Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 23-3-15
I110201  Info block
Industrieel onderhoud coördineren  Info block
Andere benamingen
Diensthoofd industriële onderhoudsafdeling (m/v)  Info block
Diensthoofd onderhoud instrumentatie (m/v)  Info block
Diensthoofd preventief en correctief industrieel onderhoud (m/v)  Info block
Diensthoofd-projectleider industrieel onderhoud (m/v)  Info block
Kaderlid technisch onderhoud (m/v)  Info block
Industrieel onderhoudsingenieur (m/v)  Info block
Ingenieur-elektronicus van systemen voor luchtvaartveiligheid (m/v)  Info block
Ingenieur industrieel onderhoud en bedrijfszekerheid (m/v)  Info block
Ingenieur-projectleider industrieel onderhoud (m/v)  Info block
Ingenieur-projectleider onderhoud in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur technische ondersteuning industrieel onderhoud (m/v)  Info block
Ingenieur-werkleider voor elektrisch en elektromechanisch onderhoud (m/v)  Info block
Onderhoudsingenieur apparatuur (m/v)  Info block
Onderhoudsingenieur energievoorziening (m/v)  Info block
Onderhoudsingenieur industriële infrastructuur (m/v)  Info block
Onderhoudsingenieur instrumentatie (m/v)  Info block
Onderhoudsingenieur productiemateriaal (m/v)  Info block
Onderhoudsingenieur rollend materieel (m/v)  Info block
Onderhoudsingenieur voor industrieel onderhoud (m/v)  Info block
Technisch verantwoordelijke industrieel onderhoud (m/v)  Info block
Technisch verantwoordelijke-projectleider onderhoud in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke facility management in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke industrieel onderhoud (m/v)  Info block
Verantwoordelijke onderhoud energievoorziening (m/v)  Info block
Verantwoordelijke onderhoud en herstelling in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke onderhoud en sanering radioactieve processen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke onderhoud in de luchtvaart (m/v)  Info block
Verantwoordelijke onderhoud van hydraulische installaties (m/v)  Info block
Verantwoordelijke-projectleider onderhoud in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke technische diensten (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor onderaanneming in industrieel onderhoud (m/v)  Info block
Supervisor technisch onderhoud (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert en houdt toezicht op de onderhoudsactiviteiten en -interventies van één of meerdere diensten, om de betrouwbaarheid van de productiemiddelen en -werktuigen te verzekeren. Houdt zich aan veiligheids-, hygiëne- en milieuvoorschriften en aan productiviteits- en kwaliteitsvereisten.
Een bijkomende activiteit kan zijn: een gespecialiseerde onderhoudsdienst leiden (mechanica, elektriciteit, elektronica, gestuurde processen, hydraulica, pneumatica, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Preventieve of correctieve onderhoudswerken organiseren, plannen en opvolgen  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Gebruikt Enterprise Resource Planning (ERP) en computerondersteunde Group Technology
- Houdt zich aan onderhoudsplan en –richtlijnen
- Legt onderhouds- en herstelwerkzaamheden vast volgens de prioriteiten, de organisatie op de werkplaats, de duurtijd van de herstelling, levertermijnen, ...
- Maakt werkfiches op en verdeelt ze onder de medewerkers
- Wisselt technische informatie uit met medewerkers, onderaannemers, management, …
- Zet middelen optimaal en prijsbewust in  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van Total Production Maintenance (TPM)  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
De onderhoudsinterventies en procedures uitwerken of bijsturen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (plannen, onderhoudssystemen, fabrikanteninstructies, …)
- Gebruikt Computerized Management Maintenance System (CMMS)
- Gaat na of alle werkzaamheden conform de technische plannen en de regelgeving uitgevoerd kunnen worden
- Houdt rekening met risico-analyses, werkvergunningen, …
- Legt procedures en werkmethodes vast of past ze waar nodig aan
- Instrueert de medewerkers in het werken volgens de procedures  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van Total Production Maintenance (TPM)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Toezicht houden op de interventies en op de werking van uitrusting, materieel en installaties (keuringen, tests, proeven, instellingen, ...)  Info block
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, …)
- Controleert de toestand van de installaties en de infrastructuur (afwijkingen, storingen, nood aan onderhoud, …)
- Voert metingen, keuringen en testen uit
- Vergelijkt de waarden van metingen, keuringen en testen met de richtwaarden
- Controleert de uitvoering van de onderhoudsschema’s door eigen personeel en/of onderaannemers
- Ziet toe op veilig en milieubewust werkgedrag (naleven van instructies, dragen van PBM’s, …)
- Controleert of alle benodigde vergunningen en signalisatie aanwezig zijn en de installaties veilig staan (lock-out)
- Controleert of de uitgevoerde werken voldoen aan de vooropgestelde veiligheids- en kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van Total Production Maintenance (TPM)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Onderhoudsgegevens en storingen analyseren (historiek, defecten, ...), de oorzaken bepalen en corrigerende acties vastleggen  Info block
- Gebruikt Computerized Management Maintenance System
- Verzamelt technische gegevens
- Maakt analyses van uitvallen, bottlenecks, key-equipment, lijnefficiëntie, tacttijdanalyse, …
- Beslist op basis van de analyses over het uitvoeren van herstellingen, renovatie of onderhoud  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Kennis van methodes voor risicoanalyse  Info block
Basiskennis van statistische procescontrole  Info block
Technische oplossingen bepalen voor het verbeteren van de uitrusting en installaties (kwaliteit, geschiktheid, cycli, veiligheid, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (plannen, onderhoudssystemen, fabrikanteninstructies, …)
- Vraagt technische studies op
- Adviseert over de uitvoering van herstellingen, renovatie of onderhoud (voor- en nadelen, kostprijs, wettelijke normen, …)
- Doet voorstellen over de vernieuwing of uitbreiding van het machinepark
- Bepaalt de inplanting van nieuwe installaties of andere technische uitrustingen op de site
- Volgt actuele wettelijke normen en voorschriften bij het formuleren van oplossingen en alternatieven  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Onderhoudsrapporten opmaken (kosten, termijnen, ...)
Veranderingen en verbeteringen bepalen en aanbevelen (organisatie, werktuigen, materiaal, gereedschap, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Gebruikt CAD-software
- Registreert onderhoudsgegevens in onderhoudsschema’s, werkkaarten, boorddocumenten, …
- Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Doet voorstellen over het aankopen van nieuw materieel
- Stelt technische en organisatorische aanpassingen voor op basis van technische gegevens  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
Kennis van interne rapporteringsprocedures  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
Technische ondersteuning en advies geven aan diensten en klanten (coördinatie, uitwerking, ...)  Info block
- Verleent hulp en advies bij technische problemen
- Overlegt met collega’s, klanten en andere betrokkenen
- Past het taalgebruik aan voor mensen zonder technische achtergrond  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internet, …)
- Houdt technische informatie up to date (onderhoudsplannen, instructieboeken, …)
- Zet nieuwe regels of wetgeving om in praktijkrichtlijnen
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten
- Volgt opleidingen of bijscholing in afspraak met de werkgever  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Automatisering  Info block
Bouw  Info block
Chemie, biochemie  Info block
Dagelijks onderhoud, schoonmaak  Info block
Elektriciteit, elektronica en elektrotechniek  Info block
Elektronica  Info block
Hydraulica, pneumatica  Info block
Hygiëne, veiligheid en leefmilieu in de industrie  Info block
Industriële informatica  Info block
Industriële koeltechniek  Info block
Instrumentatie  Info block
Kwaliteit  Info block
Leefmilieu  Info block
Mechanica  Info block
Nieuwe projecten  Info block
Onderhoud  Info block
Productie  Info block
Stralingsbescherming  Info block
Technische bijstand en klantenondersteuning  Info block
Telecommunicatie  Info block
Vloeistoffen, gas, energie  Info block
Warmteleer  Info block
De bevoegdheid en attesten van het personeel controleren  Info block
- Laat werkzaamheden enkel uitvoeren door personen die de nodige attesten en competenties bezitten
- Legt een persoonlijk opleidingsdossier aan per werknemer (gevolgde opleidingen, beroepservaring, …)
- Controleert de geldigheid van documenten (attesten, certificaten, licenties, …)  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Bouwt een professioneel netwerk uit en onderhoudt dit
- Vraagt offertes op
- Volgt lopende prijsaanvragen op
- Vergelijkt binnengekomen offertes (prijs, kwaliteit, voorwaarden, termijnen, …)
- Onderhandelt over de voorwaarden van het contract (financieel, technisch, organisatorisch, …)
- Maakt duidelijke afspraken (prijzen, voorwaarden, termijnen, …)
- Controleert of de uitvoering van de werken voldoet aan de contractvoorwaarden  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
Contracten met onderaannemers of leveranciers opvolgen en coördineren (verlengingen, nieuwe contracten, vervaldata, ...)  Info block
- Volgt vervaldata van contracten op en onderhandelt over de eventuele verlenging ervan
- Komt contractuele afspraken na
- Laat het contract indien nodig aanpassen tijdens de looptijd
- Beëindigt het contract tijdens of na de looptijd  Info block
Kennis van contracten  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
De shutdowntijd van de installatie, de duur van de interventie en de kosten en middelen aan personeel, techniek, ... inschatten  Info block
- Berekent de benodigde grondstoffen (wisselstukken, producten, …) en werkuren
- Schat of berekent de kosten, de duurtijd en de gevolgen voor de productie van interventies en shutdowns  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
Tussenkomen in het kader van specifieke acties van het leger (ondersteuning van de troepen, ...)  Info block
Kennis van de werking van militaire uitrusting en materieel  Info block
Een project leiden  Info block
- Omschrijft de stappen in het project
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, ...)
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Autowegbeheerder  Info block
Controle- en certificeringsinstantie  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Haven  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Luchthaven  Info block
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Autosector  Info block
Chemie  Info block
Cosmetica-industrie  Info block
Defensie  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Glas  Info block
Hout  Info block
Informatie en communicatie  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Optica, optronica  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Petrochemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Spoorwegen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Textiel  Info block
Transport en logistiek  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Watersport  Info block
Aan installaties  Info block
In ploegen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Wachtdiensten  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, het leger, ... in samenwerking met verschillende diensten en betrokkenen (productie, methoden, studies, aankopen, klanten, onderaannemers, certificerende instanties, fabrikanten van apparatuur, ...). Je werkzaamheden variëren naargelang de sector (metaal, chemie, voeding, ...), de arbeidsorganisatie (total productive maintenance, ...), de automatiseringsgraad en de productieprocessen. Je maakt soms verplaatsingen of werkt tijdens het weekend, op feestdagen, ’s nachts en in wachtdiensten. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, veiligheidsschoenen, ...). Je begrijpt een of meerdere vreemde talen (technisch Engels, technisch Frans, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Industrieel onderhoud coördineren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1213, 1321