Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
J120201  Info block
Apotheek  Info block
Andere benamingen
Apotheker (m/v)  Info block
Apotheker-scheikundige in het leger (m/v)  Info block
Apotheker-titularis (m/v)  Info block
Adjunct-apotheker (m/v)  Info block
Ziekenhuisapotheker (m/v)  Info block
Apotheker-vervanger (m/v)  Info block
Hoofdapotheker (m/v)  Info block
Apotheker-verdeler (m/v)  Info block
Definitie
Verstrekt farmaceutische producten en vervaardigt magistrale bereidingen voor personen met zorgbehoefte en dieren volgens het medisch voorschrift of de individuele vraag. Geeft advies bij het afleveren van de producten. Neemt verantwoordelijkheid op voor de farmaceutische handelingen die hij stelt of waarop hij toezicht houdt, inclusief de (voortgezette) farmaceutische zorg, het advies en de informatie. Neemt bijkomend verantwoordelijkheid op voor de conformiteit en de kwaliteit van wat hij aflevert en bereidt.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: andere producten afleveren (gezondheids en verzorgingsproducten, medisch materiaal, orthopedisch materiaal, ...), begeleidingsgesprekken en Medication Review realiseren, tussenkomen in het kader van opleidingsacties, een team coördineren, een apotheek of een dienst leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De ontvankelijkheid van het voorschrift controleren
Onverenigbaarheden, tegenindicaties, ... identificeren en indien nodig de voorschrijvende arts contacteren  Info block
- Ontvangt en registreert geneeskundige voorschriften
- Controleert de authenticiteit van het voorschrift, de identiteit van de voorschrijver, de identiteit van de persoon met zorgbehoefte en de handtekening van de voorschrijver op het voorschrift
- Controleert of het voorschrift of het schriftelijk verzoek geen fouten bevat inzake de gangbare receptuur, geen interacties of onverenigbaarheden bevat en conform is met de farmaceutische wetgeving
- Voert medicatiebewaking uit door controle van de kenmerken van de persoon met zorgbehoefte
- Gaat adequaat om met verschillende belangen van persoon met zorgbehoefte en voorschrijver
- Gaat na of het gevraagde geneesmiddel genomen mag worden door de persoon met zorgbehoefte
- Levert enkel geneesmiddelen af mits het juiste voorschrift
- Interpreteert de indicaties op de bijsluiter van geneesmiddelen
- Contacteert de voorschrijver bij vermoeden van misbruik of ongepast gebruik van het voorschrift
- Verwittigt de inspecteur in geval van misbruik  Info block
Kennis van wetgeving over volksgezondheid  Info block
Kennis van classificatie van geneesmiddelen  Info block
Kennis van de wetgeving houdende onderrichtingen voor de apothekers  Info block
Kennis van de farmaceutische terminologie  Info block
Kennis van de beroepsdeontologie  Info block
Kennis van de principes van farmaceutische (voortgezette) zorg  Info block
De geneesmiddelen verstrekken aan de persoon met zorgbehoefte of aan de zorgverlener
Informeren over de voorgeschreven behandeling  Info block
- Levert de geneesmiddelen af overeenkomstig de wetten en geldende regels
- Voert individuele medicatievoorbereidingen uit voor woonzorgcentra of individuele al dan niet ambulante personen met zorgbehoefte en verdeelt deze
- Delegeert eventueel de uitvoering van individuele medicatievoorbereiding
- Geeft gepersonaliseerd advies aan personen met zorgbehoefte over het efficiënt en veilig gebruik van de geneesmiddelen
- Vermeldt op het geneesmiddel de manier waarop het moet ingenomen, bewaard en gebruikt worden
- Past taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Voert kasverrichtingen uit
- Past het tarificatiesysteem van geneesmiddelen toe
- Stelt medicatieschema's op  Info block
Kennis van classificatie van geneesmiddelen  Info block
Kennis van goede praktijken van ziekenhuisapotheek  Info block
Kennis van richtlijnen van de goede officinale farmaceutische praktijkvoering  Info block
Kennis van de wetgeving houdende onderrichtingen voor de apothekers  Info block
Kennis van de principes van farmaceutische (voortgezette) zorg  Info block
De administratieve taken en de geneesmiddelenverstrekking opvolgen in het orderboek, het register van verdovende middelen, ...  Info block
- Past administratieve regels en procedures voor geneesmiddelenverstrekking toe
- Houdt het register van grondstoffen bij
- Houdt, met behulp van een geïnformatiseerd systeem, een register bij waarin alle gegevens met betrekking tot de aflevering van geneesmiddelen worden opgeslagen
- Noteert voor elk uitgevoerd voorschrift, schriftelijk verzoek voor een groep personen met zorgbehoefte of elke bestelbon de bij wet bepaalde gegevens in het register
- Geeft de bestelling van verdovende middelen door conform de wettelijke verplichtingen
- Registreert de gegevens dagelijks, leesbaar, correct en volledig
- Registreert de gegevens zodanig dat ze niet meer gewijzigd kunnen worden tenzij de wijzigingen worden geïdentificeerd
- Stelt in geval van officinale bereidingen een bereidingsverslag volgens de regels op
- Beheert producten geïmporteerd uit andere landen, vult de verplichte documenten in en houdt het register bij
- Houdt de fiches actueel  Info block
Kennis van classificatie van geneesmiddelen  Info block
Kennis van goede praktijken van ziekenhuisapotheek  Info block
Kennis van richtlijnen van de goede officinale farmaceutische praktijkvoering  Info block
Het personeel technisch ondersteunen bij de interpretatie van voorschriften en de posologie
De voorwaarden van de geneesmiddelenverstrekking controleren  Info block
- Zie toe op de uitvoering van de opdrachten
- Past de richtlijnen van de goede officinale praktijkvoering toe
- Informeert de medewerkers over evoluties binnen het vakdomein
- Adviseert de medewerkers en valideert de procedures
- Stelt een kwaliteitshandboek op  Info block
Kennis van goede praktijken van ziekenhuisapotheek  Info block
Kennis van richtlijnen van de goede officinale farmaceutische praktijkvoering  Info block
De farmaceutische bereiding uitvoeren of de bereiding door het personeel controleren  Info block
- Voert de receptcontrole van de geneesmiddelen uit
- Selecteert de grondstoffen
- Berekent de doseringen en hoeveelheden van magistrale bereidingen en weegt ze af
- Mengt de afgewogen producten en geeft ze vorm (zalf, druppels, capsule, ...)
- Houdt zich aan de richtlijnen voor hygiëne
- Adviseert en ondersteunt medewerkers bij de uitvoering van hun opdracht
- Vermeldt op de verpakking de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van de actieve substanties die in de bereiding voorkomen
- Vermeldt op de verpakking de datum van de bereiding en de gebruiksaanwijzing ervan
- Vermeldt op de verpakking de vervaldatum en de voorwaarden van bewaring indien deze werden bepaald
- Reinigt na elke bereiding de gebruikte instrumenten volgens interne procedure
- Sorteert alle afval en wegwerpmaterialen
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen
- Neemt de verantwoordelijkheid op voor de sterilisatie en de medische gassen
- Regelt het ophalen van het niet-huishoudelijk afval met de gespecialiseerde firma’s
- Waakt over de juiste toepassing van technieken en procedures
- Werkt volgens het kwaliteitshandboek  Info block
Kennis van classificatie van geneesmiddelen  Info block
Kennis van goede praktijken van ziekenhuisapotheek  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Kennis van richtlijnen van de goede officinale farmaceutische praktijkvoering  Info block
Kennis van wetgeving over volksgezondheid  Info block
Kennis van farmaceutische producten  Info block
Kennis van farmaceutische wetgeving  Info block
Kennis van posologie  Info block
Kennis van praktische chemie  Info block
Kennis van reglementering van geneesmiddelen met een bijzonder statuut (verdovende middelen, giftige stoffen, ...)  Info block
Kennis van galenica  Info block
Kennis van toxicologie  Info block
Kennis van de farmacognosie en de farmacologie  Info block
Kennis van anatomie van dieren  Info block
Kennis van menselijke anatomie  Info block
Kennis van fysiologie  Info block
Kennis van biologie  Info block
Kennis van fysicochemische eigenschappen van grondstoffen  Info block
De status van de productvoorraad opvolgen en bestellingen opmaken
Leveringen controleren
Producten presenteren  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Gebruikt software voor het plaatsen van bestellingen
- Houdt gegevens bij over het gebruik en over de verkoop van producten
- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
- Contacteert leveranciers
- Plaatst een bestelling voor een persoon met zorgbehoefte
- Controleert de binnengekomen bestellingen aan de hand van de bestelbon
- Oordeelt over de kwaliteit van een product op basis van temperatuur, gewicht, houdbaarheidsdatum, verpakking, transportverpakking, zintuiglijke controle (kleur, textuur, consistentie, geur, …)
- Herbevoorraadt de kasten met geneesmiddelen en producten op basis van bestaande lijsten
- Stockeert de binnengekomen producten en materialen op hun vaste plaats en volgens het ‘first in first out’-principe
- Houdt rekening met de capaciteit van de voorraadruimtes, koelkasten, …
- Plaatst geneesmiddelen buiten het bereik van het publiek
- Kiest voor een assortiment van producten dat maximaal aan de vragen en noden van het publiek beantwoordt
- Plaatst de producten op een aantrekkelijke en overzichtelijke manier
- Controleert of de prijsaanduidingen correct zijn
- Voorziet eventuele signalisatie bij de getoonde productgroepen
- Verwijdert niet verkoopbare artikels uit de rekken
- Neemt niet conforme geneesmiddelen terug  Info block
Kennis van goede praktijken van ziekenhuisapotheek  Info block
Kennis van richtlijnen van de goede officinale farmaceutische praktijkvoering  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Kennis van de bij wet bepaalde lijst van geneesmiddelen en instrumenten die steeds aanwezig moeten zijn in de apotheek  Info block
Kennis van bepalingen voor de opslag van farmaceutische producten  Info block
Kennis van reglementering van geneesmiddelen met een bijzonder statuut (verdovende middelen, giftige stoffen, ...)  Info block
Kennis van productpresentatie en merchandising  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Acties realiseren:
Verdeeltrajecten van medische gassen controleren  Info block
Meewerken aan klinische proeven  Info block
Acties realiseren:
Geneesmiddelenbewaking organiseren  Info block
- Verzamelt en analyseert rapporten over de bijwerkingen van de geneesmiddelen
- Stuurt rapporten door naar de bevoegde overheden
- Verschaft informatie over bijwerkingen  Info block
Kennis van geneesmiddelenbewaking  Info block
Kennis van het vigilantie traject  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Farmaceutische bereidingen uitvoeren van:
Cytotoxische geneesmiddelen  Info block
Sondevoeding  Info block
Radiofarmaceutische bereidingen  Info block
Tussenkomen op een dienst:
Centrale sterilisatiedienst  Info block
Tussenkomen op een dienst:
Interne apotheek (ziekenhuis)  Info block
- Controleert en registreert de voorschriften
- Verdeelt de specialiteiten in de ziekenhuisdiensten en zorgt voor de tarificatie
- Maakt de bereidingen voor de chemotherapie en registreert ze voor de facturatie
- Superviseert de registratie en de verdeling van het steriel materiaal, het klein materiaal en de antiseptische verbanden
- Beheert en controleert de verdovende middelen
- Houdt de inventaris bij van de apotheek en de verschillende diensten
- Beheert de geneesmiddelen onderhevig aan terugbetalingscriteria en zorgt voor de opvolging van de documenten bij de artsen
- Verzekert het beheer van de kast voor noodmateriaal en tegengif van de spoedgevallendienst
- Controleert de staat van de voorraad en de bevoorrading
- Informeert het medisch en verpleegkundig korps  Info block
Het strategisch beleid van een organisatie bepalen of helpen bepalen (investeringen, uitrustingen, specialisatie, ...)  Info block
- Stelt een business en financieel plan op of besteedt dit uit
- Werkt doelstellingen uit en streeft ze na
- Volgt ontwikkelingen in de markt op  Info block
Basiskennis van managementtechnieken  Info block
Informeren en adviseren over parafarmaceutische producten, medisch materiaal, orthopedische middelen, ... en ze verkopen of verhuren  Info block
- Geeft advies aan personen met zorgbehoefte over het veilig gebruik van de producten
- Zoekt informatie op in gespecialiseerde informatiebronnen
- Informeert over afleveringsvoorwaarden
- Past taalgebruik aan het doelpubliek aan  Info block
Kennis van homeopathie  Info block
Kennis van fytotherapie  Info block
Kennis van dierengeneeskundige geneesmiddelen  Info block
Kennis van (het gebruik van) medische apparatuur  Info block
Kennis van apparatuur van thuisverpleging  Info block
Kennis van productpresentatie en merchandising  Info block
Sensibiliserings- en preventieacties organiseren voor het publiek (diabetes, hoge bloeddruk, ..)  Info block
-Stemt de acties af op de doelgroep
-Gebruikt informatiemateriaal van beroeps- en gezondheidsorganisaties
-Past taalgebruik aan het doelpubliek aan
-Gebruikt een gepaste communicatiemix  Info block
De administratie en boekhoudkundige gegevens van een organisatie of dienst opvolgen  Info block
- Gebruikt software voor apotheekbeheer
- Schat en berekent de kosten
- Houdt gegevens bij over de uitgaven en inkomsten
- Houdt gegevens bij over het gebruik van producten en materieel
- Controleert de facturatie en beheert de geschillen door contact op te nemen met de mutualiteiten, de zorgvragers en de hospitalisatieverzekering
- Valideert het ingeven van leveranciersfacturen en de boekhoudkundige verrekening  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Bewaakt bij alle door het team genomen acties de beroepsdeontologie  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van de wetgeving houdende onderrichtingen voor de apothekers  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Bepaalt doelstellingen en inhoud van de opleiding
- Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Plant opleidingen in (reserveren lokaal, materiaal, ...)
- Stelt draaiboek en tijdsschema's op  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Informatie uitwisselen
De vakdocumentatie bijwerken  Info block
- Zorgt voor een goede informatiedoorstroming, zowel intern als extern
- Neemt deel aan lokaal overleg met artsen en andere zorgverstrekkers
- Neemt deel aan het multidisciplinair overleg in de eerstelijnsgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg en welzijn
- Werkt samen met andere apothekers op basis van de onderling afgesloten samenwerkingsovereenkomst
- Raadpleegt informatiebronnen
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Bouwt een professioneel netwerk uit
- Volgt relevante wetgeving op  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Apotheek  Info block
Farmaceutische groothandel  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Als zelfstandige  Info block
Nachtwerk  Info block
Rechtstaand werk  Info block
Gebonden aan een deontologische code  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in apotheken of zorgvoorzieningen, in contact met personen met zorgbehoefte en in overleg met voorschrijvende artsen, zorgverleners, kaderleden in de gezondheidssector, leveranciers, ... Soms werk je tijdens het weekend en in wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Apotheek. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder is het beroep van apotheker werkzaam in een officina een gereglementeerd beroep:
- Koninklijk Besluit n° 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, in het bijzonder artikel 4.
Binnen het beroep zoals bedoeld in artikel 4 KB nr. 78 van 10 november 1967 wordt een verdere onderverdeling gemaakt tussen:
1) Apotheker werkzaam in een voor het publiek opengestelde apotheek
- Koninklijk Besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers
2) Ziekenhuisapotheker
Ook het beroep van ziekenhuisapotheker is een gereglementeerd beroep:
- Ministerieel besluit van 22 oktober 2012 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker
- Koninklijk besluit van 22 oktober 2012 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker
- Koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten
- Koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2262