Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 12-12-14
J130401  Info block
Kinderverzorging  Info block
Andere benamingen
Medewerker kinderverzorging (m/v)  Info block
Kinderverzorgster (m/v)  Info block
Verzorgende kinderen (m/v)  Info block
Kraamverzorgende (m/v)  Info block
Kraamverzorger (m/v)  Info block
Kinderverzorger (m/v)  Info block
Definitie
Verzorgt kinderen van 0 tot 16 jaar, begeleidt hen bij de dagelijkse handelingen, staat in voor hun hygiëne- en comfortzorg en draagt bij tot hun welzijn en ontwikkeling. Werkt in een (multidisciplinair) team.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst  Info block
- Wint informatie in over het kind
- Begroet het kind en de omgeving
- Houdt rekening met de gevoelens en gewoonten van het kind
- Luistert naar de noden en bezorgdheden van het kind en de omgeving
- Geeft antwoord op vragen
- Bouwt een vertrouwensrelatie op met het kind en de omgeving
- Speelt in op wat het kind doet, voelt en vertelt volgens de leeftijd en ontwikkeling van het kind  Info block
Kennis van luister- en omgangstechnieken  Info block
De maaltijd klaarmaken en aan het kind geven
Het kind bijstand verlenen bij het gebruik van orale geneesmiddelen op voorschrift van een arts  Info block
- Past bereidingstechnieken toe voor maaltijden (flesvoeding, baby- of kindermaaltijden)
- Hanteert voedings- en dieetvoorschriften van het kind
- Begeleidt eetsituaties volgens de leeftijd, ontwikkeling en mogelijkheden van het kind
- Let op dat kinderen voldoende drinken
- Voert het medicatieschema van het kind uit (tijdstip, dosis, ...)
- Helpt het kind met medicatie die door de verpleegkundige, arts of apotheker werd klaargezet
- Bevordert therapietrouw en ondersteunt stiptheid  Info block
Kennis van ontwikkelingsfasen van het kind  Info block
Basiskennis van dieetleer  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)  Info block
Kennis van geneesmiddelen (gebruik, samenstelling, bijwerkingen, …)  Info block
Het kind verzorgen
Veranderingen in de gezondheidstoestand van het kind aan de kinderverzorgers, ouders, ... signaleren  Info block
- Leeft richtlijnen na van de arts of andere zorgverleners
- Helpt bij de hygiënische zorgen volgens de ontwikkeling en mogelijkheden van het kind (wassen, naar toilet gaan, omkleden, …)
- Stemt de zorg af op de eigenheid van het kind en de omgeving (cultureel, religieus, leeftijd, verwachtingen, beleving, ...)
- Hanteert materieel (ziekenhuisbed, patiëntenlift, medische matras, …)
- Herkent problemen van fysieke, psychische of sociale aard
- Schat de ernst van de situatie in
- Biedt eerste hulp bij ongevallen
- Biedt steun bij moeilijke of emotionele momenten
- Ondersteunt de draagkracht van de omgeving van het kind
- Past regels voor (hand)hygiëne toe
- Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van kinderziektes  Info block
Kennis van persoonsverzorging  Info block
Kennis van EHBO  Info block
Kennis van hulp aan personen met een zorgbehoefte (technieken, middelen, ...)  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen  Info block
- Moedigt het kind aan tot initiatief volgens eigen ritme en invulling (zindelijkheidstraining, alleen eten, zich aankleden, ...)
- Geeft kinderen ontwikkelingskansen uitgaande van hun talenten
- Respecteert de zelfsturing en autonomie van het kind
- Speelt in op datgene waar een kind mee bezig is  Info block
Basiskennis van psychomotoriek  Info block
Kennis van kinderpsychologie  Info block
Opvolggegevens van de activiteiten registreren
Informatie met het team uitwisselen  Info block
- Woont teamvergaderingen bij
- Vraagt hulp of advies bij problemen
- Gaat vertrouwelijk om met informatie  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
De kamers en de sanitaire voorzieningen schoonmaken, ontsmetten en opruimen  Info block
- Schikt voorwerpen terug op hun plaats
- Maakt in beperkte omstandigheden de ruimte schoon (ongelukje, ziekte, ...)  Info block
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
De leef- en opvangruimte van de kinderen inrichten en de veiligheid van de inrichting controleren  Info block
- Stemt de inrichting af op de leefwereld van de kinderen
- Brengt structuur en gezelligheid aan
- Meldt defecten en problemen met de infrastructuur aan de verantwoordelijke  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Tussenkomen op een dienst:
Kinderchirurgie  Info block
Kraamafdeling  Info block
Neonatologie  Info block
Pediatrie  Info block
Kinderpsychiatrie  Info block
Verloskamer  Info block
Basiskennis verloskunde  Info block
Kennis van verzorgingsvoorschriften voor en na operaties  Info block
Kennis van psychiatrische aandoeningen  Info block
Kennis van behandelingsvoorschriften van kinderen op de dienst neonatalogie  Info block
De verloskamer en het materiaal voor de opvang en het onderzoek van de baby voorbereiden
Het verzorgingsteam bij de geboorte helpen  Info block
- Biedt binnen de eigen bevoegdheid logistieke ondersteuning
- Volgt parameters op bij de baby volgens de richtlijnen van de vroedvrouw of verpleegkundige
- Brengt de baby naar specifieke onderzoeken indien nodig (medische beeldvorming, …)  Info block
Kennis van protocollen ter bestrijding van (ziekenhuis)infecties  Info block
De moeder bij de eerste handelingen begeleiden (aan de borst leggen, flesje geven, de baby wassen, luier verversen, ...)  Info block
- Schept een sfeer van geborgenheid, veiligheid en warmte
- Geeft advies over de zorg voor de baby en helpt indien nodig
- Luistert naar vragen en bezorgdheden van de moeder en haar omgeving en stelt hen gerust
- Wijst bij problemen door naar een vroedvrouw of arts  Info block
Kennis van kraamzorg  Info block
Kennis van voeding bij pasgeborenen  Info block
De klinische toestand van een kind opvolgen
Het verzorgingsteam indien nodig informeren  Info block
- Rapporteert over temperatuur, uitscheiding, symptomen van dysfuncties, ...
- Herkent tekenen van pijn en stelt de graad ervan vast
- Roept bij crisissituaties een arts, verpleegkundige, ziekenwagen, ... op  Info block
Ontwikkelingsactiviteiten voorstellen en animeren
Bij valpartijen, ruzies, ... ingrijpen  Info block
- Bespreekt met andere zorgverleners de nood aan activiteiten
- Nodigt de kinderen uit tot deelname
- Houdt toezicht over de kinderen
- Stimuleert het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen
- Treedt op bij onveilig gebruik van speelgoed en materieel
- Creëert een sfeer van positieve sociale relaties in de groep, structureert de omgeving en stelt grenzen  Info block
Kennis van animatie  Info block
Basiskennis van groepsdynamica  Info block
Biometrische metingen bij een kind uitvoeren (gewicht, lengte, ...)
De informatie aan het medisch team meedelen  Info block
- Stelt het materieel in
- Positioneert de kinderen  Info block
Het materiaal en de medische instrumenten sorteren naargelang de behandeling (sterilisatie, vernietiging, ...)  Info block
- Houdt gereinigd en gebruikt materieel gescheiden
- Verzamelt naalden en scherpe voorwerpen in de speciale container
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van richtlijnen voor hygiëne en netheid  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Publieke gezondheidsvoorziening voor moeder en kind  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Organisatie voor thuishulp  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Welzijnszorg  Info block
Social profit  Info block
Dienstverlening voor particulieren  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Lopend werk  Info block
Nachtwerk  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
In ploegen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in zorginstellingen (ziekenhuis, kliniek, ...) in contact met de kinderen en hun familie en binnen een multidisciplinair team (kinderverzorgende, vroedvrouw, opvoeder, ...). Je werk varieert naargelang de organisatie (kraamafdeling, pediatrie, ...) en de doelgroep (zieke of gezonde kinderen, kinderen met een beperking, …). Je werkt soms met flexibele of onderbroken werkuren, in shifts, in het weekend of ’s nachts en soms doe je wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Kinderverzorging. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet je voor dit beroep houder zijn van een getuigschrift verzorgende of houder van een bekwaamheidsattest polyvalent verzorgende (zie Besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 tot regeling van de opleiding tot polyvalent verzorgende en de bijkomende opleidingsmodule tot zorgkundige).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3221