Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 9-7-13
I150301  Info block
Werken in schadelijke omgevingen  Info block
Andere benamingen
Brandweerman in een chemische of radiologische interventie-eenheid (m/v)  Info block
Groepschef nucleaire ontsmetting (m/v)  Info block
Interventie- en saneringsmedewerker in radioactieve, bacteriologische en chemische omgevingen (m/v)  Info block
Medewerker nucleaire, radiologische, bacteriologische, chemische ontsmetting (m/v)  Info block
Medewerker nucleaire, radiologische, bacteriologische, chemische reiniging (m/v)  Info block
Medewerker nucleaire dienstverlening (m/v)  Info block
Medewerker nucleaire logistiek (m/v)  Info block
Medewerker radioactieve sanering (m/v)  Info block
Ontsmetter in een nucleaire, radiologische, bacteriologische, chemische werkplaats (m/v)  Info block
Ontsmetter op een nucleaire, radiologische, bacteriologische, chemische werf (m/v)  Info block
Operator nucleaire, biologische en chemische defensie (m/v)  Info block
Specialist nucleaire, biologische en chemische defensie (m/v)  Info block
Teamverantwoordelijke nucleaire logistiek (m/v)  Info block
Technicus voor nucleaire, radiologische, bacteriologische, chemische ontsmetting (m/v)  Info block
Technicus voor nucleaire, radiologische, bacteriologische, chemische reiniging (m/v)  Info block
Technicus voor nucleaire, radiologische, bacteriologische, chemische sanering (m/v)  Info block
Technicus voor technologische risico's (m/v)  Info block
Operator pyrotechnische sanering (m/v)  Info block
Uitvoerder van werken in schadelijke milieus (m/v)  Info block
Definitie
Realiseert technische sanerings-, ontsmettings- of onderhoudsoperaties in nucleaire, bacteriologische of chemische omgevingen. Activeert en gebruikt uitrustingen, installaties en procedures voor het verwijderen van vervuilende en schadelijke elementen volgens strenge veiligheids- en milieuregels.
Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De logistieke voorbereiding van het interventiemateriaal en de interventie-uitrusting uitvoeren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Verzamelt benodigd materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
- Verzamelt de nodige vergunningen en houdt zich aan de voorschriften ervan
- Bepaalt geschikte opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap
- Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Metingen uitvoeren en nagaan of de besmettings- en pollutiedrempels bereikt of overschreden worden  Info block
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten
- Neemt stalen en voert metingen uit
- Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden
- Vult formulieren in (tijdstip van de meting, waarden, …)
- Meldt problemen, ongevallen en incidenten aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Een omgeving ontsmetten met behulp van saneringsinstallaties en afwerken (reinigen, schuren, ...)  Info block
- Gebruikt schoonmaak- en ontsmettingsmaterieel
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (overall, masker, handschoenen, …)
- Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen en veiligheidsuitrusting volgens de richtlijnen (ontsmettingsdouches, inkomsluizen, …)  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van methodes voor radioactieve, chemische en bacteriologische sanering  Info block
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
Verontreinigende bestanddelen en besmette materialen recupereren en verpakken
De risico's op verspreiding van de verontreiniging of ongevallen beperken
Personen in een besmette zone assisteren  Info block
- Sorteert, verpakt en etiketteert gevaarlijk afval en voert het af volgens de richtlijnen
- Recupereert materialen die hergebruikt kunnen worden
- Behandelt de bron van besmetting of brengt beschermingen aan om verspreiding te voorkomen
- Begeleidt personen bij het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, het betreden of verlaten van besmette zones, …  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van nucleaire milieunormen  Info block
Kennis van stralingsbescherming  Info block
Kennis van saneringstechnieken  Info block
Kennis van verpakkings- en conditioneringstechnieken  Info block
Kennis van bewerkingsprocedures voor gevaarlijk afval  Info block
De werking van de uitrusting en het exploitatiematerieel controleren  Info block
- Controleert de aanwezigheid en de staat van collectieve beschermingsmiddelen, veiligheidsuitrusting, signalisatie, …
- Controleert op gezette tijden de staat van materieel, machines en installaties
- Merkt de nood aan preventief onderhoud op  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures  Info block
De exploitatie-uitrustingen van een site en de ontsmettings- en beschermingsuitrusting onderhouden  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, …)
- IJkt meetapparatuur
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, …)
- Meldt problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften voor het werken met schadelijke producten  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures  Info block
Kennis van elektromechanica  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken in een verontreinigde en schadelijke omgeving:
Asbest  Info block
Bacteriologische verontreiniging  Info block
Chemische verontreiniging  Info block
Nucleaire, radiologische verontreiniging  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-2 (aluminium)  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Werken op hoogte  Info block
Veiligheidswacht besloten ruimten  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
Heftruck  Info block
Verreiker  Info block
Rolbrug  Info block
De veiligheidsperimeter van een besmette zone afbakenen en signalisatie aanbrengen  Info block
- Bepaalt de benodigde veiligheidsperimeter voor de interventie
- Bakent de interventiezone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, …
- Zorgt ervoor dat de interventiezone veilig en goed bereikbaar is  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van wettelijke bepalingen voor werfsignalisatie op de openbare weg  Info block
De opslagzones en -voorwaarden voor verontreinigende bestanddelen of vervuilde materialen bepalen  Info block
- Bepaalt geschikte opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen en verontreinigde materialen
- Past specifieke richtlijnen voor opslag en transport van gevaarlijke stoffen en verontreinigde materialen toe  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van transportreglementering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en producten  Info block
Collectieve beschermingsmiddelen monteren en plaatsen (schermen, inkom- en materiaalsluizen, scheidingswanden, ...)  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van insluitingstechnieken  Info block
Kennis van werforganisatie  Info block
Kennis van beschermings- en preventietechnieken bij vervuiling  Info block
Stellingen plaatsen en afbreken  Info block
- Controleert of de ondergrond voldoende vlak en stevig is
- Houdt zich aan de opbouwvoorschriften van de fabrikant
- Beschermt de ondergrond bij gevaar op beschadiging
- Verankert de draagstructuren of voorziet steunconstructies wanneer verankering niet mogelijk is
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (leuningen, valbescherming, …)
- Zorgt voor een veilige toegang tot de werkvloeren
- Demonteert de draagstructuren na de werkzaamheden, rekening houdend met de stabiliteit van de constructie  Info block
Kennis van verankeringstechnieken  Info block
Kennis van het draagvermogen van steunpunten  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van de wetgeving over werken op hoogte  Info block
Besmette installaties, materieel en materialen demonteren en verwijderen  Info block
Kennis van burgerlijke bouwkunde  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van ontmantelingstechnieken  Info block
Kennis van saneringstechnieken  Info block
De verwerking van besmet wasgoed, schoonmaakuitrusting en afvalwater beheren  Info block
- Reinigt besmette kledij en uitrustingen indien mogelijk binnen de werkzone
- Vervoert besmette kledij en uitrustingen in een hermetisch gesloten verpakking
- Behandelt en reinigt besmette kledij en uitrustingen in daartoe geschikte installaties  Info block
Kennis van beschermings- en preventietechnieken bij vervuiling  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Producten identificeren en etiketteren  Info block
- Houdt gegevens bij over de aard van de verontreinigde producten of materialen en brengt ze aan op de materialen of op de verpakking  Info block
Kennis van bewerkingsprocedures voor gevaarlijk afval  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Brandweer, hulpdiensten  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Kerncentrale  Info block
Maatschappij voor afvalophaling en -verwerking  Info block
Onderzoeksinstelling  Info block
Bouw  Info block
Defensie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Blootstelling aan gassen en dampen  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Op grote hoogte  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Wachtdiensten  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werken met ioniserende stralingen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, kerncentrales, dienstverlenende bedrijven, hulpdiensten, het leger, …, samen met medewerkers van productie, exploitatie, onderhoud en transport, klanten, brandweer, beveiligingsinstanties, … De werkzaamheden variëren naargelang de aard en de plaats van interventie (in een werkplaats, een beveiligde zone, …) en de aard van de verontreiniging (bacteriologisch, chemisch, nucleair, radiologisch). Soms werk je in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen, ’s nachts of in wachtdiensten. Je maakt verplaatsingen en soms werk je op hoogte, in zones met gecontroleerde klimaatomstandigheden. Je hanteert lasten, draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (overall, drukpak, masker met luchttoevoer, handschoenen, …) en gebruikt collectieve beschermingsuitrusting (ontsmettingssluis en –douche, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Werken in schadelijke omgevingen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 4 - Asbestverwijderaar (m/v)

ISCO-08-code:3116, 3132