Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
J140301  Info block
Ergotherapie  Info block
Andere benamingen
Ergotherapeut (m/v)  Info block
Definitie
Richt zich op het mogelijk maken van het handelen, om participatie aan het dagelijks en maatschappelijk leven te realiseren ten behoeve van gezondheid en welzijn. Bereikt dit door de mogelijkheden van personen, organisaties of populaties in het handelen te benutten en te vergroten of door de omgeving aan te passen en te gebruiken. Werkt in partnership met de persoon met zorgbehoefte en vanuit een contextuele benadering.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De vraag van de persoon met zorgbehoefte identificeren en hem informeren over de ergotherapeutische aanpak (doelstellingen, stappen, ...)  Info block
- Maakt kennis met de persoon met zorgbehoefte
- Betrekt de omgeving van de persoon met zorgbehoefte en gaat na of ook hier zich hulpvragen situeren
- Bevraagt en bespreekt met de persoon met zorgbehoefte welk handelen en welke mate van participatie voor hem belangrijk zijn, de prioriteiten en wat hij wil bereiken
- Informeert over te verwachten effecten van ergotherapie, de eigen expertise en verwijst indien nodig door
- Informeert over praktische zaken (wachtlijst, behandeltijd, vergoeding, klachten, samenwerking, …)
- Respecteert cultuur, autonomie en ervaringsdeskundigheid van de persoon met zorgbehoefte
- Gaat vertrouwelijk om met informatie
- Respecteert de beroepscode voor de ergotherapeut  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van profielen van personen met een zorgbehoefte  Info block
Kennis van deontologie en ethiek  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van de regelgeving  Info block
De capaciteitenbalans opstellen en de autonomiegraad van de persoon met zorgbehoefte evalueren  Info block
- Bereidt een assessment voor (verzamelen gegevens, selectie meetinstrumenten, constructie assessmentcontext, samenstellen observatielijst, …)
- Past specifieke assessmenttechnieken toe
- Observeert
- Analyseert en interpreteert gegevens, werkt methodisch en vanuit een ergotherapeutisch begrippenkader
- Zoekt of vraagt indien nodig informatie op
- Kadert problemen multidisciplinair
- Beoordeelt of ergotherapie het handelingsprobleem kan opheffen, verminderen of voorkomen en verwijst indien nodig door
- Formuleert een ergotherapeutische diagnose en bespreekt deze met de persoon met zorgbehoefte
- Signaleert problemen met betrekking tot de leefsituatie van de persoon met zorgbehoefte aan betrokken diensten  Info block
Kennis van de internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF)  Info block
Kennis van functionele aandoeningen  Info block
Kennis van psychopathologie  Info block
Kennis van onderwijspsychologie  Info block
Kennis van menselijke ontwikkeling  Info block
Kennis van stoornissen van het menselijk lichaam en de effecten op het uitvoeren van activiteiten, handelen en participatie  Info block
Kennis van structuren en functioneren van het menselijk lichaam  Info block
Kennis van ergotherapeutische onderzoeksmethoden en -instrumenten  Info block
Kennis van observatietechnieken  Info block
Kennis van neurologie  Info block
Kennis van neurofysiologie  Info block
Kennis van kwantitatieve en kwalitatieve analyse van assessmentresultaten  Info block
Kennis van handelingscomponenten bij het uitvoeren van activiteiten en handelingen  Info block
Het therapeutische behandelprogramma uitwerken en de behandeling bepalen (verloop, frequentie, duur, ...)  Info block
- Werkt vanuit de prioriteiten en doelen van de persoon met zorgbehoefte (ICF-componenten)
- Legt de persoon met zorgbehoefte voor- en nadelen van bepaalde keuzes uit
- Bepaalt samen met de persoon met zorgbehoefte het meest effectieve plan van aanpak en bespreekt interventieprioriteiten, -methoden en -frequentie
- Kadert de eigen interventies in het totale behandel- en leefplan van de persoon met zorgbehoefte, opgemaakt door een multidisciplinair team
- Brengt informatie en bewijs uit wetenschappelijk onderzoek in de praktijk en komt tot een actuele en relevante ergotherapeutische interventie
- Bepaalt interventies voor het herstellen, vergroten en behouden van het handelingsrepertoire van de persoon met zorgbehoefte
- Bepaalt interventies voor het benutten en aanpassen van de sociale en fysieke context van de persoon met zorgbehoefte
- Bepaalt interventies voor het adviseren van de betrokkenen in de sociale context
- Bepaalt interventies voor preventie van handelingsproblemen
- Bepaalt interventies voor het pleiten en mogelijk maken van betekenisvol handelen en participatie van populaties
- Operationaliseert het plan van aanpak tot een behandelplan  Info block
Kennis van 'occupational science'  Info block
Kennis van doelgroepen en hun problematieken  Info block
Kennis van de sociale kaart  Info block
Kennis van handelingscomponenten bij het uitvoeren van activiteiten en handelingen  Info block
Kennis van didactische methoden en middelen  Info block
Kennis van agogische methoden en middelen  Info block
Kennis van aan de ergotherapie gerelateerde theorieën en modellen  Info block
Het behandelprogramma uitvoeren (readaptatie aan de dagelijkse handelingen, opnieuw leren van ruimtelijke bakens, ...)
Het behandelprogramma bijstellen op basis van de actuele mogelijkheden van de persoon met zorgbehoefte  Info block
- Voert therapeutische methodieken uit aangepast aan de doelen
- Ontwerpt en creëert situaties die faciliterend werken voor het actief oefenen en het optimaal handelen
- Houdt rekening met belasting en belastbaarheid van de persoon met zorgbehoefte
- Werkt vanuit het betekenisvol handelen en vanuit de context van de persoon met zorgbehoefte
- Werkt vanuit de eigen kracht van de persoon met zorgbehoefte (empowerment)
- Sluit aan bij de leerstijl van de persoon met zorgbehoefte
- Ondersteunt het leerproces naar nieuwe handelingspatronen door informatie, educatie, instructie, advies, training of coaching
- Adviseert en leidt familie, het sociale, schoolse, professionele en vrijetijdsmilieu op met het oog op het optimaliseren van de sociale (re)ïntegratie en inclusie
- Formuleert aan de mantelzorg, de eerstelijnshulpverlening of de permanente begeleiding adviezen die het handelen van de persoon met zorgbehoefte faciliteren en verbeteren en motiveert tot opvolging ervan
- Evalueert tussentijds de gebruikte theorieën en strategieën naar bereikt handelingsniveau, mate van transfereerbaarheid, inwerking op de omgeving van de persoon met zorgbehoefte, …
- Observeert, overlegt en stelt indien nodig de doelen of het plan bij  Info block
Kennis van 'occupational science'  Info block
Kennis van begeleidingstechnieken  Info block
Kennis van profielen van personen met een zorgbehoefte  Info block
Kennis van handelingscomponenten bij het uitvoeren van activiteiten en handelingen  Info block
Kennis van observatietechnieken  Info block
Kennis van informatiebronnen  Info block
Kennis van professionele forums  Info block
Kennis van kwaliteitszorg  Info block
De persoon met zorgbehoefte informeren en adviseren over inrichting (toegang, domotica, ...), methode-aanpassing en hulpmiddelen  Info block
- Ontwerpt, realiseert en/of adviseert functionele hulpmiddelen en (omgevings)aanpassingen in functie van preventieve of curatieve doelstellingen en comforteisen
- Leert met functionele hulpmiddelen en aanpassingen omgaan
- Evalueert functionele hulpmiddelen en aanpassingen op hun effect en past ze zo nodig aan
- Zoekt of vraagt indien nodig informatie op
- Werkt samen met of verwijst door naar experten ter zake  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Kennis van ergonomie  Info block
Kennis van terugbetalingsmodaliteiten  Info block
Kennis van visualisatie  Info block
Kennis van woningaanpassing  Info block
Kennis van hulpmiddelengebruik  Info block
Kennis van hulpmiddelenmarkt  Info block
Kennis van informatiebronnen  Info block
Kennis van professionele forums  Info block
Na de behandeling de balans opmaken
Informatie uitwisselen met arts, leerkracht, ...  Info block
- Meet en evalueert het effect van de behandeling
- Overlegt met professionele zorg- en hulpverleners of de algemene behandeldoelen zijn bereikt (team, arts, ...)
- Bepaalt samen met de persoon met zorgbehoefte en/of andere zorgverleners aanvang, verloop, bijstelling en beëindiging van de behandeling
- Gaat na of de persoon met zorgbehoefte tevreden is over het doorlopen proces
- Maakt afspraken over de nazorg of andere hulpverleningsmogelijkheden
- Stelt een afrondings- overdrachts- of doorverwijsverslag op
- Analyseert de eigen hulp- en dienstverlening en verbindt hieraan indien nodig planmatige verbeteringen  Info block
Kennis van evaluatiemethodes  Info block
Kennis van kwaliteitszorg  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van de deontologie  Info block
Medisch-administratieve documenten invullen
Informatie uitwisselen met verschillende betrokkenen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware
- Maakt dossiers op, actualiseert en sluit ze af
- Informeert en overlegt doorheen de verschillende fases van het ergotherapeutisch project met zowel de persoon met zorgbehoefte als met relevante betrokkenen (omgeving, arts, agoog, aanvrager van de therapeutische behandeling, …)
- Maakt verslagen van het ergotherapeutisch proces zowel voor internen als externen
- Neemt deel aan besprekingen met professionals over de behandeling en nabehandeling van de persoon met zorgbehoefte
- Informeert leden van het behandelend team over de beperkingen en mogelijkheden van de persoon met zorgbehoefte
- Draagt door overleg mee bij aan de continuïteit en kwaliteit van de hulpverlening
- Onderhoudt relaties met belangrijke derden (overheden, werkgevers, leerkrachten, CLB, OCMW, CAW, …)  Info block
Kennis van rapporteringsmogelijkheden  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van softwaretoepassingen  Info block
Kennis van de sociale kaart  Info block
Kennis van de structuur van de gezondheidszorg  Info block
Kennis van de regelgeving  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Ergotherapeutische werkdomeinen:
Ontwikkelingsproblematiek  Info block
Fysieke problematiek  Info block
Sensoriële problematiek  Info block
Psychosociale problematiek  Info block
Werken met een doelgroep:
Volwassenen  Info block
Kinderen, adolescenten  Info block
Zuigelingen  Info block
Ouderen  Info block
Personen met een beperking  Info block
Organisaties  Info block
Groepen  Info block
Mantelzorgers  Info block
- Werkt samen om beleid te initiëren dat empowerment mogelijk maakt
- Wendt expertise en invloed aan om veranderingen te bewerkstelligen bij maatschappelijke organisaties
- Ziet consequenties van beleidsmaatregelen
- Houdt het belang van de personen met zorgbehoefte voor ogen
- Begeleidt en benut groepsprocessen
- Initieert nieuwe merkmethodes die aansluiten bij veranderende maatschappelijke behoeften  Info block
Kennis van groepsdynamische processen  Info block
Kennis van profielen van personen met een zorgbehoefte  Info block
Kennis van doelgroepen en hun problematieken  Info block
Behandelmethoden:
Cognitieve methodieken  Info block
Fysieke methodieken  Info block
Sociaal-emotionele methodieken  Info block
Psycho-emotionele methodieken  Info block
Methodieken m.b.t. wonen  Info block
Methodieken m.b.t. werken  Info block
Methodieken m.b.t. vrije tijd  Info block
Advies  Info block
Kennis van ergotherapeutische interventiemethodieken  Info block
Korsetten, steunortheses, neksteunen, beugels, ... maken of aanpassen  Info block
- Maakt tijdelijke revalidatiehulpmiddelen uitsluitend vervaardigd uit op lage temperatuur thermovervormbaar materiaal en past ze aan  Info block
Basiskennis biomechanica  Info block
Kennis van terugbetalingsmodaliteiten  Info block
Documenten opstellen of meewerken aan onderzoek (ergonomische studies, ...)  Info block
- Werkt mee aan het ontwikkelen en actualiseren van richtlijnen en standaarden voor beroepsuitoefening, aan wetenschappelijk onderzoek, …
- Deelt kennis
- Wisselt resultaten uit met relevante betrokkenen
- Houdt zich aan de geldende ethische regels van wetenschappelijk onderzoek  Info block
Kennis van de ethische regels rond wetenschappelijk onderzoek  Info block
Kennis van onderzoeksdomeinen  Info block
Kennis van toegepast wetenschappelijk onderzoek  Info block
Kennis van evidence based practice  Info block
De eigen deskundigheid ontwikkelen  Info block
- Reflecteert aan de hand van criteria over eigen beperkingen en mogelijkheden als ergotherapeut
- Reflecteert op en integreert maatschappelijke en beroepsspecifieke innovaties in de dagelijkse beroepsuitoefening
- Generaliseert ervaringen en inzichten naar toekomstig handelen
- Stelt dilemma’s in de beroepsuitoefening systematisch door intervisie aan de orde
- Onderzoekt, beoordeelt en integreert wetenschappelijke literatuur en relevante informatie in de dagelijkse beroepsuitoefening
- Betrekt personen met zorgbehoefte en/of hun organisaties bij innovatie en verbetering
- Innoveert en verbetert de kwaliteit van de geboden ergotherapeutische diensten  Info block
Kennis van informatiebronnen  Info block
Kennis van professionele forums  Info block
Kennis van evidence based practice  Info block
Kennis van kwaliteitszorg  Info block
Informatie-, advies-, sensibiliserings- of preventieacties leiden voor verschillende doelgroepen (deskundigen, ouders, ...)  Info block
- Ontwikkelt preventieve ergotherapeutische programma’s rond vaardigheden in leef-, woon-, werk- en ontspanningssituaties
- Werkt de programma’s uit vanuit de psychische, sociale of somatische factoren en de woon- en werkomstandigheden van de persoon met zorgbehoefte
- Geeft individuele en groepsgerichte instructie en begeleiding
- Ontwikkelt aangepast materiaal en methodieken om voorlichting en informatie te geven
- Participeert in het adviseren van betalende instanties
- Zet initiatieven op om de naamsbekendheid van ergotherapie te vergroten  Info block
Kennis van vergadertechnieken  Info block
Kennis van doelgroepen en hun problematieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van de structuur van de gezondheidszorg  Info block
Kennis van de sociale kaart  Info block
Kennis van didactische methoden en middelen  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Schept een veilig leerklimaat
- Begeleidt en geeft supervisie
- Ondersteunt studenten (in de ergotherapie)  Info block
Kennis van didactische methoden en middelen  Info block
Kennis van agogische methoden en middelen  Info block
Een dienst of een organisatie leiden  Info block
- Schrijft beleids- en meerjarenplannen
- Verbetert de kwaliteit van de aangeboden ergotherapeutische diensten
- Betrekt personen met een zorgbehoefte, hun organisaties en belanghebbenden
- Stelt werkprocessen vast
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Evalueert de samenwerking binnen het team en de impact ervan op de kwaliteit van het therapeutisch handelen
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Centrum voor revalidatie  Info block
Gespecialiseerde onderwijsinstelling  Info block
Beschutte werkplaats  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Woonzorgvoorziening  Info block
Revalidatiecentrum  Info block
Zorgvoorziening geestelijke gezondheidszorg  Info block
Lokaal en/of regionaal dienstencentrum  Info block
Thuiszorgwinkel  Info block
(Onderlinge) verzekeringsmaatschappij  Info block
Trajectbegeleidingsdienst  Info block
Woon- en zorgcentrum  Info block
Dagcentrum voor ouderen  Info block
Onderwijsinstelling  Info block
Zorgvoorziening voor personen met een beperking  Info block
Medische praktijk  Info block
Penitentiaire instelling  Info block
Gezondheid- en welzijnszorg  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt intra- of extramuraal in zorg- en welzijnsorganisaties of vanuit een privépraktijk. Je werkt met personen met een zorgbehoefte en in overleg met andere disciplines binnen de zorg- en welzijnszorg.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Ergotherapie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder is de uitoefening van het beroep ergotherapeut wettelijk geregeld door:
- het KB n°78 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen (10 november 1967)
- het KB betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van ergotherapeut en houdende de vaststelling van de lijst van de technische prestaties (8 juli 1996). Dit KB bepaalt o.a. de opleidingsvoorwaarden voor dit beroep
- Het KB van 24 oktober 2011 tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van ergotherapeut
- Het KB van 24 oktober 2011 tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van ergotherapeut
- Het KB van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, gewijzigd door het KB van 16 februari 2009  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2269