Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
J130301  Info block
Medisch-technische assistentie  Info block
Andere benamingen
Assistent in een medische praktijk (m/v)  Info block
Tandartsassistent (m/v)  Info block
Assistent radiologie (m/v)  Info block
Assistent medische beeldvorming (m/v)  Info block
Radiologisch assistent (m/v)  Info block
Medisch-technisch assistent (m/v)  Info block
Definitie
Bereidt de medisch-technische elementen voor op de handelingen van de arts. Verzorgt de medisch-administratieve opvolging van de dossiers van de personen met zorgbehoefte.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: technische ondersteuning bieden aan de arts bij de verzorging, het administratieve en logistieke beheer van de organisatie uitvoeren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De persoon met zorgbehoefte ontvangen en informeren over de openingsuren, de afspraakmogelijkheden, de nodige documenten  Info block
- Beantwoordt vragen en verwijst door naar de arts indien nodig
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Houdt de persoon met zorgbehoefte op de hoogte van eventuele veranderingen bij afspraken, uitgelopen wachttijden, ...
- Gaat op een professionele manier om met emoties  Info block
Kennis van principes van omgang met personen met zorgbehoefte  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
De afspraken plannen volgens de noden van de persoon met zorgbehoefte, het soort interventie, de hoogdringendheid en de arts informeren  Info block
- Houdt zich aan de planning en voortgang van het spreekuur, rekening houdend met de geldende prioriteiten
- Schat de hoogdringendheid van de oproep van een persoon met zorgbehoefte in en probeert dringende gevallen in te lassen in de agenda
- Informeert de arts
- Schat de benodigde tijd voor een behandeling zo realistisch mogelijk in aan de hand van gekregen informatie van de arts en de persoon met zorgbehoefte
- Plant afspraken rekening houdend met de nodige behandelingstijd en de tussentijd voor reiniging en desinfectie
- Plant afspraken rekening houdend met de agenda van de arts en de organisatie binnen de medische praktijk
- Plant (verdere) afspraken met de persoon met zorgbehoefte rekening houdend met de levertermijnen van het labo (werkstukken, …)
- Gebruikt kantoorsoftware (email, ...)
- Gebruikt gespecialiseerde medische software
- Belt bij annulaties een persoon met zorgbehoefte van de wachtlijst
- Selecteert, volgens afspraak met de arts, vertegenwoordigers en geeft ze een afspraak
- Informeert de arts over wijzigingen in de agenda
- Werkt volgens richtlijnen en protocollen
- Signaleert en rapporteert knelpunten aan de arts  Info block
Kennis van principes van omgang met patiënten  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
Kennis van medische terminologie  Info block
Het medisch-administratieve dossier van de persoon met zorgbehoefte aanmaken of aanvullen
De persoon met zorgbehoefte doorverwijzen naar de wachtkamer, de verzorgings- of onderzoekskamer, ...  Info block
- Voert gegevens van de persoon met zorgbehoefte in, controleert gegevens en houdt ze actueel
- Gebruikt kantoorsoftware
- Gebruikt gespecialiseerde medische software
- Heeft aandacht voor en herkent de wensen en noden van de persoon met zorgbehoefte
- Klasseert fiches, radiografieën, afdrukken, verwijsbrieven, verslagen (van specialisten), conformiteitsattesten, facturen, … volgens interne afspraak
- Gaat vertrouwelijk om met informatie  Info block
Basiskennis van formulieren en attesten  Info block
Basiskennis van anamnese van de patiënt  Info block
Kennis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen  Info block
Kennis van de nomenclatuur van de tandheelkundige verstrekkingen  Info block
Kennis van RIZIV reglementeringen  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van medische terminologie  Info block
De medisch-technische elementen ontsmetten, identificeren, verpakken (afdrukken, ...) en naar de betreffende dienst sturen  Info block
- Reinigt en desinfecteert volgens interne procedure
- Contacteert de labo’s voor het ophalen van afdrukken, bloedstalen, …
- Volgt het traject van de labostukken op  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Kennis van protocollen  Info block
Kennis van medische terminologie  Info block
De medisch-technische elementen ontvangen
De arts en persoon met zorgbehoefte informeren met het oog op interventie  Info block
- Controleert de binnengekomen bestellingen aan de hand van de bestelbon
- Controleert backorder leveringen
- Stockeert de binnengekomen materialen op hun vaste plaats
- Contacteert leveranciers in geval van fouten bij bestellingen, leveringen of facturen  Info block
Het dossier van de persoon met zorgbehoefte medisch-administratief opvolgen  Info block
- Vult tijdens een onderzoek of behandeling, op aangeven van de arts, de gegevens in volgens interne afspraken en codes
- Bereidt het getuigschrift voor verstrekte hulp voor
- Informeert de persoon met zorgbehoefte inzake nomenclatuurregels en terugbetaling
- Volgt betalingen van personen met zorgbehoefte op en registreert ze in het systeem
- Selecteert personen met zorgbehoefte voor een recall en verwittigt hen volgens de interne procedure
- Gaat vertrouwelijk om met informatie  Info block
Kennis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen  Info block
Kennis van de nomenclatuur van de tandheelkundige verstrekkingen  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van medische terminologie  Info block
De werking van de toestellen controleren
De onderhoudsdienst en/of de verantwoordelijke informeren bij problemen  Info block
- Vervangt, in samenspraak met de arts, de versleten instrumenten
- Vervangt de vloeistoffen van verschillende toestellen, baden, ... volgens interne procedure
- Houdt zich aan de onderhoudsrichtlijnen
- Maakt afspraken met de onderhoudsfirma  Info block
Kennis van de toestellen, materialen en producten  Info block
Kennis van de regelgeving betreffende apparatuur  Info block
De productvoorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen doorgeven  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Kennis van producten en materialen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het materiaal, de producten voorbereiden volgens de aanwijzingen van de arts en de aard van de interventie  Info block
- Controleert op basis van de agenda, fiche of op aangeven van de arts welke behandeling zal plaatsvinden
- Controleert leveringen van het labo
- Denkt mee in de organisatie van de planning en anticipeert op de noden van de arts
- Beheert en gebruikt de materialen efficiënt en kostenbewust
- Legt materialen en instrumenten klaar in de volgorde waarin ze gebruikt worden
- Maakt, indien nodig, een steriel veld volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van tandheelkundig instrumentarium  Info block
Kennis van tandheelkundige terminologie  Info block
Kennis van tandheelkundige materialen  Info block
Kennis van infectiecontrole en preventie  Info block
Kennis van medische terminologie  Info block
Kennis van medisch instrumentarium  Info block
Basiskennis van tandheelkundige behandelingen  Info block
Kennis van procedures voor reiniging, desinfectie en sterilisatie  Info block
Kennis van protocollen ter bestrijding van (ziekenhuis)infecties  Info block
De tandarts assisteren tijdens de ingreep (aangeven van de instrumenten, ...)  Info block
- Installeert de persoon met zorgbehoefte in de behandelstoel
- Zorgt voor het welzijn van de persoon met zorgbehoefte
- Beschermt de kledij van de persoon met zorgbehoefte
- Zoekt de fiche op van de persoon met zorgbehoefte
- Desinfecteert of wast de handen en draagt werkkledij, haartooi, juwelen, ... volgens interne afspraken
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen
- Zorgt voor een correct verlicht werkveld
- Reikt op het juiste moment de juiste materialen en instrumenten aan
- Biedt producten gebruiksklaar aan
- Geeft de instrumenten zodanig aan dat de tandarts ze in één beweging kan aannemen en hanteren
- Assisteert de persoon met zorgbehoefte bij het spoelen  Info block
Kennis van tandheelkundige terminologie  Info block
Kennis van tandheelkundig instrumentarium  Info block
Basiskennis van tandheelkundige behandelingen  Info block
Kennis van EHBO  Info block
Kennis van ergonomie  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Kennis van procedures voor reiniging, desinfectie en sterilisatie  Info block
De personen met zorgbehoefte sensibiliseren en adviseren over mond-, tandhygiëne en het onderhoud van tandprothesen  Info block
- Geeft de persoon met zorgbehoefte voorlichting over mondhygiëne (poetsinstructies, het gebruik van floss, ragers, tandenstokers, tongschraper, ...)
- Geeft uitleg over tandvriendelijke eet- en drinkgewoonten
- Geeft uitleg over de verschillende types mondspoelmiddelen
- Geeft uitleg over nazorg bij bepaalde behandelingen
- Geeft de persoon met zorgbehoefte voorlichting over onderhoud van prothesen
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan  Info block
Kennis van Tandheelkundige Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding  Info block
Kennis van mondgezondheid en preventietechnieken  Info block
Benodigdheden voor radiologie voorbereiden en radiologische opnames ontwikkelen  Info block
- Brengt bij de persoon met zorgbehoefte de nodige bescherming aan voor het nemen van een röntgenfoto (loodschort, schildklierbeschermer, ...)
- Bereidt de juiste RX-film met houder voor in functie van de plaats en de soort opname
- Ontwikkelt radiografieën volgens interne procedure
- Klasseert radiografieën
- Beschermt zichzelf en anderen tegen ioniserende straling conform de wettelijke voorschriften  Info block
Kennis van de principes van radioprotectie  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Het materiaal en de instrumenten steriliseren en verpakken (sets samenstellen, in zakjes doen, ...)  Info block
- Gebruikt sterilisatieapparatuur
- Steriliseert de instrumenten volgens interne procedure
- Legt gesteriliseerde instrumenten terug op hun plaats volgens interne procedure
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Kennis van procedures voor reiniging, desinfectie en sterilisatie  Info block
Opruimen en schoonmaken van werkruimte, materiaal en producten na een consultatie  Info block
- Gebruikt reinigingsapparatuur
- Reinigt en/of desinfecteert na elke behandeling alle gebruikte onderdelen van het kabinet volgens interne procedure
- Onderhoudt en ontsmet de hand- en hoekstukken volgens de richtlijnen
- Reinigt het afzuigsysteem volgens de interne procedures  
- Legt gereinigde instrumenten terug op hun plaats volgens interne procedure
- Verzamelt alle naalden en scherpe voorwerpen in de speciale container
- Sorteert alle afval en wegwerpmaterialen
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen
- Regelt het ophalen van het niet-huishoudelijk afval met de gespecialiseerde firma’s  Info block
Kennis van procedures voor reiniging, desinfectie en sterilisatie  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Kennis van bewerkingsprocedures voor afval  Info block
Verrichtingen uitvoeren voor het boekhoudkundig en budgetbeheer van de organisatie  Info block
- Verwerkt betalingen (cash, bankkaart, kredietkaart)
- Verzamelt facturen
- Controleert de facturen van leveringen
- Bereidt courante verrichtingen in klanten- en leveranciersboekhouding voor en boekt ze in
- Controleert wanbetalingen  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen  Info block
Kennis van de nomenclatuur van de tandheelkundige verstrekkingen  Info block
Administratie en documentenbeheer uitvoeren  Info block
- Verzorgt een eenvormige externe communicatie wat betreft de briefwisseling met andere artsen en specialisten, mutualiteiten, firma’s, OCMW’s, labo’s, ...
- Vult opdrachtbonnen in voor het labo
- Stuurt de dossiers van personen met zorgbehoefte door volgens de wensen van de arts
- Verdeelt de inkomende post over de verschillende artsen of medewerkers
- Beantwoordt e-mails en bedient het antwoordapparaat
- Zorgt voor herinneringsbrieven bij niet-betalingen
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerker, tekenblad, presentatiepakket)
- Gebruikt gespecialiseerde medische software
- Voert administratie voor aanvullende verzekeringen uit
- Verwerkt documenten van mutualiteiten
- Volgt klachten van personen met zorgbehoefte op  Info block
Jobmobiliteit: Met tussenstap
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Gezondheidscentrum  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Tandartspraktijk  Info block
Groepspraktijk  Info block
Praktijk van een orthodontist  Info block
Praktijk van een parodontoloog  Info block
Medisch kabinet  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Werken in het weekend  Info block
Werken met ioniserende stralingen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in tandartspraktijken, radiologiepraktijken, zorgvoorzieningen, ... in contact met personen met zorgbehoefte. Soms hanteer je risicoproducten (infectiekiemen, X-stralen, ...) en is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, masker, schort...) verplicht. Je werkt steeds in opdracht en onder toezicht van de arts. Je werkt volgens vooropgestelde protocollen, eigen aan de werkomgeving.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Medisch-technische assistentie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder is er voor het beroep tandartsassistent het ervaringsbewijs Tandartsassistent.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 4 - Tandartsassistent (m/v)

ISCO-08-code:2240, 3211, 3251, 3252, 3256, 5329