Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
I130801  Info block
Verwarmingsinstallaties onderhouden  Info block
Andere benamingen
Brandertechnicus (m/v)  Info block
Elektromecanicien van verwarmingen (m/v)  Info block
Exploitatietechnicus verwarmingsnetten (m/v)  Info block
Hersteller-afsteller van branders (m/v)  Info block
Hersteller-regelaar van verwarmings- en airconditioningsinstallaties (m/v)  Info block
Hersteller van industriële verwarmingsketels (m/v)  Info block
Hersteller van verwarmings- en airconditioningsinstallaties (m/v)  Info block
Monteur-hersteller van industriële verwarmingsketels (m/v)  Info block
Monteur van industriële verwarmingsketels (m/v)  Info block
Onderhouds- en exploitatietechnicus verwarming (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus energie (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus van thermische installaties (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus van thermische systemen (m/v)  Info block
Onderhoudstechnicus verwarmingsinstallaties (m/v)  Info block
Supervisor-hersteller van verwarmings- en airconditioningsinstallaties (m/v)  Info block
Technicus-hersteller van industriële gasverwarmingsketels (m/v)  Info block
Technicus verwarmingsinstallaties (m/v)  Info block
Technisch onderhouds- en exploitatiemedewerker verwarming (m/v)  Info block
Technisch onderhoudsmedewerker verwarming (m/v)  Info block
Verwarmingsdeskundige onderhoud (m/v)  Info block
Definitie
Stelt verwarmingsinstallaties in werking en herstelt ze (verwarmingsketels van woongebouwen, stoom- of warmwaterproductie voor de industrie, industriële ovens, uitrusting voor warmtekrachtkoppeling, ...). Werkt volgens de veiligheidsregels en de regelgeving.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: onderdelen van een installatie plaatsen, toezichthouden op verwarmingsinstallaties, koel- of airconditioningsinstallaties herstellen.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De interventies bepalen (inwerkingstelling, onderhoud, ...) op basis van het technisch dossier, de historiek, ...  Info block
- Schat de omvang en de duur van de interventie in
- Gaat na of alle werkzaamheden conform de technische plannen of de afspraken uitgevoerd kunnen worden
- Legt een werkvolgorde vast
- Overlegt met de leidinggevende, collega’s, klanten en andere betrokkenen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De conformiteit van de verwarmingsinstallaties controleren (verwarmingsketels, leidingnetten, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, …)
- Controleert de werkingsparameters van de installatie (keteltemperatuur, sproeiers, druk, rookindex, verbrandingsrendement, …)
- Controleert visueel de montage en de aansluitingen van de installatie (water- en luchtdichtheid, …)
- Controleert de aanwezigheid en de geldigheid van onderhoudscertificaten  Info block
Kennis van loodgieterij  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
De verwarmingsinstallatie vooraf instellen en in werking stellen (elektrische circuits, branders, hydraulische onderdelen, regelorganen, ...)  Info block
- Houdt zich aan de voorschriften van de fabrikant
- Programmeert de installaties vanop een pc, bedieningspaneel, …
- Stelt parameters af volgens opgegeven of gewenste waarden
- Stelt mechanische, hydraulische en elektrische onderdelen af
- Vult de installatie stapsgewijze met water, zodat de lucht regelmatig en volledig kan ontsnappen
- Brengt het leidingnet op beproevingsdruk en voert controles uit (koppelingen en aansluitstukken van leidingen, gasdebiet, …)
- Geeft de installatie vrij voor gebruik na afstelling en controle  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
Basiskennis van energieprestatiewetgeving (EPB-decreet)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Storingen aan de installatie opsporen en herstellen (vloeistoffen toevoegen, cycli aanpassen, standaardvervangingen en herstellingen uitvoeren, ...)  Info block
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsschoenen, …)
- Schakelt indien mogelijk stroom en spanning uit
- Informeert ter plaatse naar de storing
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (beproevingspomp, persapparaat, gaslekmeettoestel, open U-buismanometer, …)
- Zoekt fouten in installaties op basis van waarnemingen en metingen (lekdichtheid, …)
- Interpreteert foutcodes en parameterwaarden
- Controleert de programmatie van toestellen vanop een pc, bedieningspaneel, …
- Lokaliseert de storing door het combineren van informatie
- Regelt parameters bij volgens de analyse
- Vervangt onderdelen van de installatie (branders, kranen, pompen, leidingen, koppelingen, …)
- Gebruikt handgereedschap (sleutels, tangen, schroevendraaiers, …)
- Draait proef met de toestellen  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Basiskennis van thermodynamica  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektromechanica  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van loodgieterij  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
Kennis van warmteleer  Info block
De verschillende onderdelen van de verwarmingsinstallatie schoonmaken  Info block
- Reinigt onderdelen van verwarmingsinstallaties (luchtfilters, schoorsteenpijpen, …)
- Reinigt verstopte binnenleidingen van gas met een perspomp of vacuümpomp
- Controleert de rookgaszijdige dichtheid
- Controleert de verluchting van het stooklokaal
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van loodgieterij  Info block
Kennis van schoonmaaktechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsnormen met betrekking tot gas  Info block
De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing, het tijdstip, de oplossing en het verloop van de werkzaamheden
- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijke  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Habilitatie voor de aardgasinstallateur (CERGA)  Info block
Habilitatie voor de propaangasinstallateur (CERGA)  Info block
Certificaat van bekwaamheid in gasvormige brandstoffen G1  Info block
Certificaat van bekwaamheid in gasvormige brandstoffen G2  Info block
Certificaat van bekwaamheid in gasvormige brandstoffen G3  Info block
Certificaat van bekwaamheid in vloeibare brandstoffen  Info block
Controle en onderhoud van stookolietanks  Info block
Certificaat van bekwaamheid inzake de verwarmingsaudit  Info block
PE-lasser  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-2 (aluminium)  Info block
Koeltechnicus categorie I  Info block
Koeltechnicus categorie II  Info block
Koeltechnicus categorie III  Info block
Koeltechnicus categorie IV  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Werken aan installaties:
Airconditioning  Info block
Klimaatinstallaties  Info block
Koelinstallaties  Info block
- Gebruikt machines om koelvloeistoffen over te brengen
- Gebruikt specifieke meetapparaten (verdeelinrichting, vacuümmeter, ...)  Info block
Kennis van specifieke kenmerken van koelvloeistoffen  Info block
De werking van een verwarmingsinstallatie of -installatiepark bewaken:
Bewakingsrondes  Info block
Gebouwenbeheersysteem  Info block
Gecentraliseerde technische bediening  Info block
Monitorbewaking  Info block
Kennis van domotica  Info block
Verwarmingsuitrusting installeren (de werf voorbereiden, elementen plaatsen en aansluiten, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, …)
- Gebruikt manuele, elektrische en elektropneumatische werktuigen (slijpschijf, buissnijder, zaag, …)
- Plaatst verwarmingselementen (verwarmingsketel, brandstoftank, verwarmingslichamen, …)
- Brengt buizen op maat, rekening houdend met overlap en beugelafstanden, en ontbraamt ze
- Maakt lucht- en waterdichte koppelingen tussen buizen (door lassen, solderen, felsen, draadsnijden, flensen, moffen, persfittings, lijmen, stuiklassen, trekvaste koppelingen, …)
- Bevestigt leidingen, rekening houdend met de expansie van materialen
- Monteert leidingappendages (stopkranen op gasleidingen, vul- en aftapkranen, circulatiepomp, expansievat, thermostatische kranen, …)
- Verbindt onderdelen van de verwarmingsinstallatie en sluit ze aan op diverse leidingnetten (elektriciteit, gas, water, …)
- Isoleert leidingen en onderdelen  Info block
Kennis van loodgieterij  Info block
Kennis van lastechnieken  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Kennis van eigenschappen en compatibiliteit van buizen (koper, PVC, PE, buis-in-buis, …)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van normen voor gasleidingen (kleur)  Info block
Klanten adviseren bij de keuze van verwarmingsuitrusting (energiewijze, vermogen, ...) of nieuwe materialen voorstellen  Info block
- Stelt vragen over de wens van de klant
- Berekent de benodigde capaciteit van branders en verwarmingslichamen volgens de aard en het gebruik van de ruimtes
- Stelt toestellen en installaties voor in functie van technische vereisten, noden, budget, verbruik, hernieuwbare energie, …
- Informeert de klant over de risico’s van verstoppingen van ventilatiesystemen en rookafvoerkanalen en de wetgeving hierop
- Informeert de klant over hernieuwbare energietoepassingen
- Geeft informatiemateriaal mee  Info block
Kennis van warmteverlies- en transmissieberekening  Info block
Kennis van de wetgeving rond keuring en onderhoud van verwarmingsinstallaties  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Rechtsgeldige documenten opstellen om de gelijkvormigheid van een installatie aan te tonen  Info block
- Schrijft een onderhoudscertificaat uit (reinigings- en verbrandingsattest)
- Gebruikt standaardformulieren
- Volgt actuele wettelijke normen en voorschriften  Info block
Basiskennis VLAREM  Info block
Kennis van principes van gelijkvormigheid  Info block
De werkzaamheden plannen volgens de behoeften of bestellingen van klanten  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Legt onderhouds- en herstelwerkzaamheden vast volgens de prioriteiten, de organisatie op de werkplaats, de duurtijd van de herstelling, levertermijnen, ...
- Maakt werkfiches op en verdeelt ze onder de medewerkers
- Wisselt technische informatie uit met medewerkers, onderaannemers, management, …
- Zet middelen optimaal en prijsbewust in  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Opleidingen geven in het gebruik van een verwarmingsinstallatie  Info block
- Demonstreert de bediening van nieuwe of gewijzigde installaties en legt de werking ervan uit
- Informeert de gebruikers over uitgevoerde herstellingen of onderhoud
- Beantwoordt vragen van de gebruikers
- Past taalgebruik aan de klanten en gebruikers aan  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Defensie  Info block
Privésector  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Blootstelling aan gassen en dampen  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven voor de exploitatie en het onderhoud van installaties voor verwarming of energieproductie, in de dienst na verkoop van fabrikanten, bij verdelers van thermische uitrusting, ... Je werkzaamheden variëren naargelang de activiteit (onderhoud, exploitatie, ...) en de plaats (industriële sites, woongebouwen, ziekenhuizen, supermarkten, ...). Je werkt soms in het weekend, ’s nachts, in wachtdiensten of seizoensgebonden pieken. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Verwarmingsinstallaties onderhouden. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 5 - Technicus verwarmingsinstallaties (m/v) - voor de competenties rond onderhoud verwarmingsinstalltaties

ISCO-08-code:7126