Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
I110101 - Onderhoud van infrastructuur en gebouwen coördineren
I110101  Info block
Onderhoud van infrastructuur en gebouwen coördineren  Info block
Andere benamingen
Controleur openbare werken aan het wegennet (m/v)  Info block
Deskundige onderhoud en renovatie (m/v)  Info block
Diensthoofd infrastructuur en leefmilieu (m/v)  Info block
Diensthoofd kwaliteit en veiligheid wegeninfrastructuur (m/v)  Info block
Diensthoofd onderhoud en nieuwbouw (m/v)  Info block
Diensthoofd technische overheidsdienst (m/v)  Info block
Diensthoofd technisch onderhoud van het openbare wegennet (m/v)  Info block
Diensthoofd verkeersveiligheid (m/v)  Info block
Directeur bouwwerkzaamheden (m/v)  Info block
Directeur technisch gebouwbeheer (m/v)  Info block
Directeur van gebouwen (m/v)  Info block
Directeur van technische overheidsdiensten (m/v)  Info block
Exploitatie-ingenieur wegen (m/v)  Info block
Hoofdingenieur afdeling wegenwerken (m/v)  Info block
Ingenieur civiele bouwkunde voor het onderhoud van netwerken (m/v)  Info block
Ingenieur netwerk- en infrastructuurwerkzaamheden (m/v)  Info block
Onderhoudsingenieur civiele bouwkunde (m/v)  Info block
Onderhoudsingenieur infrastructuur (m/v)  Info block
Onderhoudsingenieur telecommunicatienetwerken (m/v)  Info block
Onderhoudsverantwoordelijke hydraulische installaties (m/v)  Info block
Projectleider infrastructuurwerken (m/v)  Info block
Technisch verantwoordelijke onderhoud en renovatie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor de exploitatie van mechanische skiliften en pistes (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor het onderhoud van de spoorweginfrastructuur (m/v)  Info block
Verantwoordelijke onderhoud van gebouwen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke onderhoud van infrastructuur (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor het preventief onderhoud van gebouwen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke technische overheidsdienst (m/v)  Info block
Verantwoordelijke wegendistrict (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert en leidt onderhoudswerken aan infrastructuur en gebouwen (algemene werken, netwerken, gebouwen, openbare wegennet, ...), volgens de veiligheids- en milieuvoorschriften en de exploitatievereisten.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een team coördineren, een dienst leiden en het budget ervan beheren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De exploitatiebehoeften en –vereisten evalueren (aanpassingen, renovaties, aankopen) en technisch-economische oplossingen bepalen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (schema’s, werktekeningen, …)
- Merkt defecten, nood aan onderhoud, … op aan gebouwen en infrastructuur
- Behandelt klachten over het onderhoud van de gebouwen
- Controleert periodiek de toestand ter plaatse
- Schat de aard, omvang en techniciteit van de opdrachten in
- Maakt een schatting of berekening van de kosten
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)  Info block
Basiskennis van architectuur  Info block
Kennis van bouweconomie  Info block
Kennis van burgerlijke bouwkunde  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
Kennis van onderhoudstechnieken  Info block
Menselijke en materiële middelen organiseren en onderhoudsoperaties coördineren aan wegeninfrastructuur, kunstwerken, gebouwen, ...  Info block
- Zet onderhoudsoperaties op volgens het onderhoudsplan
- Past de planning en inzet van personeel aan wijzigende omstandigheden aan
- Organiseert onderhoudsoperaties met een optimale en prijsbewuste inzet van middelen
- Gebruikt geografische informatiesystemen (GIS)  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van werkorganisatiemethoden  Info block
De uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en de conformiteit van de uitbating van infrastructuur of gebouwen controleren (begaanbaarheid in de winter, herstellingen, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (schema’s, werktekeningen, …)
- Houdt toezicht op de uitvoering van de werken
- Controleert of de uitgevoerde werken voldoen aan de voorwaarden (kwaliteit, werkprocedures, veiligheid, uitvoeringstermijn, …)
- Woont de oplevering bij  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van milieutechnieken  Info block
Kennis van geotechniek  Info block
Schade analyseren (beschadigingen, weersomstandigheden, ...) en de gepaste acties ondernemen  Info block
- Inspecteert de schade na een incident
- Informeert zich over de omstandigheden van het incident
- Bepaalt te nemen maatregelen en stelt prioriteiten (noodherstellingen, veiligheidsperimeters, …)
- Maakt een schatting of berekening van de kosten
- Volgt het incident administratief op (betalingen, verzekeringen, aanpassen van de planning, …)  Info block
Kennis van bouweconomie  Info block
Kennis van burgerlijke bouwkunde  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
Projecten, plannen, programma?s van aanpassingswerken en onderhoud uitwerken of aanbevelen (planning, technische studies, ...)  Info block
- Legt prioriteiten vast
- Houdt rekening met de beperkingen (budgettair, technisch en organisatorisch)
- Werkt een kostenraming uit
- Stelt een kosten-batenanalyse op
- Overlegt met architecten, technici, financieel verantwoordelijken, …
- Gebruikt CAD-software
- Gebruikt geografische informatiesystemen (GIS)  Info block
Kennis van onderhoudstechnieken  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
Kennis van principes van kostenoptimalisatie  Info block
Dienstverslagen opstellen en actualiseren (operaties, werkzaamheden, incidenten, aanpassingen, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden (tijdstip, reden, uitgevoerde werken, bijzonderheden, …)
- Houdt gegevens bij over de staat van het gebouw en/of de infrastructuur
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)  Info block
Kennis van interne rapporteringsprocedures  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Teams, diensten, afgevaardigden, directies, ... adviseren en technisch bijstaan  Info block
- Overlegt met collega’s, medewerkers en andere betrokkenen
- Stelt technische en organisatorische aanpassingen voor
- Koppelt informatie tijdig terug naar de betrokkenen
- Past het taalgebruik aan voor mensen zonder technische achtergrond  Info block
Kennis van burgerlijke bouwkunde  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Diverse netwerken  Info block
Energietransportnetwerken  Info block
Gebouwen  Info block
Havenuitrusting, waterwegen  Info block
Kunstwerken  Info block
Mechanische skiliften en pistes  Info block
Signalisatie-, betonningsuitrusting  Info block
Spoorweginfrastructuur  Info block
Sportinfrastructuur  Info block
Telecommunicatienetwerken  Info block
Wegennet, snelwegen  Info block
Technische haalbaarheidsstudies en expertises uitvoeren voor het vernieuwen of onderhouden van infrastructuur of gebouwen  Info block
- Verzamelt gegevens van vooronderzoeken, studies en adviezen en integreert deze in het haalbaarheidsonderzoek
- Legt contacten met instellingen, deskundigen en relevante partners die kunnen bijdragen tot de expertise
- Schat de technische haalbaarheid van de renovatie- of onderhoudswerkzaamheden in
- Identificeert technische problemen en hun mogelijke impact op het project
- Schat de benodigde tijd, arbeid en uitrustings- en materiaalvereisten voor het project in
- Weegt alternatieven tegenover elkaar af
- Stelt technische rapporten op aan de hand van studies en expertises  Info block
Kennis van burgerlijke bouwkunde  Info block
Kennis van bouweconomie  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Controleren of veiligheids- en exploitatievoorschriften en -procedures nageleefd worden (verkeerscirculatie, signalisatie, ...)  Info block
- Gaat na of de werknemers de nodige veiligheidsopleidingen hebben gevolgd en/of over de vereiste certificaten beschikken
- Controleert of alle benodigde vergunningen en signalisatie aanwezig zijn
- Controleert de aanwezigheid en goede staat van collectieve beschermingsmiddelen, veiligheidsuitrustingen, afbakeningen, …
- Ziet toe op veilig en milieubewust werkgedrag (naleven van instructies, dragen van PBM’s, …)  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van wettelijke bepalingen voor werfsignalisatie op de openbare weg  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Bouwt een professioneel netwerk uit
- Vraagt offertes op
- Volgt lopende prijsaanvragen op
- Vergelijkt binnengekomen offertes (prijs, kwaliteit, voorwaarden, termijnen, …)
- Onderhandelt over de voorwaarden van het contract (financieel, technisch, organisatorisch, …)
- Maakt duidelijke afspraken (prijzen, voorwaarden, termijnen, …)
- Controleert of de uitvoering van de werken voldoet aan de contractvoorwaarden  Info block
Kennis van burgerlijke bouwkunde  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
Contracten met onderaannemers of leveranciers opvolgen en coördineren (verlengingen, nieuwe contracten, vervaldata, ...)  Info block
- Volgt vervaldata van contracten op en onderhandelt over de eventuele verlenging ervan
- Komt contractuele afspraken na
- Laat het contract indien nodig aanpassen tijdens de looptijd
- Beëindigt het contract tijdens of na de looptijd  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van contracten  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Een project leiden  Info block
- Omschrijft de stappen in het project
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, ...)
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
De exploitatiestrategie van de infrastructuur en herzieningen hieraan (helpen) vastleggen  Info block
- Omschrijft de doelstellingen van de exploitatiestrategie
- Werkt de strategie uit in operationele doelstellingen
- Bepaalt de prioriteiten
- Gebruikt planningsinstrumenten
- Overlegt en zoekt consensus met stakeholders  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Maakt een schatting van de verwachte inkomsten en uitgaven
- Bepaalt in overleg met de betrokken partijen hoe het budget wordt besteed (uitrusting, personeel, investeringen, …)
- Analyseert de financiële gegevens en maakt een stand van zaken op (uitgaven, inkomsten, omzet, …)
- Rapporteert over het budgetbeheer
- Neemt maatregelen voor bijsturing van het budget  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bouwbedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Bouw  Info block
Cultureel en historisch erfgoed  Info block
Defensie  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Vastgoed  Info block
Luchtvaart  Info block
Openbare wegennet  Info block
Podiumkunsten  Info block
Spoorwegen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Telecommunicatie  Info block
Zeevaart, binnenvaart  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven, regionale instellingen, het leger, dienstverlenende bedrijven, ... samen met verschillende ploegen, gebruikers, leveranciers, dienstverleners, ... Je maakt verplaatsingen naar werven. Je werkzaamheden variëren naargelang de omvang van de werken en de sector (industrie, wegennet, vastgoed, …). Je werkt soms in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen, ’s nachts of in wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Onderhoud van infrastructuur en gebouwen coördineren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1120, 1323