Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
J130201  Info block
Medische analyses  Info block
Andere benamingen
Adjunct-hoofdtechnoloog medisch laboratorium (m/v)  Info block
Laborant medische analyses (m/v)  Info block
Medewerker ontvangst stalen en verdeling (m/v)  Info block
Medisch biotechnoloog (m/v)  Info block
Medisch laborant (m/v)  Info block
Medisch laboratorium technoloog (m/v)  Info block
Hoofdtechnoloog medisch laboratorium (m/v)  Info block
Technicus in de cytologie (m/v)  Info block
Technicus in de immunologie (m/v)  Info block
Laborant in de anatomo-cytopathologie (m/v)  Info block
Biotechnicus (m/v)  Info block
Laborant in de bacteriologie (m/v)  Info block
Laborant in de parasitologie (m/v)  Info block
Laborant in de virologie en de cellulaire culturen (m/v)  Info block
Laborant in de radio-isotopen (m/v)  Info block
Laborant in de chemotherapie (m/v)  Info block
Laborant hematologie (m/v)  Info block
Laborant in de farmacie (m/v)  Info block
Definitie
Neemt medische stalen en behandelt ze voor biomedische analyses in functie van diagnose, screening, behandeling, preventie of onderzoek. Handelt volgens het medisch voorschrift.
Bijkomende activiteit kan zijn: specifieke stalen nemen (bloed, excreties en secreties, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De stalen ontvangen en controleren
De datum, het tijdstip van de afname, de gegevens van de persoon met een zorgbehoefte, ... registreren  Info block
- Neemt de stalen in ontvangst of verzamelt ze op andere eenheden
- Sorteert, klasseert en bewaart de stalen volgens de richtlijnen
- Sorteert de aanvragen en geeft ze een code
- Verifieert de juistheid van de gegevens bij de stalen  Info block
De analyse-, reactietoestellen, ... en het staal naargelang de analyse voorbereiden (distilleren, verdelen, ...)  Info block
- Zet producten, serum, reagentia, … klaar
- Controleert de stalen aan de hand van de lijst met uit te voeren analyses
- Past regels voor (hand)hygiëne toe
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Het staal behandelen (centrifugeren, verdunnen, verhitten, ...)
Het analyseproces opvolgen en de gegevens registreren  Info block
- Vult en stelt de analyseapparatuur in (toerental, temperatuur, …)
- Voert scheikundige analysetechnieken uit
- Verzendt indien nodig de stalen voor bijkomende analyses naar andere laboratoria
- Werkt kwaliteitsprocedures uit
- Stelt temperatuuroverzichten op  Info block
Kennis van chemie  Info block
Kennis van organische chemie  Info block
Kennis van analytische chemie  Info block
Kennis van biochemie  Info block
Kennis van fysica  Info block
Kennis van biologie  Info block
Kennis van fysio(patho)logie  Info block
De analyseresultaten met eerdere resultaten, met minimum- en maximumwaarden, ... vergelijken
Het verslag opstellen  Info block
- Bespreekt de resultaten met collega’s of verantwoordelijke
- Valideert de resultaten
- Maakt de resultaten over aan de arts
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Verzekert de continuïteit in het laboratorium  Info block
Kennis van biologische validatieprocedures  Info block
Kennis van statistiek  Info block
De productvoorraad opvolgen
Bestellingen plaatsen
Producten volgens hun houdbaarheidsdatum en bewaringsvoorwaarden opbergen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De werking van de analysetoestellen controleren
Het onderhoudsregister bijwerken
Storingen signaleren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan- en richtlijnen
- IJkt de toestellen
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
- Maakt afspraken met de onderhoudsfirma  Info block
De werkplaats en het materiaal ordelijk, net houden en desinfecteren
Het afval afvoeren en vernietigen  Info block
- Gebruikt reinigings- en sterilisatieapparatuur
- Reinigt na elke analyse de gebruikte instrumenten
- Houdt gereinigd en gebruikt materieel gescheiden
- Sorteert afval en wegwerpmaterialen volgens de richtlijnen
- Regelt het ophalen van het niet-huishoudelijk afval met gespecialiseerde firma’s  Info block
Kennis van bioschoonmaakprocedures  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Kennis van sterilisatieprocedés  Info block
Kennis van wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Biologische analyses uitvoeren van:
Secreties en excreties  Info block
Bloed  Info block
Weefsel  Info block
- Voert op verzoek van een arts of laboverantwoordelijke de afname van het staal op de persoon met een zorgbehoefte uit (met uitsluiting van invasieve handelingen)  Info block
Kennis van staalafneming en collectie van secreties en excreties  Info block
Biomedische analyses uitvoeren in de:
Immunologie  Info block
Hematologie  Info block
Laboratoriumonderzoeken uitvoeren:
Chemisch onderzoek  Info block
Microbiologisch onderzoek  Info block
Pathologisch-anatomisch onderzoek  Info block
Genetisch onderzoek  Info block
Kennis van klinische chemie  Info block
Kennis van microbiologie  Info block
Kennis van hematologie  Info block
Kennis van cyto(histo)logie  Info block
Kennis van in vivo technieken  Info block
Kennis van radio-isotopen  Info block
Kennis van de principes van radioprotectie  Info block
Kennis van informatica  Info block
De uitvoeringsvoorwaarden voor staalname controleren
De persoon met een zorgbehoefte over het verloop van de staalname informeren  Info block
- Controleert de identiteit van de persoon met een zorgbehoefte (patiëntenidentificatie)
- Gebruikt apparaten voor observatie
- Bereidt producten voor bepaalde testen voor en dient ze toe
- Stelt de persoon met een zorgbehoefte gerust, zowel voor, tijdens als na de staalname  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van de deontologische code  Info block
Bloed afnemen
De reacties van de persoon met een zorgbehoefte observeren en ingrijpen indien nodig  Info block
- Neemt bloed af door veneuze of capillaire punctie
- Neemt bloed af langs een katheter
- Verpakt het bekomen staal en noteert de datum en het tijdstip van de afname
- Voert de afgenomen stalen op geregelde tijdstippen terug naar het laboratorium of zorgt voor transport bij dringende afnames
- Observeert en herkent symptomen en reacties op fysisch, psychisch en sociaal vlak
- Verstrekt nazorg
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke op de afdeling (verpleegkundige, arts, …)
- Verzamelt naalden en scherpe voorwerpen in de speciale container  Info block
Kennis van EHBO  Info block
Kennis van hulp aan personen met een zorgbehoefte (technieken, middelen, ...)  Info block
De voorraad onstabiele bloedproducten van een instelling beheren en de zorgeenheden bevoorraden  Info block
- Voert de verificatie en tarificatie van de producten uit
- Brengt de nodige bloedzakken naar de operatiezaal
- Brengt de niet gebruikte zakken terug in circulatie
- Houdt zich aan de richtlijnen voor bewaring en transport  Info block
Kennis van kenmerken van onstabiele bloedproducten  Info block
Kennis van procedures voor de opslag van onstabiele bloedproducten  Info block
Kennis van wetgeving omtrent bloedtransport  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de medewerkers
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Regelt de modaliteiten van de opleiding (tijdstip, inhoud, locatie, ...)  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Administratie en documentenbeheer uitvoeren  Info block
- Verzamelt, registreert, klasseert en beheert de gegevens
- Beantwoordt vragen over de analyses (telefoon, mail, …)
- Behandelt klachten
- Ontvangt informatie over vergissingen bij identificatie en tracht deze op te lossen
- Stelt, in het geval van een wijziging in de aanvraag of bij het ontvangen van bijkomende informatie, deze ter beschikking van de verschillende personen
- Verzendt rapporten  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Laboratorium voor medische analyse  Info block
Bloedtransfusiecentrum  Info block
Onderzoeksinstelling  Info block
Analyselaboratorium  Info block
Groepspraktijk  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Privésector  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Welzijnszorg  Info block
Social profit  Info block
Nachtwerk  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
In een steriele omgeving  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in laboratoria (medische analyses, onderzoek, ...), zorgvoorzieningen, ... in overleg met biologen, medisch personeel, verzorgend personeel, onderzoekers, ... en soms in contact met personen met een zorgbehoefte. Je hebt soms flexibele of onderbroken werktijden. Je werkt soms in het weekend, op feestdagen of ’s nachts en soms doe je wachtdiensten. Je hanteert risicoproducten (infectiekiemen, ...). Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een stofjas, masker en handschoenen.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Medische analyses. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet je voldoen aan de voorwaarden van het KB van 2 juni 1993 betreffende het beroep van medisch laboratorium technoloog, gewijzigd door het KB van 4 juli 2001.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3211, 3212