Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H270101  Info block
Installaties in de petrochemie of energieproductie besturen  Info block
Andere benamingen
Bediener ketels energieproductie (m/v)  Info block
Beeldschermoperator energieproductie (m/v)  Info block
Beeldschermoperator raffinaderij (m/v)  Info block
Bediener nucleaire eenheid (m/v)  Info block
Bediener verbrandingsinstallatie (m/v)  Info block
Operator kerncentrale (m/v)  Info block
Operator raffinaderij (m/v)  Info block
Operator energieproductie-bedrijf (m/v)  Info block
Technicus energieproductie-bedrijf (m/v)  Info block
Buitenoperator petrochemische en energieproductiesector (m/v)  Info block
Buitenoperator raffinaderij (m/v)  Info block
Operator controlekamer raffinaderij (m/v)  Info block
Operator energetische installaties (m/v)  Info block
Energietechnicus (m/v)  Info block
Technicus aandrijving schepen met kernenergie (m/v)  Info block
Hoofdoperator raffinaderij (m/v)  Info block
Computeroperator energieproductie (m/v)  Info block
Computeroperator raffinaderij (m/v)  Info block
Operator brandstoffen (m/v)  Info block
Operator controlekamer energieproductie (m/v)  Info block
Operator energieproductie-installaties (m/v)  Info block
Operator controlekamer energie (m/v)  Info block
Operator in de chemische of energieopwekkende industrie (m/v)  Info block
Operator petrochemische installaties (m/v)  Info block
Schermoperator raffinaderij (m/v)  Info block
Operator afvalverbranding (m/v)  Info block
Productieoperator energie of petrochemie (m/v)  Info block
Productietechnicus petrochemie (m/v)  Info block
Technicus brandstofwinning (m/v)  Info block
Buitenoperator energieproductie (m/v)  Info block
Controleoperator petrochemie (m/v)  Info block
Controleoperator energieproductie (m/v)  Info block
Turbinebediener (m/v)  Info block
Operator energieproductie (m/v)  Info block
Definitie
Houdt toezicht en regelt de petrochemische of energieproductie-installaties (vanuit een controlekamer). Komt tussen volgens de veiligheidsvoorschriften, milieunormen en productievereisten.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: controlerondes doen, preventief onderhoud uitvoeren, een team leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De uitrusting en installatie controleren (luchtflessen, inlaatkleppen, ...)
Het geheel beveiligen  Info block
- Bepaalt op basis van een P&ID-schema de positie van de componenten in het bedrijf (en hun onderlinge regeltechnische relaties) en andersom
- Doet controlerondes
- Respecteert de veiligheidssignalisatie
- Merkt storingen, afwijkingen of de nood aan preventief onderhoud ter plaatse op  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektromechanica  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Basiskennis van thermodynamica  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van de werking van de installaties (turbine, reactor, verbrandingsoven, wisselstroomgenerator, pomp, ...)  Info block
De belangrijkste parameters (het energieverbruik, temperatuur, pH, ...) en het verloop van de verschillende productiefases (verbranding, ontzwaveling van de olie, ...) controleren  Info block
- Haalt de veiligheid-kritische en voor het proces belangrijke fysische gegevens uit chemiekaarten
- Werkt volgens voorschriften en procedures
- Start en stopt een procesdeel
- Bedient apparatuur, materiaal en middelen onder standaardomstandigheden
- Houdt het product binnen specificatie
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen en spreekt anderen aan op het niet of foutief dragen ervan
- Stemt gereedschap en producten af op de opdracht  Info block
Basiskennis van fysica  Info block
Basiskennis neutronenleer  Info block
Basiskennis van chemie  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
Afwijkingen identificeren op basis van meetresultaten
Bijsturingen en hun urgentie bepalen
Informatie aan de betrokkenen bezorgen  Info block
- Interpreteert hoofdparameters en volgt hun evolutie op
- Selecteert gegevens voor probleemanalyse
- Maakt het onderscheid tussen een technisch versus een procesprobleem in een regelkring
- Identificeert de oorzaken van afwijkend gedrag van de hoofdprocesvariabelen op basis van de principes van de eenheidsbewerkingen
- Zoekt mee naar een oplossing voor het probleem
- Communiceert via communicatieapparatuur, ook in afwijkende omstandigheden  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Verrichtingen uitvoeren op de installatie of uitrusting bij het bedienen of onderhouden ervan  Info block
- Voert niet-standaardbedieningen op aanwijzingen uit
- Maakt apparatuur en filters schoon na en/of voor vrijgave (inblokken, spoelen en leegmaken)  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
Kennis van de werking van de installaties (turbine, reactor, verbrandingsoven, wisselstroomgenerator, pomp, ...)  Info block
Storingen en hun oorzaken in de installaties opsporen
Werkaanvragen aan de dienst onderhoud opstellen  Info block
- Identificeert de oorzaken van afwijkend gedrag van de procesapparatuur op basis van hun werkingsprincipes  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektromechanica  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Basiskennis van thermodynamica  Info block
Kennis van de werking van de installaties (turbine, reactor, verbrandingsoven, wisselstroomgenerator, pomp, ...)  Info block
De werkingsgegevens van de installatie (energieverbruik, ...) of gebeurtenissen (incidenten, ...) bijhouden en analyseren  Info block
- Draagt de shift over (en maakt een verslag van gebeurde feiten) met onderscheid tussen hoofd- en bijzaken
- Meldt niet-routineuze zaken (die niet tot de eigen bevoegdheid behoren of niet zelf op te lossen zijn) aan de verantwoordelijke
- Meldt onveilige situaties aan de verantwoordelijke (en neemt indien nodig onmiddellijk actie)
- Stelt, vertrekkende van een template, een voorschrift op dat een werk beschrijft  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken aan een installatietype:
Co-, regeneratieketels  Info block
Gasketels  Info block
Gasturbines  Info block
Nucleaire eenheden  Info block
Olieketels  Info block
Stoomturbines  Info block
Waterkrachtturbines  Info block
Branders, turbines, wisselstroomgeneratoren, ... afstellen via gecentraliseerde besturing  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Gebruikt GMP-software (Good Manufacturing Practice)
- Realiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop op basis van de fysische principes van de procesinstallatie
- Identificeert de oorzaken van afwijkend gedrag van meet- en regelapparatuur op basis van de fysische principes van hun werking
- Identificeert de oorzaken van afwijkend gedrag van de procesvariabelen op basis van de principes van de eenheidsbewerkingen
- Identificeert de oorzaken van afwijkend gedrag van de procesapparatuur op basis van hun werkingsprincipes
- Reageert op procesproblemen en realiseert binnen de gegeven omstandigheden een zo optimaal mogelijk procesverloop
- Zet een oplossing uit voor de geanalyseerde problemen volgens prioriteiten
- Brengt de procesgevolgen van de gekozen oplossing in kaart
- Voert de oplossing effectief door
- Voert instructies van collega-operatoren en verantwoordelijke uit  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Reachtruck  Info block
Stapelaar  Info block
Rolbrug  Info block
Elektrische transpallet  Info block
Bedient op afstand radioactieve elementen  Info block
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
ADR categorie I  Info block
ADR klasse 7  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Opstarten en coördineren van interventies waarvoor een opleiding of attest nodig is:
Eerste hulp  Info block
Interventies binnen het bedrijfsnoodplan  Info block
Bedrijfseerstehulp  Info block
Kennis van procedures voor beveiliging van de site  Info block
Kennis van procedures voor de evacuatie van personen  Info block
Afstellen en toezicht houden op apparatuur voor energieproductie waarvoor een specifiek(e) opleiding of attest vereist is:
Bediening in kerncentrales  Info block
Nucleaire risico's  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Werkt volgens procedures en voorschriften
- Stelt mee de installatie veilig
- Vervangt een dichting lekvrij
- Controleert of het onderhoudspersoneel de veiligheidsvoorzieningen uit de werkvergunning naleeft
- Doet een onderbouwd voorstel tot risicoanalyse voor niet-standaard uit te voeren werkzaamheden  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Installaties controleren (inspectierondes, ...) en stalen nemen  Info block
- Houdt zich aan de voorschriften voor staalname
- Neemt representatieve stalen op de gegeven punten
- Labelt stalen  Info block
Kennis van procedures voor staalname  Info block
Grondstoffen of (afgekeurde) producten controleren en indien nodig bijstellen door toevoeging van chemische stoffen, ...  Info block
- Past basistechnieken voor laboanalyse toe
- Interpreteert de controlegegevens (waarden, evoluties, ...)  Info block
Kennis van de eigenschappen van brandstoffen (stookolie, gas, ...)  Info block
Een energieproductielijn stilleggen of opstarten  Info block
- Bepaalt op basis van afschakelschema’s de volgorde van afschakeling  Info block
Overdracht, circulatie en bestemming van producten of afvalwater controleren (pipeline, ...)  Info block
- Verplaatst grondstoffen en producten met hulpmiddelen (pompen, takels, vacuüm gravitaire systemen, schroeven, …)
- Respecteert lozingsnormen  Info block
Kennis van opslagomstandigheden van afvalwater  Info block
Interventies van medewerkers op het terrein coördineren en controleren (inspectierondes, werkzaamheden opstarten, instructies overbrengen, ...)  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Legt collega-operatoren duidelijk uit wat van hen verwacht wordt
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Doet een voorstel tot aanpassing van een voorschrift voor (een) gewijzigde installatie of omstandigheden  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Maatschappij voor afvalophaling en -verwerking  Info block
Gas  Info block
Glas  Info block
Defensie  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Petrochemie  Info block
Waterkracht  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Aan installaties  Info block
In de bedieningsruimte of cabine  Info block
In ploegen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven in de energieproductiesector, petrochemische industrie, staal- en metaalnijverheid, in dienstverlenende bedrijven, bij defensie, … Je werkt samen met verschillende afdelingen (productie, onderhoud, ...). Soms maak je nationale of internationale verplaatsingen (offshore platformen, ...). Soms werk je in shiften, tijdens het weekend, op feestdagen, ’s nachts of in een wachtdienst. Je werkt in controlekamers of bedieningsruimten, machinekamers, risico-omgevingen (explosie-, stralingsgevaar, ...). Soms werk je in openlucht, in zones met gecontroleerde atmosfeer en hanteer je lasten. Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, bril, helm, handschoenen, werkoverall, ...), werkt volgens voorschriften en procedures en respecteert de veiligheidssignalisatie op de werkplek.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Installaties in de petrochemie of energieproductie besturen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 4 - Procesoperator chemische en farmaceutische industrie (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Procesoperator (m/v)

ISCO-08-code:3131, 3132, 3134, 8131