Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
J110201  Info block
Huisartsen- en gespecialiseerde geneeskunde  Info block
Andere benamingen
Allergoloog (m/v)  Info block
Cardioloog (m/v)  Info block
Chirurg (m/v)  Info block
Dermatoloog (m/v)  Info block
Endocrinoloog (m/v)  Info block
Geriater (m/v)  Info block
Gerontoloog (m/v)  Info block
Gastro-enteroloog (m/v)  Info block
Gynaecoloog (m/v)  Info block
Gynaecoloog-verloskundige (m/v)  Info block
Hematoloog (m/v)  Info block
Dokter-acupuncturist (m/v)  Info block
Anesthesist-reanimatiearts (m/v)  Info block
Arts-zorgcoördinator (m/v)  Info block
Arts-directeur beheer van gezondheidsgegevens (m/v)  Info block
Sportarts (m/v)  Info block
Arts geneesmiddelenbewaking (m/v)  Info block
Huisarts (m/v)  Info block
Dokter-homeopaat (m/v)  Info block
Dokter-immunoloog (m/v)  Info block
Wetsdokter (m/v)  Info block
Nefroloog (m/v)  Info block
Dokter-osteopaat (m/v)  Info block
Arts (m/v)  Info block
Ziekenhuisarts (m/v)  Info block
Arts alarmcentrale (m/v)  Info block
Arts-verantwoordelijke documentatie en beheer van gezondheidsgegevens (m/v)  Info block
Specialist (m/v)  Info block
Kuurarts (m/v)  Info block
Urgentiearts (m/v)  Info block
Neurochirurg (m/v)  Info block
Neuroloog (m/v)  Info block
Huisdokter (m/v)  Info block
Oncoloog (m/v)  Info block
Oftalmoloog (m/v)  Info block
Keel-, neus- en oorarts (m/v)  Info block
Kinderarts (m/v)  Info block
Kinderpsychiater (m/v)  Info block
Pneumoloog (m/v)  Info block
Psychiater (m/v)  Info block
Radioloog (m/v)  Info block
Reumatoloog (m/v)  Info block
Spoedarts (m/v)  Info block
Uroloog (m/v)  Info block
Anesthesist (m/v)  Info block
Internist (m/v)  Info block
Gespecialiseerd chirurg (m/v)  Info block
Orthopedist (m/v)  Info block
Oogarts (m/v)  Info block
Definitie
Voorkomt ziektes, stelt diagnoses en verzorgt de persoon met zorgbehoefte volgens de medische of heelkundige specialiteit.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: dringende medische zorgen organiseren, het verzamelen en behandelen van medische informatie organiseren, opleidings- of onderwijsacties realiseren, een team coördineren, een praktijk of een ziekenhuisdienst leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De vraag van de persoon met zorgbehoefte identificeren
Bijkomende informatie opzoeken in het medisch dossier  Info block
- Informeert bij de persoon met zorgbehoefte naar de klachten
- Informeert afhankelijk van de klacht naar het voedingsgedrag, rookgedrag, medicijngebruik, werkomstandigheden, …
- Neemt een anamnese af
- Past taalgebruik aan de persoon met zorgbehoefte aan
- Houdt rekening met de sociaal-culturele achtergrond van de persoon met zorgbehoefte
- Gaat een therapeutische relatie aan op basis van betrokkenheid, empathie en vertrouwen  Info block
Kennis van het geneeskundig proces  Info block
Basiskennis van psychologie  Info block
Kennis van deontologie en ethiek  Info block
De symptomen en disfuncties vaststellen
De leefomgeving van de persoon met zorgbehoefte bij het onderzoek insluiten
Het klinisch onderzoek uitvoeren  Info block
- Beoordeelt de cognitieve, affectieve en conatieve functies
- Verzamelt gericht gegevens doorheen een lichamelijk onderzoek
- Vraagt bijkomend onderzoek aan, voert dit zelf uit en/of interpreteert de uitslagen
- Hanteert passende methoden, technieken en instrumenten
- Betrekt de informatie van de persoon met zorgbehoefte in het onderzoek
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van het geneeskundig proces  Info block
Basiskennis van psychologie  Info block
Kennis van kwaliteitszorg  Info block
Kennis van aspecten uit mens- en maatschappijwetenschappen van invloed op de geneeskunde  Info block
Kennis van de natuurwetenschappelijke basis van de geneeskunde  Info block
De behandeling bepalen en de medische verzorging verstrekken  Info block
- Maakt een probleemanalyse
- Past de concepten van klinisch redeneren toe
- Zoekt medisch-wetenschappelijk informatie op
- Stelt een differentiaaldiagnose op
- Neemt een klinische beslissing naar diagnose en behandelplan
- Integreert in het behandelplan informatie over risicovolle determinanten van gezondheid in de omgeving van de persoon met zorgbehoefte
- Past farmacotherapeutische, (eenvoudig) chirurgische behandelingen en/of eerste hulp toe
- Controleert het effect van het behandelplan en stuurt bij
- Motiveert en ondersteunt de persoon met zorgbehoefte
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen
- Gebruikt steriel medisch materiaal
- Verwijst door naar gespecialiseerde (para)medische zorgverleners
- Kadert het behandelplan in een ruimer zorgplan  Info block
Kennis van het geneeskundig proces  Info block
Kennis van aspecten uit mens- en maatschappijwetenschappen van invloed op de geneeskunde  Info block
Kennis van de natuurwetenschappelijke basis van de geneeskunde  Info block
Kennis van klinisch redeneren  Info block
Kennis van epidemiologie  Info block
Kennis van informatiebronnen  Info block
Kennis van metamedica  Info block
Kennis van de structuur van de gezondheidszorg  Info block
Kennis van kwaliteitszorg  Info block
Kennis van evidendce based medicine  Info block
Het medisch voorschrift opstellen
De persoon met zorgbehoefte uitleg geven over de behandeling
Adviseren over een gezond leven  Info block
- Licht de verschillende aspecten van het behandelplan toe (gebruik van geneesmiddelen, nazorg, …)
- Bespreekt persoonlijke omstandigheden, fysieke en emotionele belasting van de persoon met zorgbehoefte in het kader van het voorgenomen behandelplan
- Geeft gezondheidsvoorlichting en adviseert over preventieve maatregelen, aangepast aan de situatie van de persoon met zorgbehoefte
- Past taalgebruik aan de persoon met zorgbehoefte aan  Info block
Kennis van de structuur van de gezondheidszorg  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Basiskennis van psychologie  Info block
Problemen en risicosituaties opsporen
De persoon met zorgbehoefte naar professionals oriënteren of betrokken diensten contacteren  Info block
- Situeert de persoon met zorgbehoefte in zijn omgeving
- Identificeert risicovolle determinanten van gezondheid en/of welzijn
- Benoemt, bevraagt en bespreekt probleemsituaties
- Bespreekt oplossingen, keuzes en hun gevolgen
- Gaat vertrouwelijk om met informatie
- Werkt interdisciplinair samen  Info block
Kennis van aspecten uit mens- en maatschappijwetenschappen van invloed op de geneeskunde  Info block
Kennis van de natuurwetenschappelijke basis van de geneeskunde  Info block
Kennis van de structuur van de gezondheidszorg  Info block
Kennis van kwaliteitszorg  Info block
Het medisch dossier actualiseren (onderzoeksresultaten, voorschrift, ...)
De medisch-administratieve documenten invullen (zorgblad, zwangerschapsverklaring, ...)  Info block
- Registreert gegevens in het dossier van de persoon met zorgbehoefte
- Bezorgt de persoon met zorgbehoefte documenten voor vergoeding
- Communiceert naar de bij de zorgverlening betrokken professionals (verslaggeving, verantwoording, …)  Info block
Kennis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen  Info block
Informatie uitwisselen
De vakdocumentatie bijwerken  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van informatiebronnen  Info block
Kennis van professionele forums  Info block
Kennis van technieken voor informatiebeheer  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Medische specialisatie:
Addictologie en toxicologie  Info block
Allergologie  Info block
Oncologie  Info block
Cardiologie  Info block
Dermatologie  Info block
Endocrinologie  Info block
Gynaecologie  Info block
Hematologie  Info block
Hepato-gastro-enterologie  Info block
Immunologie  Info block
Nefrologie  Info block
Neurologie  Info block
Oftalmologie  Info block
Pediatrie  Info block
Pneumologie  Info block
Psychiatrie  Info block
Reumatologie  Info block
Geriatrie  Info block
Seksuologie  Info block
Neus-Keel-Oor  Info block
Domein:
Medische beeldvorming  Info block
Anesthesie, reanimatie  Info block
Geneesmiddelenbewaking  Info block
- Gebruikt uitgebreide medisch-technische uitrusting  Info block
Verzorging verstrekken volgens specifieke oriëntatie:
Acupunctuur  Info block
Homeopathie  Info block
Osteopathie  Info block
Interventies uitvoeren binnen het domein:
Viscerale chirurgie  Info block
Hartchirurgie  Info block
Digestieve chirurgie  Info block
Maxillo-faciale chirurgie  Info block
Kinderchirurgie  Info block
Reconstructieve en esthetische chirurgie  Info block
Thoraxchirurgie  Info block
Vaatchirurgie  Info block
Orthopedie en traumatologie  Info block
Gynaecologie en verloskunde  Info block
Urologie  Info block
Neurochirurgie  Info block
- Gebruikt uitgebreide medisch-technische uitrusting  Info block
Activiteiten:
Medische expertise  Info block
Opvolging van thermale kuren  Info block
Medische autopsie  Info block
Medisch-gerechtelijke autopsie  Info block
Kennis van forensische geneeskunde  Info block
Het therapeutisch project van een gezondheidsvoorziening, de zorgactiviteiten en de relaties met externe partners (praktijkartsen, sociale diensten, ...) bepalen  Info block
Een chirurgische ingreep organiseren (reservatie van het operatiekwartier, samenstelling van het team, presentatie en analyse van medische dossiers, ...) en uitvoeren  Info block
Procedures voor de verzameling van medisch-administratieve informatie uitwerken en lanceren
De conformiteit van de gegevensinvoer controleren  Info block
- Respecteert regelgeving
- Beveiligt gegevens  Info block
Kennis van internationale classificatie van ziektes  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen  Info block
De oproepen in het medische hulpcentrum ontvangen
De graad van hoogdringendheid evalueren
De interventie organiseren (arts ter plaatse sturen, hospitalisatie, repatriëring, ...)  Info block
Het strategisch beleid van een organisatie bepalen of helpen bepalen (investeringen, uitrustingen, specialisatie, ...)  Info block
- Stelt een business en financieel plan op of besteedt dit uit
- Werkt doelstellingen uit en streeft ze na
- Volgt ontwikkelingen in de markt op  Info block
Basiskennis van managementtechnieken  Info block
De administratie en boekhoudkundige gegevens van een organisatie of dienst opvolgen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware
- Houdt gegevens bij (uitgaven en inkomsten, …)
- Volgt de (uitbestede) boekhouding op
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Geeft voorlichting aan collega’s in de gezondheidszorg en het onderwijs
- Begeleidt studenten in opleiding
- Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Stemt de eigen begeleiding af op die van de schoolbegeleiders  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
De eigen deskundigheid ontwikkelen  Info block
- Werkt volgens actuele wetenschappelijke inzichten, richtlijnen voor de praktijk en (inter)nationale ontwikkelingen
- Vormt zich permanent (life long learning)
- Reflecteert kritisch over de eigen beroepspraktijk
- Stelt persoonlijke verbeterplannen op
- Implementeert elementen die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren  Info block
Kennis van professionele forums  Info block
Kennis van informatiebronnen  Info block
Bijdragen tot de ontwikkeling van het beroep  Info block
- Registreert en analyseert systematisch zorgvrager- en behandelingsgegevens voor kwaliteitszorg en onderzoek
- Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
- Werkt mee aan het ontwikkelen en actualiseren van richtlijnen en standaarden voor beroepsuitoefening
- Neemt deel aan de verschillende fases van wetenschappelijk onderzoek
- Verspreidt onderzoekresultaten via voordrachten of publicatie  Info block
Kennis van onderzoeksmethodologie  Info block
Kennis van evidendce based medicine  Info block
Kennis van statistiek  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Medische praktijk  Info block
Gezondheidscentrum  Info block
(Onderlinge) verzekeringsmaatschappij  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Gespecialiseerde medische urgentiedienst  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Wetenschappelijk onderzoek  Info block
Als zelfstandige  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Gebonden aan een deontologische code  Info block
Werkomgeving
Je werkt in een vrije praktijk of in zorgvoorzieningen (openbaar of privé). Je werkt in contact met personen met zorgbehoefte en in overleg met verschilende betrokkenen (artsen, verzorgend personeel, apotheker, bioloog, ...). Soms werk je volgens aangepaste werktijden, tijdens het weekend, op feestdagen, ‘s nachts en/of in wachtdiensten. Soms werk je in een risico-omgeving (toxische producten, infectiebronnen, ...). Soms draag je steriele persoonlijke beschermingsmiddelen (chirurgisch masker, handschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Huisartsen- en gespecialiseerde geneeskunde. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Arts en het beroep Huisarts vind je op de website van onderwijskiezer.

Verder is het beroep van arts of gespecialiseerd arts geregeld bij:
- Het Koninklijk Besluit n°78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen (opleidingsvoorwaarden, viseren diploma, inschrijving Orde van geneesheren, …)
- Het Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde
- Het Koninklijk Besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen
- Het Ministerieel Besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen
- Ministerieel besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten

Bijkomend voor de arts-homeopaat geldt:
- De Wet van 20 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen
- Het Koninklijk besluit van 26 maart 2014 betreffende de algemene voorwaarden die gelden voor de uitoefening van alle niet-conventionele praktijken
- Het Koninklijk besluit van 26 maart 2014 betreffende de uitoefening van de homeopathie

Voor het beroep van acupuncturist is het regelgevend kader nog in de maak  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2211, 2212, 2230