Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
J110301  Info block
Tandheelkunde  Info block
Andere benamingen
Tandheelkundige (m/v)  Info block
Tandarts (m/v)  Info block
Beoefenaar van de tandheelkunde (m/v)  Info block
Dokter tandarts (m/v)  Info block
Algemeen tandarts (m/v)  Info block
Kindertandarts (m/v)  Info block
Endodontist (m/v)  Info block
Endodontoloog (m/v)  Info block
Forensische tandarts (m/v)  Info block
Orthodontist (m/v)  Info block
Tandarts-specialist in de Orthodontie (m/v)  Info block
Parodontoloog (m/v)  Info block
Tandarts-specialist in de Parodontologie (m/v)  Info block
Tandarts-homeopaat (m/v)  Info block
Definitie
Adviseert de persoon met zorgbehoefte over mond- en tandhygiëne. Stelt de diagnose van aandoeningen van mond, van kaakgewricht en van tanden en hun omgevende weefsels. Verstrekt de gepaste verzorging. Doet dit rekening houdend met de verschillende groepen van de populatie: kinderen, adolescenten, volwassenen, ouderen, persoon met bijzondere zorgbehoefte.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De vraag van de persoon met zorgbehoefte bepalen (controlebezoek, tandverzorging, orthodontie, ...)
Informatie verzamelen bij de persoon met zorgbehoefte of uit het medisch dossier (antecedenten, huidige behandelingen, ...)  Info block
- Informeert bij de persoon met zorgbehoefte naar de mondgezondheid
- Informeert naar de algemene gezondheidstoestand van de persoon met zorgbehoefte
- Informeert naar socio-economische en omgevingsfactoren die een invloed kunnen hebben op de mondgezondheid van de persoon met zorgbehoefte
- Informeert, indien nodig, naar het voedingsgedrag, rookgedrag, medicijngebruik of wijze waarop de persoon met zorgbehoefte zijn gebit verzorgt
- Gaat op een professionele manier om met emoties
- Past taalgebruik aan de persoon met zorgbehoefte aan  Info block
Kennis van toxicologie  Info block
Kennis van biologische, medische, geneeskundige, technische en klinische wetenschappen  Info block
Kennis van tandheelkunde  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Basiskennis van psychologie  Info block
Kennis van deontologie en ethiek  Info block
De mondholte onderzoeken en de persoon met zorgbehoefte informeren over de behandeling  Info block
- Verzamelt gerichte relevante gegevens over de mondgezondheid door het gebit en omringende weefsels systematisch en nauwkeurig te onderzoeken
- Verwerkt de beschikbare informatie rekening houdend met de sociale en culturele achtergrond van de persoon met zorgbehoefte
- Hanteert bij het onderzoek passende methoden en technieken
- Betrekt de informatie van de persoon met zorgbehoefte in het onderzoek
- Neemt indien nodig röntgenfoto’s van het gebit
- Herkent symptomen van aandoeningen die zich kunnen voordoen in het gebied van mond en aangezicht en brengt deze in relatie tot de algehele gezondheidstoestand van de persoon met zorgbehoefte
- Maakt het onderscheid tussen normale en pathologische verschijnselen in de mondgezondheidstoestand van de persoon met zorgbehoefte
- Bepaalt op basis van de diagnose welke behandeling het best tegemoet komt aan de mondgezondheid en de vraag van de persoon met zorgbehoefte
- Informeert en geeft uitleg over een behandeling en beantwoordt de vragen van de persoon met zorgbehoefte
- Verwijst de persoon met zorgbehoefte indien nodig door naar een specialist
- Past taalgebruik aan de persoon met zorgbehoefte aan
 Info block
Kennis van principes inzake hygiëne en ontsmetting  Info block
Kennis van tandheelkundige behandelingen  Info block
Kennis van de (patho)fysiologie van de orofaciale regio  Info block
Kennis van de gezonde en pathologische verschijnselen  Info block
Basiskennis van psychologie  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van medische beeldvorming  Info block
Kennis van deontologie en ethiek  Info block
De persoon met zorgbehoefte behandelen en hiervoor materiaal en producten selecteren  Info block
- Past de richtlijnen toe inzake persoonlijke hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen
- Voert de behandeling uit volgens de professionele en ethische normen
- Past de handelingen aan wanneer er zich complicaties voordoen
- Schrijft medicatie voor ter bestrijding van ontstekingen indien nodig
- Hanteert de verschillende gebruikte materialen in de tandheelkunde
- Verstrekt de eerstelijns mondgezondheidszorgen aan personen met zorgbehoefte in alle stadia van het leven
- Herkent een medische urgentie en reageert adequaat
- Geeft uitleg over nazorg bij bepaalde behandelingen
- Respecteert de regels in verband met infectiepreventie en infectiecontrole in de praktijk
- Past ergonomische principes toe  Info block
Kennis van tandtechnische materialen  Info block
Kennis van principes inzake hygiëne en ontsmetting  Info block
Kennis van tandheelkundige ingrepen  Info block
Kennis van tandtechnische technieken  Info block
Kennis van toxicologie  Info block
Kennis van farmacologie  Info block
Kennis van tandheelkundige materialen  Info block
Kennis van EHBO  Info block
De apparatuur voorzien volgens de noden en verwachtingen van de persoon met zorgbehoefte  Info block
- Voorziet apparatuur voor het comfort van de persoon met zorgbehoefte
- Voorziet apparatuur in functie van de hygiëne van de persoon met zorgbehoefte
- Voorziet apparatuur in functie van de veiligheid van de persoon met zorgbehoefte en de zorgverstrekkers
- Voorziet alle toestellen en instrumenten die nodig zijn voor de behandelingen  Info block
Kennis van (inter)nationale milieuwetgeving  Info block
Kennis van de deontologie  Info block
Kennis van de principes van radioprotectie  Info block
De afdruk maken voor het vervaardigen van medisch-tandheelkundige hulpmiddelen en deze plaatsen (prothesen, beugels, opbeetplaat, …)  Info block
- Selecteert en gebruikt geschikte materialen en producten  Info block
Kennis van tandtechnische materialen  Info block
Kennis van tandtechnische technieken  Info block
Kennis van tandheelkundige ingrepen  Info block
Kennis van principes inzake hygiëne en ontsmetting  Info block
Advies geven aan de persoon met zorgbehoefte over mond- en tandhygiëne
Deelnemen aan preventie- en screeningacties  Info block
- Geeft de persoon met zorgbehoefte voorlichting over mondhygiëne (poetsinstructies, het gebruik van floss, ragers, tandenstokers, tandpasta, tongschraper, ...)
- Geeft uitleg over tandvriendelijke eet- en drinkgewoonten
- Geeft de persoon met zorgbehoefte voorlichting over onderhoud van prothesen
- Promoot een goede mondhygiëne zowel bij individuen als bij doelgroepen
- Past taalgebruik aan de persoon met zorgbehoefte aan
- Geeft opleiding aan het hulppersoneel over technieken betreffende mondgezondheidspromotie
- Stimuleert het stoppen met roken  Info block
Kennis van de sociale, culturele en omgevingsfactoren die een invloed hebben op gezond zijn of ziek worden  Info block
Kennis van motivatietechnieken  Info block
Kennis van psychologie  Info block
Kennis van de principes van gezondheidsvoorlichting en opvoeding van individuen en groepen volgens hun risicoprofiel  Info block
Medisch-administratieve documenten invullen en werken conform de regelgeving  Info block
- Verzamelt, registreert, klasseert en beheert gegevens van de persoon met zorgbehoefte in het tandheelkundig dossier
- Gebruikt informatie- en communicatietechnologie
- Stelt rapporten, verslagen en verwijsbrieven op
- Houdt de medische en tandheelkundige gegevens van de persoon met zorgbehoefte up-to-date
- Gaat vertrouwelijk om met informatie  Info block
Kennis van de nomenclatuur van de tandheelkundige verstrekkingen  Info block
Kennis van wetgeving in verband met praktijkvoering  Info block
Kennis van deontologie en ethiek  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Tandheelkundige interventies uitvoeren:
Orthodontie  Info block
Forensische tandheelkunde  Info block
Implantologie  Info block
Endodontie  Info block
Kindertandheelkunde  Info block
Restauratieve tandheelkunde  Info block
Parodontologie  Info block
Chirurgie (tandheelkundig)  Info block
Het strategisch beleid van een organisatie bepalen of helpen bepalen (investeringen, uitrustingen, specialisatie, ...)  Info block
- Stelt een business en financieel plan op of besteedt dit uit
- Werkt doelstellingen uit en streeft ze na
- Volgt ontwikkelingen in de markt op  Info block
Basiskennis van managementtechnieken  Info block
De administratie en boekhoudkundige gegevens van een organisatie of dienst opvolgen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware
- Schat en berekent de kosten of besteedt dit uit
- Houdt gegevens bij over de uitgaven en inkomsten
- Volgt de (uitbestede) boekhouding op
- Houdt gegevens bij over het verbruik van producten en materieel
- Houdt gegevens bij over het onderhoud van materieel en accommodatie volgens de wetgeving  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Volgt vaardigheden van de medewerkers op
- Doet voorstellen voor opleiding van medewerkers
- Doet voorstellen ter verbetering van het personeelsbeleid
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Geeft voorlichting aan collega’s in de gezondheidszorg en het onderwijs
- Geeft opleiding aan de medewerkers over technieken betreffende mondgezondheidspromotie
- Begeleidt indien men erkend is als stagemeester studenten in opleiding
- Stemt de eigen begeleiding af op die van de schoolbegeleiders
- Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Kennis van de reglementering inzake stagebegeleiding  Info block
Bijdragen tot de ontwikkeling van het beroep  Info block
- Registreert systematisch gegevens van de persoon met zorgbehoefte en behandelgegevens
- Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
- Werkt mee aan het ontwikkelen en actualiseren van richtlijnen en standaarden voor beroepsuitoefening
- Neemt deel aan de verschillende fases van wetenschappelijk onderzoek
- Verspreidt onderzoekresultaten via voordrachten of publicatie  Info block
Kennis van evidence based practice  Info block
Kennis van statistiek  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van onderzoeksmethodologie  Info block
De eigen deskundigheid ontwikkelen  Info block
- Werkt volgens actuele wetenschappelijke inzichten, richtlijnen voor de praktijk en (inter)nationale ontwikkelingen
- Vormt zich permanent (life long learning)
- Houdt vakliteratuur bij en neemt deel aan cursussen en lezingen
- Reflecteert kritisch over de eigen beroepspraktijk
- Stelt persoonlijke verbeterplannen op
- Implementeert elementen die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren  Info block
Kennis van evidence based practice  Info block
Kennis van wetgeving in verband met praktijkvoering  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Medische praktijk  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Tandheelkundige praktijk  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Als zelfstandige  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Werken met ioniserende stralingen  Info block
Gebonden aan een deontologische code  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in een zelfstandige praktijk of in zorgvoorzieningen (ziekenhuizen, ...), in contact met de personen met zorgbehoefte en in overleg met de verschillende betrokkenen (tandartsassistenten, dentaaltechnici, mutualiteiten, toeleveringsbedrijven, universiteiten, controle instanties, ...). Soms werk je met flexibele of onderbroken werkuren, tijdens de weekends of in wachtdiensten. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (chirurgisch masker, handschoenen, ...) en werkt binnen een afsprakenkader waarbinnen voor elke persoon met zorgbehoefte een beperkte tijd voorzien is. Je begrijpt meerdere vreemde talen (Frans en Engels).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Tandheelkunde. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder is het beroep van tandarts en tandarts-specialist geregeld bij:
- Koninklijk Besluit nr.78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen
- Ministerieel Besluit van 29 maart 2002 voor de titel algemeen tandarts
- Ministerieel Besluit van 11 juni 2001 tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten
- Ministerieel Besluit van 28 mei 2001 voor het behalen van de titel tandarts–specialist in de orthodontie, gewijzigd bij het Ministerieel besluit van 02 september 2013
- Ministerieel Besluit van 27 juli 2001 voor het behalen van de titel tandarts–specialist in de parodontologie
- Richtlijn 2013/55/EU van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificatie

Voor de tandarts-homeopaat geldt:
- De Wet van 20 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen
- Het Koninklijk besluit van 26 maart 2014 betreffende de algemene voorwaarden die gelden voor de uitoefening van alle niet-conventionele praktijken
- Het Koninklijk besluit van 26 maart 2014 betreffende de uitoefening van de homeopathie  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2261