Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H250201  Info block
Productiemanagement en -engineering  Info block
Andere benamingen
Chef dienst productie (m/v)  Info block
Chef productie (m/v)  Info block
Chef productieafdeling (m/v)  Info block
Chef productielijn (m/v)  Info block
Directeur industriële productie (m/v)  Info block
Directeur productie (m/v)  Info block
Directeur productie-eenheid (m/v)  Info block
Exploitatieverantwoordelijke (m/v)  Info block
Hoofd fabricatie (m/v)  Info block
Hoofd departement productie (m/v)  Info block
Hoofd productie (m/v)  Info block
Hoofd productie-eenheid (m/v)  Info block
Industrieel directeur (m/v)  Info block
Ingenieur elektrometallurgie in de productieafdeling (m/v)  Info block
Ingenieur-hoofd van de productielijn (m/v)  Info block
Ingenieur-hoofd van de productieproceslijn (m/v)  Info block
Ingenieur-hoofd van het fabricatieatelier (m/v)  Info block
Ingenieur-hoofd van het productie-eiland (m/v)  Info block
Ingenieur metaal in de productieafdeling (m/v)  Info block
Ingenieur productie (m/v)  Info block
Ingenieur productieprocessen (m/v)  Info block
Productiemanager (m/v)  Info block
Productiemanager-diëtist industriële productie (m/v)  Info block
Productieverantwoordelijke (m/v)  Info block
Productieverantwoordelijke energie (m/v)  Info block
Productieverantwoordelijke geneesmiddelen (m/v)  Info block
Productieverantwoordelijke gieterij (m/v)  Info block
Productieverantwoordelijke industrie m/v)  Info block
Productieverantwoordelijke kleding- en confectieartikelen (m/v)  Info block
Productieverantwoordelijke smelterij (m/v)  Info block
Productmanager industriële productie (m/v)  Info block
Procesingenieur productie (m/v)  Info block
Technisch assistent van de productie-manager (m/v)  Info block
Technisch directeur industriële productie (m/v)  Info block
Technisch directeur productie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke geneesmiddelenproductie en -conditionering (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling autotechniek (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling biochemie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling chemie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling elektriciteit (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling elektromechanica (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling elektronica (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling energie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling glas (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling keramiek (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling ketelbouw (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling kunststof (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling landbouw (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling luchtvaart (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling materialen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling mechanica (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling metallurgie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productenafdeling (m/v)  Info block
Verantwoordelijke energieproductie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke exploitatie van gassen/vloeistoffen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke gieterij (m/v)  Info block
Verantwoordelijke industriële productie-eenheid (m/v)  Info block
Verantwoordelijke industriële productielijn (m/v)  Info block
Verantwoordelijke metaaloven (m/v)  Info block
Verantwoordelijke metaalproductie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling geneesmiddelen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling wapening (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieketen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een site voor hernieuwbare energie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke waterkrachtexploitatie (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert, optimaliseert en superviseert de productiemiddelen en -processen. Werkt volgens de vereisten inzake veiligheid, milieu, kwaliteit, kosten, termijnen, hoeveelheid.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een team of een dienst leiden, het budget van een team of dienst beheren, andere met de productie verbonden diensten leiden (onderhoud, kwaliteit, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De productieplanning opvolgen en aanpassen aan de flows, termijnen, voorraad, ...  Info block
- Gebruikt (software) systemen (ERP, CPM, computerondersteunde grouptechnology, kantoorsoftware, …)
- Stelt in samenwerking met de afdeling planning een lange termijnplanning en een gedetailleerde korte termijnplanning op
- Bepaalt in overleg met collega’s en zakenpartners waar geproduceerd wordt (binnenland of buitenland, vestigingen, afdelingen)
- Maakt tijdig productieopdrachten en hun -fiches over aan productievestigingen en –afdelingen
- Controleert of de productie voldoet aan de leveringstermijnen en kwaliteitseisen
- Realiseert de productiedoelstellingen  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Kennis van productiemanagementmethodes  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
Productiegegevens van installaties opvolgen, analyseren en bijsturen  Info block
- Gebruikt (software) systemen (ERP, CPM, …)
- Verwerkt productiegegevens om het rendement te berekenen en de kwaliteit te controleren
- Beoordeelt de kwaliteitsgegevens met de kwaliteitsverantwoordelijke en de leidinggevenden van andere afdelingen
- Informeert zich over incidenten
- Detecteert productieproblemen en hun oorzaken
- Stuurt bij door productiemiddelen te herschikken, aan te passen of verder te ontwikkelen
- Stuurt bij door afspraken te maken met afdelingen en medewerkers  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
De modaliteiten voor industrialisatie van producties definiëren
Het in werking stellen van uitrustingen en installaties coördineren door testing, proefdraaien, ...  Info block
- Analyseert de gevraagde productspecificaties en bepaalt de haalbaarheid van een order
- Legt de productiemethode en -procedures vast
- Gaat met een voorproductie na of de productie-eisen haalbaar zijn
- Stelt de nodige aanpassingen aan de productiemethode en –procedures vast
- Geeft toestemming om de productie te starten of start zelf op  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van productiemanagementmethodes  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
De processen, grondstoffen en in- of uitgaande producten superviseren en controleren in functie van de bestellingen, referentiesystemen  Info block
- Gebruikt (software) systemen (ERP, CPM, computerondersteunde group-technology, kantoorsoftware …)  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
Productierapporten opstellen
Organisatorische, productieve en logistieke aanpassingen en verbeteringen voorstellen  Info block
- Wisselt informatie uit met andere afdelingen en verantwoordelijke (doorsturen gegevens om bij te sturen, systematisch informeren en rapporteren)
- Doet voorstellen over grondstoffen, materieel, methodes en personeel om de productie te optimaliseren  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Kennis van productiemanagementmethodes  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Het personeel sensibiliseren voor organisatie, kwaliteit, veiligheid, ...
Technische steun verlenen aan de diensten kwaliteit, onderhoud en methodes  Info block
- Licht regels en afspraken van de organisatie toe
- Controleert het naleven van voorschriften, procedures en afspraken
- Werkt veiligheidsvoorschriften en werkprocedures uit
- Zoekt actief mee naar oplossingen bij problemen
- Deelt kennis met collega’s  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
Kennis van methodes voor risicoanalyse  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Energie  Info block
Hygiëne, veiligheid en leefmilieu in de industrie  Info block
Industrialisatiemethodes  Info block
Kwaliteit  Info block
Onderhoud  Info block
Productie  Info block
Productieproces, productieplanning, voorraad  Info block
Technische bijstand en klantenondersteuning  Info block
Veiligheidsvoorzieningen voor personen en installaties controleren  Info block
- Bekijkt samen met een deskundige of er aanpassingen op de afdeling moeten gebeuren
- Volgt de implementatie van deze aanpassingen op  Info block
Kennis van methodes voor risicoanalyse  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
In- en uitgaande stromen, de voorraad en de nood aan producten of grondstoffen controleren  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De opslagplaatsen en -voorwaarden bepalen  Info block
Aanbestedingen of lastenboeken voor leveranciers of dienstverleners opstellen  Info block
- Overlegt met de betrokken partijen
- Maakt een overzicht van uit te voeren taken
- Berekent hoeveelheden en kwaliteiten
- Stelt een prijsaanvraag op
- Selecteert de firma’s waaraan aanbestedingen worden gestuurd  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Analyseert offertes naar specifieke eigenschappen, details, conformiteit met de vereisten van de aanbesteding, …
- Onderhandelt over prijs en levertijden
- Controleert of de uitvoering voldoet aan de contractvoorwaarden of afspraken
- Stuurt bij indien nodig  Info block
De onderhoudswerkzaamheden coördineren en plannen volgens de productievereisten  Info block
- Gebruikt (software) systemen (CMMS, …)  Info block
Het bijhouden van de productiedossiers en opvolgingsdocumenten controleren (categorie, parameters, indicators, ...)  Info block
Een project leiden  Info block
- Omschrijft de stappen in het project
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, ...)
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Houdt personeelsgegevens bij  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van personeelsadministratie  Info block
Basiskennis van sociale wetgeving  Info block
Budgetten opstellen en beheren  Info block
- Wijst (in overleg) budgetten toe aan de verschillende productieactiviteiten volgens prioriteiten
- Beslist samen met de financieel directeur over de aankoop van nieuwe machines
- Beslist (in overleg) over ongeplande uitgaven  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Prospecties uitvoeren in binnen- en buitenland  Info block
- Werkt samen met een outsourcer of productiecoördinator
- Evalueert de prijs- versus kwaliteitverhouding van buitenlandse vestigingen onderling en met de plaatselijke productie
- Gaat na of een bedrijf de tendensen op de markt kan volgen
- Legt afspraken vast omtrent productie, prijs en levering  Info block
Investeringsdossiers voorbereiden, uitwerken en opvolgen  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Autosector  Info block
Chemie  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Hout- en meubelsector  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Optica, optronica  Info block
Petrochemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Confectie  Info block
Leerindustrie  Info block
Textiel  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, in contact met verschillende diensten en betrokkenen (studiebureau, kwaliteit, klanten, leveranciers, dienstverlenende bedrijven, ...). Je job varieert naargelang de sector (luchtvaart, chemie, voeding, ...), de organisatiewijze (lijnmanagement, eilanden, TPM, ...), de automatiseringsgraad van het proces en de supervisie die nodig is, het productieproces en het producttype. Soms werk je in het weekend, op feestdagen, 's nachts of in een wachtdienst.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Productiemanagement en -engineering. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Productiemanager , het beroep Productieverantwoordelijke energieproductie en het beroep Technicus productieproces en methodes vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 5 - Productieverantwoordelijke kleding- en confectieartikelen (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 5 - Productieverantwoordelijke papier- en kartonverwerking (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 5 - Productieverantwoordelijke (m/v)

ISCO-08-code:1321, 3122