Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
H150601  Info block
Kwaliteitscontrole mechanica en metaalbewerking  Info block
Andere benamingen
Medewerker voor destructief onderzoek van mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Medewerker voor niet-destructief onderzoek van mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Medewerker voor kwaliteitscontrole van mechanica (m/v)  Info block
Laboratoriumtechnicus metallurgie (m/v)  Info block
Laboratoriumtechnicus meetapparatuur mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Assistent voor productiekwaliteit van mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Teamleider kwaliteitscontrole mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Controleur luchtvaartassemblage (m/v)  Info block
Controleur niet-destructief onderzoek mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Controleur mechanische fabricage (m/v)  Info block
Controleur van eindproducten mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Controleur van de structuur van materialen voor mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Controleur meetapparatuur dimensies mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Controleur meetapparatuur mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Kwaliteitscontroleur mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Technisch controleur metaalbewerking (m/v)  Info block
Eindcontroleur mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Uitvoerder van niet-destructief onderzoek mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Mobiele controleur mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Controleur-tester van wagens (m/v)  Info block
Controleur mechanica (m/v)  Info block
Controleur mechanica industriële producten (m/v)  Info block
Productieinspecteur mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Kwaliteitsinspecteur mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Inspecteur dimensies mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Operator magnetoscoop in mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Operator van een spectrometer in de metallurgie (m/v)  Info block
Technicus voor kwaliteitsgarantie mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Technicus controle en meting mechanica (m/v)  Info block
Technicus voor visuele controle dimensies mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Technicus voor metaalcontrole (m/v)  Info block
Technicus voor fysische analyse en kwaliteit van de materialen (m/v)  Info block
Technicus voor controle en kwaliteit mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Technicus niet-destructief onderzoek mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Technicus meetapparatuur mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Laboratoriumtechnicus in de metaalindustrie (m/v)  Info block
Technicus meetapparatuur in de mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Kwaliteitstechnicus mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Technicus productkwaliteit en meetapparatuur mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Industrieel technicus-radioloog mechanica en metaalbewerking (m/v)  Info block
Kwaliteitscontroleur mechanische en metalen constructies (m/v)  Info block
Definitie
Controleert de naleving van de kwaliteitsprocedures voor de fabricage van industriële producten. Vult de opvolg- en traceerdocumenten in van de controles en de producten op basis van de kwaliteitsnormen, lastenboeken, bestellingen van klanten.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Uit te voeren controles voorbereiden volgens dossiers, procedures, bestellingen, instructies  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, databanken, internet, …)
- Voorziet materiaal en gereedschap voor de uitvoering van de opdracht  Info block
De conformiteit van de fabricage van producten en onderdelen controleren  Info block
- Gebruikt meetinstrumenten
- Voert testen uit
- Verzamelt gegevens over het fabricageproces en de uitgevoerde testen
- Vergelijkt de gegevens met wetgeving, kwaliteitsnormen en procedures  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De gelijkvormigheid met de regels, procedures en kwaliteitsvoorschriften opvolgen en controleren  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Gebruikt ERP-software  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van voorzieningen voor kwaliteitsgarantie  Info block
Gevallen van non-conformiteit en afwijkingen identificeren
Preventieve of corrigerende maatregelen uitvoeren  Info block
- Gebruikt computerondersteunde group-technology
- Gebruikt CAD-software
- Stelt verbetervoorstellen op
- Bespreekt voor-en nadelen van mogelijke alternatieven
- Volgt wettelijke normen en voorschriften bij het formuleren van oplossingen  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
De controlegegevens van het project, de procedés of producten opvolgen en analyseren (metingen, opmetingen, indicatoren, ...)  Info block
- Verzamelt gegevens over de producten
- Vergelijkt de gegevens met de kwaliteitsnormen en procedures
- Rapporteert over de resultaten  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
De controledocumenten voor conformiteit, traceerbaarheid en kwaliteitsopvolging opstellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
- Registreert controlegegevens, storingen en bijhorende oplossingen volgens de voorschriften
- Stelt een controle- of testverslag op
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten  Info block
Technische steun verlenen aan operatoren en diensten voor kwaliteit, studies en productie  Info block
- Organiseert demonstraties voor de medewerkers en klanten
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Voorziet medewerkers en klanten van technische documenten over het product
- Geeft bij problemen feedback aan medewerkers en klanten  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Controleert:
Assemblage van structuren  Info block
Oppervlaktekenmerken  Info block
Materiaalgedrag (slijtage, beschadiging, ...)  Info block
Afmeting, geometrie  Info block
Legeringsdikte, -percentage  Info block
Lekdichtheid  Info block
Functionaliteit  Info block
Structuur van de materialen  Info block
Gebruikt driedimensionale meetinstrumenten  Info block
Kennis van metallografie  Info block
Kennis van technieken van metaalgieterij  Info block
Kennis van metallurgie  Info block
Kennis van metaalbewerking  Info block
Kennis van lasprocessen  Info block
Controles uitvoeren:
Nevel (zoutpannen, ...)  Info block
Camera's  Info block
Visuele controle  Info block
Elektromagnetisme  Info block
Fluorescentie  Info block
Magnetoscopie  Info block
Chemische reactie  Info block
Mechanische weerstand en test  Info block
Radiografie  Info block
Penetrantonderzoek  Info block
Spectrometrie  Info block
Ultrasoon geluid  Info block
De werking van de controle- en meetinstrumenten regelen en controleren  Info block
Kwalificaties van personeelsleden opvolgen en controleren (attesten, ...)  Info block
- Controleert de geldigheid van attesten en certificaten
- Volgt de wetgeving op
- Inventariseert de aanwezige gecertificeerde competenties in het bedrijf
- Controleert de nood aan extra certificaten bij personeelsleden  Info block
Het werk van leveranciers of dienstverleners controleren  Info block
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
- Bewaakt deadlines en budget
- Volgt de uitvoering op en stuurt bij
- Zoekt oplossingen voor problemen  Info block
Algemene controleprocedures, instructies, testprocedures, specificaties, ... uitwerken en aanpassen  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, internet, ...)
- Overlegt met de betrokkenen over nieuwe procedures en werkmethodes
- Stelt op basis van meetbare doelstellingen testprocedures op
- Ontwikkelt testscenario’s voor de verschillende onderdelen van het product of de installatie
- Ontwikkelt testscenario’s vanuit het standpunt van ontwikkeling (bugs, integratietesten, functionaliteit, ...)
- Ontwikkelt testscenario’s vanuit het standpunt van de gebruiker (snelheid, visueel, ...)
- Integreert zo veel als mogelijk simulaties in de testscenario’s en beperkt zo de testtijd  Info block
De personeelsleden bewustmaken van en opleiding geven over de benadering van kwaliteit  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van de medewerker  Info block
Dossiers behandelen of ze aan de betreffende dienst overmaken (geschillen, ...)  Info block
- Stelt een dossier samen (documenten verzamelen, controleren en opstellen)
- Gaat na wat de oorzaak is van het probleem
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten (commerciële dienst, juridische dienst, transporteur, …)
- Doet de klant een voorstel voor oplossing volgens de gangbare procedures  Info block
Een methode of een kwaliteitsactieplan toelichten en uitvoeren (correcties, verbetering, gelijkvormig maken, ...)  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Controle- en certificeringsinstantie  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Voeding  Info block
Defensie  Info block
Wapenindustrie  Info block
Autosector  Info block
Chemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Spoorwegen  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Machinebouw  Info block
Watersport  Info block
Optica, optronica  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Hout  Info block
Meubelsector  Info block
Confectie  Info block
Textiel  Info block
Lederverwerking  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Communicatie  Info block
Mechanica  Info block
Metaalbewerking  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
In ploegen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven en op scheepswervenJe werkt samen met verschillende diensten en personen (productie, methodes, studies, klanten, onderaannemers, auditeurs, leveranciers, ...). Je werk varieert naargelang de sector (fabricage van luchtvaartapparatuur, ...), het domein (kwaliteitssysteem, kwaliteitsgarantie, kwaliteitscontrole, ...), de organisatiewijze (eiland, lijn), de fabricageprocedés en het soort gefabriceerde producten. Je werkt soms in shifts, tijdens het weekend, op feestdagen. Je werkt soms in een laboratorium. Je draagt soms persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, bril, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Kwaliteitscontrole mechanica en metaalbewerking. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3115