Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
J140401  Info block
Kinesitherapie  Info block
Andere benamingen
Fysiotherapeut (m/v)  Info block
Kinesist (m/v)  Info block
Kinesitherapeut (m/v)  Info block
Kinesitherapeut-chiropractor (m/v)  Info block
Kinesitherapeut-kraker (m/v)  Info block
Kinesitherapeut-osteopaat (m/v)  Info block
Masseur-revalidatiekinesitherapeut (m/v)  Info block
Definitie
Revalideert personen met motorische en functionele beperkingen. Werkt volgens het medisch voorschrift. Werkt met als doel het onderhoud, het herstel en de aanpassing van de bewegingen of met als doel het optimaliseren van de bewegingsfunctie.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een behandeling voorstellen volgens een specifieke therapeutische oriëntatie, preventieacties uitvoeren (ergonomische balansen, opvolging van sporters, ...), een praktijk leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De noden van de persoon met zorgbehoefte identificeren en informatie uitwisselen (huidige behandelingen, medische antecedenten, radiografieën, ...)  Info block
- Vertrekt vanuit de hulpvraag
- Bepaalt in een eerste screening of een kinesitherapeutische analyse zinvol is  Info block
Kennis van fysiotherapie  Info block
De kinesitherapeutische diagnose stellen (balans van de beperkingen, ...) op basis van spiertesten, houdingtesten, ...
De diagnose meedelen aan de persoon met zorgbehoefte  Info block
- Verricht diagnostisch kinesitherapeutisch onderzoek
- Brengt op methodische wijze de gezondheidsproblemen in kaart
- Relateert de gezondheidsproblemen aan het bewegen en bewegend participeren
- Beoordeelt de (potentiële) gezondheidsproblemen
- Bepaalt de kinesitherapeutische diagnose
- Vraagt indien nodig aanvullende informatie aan collega-zorgverleners  Info block
Kennis van biomechanica  Info block
Kennis van fysiotherapie  Info block
Kennis van reumatologie  Info block
Kennis van traumatologie  Info block
Kennis van de internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF)  Info block
Contra-indicaties als gevolg van breuken, botontstekingen, ... opsporen
De persoon met zorgbehoefte doorverwijzen naar een arts, psycholoog, ...  Info block
- Herkent tekenen van pijn en stelt de graad ervan vast  Info block
Kennis van EHBO  Info block
Het therapeutisch plan uitwerken en de behandeling bepalen naargelang de leeftijd, de aandoening en de activiteit van de persoon met zorgbehoefte  Info block
- Werkt in samenspraak met de persoon met zorgbehoefte
- Werkt samen en overlegt met collega’s en andere zorgverleners indien nodig
- Stelt een behandel- of preventieplan op minimaal bestaande uit amnese, kinesitherapeutische diagnose, behandeldoelen, –concept, –interventies en tijdsplanning
- Werkt bij het opstellen van het behandel- of preventieplan vanuit de hulpvraag, de mogelijkheden voor kinesitherapeutische zorg en evidence based resultaten  Info block
Kennis van fysiotherapie  Info block
Kennis van posturele revalidatietechnieken  Info block
De kinesitherapeutische sessie organiseren en aanpassen  Info block
- Voert op methodische wijze en in samenspraak met de persoon met zorgbehoefte het behandelplan uit
- Voert kinesitherapeutische interventies uit
- Begeleidt, coacht, activeert en ondersteunt de persoon met zorgbehoefte ten aanzien van het gezondheidsprobleem
- Gaat voortdurend na hoe de persoon met zorgbehoefte de behandeling ervaart en stemt hierop af
- Evalueert periodiek de effecten van de interventies op het bewegen en de gezondheidstoestand
- Evalueert periodiek de efficiëntie van de interventies naar kosten en baten
- Stelt zo nodig het plan bij
- Informeert de persoon met zorgbehoefte en rapporteert aan derden
- Werkt individueel of met groepen  Info block
Kennis van ergonomie  Info block
Kennis van fysiotherapie  Info block
Kennis van lymfedrainagetechnieken  Info block
Kennis van posturele revalidatietechnieken  Info block
Kennis van ademtechnieken  Info block
Na de interventie de balans opstellen en de persoon met zorgbehoefte adviseren over een gezonde levensstijl  Info block
- Evalueert de behandeling naar proces en resultaten
- Neemt het oordeel van de persoon met zorgbehoefte mee in de evaluatie
- Geeft advies aan de persoon met zorgbehoefte naar oefeningen, hulpmiddelen, … in het vervolg op een behandeling
- Bouwt de therapie systematisch af en plant, indien nodig, nazorg  Info block
Medisch-administratieve documenten invullen en werken conform de regelgeving  Info block
- Registreert gegevens in het dossier van de persoon met zorgbehoefte
- Bezorgt de persoon met zorgbehoefte documenten voor vergoeding
- Communiceert naar de bij de zorgverlening betrokken professionals (verslaggeving, verantwoording, …)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Preventief handelen (primair en secundair)  Info block
- Spoort vroegtijdig risicofactoren en (dreigende) gezondheidsproblemen op en signaleert ze
- Adviseert over maatregelen en aanpassingen ter vermindering van risico’s
- Ondersteunt het aanleren en trainen van gezondheidsbevorderende activiteiten en gedrag
- Biedt inzicht in de relatie tussen gezondheid en de factoren die tot gezondheidsproblemen leiden
- Stimuleert een actieve houding ten opzichte van de eigen mogelijkheden om gezondheidsproblemen te voorkomen, op te lossen of te stabiliseren
- Werkt eventueel samen met andere zorgverleners  Info block
Kinesitherapeutische sessies:
Abdominale revalidatie (urologie, gynaecologie, proctologie, ...)  Info block
Cardiovasculaire revalidatie  Info block
Slikrevalidatie  Info block
Revalidatie van evenwichtsstoornissen  Info block
Revalidatie van venolymfatische stoornissen  Info block
Neurologische revalidatie  Info block
Orthopedische revalidatie  Info block
Respiratoire revalidatie  Info block
Activiteiten:
Ergonomische balans  Info block
Aquagymnastiek  Info block
Opvolging van fysieke en sportieve competitieactiviteiten  Info block
Het geschikte fixatie-, immobilisatiemateriaal bepalen en aanbrengen  Info block
Kennis van technieken voor het vervaardigen van hulpmiddelen (spalken, ...)  Info block
Kennis van strappingtechnieken  Info block
De werking van de toestellen controleren
De onderhoudsdienst en/of de verantwoordelijke informeren bij problemen  Info block
- Leeft richtlijnen voor het gebruik van materieel na
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op  Info block
Bijdragen tot de ontwikkeling van het beroep  Info block
- Registreert en analyseert systematisch gegevens van de persoon met zorgbehoefte en behandelgegevens voor kwaliteitszorg en onderzoek
- Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
- Werkt mee aan het ontwikkelen en actualiseren van richtlijnen en standaarden voor beroepsuitoefening
- Neemt deel aan de verschillende fases van wetenschappelijk onderzoek
- Verspreidt onderzoekresultaten via voordrachten of publicatie  Info block
Kennis van de ethische regels rond wetenschappelijk onderzoek  Info block
Kennis van onderzoeksdomeinen  Info block
Kennis van toegepast wetenschappelijk onderzoek  Info block
De eigen deskundigheid ontwikkelen  Info block
- Werkt volgens actuele wetenschappelijke inzichten, richtlijnen voor de praktijk en (inter)nationale ontwikkelingen
- Reflecteert kritisch over de eigen beroepspraktijk
- Stelt persoonlijke verbeterplannen op
- Implementeert elementen die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren  Info block
Kennis van informatiebronnen  Info block
Kennis van professionele forums  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Geeft voorlichting aan collega’s in de gezondheidszorg en het onderwijs
- Begeleidt studenten in opleiding
- Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Stemt de eigen begeleiding af op die van de schoolbegeleiders  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Vertegenwoordigt de praktijk
- Organiseert het eigen werk en stemt af met collega’s
- Begeleidt stagiairs en coacht collega’s in hun professionele ontwikkeling
- Realiseert efficiënte werkprocessen en een aangenaam werkklimaat
- Oriënteert zich op de behoeften aan kinesitherapeutische zorgverlening en de ontwikkelingen daarin (praktijkvoering, regelgeving, samenleving, …)
- Voert een SWOT-analyse van de eigen organisatie uit
- Beoordeelt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en innovatie
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Medische praktijk  Info block
Fitness- of welnesscentrum  Info block
Sportclub  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Medisch-technische sector  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Werkomgeving
Je werkt in een praktijk, in zorginstellingen (ziekenhuis, kliniek, revalidatiecentrum, ...) of in fitnesscentra. Je werkt in contact met de zorgvragers en in overleg met verschillende betrokkenen (artsen, verpleegkundigen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Kinesitherapie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder is de uitoefening van het beroep kinesitherapeut wettelijk geregeld bij:
- Het KB n°78 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen (10 november 1967) Dit KB bepaalt o.a. de opleidingsvoorwaarden voor dit beroep
- Het KB van 15 april 2002 betreffende de erkenning als kinesitherapeut en de erkenning van bijzondere beroepstitels en bijzondere bekwaamheden  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2264, 3255