Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H230101  Info block
Chemische of farmaceutische procesinstallaties besturen  Info block
Andere benamingen
Allround operator chemische industrie (m/v)  Info block
Allround operator proceschemie (m/v)  Info block
Basisoperator bruisende producten farmaceutische industrie (m/v)  Info block
Basisoperator injecteerbare producten farmaceutische industrie (m/v)  Info block
Basisoperator vaste producten farmaceutische industrie (m/v)  Info block
Basisoperator vloeibare producten farmaceutische industrie (m/v)  Info block
Basisoperator proceschemie (m/v)  Info block
Buitenoperator chemische industrie (m/v)  Info block
Chef productielijn farmaceutische industrie (m/v)  Info block
Hulpoperator chemische industrie(m/v)  Info block
Installatietechnicus chemische industrie (m/v)  Info block
Operator geautomatiseerde lijnen chemische industrie (m/v)  Info block
Operator machines chemische industrie (m/v)  Info block
Operator omhulmachines farmaceutische industrie (m/v)  Info block
Polyvalent operator installaties chemische industrie (m/v)  Info block
Operator productie-installaties chemische industrie (m/v)  Info block
Operator productie-installaties farmaceutische industrie (m/v)  Info block
Operator productietoestellen farmaceutische industrie (m/v)  Info block
Operator sterilisatieuitrusting farmaceutische industrie (m/v)  Info block
Paneeloperator chemische industrie (m/v)  Info block
Ploegchef chemische industrie (m/v)  Info block
Polymerisatie-operator (m/v)  Info block
Polyvalente operator chemische industrie (m/v)  Info block
Procestechnicus chemische industrie (m/v)  Info block
Procesoperator chemie (m/v)  Info block
Productieoperator fysische of chemische processen (m/v)  Info block
Fabricagetechnicus chemische industrie (m/v)  Info block
Fabricagetechnicus vaste stoffen (m/v)  Info block
Fabricagetechnicus farmaceutische industrie (m/v)  Info block
Technische productieoperator farmaceutische industrie (m/v)  Info block
Hulpoperator cosmetische industrie (m/v)  Info block
Operator cosmetische industrie (m/v)  Info block
Technicus cosmetische industrie (m/v)  Info block
Assistent cosmetische industrie (m/v)  Info block
Productietechnicus chemische industrie (m/v)  Info block
Productietechnicus farmaceutische industrie (m/v)  Info block
Operator installaties in de chemische of farmaceutische industrie (m/v)  Info block
Definitie
Houdt toezicht op en regelt een installatie voor chemische, thermische of fysische omzetting van chemische, farmaceutische of parfumerieproducten. Werkt volgens de hygiëne-, veiligheids-, milieuregels en de productievereisten (kwaliteit, kosten, termijnen, ...). Voert conformiteitscontroles uit op de stoffen tijdens de productie. Neemt maatregelen in geval van storingen en afwijkingen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: De installatie vanop afstand bedienen (controlezaal, …), basisonderhoud uitvoeren, productiegegevens opvolgen en analyseren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De netheid van de installaties en controleapparatuur controleren en onderhouden (reactor, distillatiekolom, pH-meter, ...)  Info block
- Haalt de veiligheid-kritische en voor het proces belangrijke fysische gegevens uit chemiekaarten
- Werkt volgens procedures en voorschriften
- Stemt gereedschap en producten af op de opdracht
- Maakt apparatuur en filters schoon na en/of voor vrijgave (inblokken, spoelen en leegmaken)
- Respecteert lozingsnormen
- Sorteert en slaat afval op de daartoe voorziene plaatsen op
- Bergt de gebruikte gereedschappen en hulpmiddelen op
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen en spreekt anderen aan op het niet of foutief dragen ervan  Info block
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van reglementering brandveiligheid  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Controleren of de installaties werken en veilig zijn  Info block
- Bepaalt op basis van een P&ID-schema de positie van de componenten in het bedrijf (en hun onderlinge regeltechnische relaties) en andersom
- Doet controlerondes
- Respecteert de veiligheidssignalisatie
- Merkt storingen, afwijkingen of de nood aan preventief onderhoud ter plaatse op
- Identificeert de oorzaken van afwijkend gedrag van de procesapparatuur op basis van hun werkingsprincipes  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Basiskennis van biochemische engineering  Info block
De hoeveelheid, de conformiteit en de beschikbaarheid van de grond- en reactiestoffen controleren (natrium, zuren, chloor, silicium, ...)  Info block
- Haalt de veiligheid-kritische en voor het proces belangrijke fysische gegevens uit chemiekaarten
- Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht (afwegen, doseren, mengen, berekenen, …)
- Gebruikt meetinstrumenten (comparator, kleurkaart, weegschaal, ...)
- Gebruikt controle-instrumenten (pH-meter, densimeter, microscoop, ...)  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van regels voor Good Manufacturing Practice (GMP)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Basiskennis van biochemische engineering  Info block
De parameters van de machines en uitrusting controleren (temperatuur, druk, debiet, ...)
Afwijkingen identificeren en bijstellen  Info block
- Werkt volgens voorschriften en procedures
- Start en stopt een procesdeel
- Bedient apparatuur, materiaal en middelen onder standaardomstandigheden
- Houdt het product binnen specificatie
- Interpreteert hoofdparameters en volgt hun evolutie op
- Selecteert relevante gegevens voor probleemanalyse
- Maakt het onderscheid tussen een technisch versus een procesprobleem in een regelkring
- Identificeert de oorzaken van afwijkend gedrag van de hoofdprocesvariabelen op basis van de principes van de eenheidsbewerkingen
- Zoekt mee naar een oplossing voor het probleem
- Voert niet-standaardbedieningen op aanwijzingen uit
- Communiceert via communicatieapparatuur, ook in afwijkende omstandigheden
- Stemt gereedschap en producten af op de opdracht
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen en spreekt anderen aan op het niet of foutief dragen ervan  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van regels voor Good Manufacturing Practice (GMP)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Basiskennis van biochemische engineering  Info block
Stalen nemen van stoffen of producten, een referentie geven en voor analyse registreren  Info block
- Houdt zich aan de voorschriften voor staalname
- Neemt representatieve stalen op de gegeven punten
- Labelt stalen  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van regels voor Good Manufacturing Practice (GMP)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Meetoverzichten van het product maken (vochtigheid, temperatuur, ...)
Afwijkingen verbonden met de omzetting detecteren  Info block
- Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden of met een statistisch programma  Info block
Kennis van regels voor Good Manufacturing Practice (GMP)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Gegevens voor productieopvolging registreren
De informatie doorgeven aan de betrokkenen  Info block
- Draagt de shift over met onderscheid tussen hoofd- en bijzaken
- Meldt niet-routineuze zaken (die niet tot de eigen bevoegdheid behoren of niet zelf op te lossen zijn) aan de verantwoordelijke
- Meldt onveilige situaties aan de verantwoordelijke (en neemt indien nodig onmiddellijk actie)
- Stelt, vertrekkende van een template, een voorschrift op dat een werk beschrijft  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Productiefasen overzien of besturen:
Celcultuur, virale cultuur  Info block
Chemische reactie  Info block
Compressie  Info block
Distillatie  Info block
Fermentatie  Info block
Filtratie  Info block
Granulatie  Info block
Hydrolyse, elektrolyse  Info block
Extractie  Info block
Polymerisatie  Info block
Scheiden  Info block
Vermalen, kneden, mengen  Info block
Vullen, verpakken  Info block
Zuivering  Info block
Basiskennis van biologie  Info block
Basiskennis van fysica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Kennis van startmodaliteiten voor chemische installatie  Info block
Kennis van maatregelen voor risicopreventie  Info block
Kennis van galenische vormen (voor farmacie)  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Reachtruck  Info block
Stapelaar  Info block
Elektrische transpallet  Info block
Opstarten en coördineren van interventies waarvoor een opleiding of attest nodig is:
Eerste hulp  Info block
Interventies binnen het bedrijfsnoodplan  Info block
Bedrijfseerstehulp  Info block
Kennis van procedures voor de evacuatie van personen  Info block
Kennis van procedures voor beveiliging van de site  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van ontsmettingsprocedures  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Kennis van elektrotechniek  Info block
Producten of analyseresultaten controleren  Info block
- Past basistechnieken voor laboanalyse toe
- Interpreteert de controlegegevens (waarden, evoluties, ...)  Info block
Kennis van fysisch-chemische analysetechnieken (chromatografie, spectrometrie, ...)  Info block
Onderdelen, machine-uitrustingen, … monteren of demonteren  Info block
- Gebruikt montagegereedschap (manuele, elektrische of pneumatische sleutel, hamer, tang, …)
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (waterpas, …)
- Past verbindingstechnieken toe
- Controleert of de onderdelen conform de technische voorschriften, waterpas en degelijk vastgezet zijn  Info block
De verpakking en etikettering van producten controleren (luchtdichtheid, gewicht, vervaldatum) of manueel verpakken  Info block
Productiegegevens van installaties opvolgen, analyseren en bijsturen  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Gebruikt GMP-software (Good Manufacturing Practice)
- Realiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop op basis van de fysische principes van de procesinstallatie
- Identificeert de oorzaken van afwijkend gedrag van meet- en regelapparatuur op basis van de fysische principes van hun werking
- Identificeert de oorzaken van afwijkend gedrag van de procesvariabelen op basis van de principes van de eenheidsbewerkingen
- Identificeert de oorzaken van afwijkend gedrag van de procesapparatuur op basis van hun werkingsprincipes
- Reageert op procesproblemen en realiseert binnen de gegeven omstandigheden een zo optimaal mogelijk procesverloop
- Werkt een oplossing uit voor de geanalyseerde problemen volgens prioriteiten
- Brengt de procesgevolgen van de gekozen oplossing in kaart
- Voert de oplossing effectief door
- Voert instructies van collega-operatoren en verantwoordelijke uit
- Bepaalt op basis van afschakelschema’s de volgorde van afschakeling  Info block
Kennis van procesengineering  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Technische hulp verlenen aan operatoren
Rapporten opstellen over de productie en incidenten  Info block
- Legt collega-operatoren duidelijk uit wat van hen verwacht wordt
- Doet een voorstel tot aanpassing van een voorschrift voor (een) gewijzigde installatie of omstandigheden
- Maakt een verslag van gebeurde feiten met onderscheid tussen hoofd- en bijzaken  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Werkt volgens procedures en voorschriften
- Stelt mee de installatie veilig
- Vervangt een dichting lekvrij
- Controleert of het onderhoudspersoneel de veiligheidsvoorzieningen uit de werkvergunning naleeft
- Doet een onderbouwd voorstel tot risicoanalyse voor niet-standaard uit te voeren werkzaamheden  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Chemie  Info block
Aan installaties  Info block
Blootstelling aan lage temperaturen  Info block
In de bedieningsruimte of cabine  Info block
In ploegen  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werkomgeving
Dit beroep wordt uitgeoefend in de chemische of farmaceutische productie. Het kan verplaatsingen binnen de site met zich meebrengen (toezicht op de installaties). Het kan worden uitgeoefend in shifts, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. De activiteit kan worden uitgeoefend in een werkplaats, in een besturingscabine, in de openlucht, in een risicozone (giftige, bijtende, explosieve stoffen, ...) en in een zone met gecontroleerde atmosfeer. Het beroep kan het dragen van lasten impliceren. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen of een hygiënische uitrusting (handschoenen, bril, masker met filter, afgedichte kledij, kapjes, ...), het werken volgens voorschriften en procedures en het respecteren van de veiligheidssignalisatie op de werkplek is vereist.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Chemische of farmaceutische procesinstallaties besturen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder bestaat er een ervaringsbewijs basisoperator proceschemie.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 4 - Procesoperator chemische en farmaceutische industrie (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Procesoperator (m/v)

ISCO-08-code:8131