Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
J120101  Info block
Klinische biologie  Info block
Andere benamingen
Klinisch bioloog (m/v)  Info block
Directeur klinisch-biologisch analyselaboratorium (m/v)  Info block
Directeur dierkundig analyselaboratorium (m/v)  Info block
Adjunct-directeur klinisch-biologisch analyselaboratorium (m/v)  Info block
Assistent-directeur klinisch-biologisch analyselaboratorium (m/v)  Info block
Arts-klinisch bioloog (m/v)  Info block
Apotheker-klinisch bioloog (m/v)  Info block
Definitie
Realiseert of controleert klinisch-biologische handelingen. Interpreteert en valideert resultaten om bij te dragen tot de diagnose en opvolging van personen met zorgbehoefte. Werkt volgens de gezondheidszorgreglementering.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de inzameling en verstrekking van onstabiele bloedproducten organiseren, een team coördineren of één of meerdere laboratoria leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het strategisch beleid van een organisatie bepalen of helpen bepalen (investeringen, uitrustingen, specialisatie, ...)  Info block
- Legt een missie en visie vast en schrijft ze uit in een ondernemingsplan
- Werkt de missie en visie uit in operationele doelstellingen (SMART-methode, ...)
- Voert analyses uit (SWOT-analyse, productmarkt matrix, kosten-baten analyse, ...)
- Stelt een commercieel en financieel plan op
- Overlegt en zoekt consensus met stakeholders
- Voorziet personeel en middelen
- Werkt een kader uit voor monitoring en evaluatie van het ondernemingsplan (richtnormen, methoden, ...)
- Raadpleegt informatiebronnen voor monitoring en evaluatie (markt- en klantgegevens, concurrentiepositie, prijzen, financiële parameters, ...)
- Monitort de resultaten en toetst ze aan de vooropgestelde doelstellingen en de resultaten van vergelijkbare organisaties (benchmarks)  Info block
Kennis van commerciële strategie  Info block
Kennis van strategische beleidsplanning  Info block
Kennis van economisch en financieel beheer  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
De modaliteiten voor medische staalneming en de klinisch-biologische analyse bepalen volgens het medisch voorschrift  Info block
- Overlegt indien nodig met de arts (urgentie, combinatie van analyses, …)  Info block
Kennis van de nomenclatuur klinische biologie  Info block
Kennis van staalafneming en collectie van secreties en excreties  Info block
De werking van het labo of de afdeling klinische biologie organiseren
Technische ondersteuning bieden aan het personeel  Info block
- Bewaakt het evenwicht tussen bedrijfsmatige en dienstverlenende aspecten
- Maakt afspraken voor een verhoogde effectiviteit van het labo (selectief aanvraagbeleid, volumebeperking, aanvraagprocedures, …)
- Bepaalt de apparatuur, de reagentia en de materialen
- Legt de analysegang vast in relatie tot de kwaliteit en de kosten van reagentia en apparatuur
- Legt de meetmethodiek vast en maakt beschrijvingen voor uitvoering
- Werkt het geheel van procedures uit die toelaten het labo-onderzoek te beoordelen (interne kwaliteitsbewaking)
- Werkt intercollegiale toetsing uit met andere labo’s (externe kwaliteitsbewaking)
- Implementeert een geïntegreerd kwaliteitssysteem conform de wettelijke erkenningsnormen voor kwaliteitsbewaking in klinische labo’s
- Implementeert en controleert veiligheids-, milieu-, en hygiënevoorschriften
- Groepeert taken en werkzaamheden
- Bevordert samenwerking door het organiseren van overlegsituaties, communicatie- en informatielijnen
- Informatiseert de verschillende aspecten van het labo (aanvragen, kwaliteitszorg, databeheer, rapportering, analyse, …)
- Bewaakt het budget en stuurt bij onder- of overschrijding bij  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van kwaliteitszorg  Info block
Kennis van informatietechnologie  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van wetenschappelijke analysemethodes  Info block
De klinisch-biologische analyse uitvoeren of de correcte toepassing van de analyseprocedures door de medewerkers controleren  Info block
- Tracht soortgelijke onderzoeken te groeperen
- Organiseert uitbesteding (weinig gevraagd onderzoek, …) of gedecentraliseerd onderzoek (bedside)
- Gebruikt analytisch-chemische methoden
- Legt biochemische veranderingen in maat en getal vast
- Beoordeelt de resultaten van de analysegang (reproduceerbaarheid, plausibiliteit, eerdere uitslagen, vergelijking met referentiewaarden, …)  Info block
Kennis van klinische chemie  Info block
Kennis van microbiologie  Info block
Kennis van hematologie  Info block
Kennis van wetenschappelijke analysemethodes  Info block
De klinisch-biologische analyseresultaten interpreteren
De voorschrijvende arts informeren naargelang de hoogdringendheid  Info block
- Houdt rekening met factoren die de analyse kunnen beïnvloeden (geneesmiddelengebruik, andere ziekteprocessen, …)
- Bekijkt de resultaten in het licht van de medische vraagstelling en beslissingsproces
- Adviseert de behandelend arts ten aanzien van het gebruik van de analyseresultaten
- Gaat vertrouwelijk om met informatie  Info block
Kennis van deontologie en ethiek  Info block
Kennis van wetenschappelijke analysemethodes  Info block
Kennis van pathologie  Info block
Kennis van aspecten uit mens- en maatschappijwetenschappen van invloed op de geneeskunde  Info block
Kennis van de natuurwetenschappelijke basis van de geneeskunde  Info block
Kennis van metamedica  Info block
Het rapport van de klinisch-biologische analyse opstellen, het dossier van de persoon met zorgbehoefte aanvullen
De informatie doorgeven aan de persoon met zorgbehoefte en de voorschrijvende arts  Info block
- Bepaalt vormgeving voor rapportering
- Stelt numerieke uitslagen op
- Geeft toegevoegde waarde mee aan de hand van bemerkingen of toelichtingen
- Geeft indien nodig een advies voor vervolgonderzoek  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Biomedische analyses uitvoeren in de:
Anatomo-cytopathologie  Info block
Bacteriologie  Info block
Biochemie  Info block
Cytologie  Info block
Epidemologie  Info block
Etnomologie  Info block
Hematologie  Info block
Histo-pathologie  Info block
Immunologie  Info block
Infectieuze serologie  Info block
Mycologie  Info block
Parasitologie  Info block
Steriliteitscontrole  Info block
Virologie  Info block
Trajecten voor bloedtransfusiebewaking, reagentiavigilantie , biovigilantie, … van een laboratorium of dienst uitwerken of aanpassen  Info block
Kennis van het vigilantie traject  Info block
De inzameling en verstrekking van bloedproducten aan zorgdiensten bepalen en organiseren  Info block
- Houdt toezicht op de kwaliteit van het diagnostisch onderzoek voorafgaand aan de transfusie
- Bepaalt het beleid ten aanzien van de aanvraag en de uitgifte van beschikbare bloedproducten  Info block
Kennis van kenmerken van onstabiele bloedproducten  Info block
Kennis van procedures voor de opslag van onstabiele bloedproducten  Info block
De eigen deskundigheid ontwikkelen  Info block
- Werkt volgens actuele wetenschappelijke inzichten, richtlijnen voor de praktijk en (inter)nationale ontwikkelingen
- Vormt zich permanent (life long learning)
- Reflecteert kritisch over de eigen beroepspraktijk
- Stelt persoonlijke verbeterplannen op
- Implementeert elementen die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren  Info block
Kennis van professionele forums  Info block
Kennis van informatiebronnen  Info block
Bijdragen tot de ontwikkeling van het beroep  Info block
- Registreert en analyseert systematisch gegevens van de persoon met zorgbehoefte en behandelgegevens voor kwaliteitszorg en onderzoek
- Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
- Werkt mee aan het ontwikkelen en actualiseren van richtlijnen en standaarden voor beroepsuitoefening
- Neemt deel aan de verschillende fases van wetenschappelijk onderzoek
- Verspreidt onderzoekresultaten via voordrachten of publicatie  Info block
Kennis van onderzoeksmethodologie  Info block
Kennis van evidendce based medicine  Info block
Kennis van statistiek  Info block
Toezicht houden op het administratieve en boekhoudkundige beheer van een laboratorium of een dienst  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware
- Houdt gegevens bij (uitgaven en inkomsten, …)
- Volgt de (uitbestede) boekhouding op
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Geeft voorlichting aan collega’s in de gezondheidszorg en het onderwijs
- Begeleidt studenten in opleiding
- Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Stemt de eigen begeleiding af op die van de schoolbegeleiders  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Jobmobiliteit: Met tussenstap
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bloedtransfusiecentrum  Info block
Onderzoeksinstelling  Info block
Laboratorium voor medische analyse  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Onderzoek en ontwikkeling  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Als zelfstandige  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Gebonden aan een deontologische code  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in klinisch-biologische analyselaboratoria, in contact met personen met zorgbehoefte en in overleg met verschillende labomedewerkers, medisch personeel, verzorgend personeel, onderzoekers, ... Soms werk je tijdens weekends of in wachtdienst. Soms hanteer je risicoproducten (infectiekiemen, giftige stoffen, ...) Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (jas, masker, handschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Klinische biologie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder is het beroep klinisch bioloog geregeld bij:
- Het Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
- Het Koninklijk besluit van 5 november 1964 en tot vaststelling van de voorwaarden voor de machtiging van de apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren
- Het Ministerieel besluit van 3 september 1984 tot vaststelling van de criteria voor de machtiging en de erkenning van apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren en de erkenning van stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit klinische biologie
- Het Koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, artikel 7, gewijzigd bij de wet van 10 december 2008 en bij het Koninklijk besluit van 28 juni 2011
- Het Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, artikel 1, laatst gewijzigd bij de wet van 23 mei 2013
- Het Ministerieel besluit van 15 september 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van klinische biologie  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2131, 2263, 3212