Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
J140101  Info block
Audiologie en audiologische apparatuur  Info block
Andere benamingen
Audioloog (m/v)  Info block
Audicien (m/v)  Info block
Audioloog-audicien (m/v)  Info block
Definitie
De audioloog doet aan preventie en screening van gehoorstoornissen. Voert het technische gedeelte uit van de onderzoeken ter evaluatie van de auditieve en de otoneurologische functies en de functies van de bovenste luchtwegen. Voert de hooropvoeding, hoortraining en de revalidatie van het gehoor en de evenwichtsfunctie uit.

De audicien corrigeert het gestoorde gehoor door middel van mechanische, elektro-akoestische en elektronische systemen. Voorziet in gehoorbeschermingssystemen tegen lawaaioverlast. Beschermt de auditieve functie. Levert de uitwendige elektronische systemen die de akoestische signalen uitgestuurd door de stemgestoorden versterken.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De vraag naar en de noden bij een hoorapparaat bepalen (wensen, beperkingen, sociale omgeving, werkomgeving, budget, ...)  Info block
- Stelt gerichte vragen om de zorgbehoefte helder te krijgen
- Voert een intakegesprek
- Past taalgebruik aan de persoon met zorgbehoefte aan  Info block
Het gehoor evalueren en de persoon met zorgbehoefte informeren over mogelijke hulpmiddelen  Info block
- Raadpleegt de doorverwijzing en contacteert de doorverwijzer bij onduidelijkheden of werkt onder toezicht van de arts
- Verzamelt amnesegegevens
- Verzamelt gegevens van andere zorgverleners
- Werkt samen met de omgeving van de persoon met zorgbehoefte
- Gebruikt otoscopen, gehoorapparaten, audiometers, ...
- Voert kwantitatieve en kwalitatieve metingen van het gehoor uit
- Bepaalt de aard en de graad van het gehoorverlies
- Onderzoekt oorsuizingen en overgevoeligheid voor geluid
- Maakt samen met de persoon met zorgbehoefte een behandelplan voor audiologie op
- Adviseert over passende apparatuur, indien dit deel uitmaakt van het behandelplan
- Verwijst indien nodig door of werkt samen met andere zorgverleners  Info block
Kennis van auditieve revalidatietechnieken  Info block
Kennis van gehoormetingstechnieken  Info block
Kennis van modaliteiten voor het afnemen van gehoortesten  Info block
Kennis van psychopathologie  Info block
Kennis van auditieve revalidatietechnieken  Info block
Eigenschappen van hoorapparaten en vergoedingsvoorwaarden uitleggen (sociale zekerheid, ziekenfonds, financieringsplan, ...)
Samen met de persoon met zorgbehoefte een keuze maken  Info block
- Houdt rekening met de mogelijkheden en de noden vanuit de omgeving van de persoon met zorgbehoefte (gezin, werk, vrije tijd, …)
- Adviseert bij de keuze van een hoortoestel
- Bepaalt samen met de persoon met zorgbehoefte het type hoortoestel
- Bespreekt de procedure tot het verkrijgen van hoorapparatuur (sociale wetgeving, ziekteverzekering)  Info block
De afdruk van de gehoorgang maken en voorschriften bij het maken van het hoorapparaat naar de betrokken dienst doorsturen  Info block
- Maakt oorafdrukken en oorstuk op maat
- Werkt volgens de klinische en technische aanwijzingen  Info block
Kennis van technieken voor het maken van afdrukken  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Het apparaat aanbrengen en testen
De persoon met zorgbehoefte adviseren over het gebruik en een technische opvolging plannen  Info block
- Voert metingen van het gehoor uit naar fysio- en psychoakoestiek, nodig voor de aanpassing
- Controleert de aanpassing van hoorhulpmiddelen naar efficiëntie
- Legt de werking en het onderhoud van het apparaat uit
- Sensibiliseert, traint en begeleidt de persoon met zorgbehoefte bij het gebruik van hoorhulpmiddelen
- Volgt de persoon met zorgbehoefte op (objectieve en subjectieve metingen) en past de apparatuur, indien nodig, aan
- Biedt de nodige psychologische ondersteuning  Info block
Kennis van auditieve revalidatietechnieken  Info block
Kennis van gehoormetingstechnieken  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Kennis van modaliteiten voor het afnemen van gehoortesten  Info block
Kennis van psychopathologie  Info block
Het hoorapparaat onderhouden op vraag van de persoon met zorgbehoefte (hinder, gefluit of gesuis, evolutie van het gehoor, ...)  Info block
- Voert metingen van hoortoestellen uit
- Spoort storingen op en geeft richtlijnen voor reparatie
- Controleert de efficiëntie en ijkt onderzoeks- en aanpassingsapparatuur
- Programmeert en onderhoudt het uitwendige deel van implantaten  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Medisch-administratieve documenten invullen en werken conform de regelgeving  Info block
- Registreert gegevens in het dossier van de persoon met zorgbehoefte
- Bezorgt de persoon met zorgbehoefte documenten voor vergoeding
- Communiceert naar de bij de zorgverlening betrokken professionals (verslaggeving, verantwoording, …)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Hooropvoeding, -training en -revalidatie geven  Info block
- Werkt volgens modellen en curricula voor hooropvoeding en –training
- Vertrekt vanuit de mogelijkheden van de persoon met zorgbehoefte
- Stelt een individueel programma op
- Activeert en traint het geluidsbewustzijn
- Leert de resterende gehoorresten en hoorapparaten zo optimaal mogelijk te gebruiken
- Voert, in het kader van nieuwe ontwikkelingen binnen de hoorapparatuur, proefstimulaties, inregelingen en fittings uit  Info block
Kennis van auditieve revalidatietechnieken  Info block
Revalidatie van de evenwichtsfunctie geven  Info block
Technische presentaties uitvoeren bij de screening en preventie van gehoorstoornissen en de revalidatie van de evenwichtsfunctie  Info block
- Meet parameters van de verschillende functionele systemen met onderzoeksapparatuur
- Bereidt producten voor en dient ze toe voor het uitvoeren van functionele onderzoeken
- Bereidt invasieve diagnostische ingrepen voor en assisteert erbij  Info block
Advies en informatie:
Screening (gehoortesten, ...)  Info block
- Doet gehoorscreenings bij risicogroepen  Info block
Advies en informatie:
Preventie (risico's verbonden aan geluidshinder, ...)  Info block
- Meet in de industrie en omgeving geluidsniveaus
- Brengt de blootstelling aan schadelijk lawaai in kaart
- Informeert over de wettelijke regels
- Berekent het effect en de bescherming van gehoorbeschermingsmiddelen
- Geeft voorlichting over de schadelijke invloeden van lawaai
- Adviseert over lawaaireductie
- Biedt de meest geschikte gehoorbeschermingsmiddelen aan
- Geeft belemmeringen aan voor slechthorende werknemers en stelt de bijhorende risico-inventaris op  Info block
Advies en informatie:
Professionele communicatie (conferenties, publicaties, ...)  Info block
- Sensibiliseert verschillende doelgroepen (individuen, groepen, organisaties en overheden)
- Werkt mee aan het ontwikkelingen van voorlichtingsmateriaal, handleidingen, …
- Informeert beleidsinstanties en sociale groepen over gehoorproblematiek, hoortoestellen en andere hulpmiddelen
- Adviseert professionals
- Begeleidt productintroducties  Info block
Werken met een doelgroep:
Volwassenen  Info block
Personen met een beperking  Info block
Ouderen  Info block
- Stemt conditionerings- en onderzoeksmethoden af op de doelgroep  Info block
Werken met een doelgroep:
Kinderen  Info block
- Coördineert de zorg voor het slechthorende kind op school  Info block
Adviseren over gehooruitrustingen en -accessoires en ze verkopen  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Technische oplossingen voor doven of slechthorenden voorstellen (lichtbakens, trilsignalen, ...)  Info block
- Adviseert bij de keuze van sensoriële groepsapparatuur en hulpmiddelen
- Past sensoriële groepsapparatuur en hulpmiddelen aan, controleert en levert ze
- Levert uitwendige elektronische systemen die akoestische signalen, uitgestuurd door stemgestoorden, versterken  Info block
Basiskennis van akoestiek  Info block
De status van de productvoorraad opvolgen en bestellingen opmaken
Leveringen controleren
Producten presenteren  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering
- Presenteert en prijst de artikelen
- Plaatst promotiemateriaal  Info block
Activiteitsgegevens van de organisatie of dienst analyseren en verbeteringen voorstellen  Info block
- Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, verkoop, …)
- Berekent omzetcijfers
- Evalueert de activiteiten
- Zoekt mogelijkheden voor het optimaliseren van de dienstverlening en het assortiment
- Zet mee acties op om de doelstellingen te behalen  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Bijdragen tot de ontwikkeling van het beroep  Info block
- Registreert en analyseert systematisch gegevens van de persoon met zorgbehoefte en behandelgegevens voor kwaliteitszorg en onderzoek
- Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
- Werkt mee aan het ontwikkelen en actualiseren van richtlijnen en standaarden voor beroepsuitoefening
- Neemt deel aan de verschillende fases van wetenschappelijk onderzoek
- Verspreidt onderzoekresultaten via voordrachten of publicatie  Info block
Kennis van de ethische regels rond wetenschappelijk onderzoek  Info block
Kennis van toegepast wetenschappelijk onderzoek  Info block
Kennis van onderzoeksdomeinen  Info block
Kennis van professionele forums  Info block
Kennis van informatiebronnen  Info block
De eigen deskundigheid ontwikkelen  Info block
- Werkt volgens actuele wetenschappelijke inzichten, richtlijnen voor de praktijk en (inter)nationale ontwikkelingen
- Reflecteert kritisch over de eigen beroepspraktijk
- Stelt persoonlijke verbeterplannen op
- Implementeert elementen die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren  Info block
Kennis van professionele forums  Info block
Kennis van informatiebronnen  Info block
Jobmobiliteit: Met tussenstap
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Gezondheidscentrum  Info block
Gespecialiseerde onderwijsinstelling  Info block
Fabrikant van hoorapparaten  Info block
Laboratorium voor audioprotheses  Info block
Optiekzaak  Info block
Apotheek  Info block
Medisch-technische sector  Info block
Werkomgeving
Je werkt in een audiologische praktijk, ziekenfondsen, revalidatie-instellingen, productiebedrijven, ... Je werkt met personen met zorgbehoefte en in overleg met artsen, logopedisten, psychologen, ...  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Audiologie en audiologische apparatuur. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder zijn de uitoefening van de beroepen audioloog en audicien wettelijk geregeld bij :
- Het KB n°78 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen (10 november 1967)
- Het KB van 04 juli 2004 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van audioloog en van audicien en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de audioloog en de audicien door een arts kan worden belast. Dit KB bepaalt o.a. de opleidingsvoorwaarden voor beide beroepen
- Het KB van24 oktober 2011 tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor de beroepen van audioloog en van audicien
- Het KB 24 oktober 2011 tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor de beroepen van audioloog en van audicien
- Het KB van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, gewijzigd door het KB van 16 februari 2009  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2266, 7311