in de industrie (m/v)  Info block
Technicus-biochemicus industriële analyse (m/v)  Info block
Technicus-biochemicus in een controlelaboratorium in de industrie(m/v)  Info block
Technicus-bioloog in een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Technicus-bioloog in een controlelaboratorium in de industrie (m/v)  Info block
Technicus omgevingschemie in de industrie (m/v)  Info block
Technicus-chemicus in een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Technicus-chemicus in een controlelaboratorium in de industrie (m/v)  Info block
Technicus industriële analyse (m/v)  Info block
Technicus chemische analysen in de industrie (m/v)  Info block
Technicus biotechnologische controle in de industrie (m/v)  Info block
Technicus microbiologische controle in de industrie (m/v)  Info block
Technicus pyrotechnische controle (m/v)  Info block
Technicus waterkwaliteit (m/v)  Info block
Technicus in een laboratorium voor wateranalyse (m/v)  Info block
Technicus in een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Technicus in een controlelaboratorium van energie/petrochemie (m/v)  Info block
Technicus in een controlelaboratorium in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Technicus in een controlelaboratorium in de chemische industrie (m/v)  Info block
Technicus in een controlelaboratorium in de papierindustrie (m/v)  Info block
Technicus in een controlelaboratorium in de farmaceutische industrie (m/v)  Info block
Technicus in een controlelaboratorium in de metaal- en staalindustrie (m/v)  Info block
Technicus meting van de waterkwaliteit (m/v)  Info block
Technicus biotechnologie in een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Technicus microbiologie in een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Technicus pyrometrie (m/v)  Info block
Technicus in een laboratorium voor bouwmaterialen (m/v)  Info block
Technicus kwaliteit in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Technicus drinkwaterkwaliteit (m/v)  Info block
Controletechnicus biologie (m/v)  Info block
Controletechnicus farmacie (m/v)  Info block
Controletechnicus metallurgie (m/v)  Info block
Laborant in de procesindustrie (m/v)  Info block
Laborant industriële productie (m/v)  Info block
Definitie
Voert metingen en conformiteitsanalysen uit met betrekking tot de biologische, chemische of fysische kwaliteit van materialen of producten (normen, percentages, ...). Gebruikt laboratoriummateriaal. Werkt volgens een controleprotocol en de voorschriften voor hygiëne, veiligheid en milieu.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De producten en meet- en analyseapparaten voorbereiden
De conformiteit met de ijking en de werking controleren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, instructieschema’s, …)
- Controleert de meet- en analyseapparaten volgens vastgelegde normen en procedures  Info block
Kennis van good practices in een laboratorium  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
De stalen in ontvangst nemen of de monsternemingen van materialen en producten uitvoeren  Info block
- Gebruikt instrumenten voor de staalname (sondes, reageerbuisjes, …)
- Houdt zich aan de voorschriften voor staalname (tijdstip, hoeveelheid, …)
- Sorteert, labelt en registreert de stalen
- Noteert eventuele bijzonderheden
- Bepaalt de wijze van voorbewerking op basis van de gevraagde analyse en het protocol
- Gebruikt hulpmiddelen voor de voorbewerking (instrumenten, chemicaliën, …)  Info block
Metingen en analyses uitvoeren
Gegevens registreren en doorgeven  Info block
- Gebruikt software voor databankbeheer
- Gebruikt software voor documentatiebeheer
- Analyseert fysische, chemische en biologische kwaliteiten van grondstoffen, producten in aanmaak en afgewerkte producten
- Vergelijkt stalen met richtwaarden
- Maakt melding van afwijkende waarden
- Rapporteert over de resultaten  Info block
Kennis van fysisch-chemische analysetechnieken (chromatografie, spectrometrie, ...)  Info block
Kennis van fysische metingen  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Toezien op de toepassing van procedures en regels op vlak van hygiëne, veiligheid, kwaliteit en milieu  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
De resultaten van metingen en analyses beschrijven
Opvolggegevens registreren  Info block
- Rapporteert over de resultaten volgens een vastgelegde procedure (structuur, terminologie, …)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)  Info block
Het basisonderhoud van laboratoriuminstallaties uitvoeren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Analyses uitvoeren in:
Akoestiek  Info block
Bacteriologie  Info block
Biochemie  Info block
Biologie, microbiologie  Info block
Chemie  Info block
Chromatografie  Info block
Metallurgie, metalen  Info block
Fysische chemie  Info block
Fysica, nucleaire fysica  Info block
Radiochemie, dosimetrie en metrologie van stralingen  Info block
Warmteleer  Info block
Analyses van vloeibare of gasvormige afvalstromen uitvoeren
De resultaten controleren  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van gezondheidsvoorschriften  Info block
Periodieke overzichten opstellen van de gerealiseerde analyses  Info block
Stalen van nieuwe producten nemen
Reacties opmeten
Componenten wijzigen  Info block
Analyseprotocollen uitwerken  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Legt procedures vast voor het verzamelen, registreren en analyseren van gegevens en resultaten  Info block
Wijzigingen aan analyses, kwaliteitsprocedures voorstellen  Info block
- Overlegt met de betrokkenen over nieuwe procedures en werkmethodes
- Begeleidt werknemers bij de invoering van nieuwe werkmethodes of materiaal  Info block
Een diagnose stellen van defecten aan laboratoriumapparatuur en –instrumenten
Onderhoudswerkzaamheden plannen  Info block
- Gebruikt meet- en testmateriaal
- Sluit mogelijke oorzaken van problemen één na één uit
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing, het tijdstip en de oplossing
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
- Contacteert externen voor periodieke kalibratie van het meet- en controlemateriaal  Info block
De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren  Info block
- Gebruikt software voor databankbeheer
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, databanken, internet, …)
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Bevoorradingsbehoeften bepalen en bestellingen uitvoeren  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Onderzoeksinstelling  Info block
Analyselaboratorium  Info block
Controle- en certificeringsinstantie  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Landbouw  Info block
Voeding  Info block
Defensie  Info block
Chemie  Info block
Eco-industrie  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Leefmilieu  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Blootstelling aan hoge temperaturen  Info block
Blootstelling aan gassen en dampen  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, onderzoeksinstanties, keuringsinstanties, lokale of regionale besturen, overheidsdiensten, ... Je werkt samen met verschillende diensten en personen (productie, beheer, kwaliteit, klanten, leveranciers, ...). Je werk varieert naargelang de sector (chemie, voeding, ...). Je werkt soms in shifts, tijdens het weekend en op feestdagen. Je doet soms wachtdiensten. Je werkt soms in zones met gecontroleerde klimaatomstandigheden. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, masker, werkschort, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Technische interventie in een industrieel analyselaboratorium. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3111, 3116