Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
I110301  Info block
Onderhoud en beheer van voertuigen coördineren  Info block
Andere benamingen
Beheerder van een vrachtwagenpark (m/v)  Info block
Beheerder van een wagenpark (m/v)  Info block
Beheerder van een wagenvloot (m/v)  Info block
Directeur van een wagenpark (m/v)  Info block
Hoofd autoherstelplaats (m/v)  Info block
Hoofd garage (m/v)  Info block
Hoofd van een wagenpark (m/v)  Info block
Hoofd werkplaats voor autoconcessies (m/v)  Info block
Hoofd werkplaats voor auto-onderhoud (m/v)  Info block
Hoofd werkplaats voor auto's (m/v)  Info block
Hoofd werkplaats voor bouwplaatsmachines (m/v)  Info block
Hoofd werkplaats voor fietsen en motorfietsen (m/v)  Info block
Hoofd werkplaats voor hefwerktuigen en laad- en losmachines (m/v)  Info block
Hoofd werkplaats voor landbouwmachines (m/v)  Info block
Hoofd werkplaats voor motorfietsen (m/v)  Info block
Onderhoudsverantwoordelijke logistiek park (m/v)  Info block
Supervisor van een logistiek machinepark (m/v)  Info block
Verantwoordelijke beheer en onderhoud voertuigen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voertuigenpark (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor een technisch controlecentrum voor auto's (m/v)  Info block
Verantwoordelijke wagenpark (m/v)  Info block
Werkplaatsverantwoordelijke voertuigonderhoud (m/v)  Info block
Definitie
Houdt toezicht op en controleert onderhoud en herstellingen van een wagenpark of de opvolging van de bedrijfsvoertuigenvloot van particuliere klanten, bedrijven of overheden. Houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften en de vereisten inzake kosten, termijn en kwaliteit.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De activiteiten van het personeel plannen en de werkposten verdelen  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Maakt werkfiches op en verdeelt ze onder de medewerkers
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Gebruikt planningsinstrumenten (ERP, …)  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
Kennis van voertuigtechniek  Info block
De activiteiten en het administratieve beheer van het personeel opvolgen en controleren  Info block
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Houdt personeelsgegevens bij
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Het onderhoud, reparaties, technische controles of de ontvangst van voertuigen plannen en controleren  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Stelt een onderhoudsplan en -richtlijnen op
- Stemt de planning af op de organisatie van de werkplaats en de prioriteiten
- Organiseert de werkzaamheden (onderhoud, controle, …) met een optimale en prijsbewuste inzet van middelen
- Controleert of de uitgevoerde werken voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van principes van kostenoptimalisatie  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van voertuigtechniek  Info block
Het reglementair gebruik van voertuigen opvolgen en controleren (technische controles, verzekeringen, ...)  Info block
- Controleert de aanwezigheid en de geldigheid van de boorddocumenten
- Controleert of alle benodigde signalisatie aanwezig is en functioneert bij uitzonderlijk vervoer of transport
- Stelt de planning op voor de technische keuring  Info block
Kennis van reglementering voor wegtransport  Info block
Kennis van de wegcode  Info block
Kennis van de criteria voor reglementaire controle van voertuigen  Info block
De toewijzing van voertuigen plannen en opvolgen (beschikbaarheid, duur, modellen, ...)  Info block
- Gebruikt planningsinstrumenten (ERP, …)
- Legt afspraken vast
- Houdt rekening met de wens van de klant, de beschikbaarheid van de wagens, prioriteiten, …
- Past de planning aan bij veranderingen  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
Afwijkingen, storingen en klachten vaststellen en corrigerende of preventieve acties ondernemen (reparaties, controles, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, werkfiches, onderhoudsschema, …)
- Informeert zich over de aard, de omvang en de oorzaken van het probleem
- Identificeert en inspecteert het voertuig
- Merkt defecten, afwijkingen en de nood aan onderhoud op
- Interpreteert de symptomen die de klant beschrijft
- Bepaalt te nemen maatregelen en stelt prioriteiten (noodherstelling, vervanging, …)
- Laat onderhoud of herstellingen uitvoeren aan het voertuig  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van onderhoudstechnieken  Info block
Kennis van voertuigtechniek  Info block
Personeel opleiden in procedures, technieken, werkmethodes, gebruik van materieel en toepassing van de voorschriften  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van de medewerker  Info block
Kennis van het opleidingenaanbod  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
De opvolggegevens van de activiteiten registreren (reparatie, gebruik, verbruik, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij over onderhoud en herstellingen, verbruik, ritten, klanten, …
- Beheert de historiek van onderhoudsverslagen (voor facturatie, verduidelijking van uitgevoerde werkzaamheden, melding van terugkerende problemen, …)
- Controleert gegevens die werden ingevuld door anderen (klanten, medewerkers, …) en verbetert of vult aan waar nodig
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van interne rapporteringsprocedures  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Toezicht houden op een organisatie of een voertuigenpark voor:
Fietsen, motorfietsen  Info block
Gepantserde voertuigen en machines  Info block
Hefwerktuigen  Info block
Landbouw-, bosbouwvoertuigen en -machines  Info block
Lichte voertuigen  Info block
Schoonmaak-, vuilniswagens  Info block
Voertuigen en machines voor openbare werken  Info block
Voertuigen voor personenvervoer  Info block
Vrachtwagens, voertuigen voor goederentransport  Info block
Een technische keuring uitvoeren op een particulier of industrieel voertuig  Info block
- Controleert het voertuig op conformiteit (banden, remmen, afstelling van de lichten, emissies, …)
- Controleert boorddocumenten, homologaties, getuigschriften, vignetten van de LPG-installatie, tachograafschijven, …
- Sluit geijkte test- en diagnoseapparatuur aan en leest de meetwaarden uit (emissietest, remmentest, geluidsanalysator, …)  Info block
Kennis van de criteria voor reglementaire controle van voertuigen  Info block
Kennis van regelgeving m.b.t. homologaties, vignetten, getuigschriften, …  Info block
Kennis van veiligheidsnormen voor LPG-, CNG- en LNG-installaties  Info block
De nood aan reparatie, onderhoud, specifiek gebruik, ... vaststellen en interventies of aangepaste acties bepalen (soort, duur, kosten, voorwaarden, ...)  Info block
- Stelt oplossingen voor aan de klant op basis van een technische inspectie van het voertuig (herstellingen, vervangwagen aanbieden, voorschot terugbetalen, …)
- Maakt een schatting of berekening van de kosten
- Plant werkzaamheden en budgetten in  Info block
Kennis van voertuigtechniek  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
De nood aan vernieuwing, uitbreiding of evolutie van het wagenpark bepalen  Info block
- Inventariseert en analyseert het bestaande wagenpark
- Onderzoekt de impact van een uitbreiding of vernieuwing van het wagenpark
- Doet voorstellen over het aankopen of huren van voertuigen (aantal, voertuigtypes, financiële en fiscale voorwaarden, verbruik, …)
- Overlegt met het management, technische medewerkers, chauffeurs, …
- Werkt een kostenraming uit
- Houdt rekening met de strategie en het budget van de eigen organisatie  Info block
Kennis van voertuigtypes  Info block
Kennis van aankoop- en huurprijzen  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
De kosten voor het gebruik van de voertuigen opvolgen en analyseren (beheer, optimalisatie, verbruik, outsourcing, ...)  Info block
- Verzamelt en analyseert financiële en technische gegevens
- Berekent de kosten van het voertuigenpark (aankoop, leasing, brandstof, onderhoud, verzekering, …)
- Gaat na of de gemaakte kosten overeenkomen met het vooropgestelde budget
- Vraagt verantwoordingen voor uitgaven aan de gebruikers
- Neemt maatregelen bij overschrijding van het budget  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Bouwt een professioneel netwerk uit en onderhoudt dit
- Vraagt offertes op
- Volgt lopende prijsaanvragen op
- Vergelijkt binnengekomen offertes (prijs, kwaliteit, voorwaarden, termijnen, …)
- Onderhandelt over de voorwaarden van het contract (financieel, technisch, organisatorisch, …)
- Maakt duidelijke afspraken (prijzen, voorwaarden, termijnen, …)
- Controleert of de geleverde voertuigen en/of dienstverlening voldoen aan de contractvoorwaarden  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Contracten met onderaannemers beheren (outsourcing, prestaties, ...)  Info block
- Volgt vervaldata van contracten op en onderhandelt over de eventuele verlenging ervan
- Komt contractuele afspraken na
- Laat het contract indien nodig aanpassen tijdens de looptijd
- Beëindigt het contract tijdens of na de looptijd  Info block
Kennis van contracten  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Bevoorradings- en uitrustingsbehoeften bepalen en bestellingen plaatsen (gereedschap, reserveonderdelen, brandstoffen, ...)  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Gebruikt boekhoudkundige programma’s
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,..)
- Houdt gegevens bij over de uitgaven en de inkomsten
- Bestudeert boekhoudkundige gegevens
- Berekent omzetcijfers
- Besteedt de boekhouding uit en volgt deze op
- Stelt een begroting op en beheert het budget
- Bepaalt de financiële ruimte voor uitgaven of besparingen
- Bepaalt de verkoopprijzen van diensten en producten
- Maakt een inventaris op
- Beheert de verzekeringen
- Komt fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf voor autoverhuur  Info block
Concessiehouder  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Technisch controlecentrum voor auto's  Info block
Transportbedrijf  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Defensie  Info block
Metaal  Info block
Transport en logistiek  Info block
Wachtdiensten  Info block
Werkomgeving
Je werkt in transport-, exploitatie- of industriële bedrijven, overheidsinstellingen, concessiehouders, ... samen met verschillende betrokkenen (klanten, leveranciers, chauffeurs, ...). Je maakt soms verplaatsingen. De werkzaamheden variëren naargelang de sector (voertuigenvloot, verhuur, herstel), de organisatie (atelier, wagenpark), de omvang van het voertuigenpark en het soort voertuigen. Je werkt soms in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen, ’s nachts en in wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Onderhoud en beheer van voertuigen coördineren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1213, 1321