Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H250401  Info block
Leiding geven in de industriële productie  Info block
Andere benamingen
Coördinator productie-eilanden veredelingsindustrie (m/v)  Info block
Hoofd exploitatie energieproductie of -distributie (m/v)  Info block
Hoofd werkplaats bouwmaterialen of keramische materialen (m/v)  Info block
Hoofd werkplaats chemische of farmaceutische industrie (m/v)  Info block
Hoofd werkplaats energiesector of petrochemische sector (m/v)  Info block
Hoofd werkplaats kunststof- of rubberindustrie (m/v)  Info block
Hoofd werkplaats papier- of kartonproductie (m/v)  Info block
Hoofd werkplaats veredelingsindustrie (m/v)  Info block
Hoofd werkplaats voedingsindustrie (m/v)  Info block
Leidinggevende industriële productie (m/v)  Info block
Lijnchef chemische industrie (m/v)  Info block
Lijnchef voedingsindustrie (m/v)  Info block
Ploegbaas bouwmaterialen of keramische materialen (m/v)  Info block
Ploegbaas chemische of farmaceutische industrie (m/v)  Info block
Ploegbaas glasproductie of -veredeling (m/v)  Info block
Ploegbaas kunststof of rubber (m/v)  Info block
Ploegbaas papier- of kartonproductie (m/v)  Info block
Ploegbaas productie-eiland veredelingsindustrie (m/v)  Info block
Ploegbaas productie farmaceutische industrie (m/v)  Info block
Ploegbaas productieploeg veredelingsindustrie (m/v)  Info block
Ploegbaas productieploeg voedingsindustrie (m/v)  Info block
Ploegbaas verpakkingsafdeling (m/v)  Info block
Ploegbaas voedingsindustrie (m/v)  Info block
Ploegleider industriële productie (m/v)  Info block
Productiechef veredelingsindustrie (m/v)  Info block
Productieverantwoordelijke farmaceutische industrie (m/v)  Info block
Sectorchef energieproductie of -distributie (m/v)  Info block
Supervisor veredelingsindustrie (m/v)  Info block
Teamverantwoordelijke veredelingsindustrie (m/v)  Info block
Technicus-productieverantwoordelijke voedingsindustrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke industriële productie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieatelier veredelingsindustrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke smelting glasproductie of -veredeling (m/v)  Info block
Verantwoordelijke werkplaats bouwmaterialen of keramische materialen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke werkplaats chemische of farmaceutische industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke werkplaats energiesector of petrochemische sector (m/v)  Info block
Verantwoordelijke werkplaats glasproductie of -veredeling (m/v)  Info block
Verantwoordelijke werkplaats kunststof- of rubberindustrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke werkplaats papier- of kartonproductie (m/v)  Info block
Voorman productie veredelingsindustrie (m/v)  Info block
Wachtchef chemische industrie (m/v)  Info block
Wachtchef raffinaderij (m/v)  Info block
Wachtchef voedingsindustrie (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert de activiteiten van één of meerdere teams van operatoren, machinebedieners of lijnen. Werkt waar grondstoffen in producten omgezet worden (voeding, chemisch, kunststof, ...) of in de energieproductie. Volgt de productie op volgens de veiligheids-, hygiëne- en milieuvoorschriften en de productievereisten (hoeveelheid, termijn, kwaliteit, kostprijs, ...). Controleert de werking van de installaties (afstellen, bijstellen, vaststellen van storingen, onderhoud, ...). Verleent technische hulp aan de operatoren en bedieners.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de industriële productie van nieuwe producten opvolgen of organiseren, de opslag of verzending van producten opvolgen.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Kenmerken van de bestelling identificeren en de productiefases plannen  Info block
- Gebruikt (software) systemen (CPM, …)
- Raadpleegt de productieplanning en de productiefiches
- Identificeert leveringstermijnen, kosten, kwaliteit en kwantiteit van het product
- Onderhandelt over het reëel haalbare
- Stelt indien nodig aanpassing of het elders
onder brengen van de werken voor  Info block
Kennis van methodes voor het management van productiemiddelen  Info block
Machines en geschikt gereedschap selecteren
De activiteiten verdelen tussen de ateliers, de ploegen, …
Het personeel verdelen over de werkposten  Info block
- Gebruikt (software) systemen (software voor planningsbeheer, …)
- Plant de doorloop van het product (bewerkingen en bewerkingsvolgorde) in de afdeling
- Stelt een werkplanning op volgens de duur en de volgorde van de opdrachten
- Houdt rekening met de vaardigheden van en de werklast voor de medewerkers
- Past de planning en inzet van het personeel aan wijzigende omstandigheden aan  Info block
Kennis van methodes voor het management van productiemiddelen  Info block
Instellingen of de programmatie van machines of materieel uitvoeren of controleren
De parameters controleren (debiet, druk, tijd, ...)  Info block
- Gebruikt CAM-software
- Houdt zich aan productieorder en technische fiche
- Benut de machines optimaal
- Merkt afwijkingen, storingen en de nood aan preventief onderhoud op
- Beschrijft afwijkingen en storingen aan regelaars en mecaniciens  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Kennis van chemie  Info block
Kennis van elektromechanica  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van warmteleer  Info block
De bevoorrading van de werkplaatsen of productielijnen met materiaal en goederen opvolgen en controleren  Info block
- Gebruikt (software) systemen (CPM, …)
- Houdt gegevens bij over het verbruik van materiaal
- Stemt de hoeveelheid te bestellen materiaal af op de planning en de verwerkingssnelheden  Info block
Kennis van methodes voor het management van productiemiddelen  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De gegevens over de activiteiten en de productiestoringen analyseren en bijsturingen voorstellen  Info block
- Gebruikt (software) systemen (CPM, …)
- Houdt gegevens bij over het productieverloop (productiegegevens, storingen, ...)
- Gaat na wat de oorzaken zijn van storingen of afwijkingen
- Zoekt naar een oplossing die de planning niet hindert
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen
- Overlegt over aanpassing van het productieproces
- Verleent de medewerkers hulp en advies bij technische problemen  Info block
Kennis van methodes voor het management van productiemiddelen  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van automatisering  Info block
De naleving van hygiëne-, veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften controleren  Info block
- Licht regels en afspraken van de organisatie toe
- Instrueert de medewerkers in het werken volgens hygiëne-, veiligheids-, milieu en kwaliteitsregels
- Ziet toe op het aannemen van een ergonomische houding
- Werkt indien nodig bijkomende veiligheidsvoorschriften en werkprocedures uit
- Bekijkt samen met een deskundige of er aanpassingen op de afdeling moeten gebeuren
- Volgt de implementatie van deze aanpassingen op  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van methodes voor risicoanalyse  Info block
Technische ondersteuning verlenen aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud, ...  Info block
- Zoekt actief mee naar oplossingen bij problemen
- Deelt kennis met collega’s  Info block
De activiteiten en het administratieve beheer van het personeel opvolgen en controleren  Info block
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Houdt personeelsgegevens bij  Info block
Kennis van personeelsadministratie  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Basiskennis van sociale wetgeving  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Verbeteringsacties voorstellen en in de praktijk brengen:
Milieu  Info block
Producten (tolerantiedrempel, ...)  Info block
Productiemiddelen  Info block
Veiligheid  Info block
Werkpost (ergonomie, ...)  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van technisch tekenen (ontwerp, referentienummers, normalisatie, …)  Info block
Superviseren van een team of een productieatelier dat zich bezighoudt met:
Assembleren, afwerken, nabewerken (snijden, ...)  Info block
Blazen  Info block
Chemische reactie, polymerisatie  Info block
Distilleren, extraheren, scheiden, fermenteren  Info block
Extrusie (trekplaat, profielijzers en buizen, ...)  Info block
Gieten, rotatiegieten, thermovormen  Info block
Hydrolyse, elektrolyse  Info block
Kalanderen, pletten, uitrekken  Info block
Samenpersen, coaten  Info block
Smelten, koken, drogen  Info block
Verpakken, op palletten plaatsen  Info block
Voorbereiding (vermalen, kneden, ...)  Info block
Celcultuur, virale cultuur  Info block
Injectie  Info block
Basiskennis van fysica  Info block
Basiskennis van biologie  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Basiskennis van thermodynamica  Info block
Grondstoffen en producten controleren door stalen te nemen en de analyseresultaten te interpreteren  Info block
- Gebruikt instrumenten voor de staalname (sondes, reageerbuisjes, ...)
- Houdt zich aan de voorschriften voor staalname
- Neemt representatieve stalen op de gegeven punten
- Labelt stalen
- Gebruikt controle-instrumenten (pH-meter, densimeter, microscoop, ...)
- Vergelijkt meetresultaten met richtwaarden of met een statistisch programma  Info block
Kennis van fysicochemische testprocedures (vochtigheid, granulometrie)  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van procedures voor dimensiecontrole (rechtheid, dikte, ...)  Info block
Kennis van procedures voor mechanische controle (weerstand, porositeit, hardheid, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Testen uitvoeren op nieuwe producten en de industriële productie ervan opvolgen  Info block
De onderhoudswerkzaamheden coördineren en plannen volgens de productievereisten  Info block
- Gebruikt (software) systemen (CMMS, …)
- Controleert de uitvoering van de onderhoudsschema’s
- Controleert de vervanging van machines
- Schakelt indien nodig een mecanicien in
- Wisselt technische informatie uit
- Voert specifieke herstellingen, regelingen of bijstellingen aan machines zelf uit  Info block
Opslag van producten, grondstoffen, verbruiksgoederen organiseren of opvolgen en bestellingen opmaken  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Houdt de voorraad op peil
- Past de richtlijnen van opslag toe  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Kennis van opslagmodaliteiten  Info block
De verzending van bestellingen opvolgen en controleren  Info block
De competentiebehoeften binnen een team of een atelier bepalen (opleiding, mobiliteit, ...)  Info block
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen  Info block
Personeel opleiden in procedures, technieken, werkmethodes, gebruik van materieel en toepassing van de voorschriften  Info block
- Licht regels en afspraken van de organisatie toe
- Instrueert medewerkers over en demonstreert het omgaan met machines  Info block
Kennis van regels voor Good Manufacturing Practice (GMP)  Info block
Onderhoudsprocedures, werkwijzen, technische fiches, opvolginstrumenten ontwikkelen en verbeteren  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Industrieel veredelingsbedrijf  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Chemie  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Glas  Info block
Keramiekindustrie  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Papier- en kartonindustrie  Info block
Petrochemie  Info block
Voeding  Info block
Blootstelling aan lage temperaturen  Info block
In ploegen  Info block
In zones met gecontroleerde klimaatomstandigheden  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële productiebedrijven voor energie of producten (voeding, farmacie, petrochemie, bouwmaterialen, kunststoffen, papier, ...). Soms werk je in shiften, tijdens het weekend, op feestdagen, 's nachts of in een wachtdienst. Soms werk je in een koelkamer, een risicozone (toxiciteit, corrosie, explosiviteit, ...), een zone met hoge temperaturen of gecontroleerde klimaatomstandigheden. Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, ...) of een hygiënische uitrusting (haarnet, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Leiding geven in de industriële productie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 5 - Productieverantwoordelijke voedingsindustrie (m/v)

ISCO-08-code:1321