Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 9-7-13
I150302  Info block
Asbestverwijdering  Info block
Andere benamingen
Asbestverwijderaar (m/v)  Info block
Ploegbaas asbestverwijdering (m/v)  Info block
Verwijderaar van asbestvezels (m/v)  Info block
Voorman asbestverwijdering (m/v)  Info block
Definitie
Voert technische sanerings-, ontsmettings- of onderhoudsoperaties uit in omgevingen met asbest. Activeert en gebruikt uitrustingen, installaties en procedures voor het verwijderen van asbest volgens strenge veiligheids- en milieuregels.
Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De logistieke voorbereiding van het interventiemateriaal en de interventie-uitrusting uitvoeren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Verzamelt benodigd materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
- Verzamelt de nodige vergunningen en houdt zich aan de voorschriften ervan
- Bepaalt geschikte opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap
- Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Een omgeving ontsmetten met behulp van saneringsinstallaties en afwerken (reinigen, schuren, ...)  Info block
- Verwijdert asbesthoudend materiaal volgens de methode van de hermetisch afgesloten zone of de couveusezak-methode
- Betreedt en verlaat de hermetisch afgesloten werkzone volgens de richtlijnen
- Bevochtigt asbesthoudend materiaal met impregneermiddel met een airless machine
- Maakt asbesthoudend materiaal laag per laag en stuk per stuk los met handgereedschap (spatel, mes, steker, …)
- Beperkt het gebruik van een vloerschuurmachine of een pneumatische beitel
- Schuurt de ondergrond af met stalen borstels
- Voert een fijne reiniging van de werkzone uit met stofzuiger en vochtige doeken
- Bevestigt een couveusezak hermetisch rond een leiding
- Bevochtigt en verwijdert asbestisolatie in de couveusezak manueel of met handgereedschap (mes, schaar, schroevendraaier, …)
- Besproeit de blote leiding en het asbestafval in de couveusezak met een fixeermiddel
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (overall, masker, handschoenen, …)
- Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen en veiligheidsuitrusting volgens de richtlijnen (ontsmettingsdouches, inkomsluizen, …)  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
Kennis van asbestverwijderingsnormen  Info block
Kennis van de wetgeving m.b.t. blootstelling aan asbest  Info block
Verontreinigende bestanddelen en besmette materialen recupereren en verpakken
De risico's op verspreiding van de verontreiniging of ongevallen beperken
Personen in een besmette zone assisteren  Info block
- Fixeert onbeschadigd asbesthoudend materiaal met een (elastische) coating
- Isoleert onbeschadigd asbesthoudend materiaal met een stofdichte bekisting van latten en tengellatten
- Bepaalt welk asbestafval ontsmet kan worden
- Reinigt ontsmetbaar asbestafval in de werkzone en nogmaals in de materiaalsluis (stofzuigen en nat reinigen)
- Recupereert materialen die hergebruikt kunnen worden
- Verpakt niet ontsmetbaar asbestafval binnen de werkzone in een hermetisch gesloten verpakking
- Ontsmet de eerste verpakking in de materiaalsluis met het watergordijn en brengt een tweede hermetisch gesloten verpakking aan
- Begeleidt personen bij het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, het betreden of verlaten van besmette zones, …  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van bewerkingsprocedures voor asbesthoudend afval  Info block
Kennis van verpakkings- en conditioneringstechnieken  Info block
Kennis van de wetgeving m.b.t. blootstelling aan asbest  Info block
De werking van de uitrusting en het exploitatiematerieel controleren  Info block
- Controleert de aanwezigheid en de staat van collectieve beschermingsmiddelen, veiligheidsuitrusting, signalisatie, …
- Controleert op gezette tijden de staat van materieel, machines en installaties
- Merkt de nood aan preventief onderhoud op  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures  Info block
De exploitatie-uitrustingen van een site en de ontsmettings- en beschermingsuitrusting onderhouden  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Reinigt dagelijks machines, gereedschap, inkom- en materiaalsluis met een stofzuiger, natte doek en schoonmaakproducten
- Vervangt voor- en tussenfilters van extractietoestellen
- Controleert op gezette tijden de staat van de machines aan de hand van een checklist  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures  Info block
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
Werken op hoogte  Info block
Werken met onafhankelijke adembescherming  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
De veiligheidsperimeter van een besmette zone afbakenen en signalisatie aanbrengen  Info block
- Bepaalt de benodigde veiligheidsperimeter voor de interventie
- Bakent de interventiezone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, …
- Zorgt ervoor dat de interventiezone veilig en goed bereikbaar is  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van wettelijke bepalingen voor werfsignalisatie op de openbare weg  Info block
Collectieve beschermingsmiddelen monteren en plaatsen (schermen, inkom- en materiaalsluizen, scheidingswanden, ...)  Info block
- Bouwt een hermetisch afgesloten zone op
- Timmert raamkaders en bevestigt er folie op om de werkzone van de aangrenzende zones te scheiden
- Plaatst een inkom- en materiaalsluis
- Plaatst watertoevoer, -afvoer en verwarmingselementen voor de douche
- Voorziet een nooduitgang als de inkomsluis hiervoor niet voldoet en een inspectievenster
- Dicht alle luchtuitgangen hermetisch af met kleefband, plastic film, expansiemousse, …
- Controleert de luchtdichtheid van de hermetisch afgesloten zone met een rookapparaat
- Plaatst afzuiginstallaties en stelt ze in werking volgens de gestelde criteria (stabiliteit, volledige uitblaas in de buitenomgeving, …)
- Dekt niet verplaatsbare objecten af met een plastic film
- Demonteert wanden, sluizen, afzuiginstallaties, … na de werkzaamheden  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van insluitingstechnieken  Info block
Kennis van ontmantelingstechnieken  Info block
Kennis van schrijnwerktechnieken  Info block
Basiskennis van loodgieterij  Info block
Stellingen plaatsen en afbreken  Info block
- Controleert of de ondergrond voldoende vlak en stevig is
- Houdt zich aan de opbouwvoorschriften van de fabrikant
- Beschermt de ondergrond bij gevaar op beschadiging
- Verankert de draagstructuren of voorziet steunconstructies wanneer verankering niet mogelijk is
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (leuningen, valbescherming, …)
- Zorgt voor een veilige toegang tot de werkvloeren
- Demonteert de draagstructuren na de werkzaamheden, rekening houdend met de stabiliteit van de constructie  Info block
Kennis van het draagvermogen van steunpunten  Info block
Kennis van verankeringstechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van de wetgeving over werken op hoogte  Info block
Besmette installaties, materieel en materialen demonteren en verwijderen  Info block
- Verwijdert asbesthoudend materiaal volgens de methode van de eenvoudige handelingen
- Fixeert de te verwijderen asbesthoudende materialen
- Demonteert manueel vastgeschroefde, vastgeniete, of vastgenagelde asbesthoudende materialen  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van burgerlijke bouwkunde  Info block
Kennis van ontmantelingstechnieken  Info block
De verwerking van besmet wasgoed, schoonmaakuitrusting en afvalwater beheren  Info block
- Reinigt besmette kledij en uitrustingen indien mogelijk binnen de werkzone
- Vervoert besmette kledij en uitrustingen in een hermetisch gesloten verpakking
- Behandelt en reinigt besmette kledij en uitrustingen in daartoe geschikte installaties  Info block
Kennis van transportreglementering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en producten  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van beschermings- en preventietechnieken bij vervuiling  Info block
Producten identificeren en etiketteren  Info block
- Houdt gegevens bij over de aard van de verontreinigde producten of materialen en brengt ze aan op de materialen of op de verpakking  Info block
Kennis van bewerkingsprocedures voor asbesthoudend afval  Info block
De opslagzones en -voorwaarden voor verontreinigende bestanddelen of vervuilde materialen bepalen  Info block
- Stockeert verpakkingen van niet ontsmetbaar asbestafval volgens de richtlijnen in afwachting van het transport  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van opslagmodaliteiten  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Maatschappij voor afvalophaling en -verwerking  Info block
Onderzoeksinstelling  Info block
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Bouw  Info block
Renovatie  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Op grote hoogte  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in erkende asbestverwijderingsbedrijven, die gespecialiseerd zijn in sloop-, isolatie-, schoonmaak- of milieutechnische werkzaamheden of gericht op algemene herstellingswerken en renovatie. De werkzaamheden variëren naargelang de staat (hechtgebonden of niet-hechtgebonden, beschadigd of onbeschadigd) en de aard van het asbesthoudend materiaal (plaatmateriaal, dichtingen, koorden, geweven materiaal, …). Je maakt verplaatsingen en soms werk je op hoogte of in zones met gecontroleerde klimaatomstandigheden. Je hanteert lasten, draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (overall, drukpak, masker met luchttoevoer, handschoenen, …) en gebruikt collectieve beschermingsuitrusting (ontsmettingssluis en –douche, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Asbestverwijdering. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder voorziet de werkgever in een initiële basisopleiding voor nieuwe beroepsbeoefenaars en herhalingsopleidingen voor ervaren werknemers, volgens het K.B. van 16/03/2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van de blootstelling aan asbest.
Werknemers die op een stelling werken, moeten een opleiding veilig werken op hoogten volgen (K.B. van 31/08/2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3116, 3132