Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
J140601  Info block
Logopedie  Info block
Andere benamingen
Logopedist (m/v)  Info block
Spraakleraar (m/v)  Info block
Spraaktherapeut (m/v)  Info block
Definitie
Corrigeert of verbetert de mondelinge, schriftelijke communicatie van personen met taal-, spraak- of stemproblemen. Stelt de logopedische balans op en organiseert revalidatiesessies. Werkt op medisch voorschrift.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: spraakrevalidatie geven aan een publiek met een bepaalde handicap (doofheid, laryngectomie, ...), een praktijk leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De noden van de persoon met zorgbehoefte bepalen
De persoon met zorgbehoefte informeren over de logopedische aanpak (doelstellingen, stappen, ...)  Info block
- Raadpleegt de doorverwijzing en contacteert de doorverwijzer bij onduidelijkheden
- Maakt kennis met de persoon met zorgbehoefte
- Zet de persoon met zorgbehoefte centraal, stelt zich open en empathisch op
- Informeert over te verwachten effecten van logopedie en de eigen expertise
- Informeert over praktische zaken (wachtlijst, behandeltijd, vergoeding, klachten, samenwerking, …)  Info block
Het soort stoornis (stemproblemen, spreken, ...), de moeilijkheden (hinder, symptomen, ...) en de omgeving van de persoon met zorgbehoefte in kaart brengen  Info block
- Voert (preventieve) screenings uit naar risicofactoren en gezondheidsproblemen
- Informeert over de screening en adviseert over verder onderzoek of verwijst door
- Voert een intakegesprek
- Verzamelt amnesegegevens
- Verzamelt gegevens van andere zorgverleners
- Gaat vertrouwelijk om met informatie  Info block
Kennis van degeneratieve aandoeningen  Info block
Kennis van de internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF)  Info block
Kennis van foniatrie (stemproblemen)  Info block
Kennis van neuropsychologie  Info block
Kennis van psychiatrische aandoeningen  Info block
Kennis van psychologie  Info block
De nood aan logopedie bepalen op basis van tests
Of de persoon met zorgbehoefte adviseren over bijkomende opvolging (hulp op school, psychologische begeleiding, ...)  Info block
- Verzamelt gegevens door observatie
- Verzamelt gegevens met meetinstrumenten en tests
- Ordent, interpreteert en registreert gegevens
- Stelt een logopedische diagnose
- Formuleert de logopedische diagnose tegen de achtergrond van de hulpvraag
- Adviseert, indien nodig, om tot behandeling over te gaan  Info block
Kennis van degeneratieve aandoeningen  Info block
Kennis van de internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF)  Info block
Kennis van foniatrie (stemproblemen)  Info block
Kennis van neuropsychologie  Info block
Kennis van psychiatrische aandoeningen  Info block
Kennis van psychologie  Info block
Het logopedieprogramma uitwerken
De interventies bepalen (verloop, persoonlijk aandeel, ...) en afstemmen op de situatie van de persoon met zorgbehoefte (leeftijd, stoornis, activiteit, ...)  Info block
- Werkt volgens het zorg op maat concept
- Gaat uit van de wensen, mogelijkheden en omstandigheden van de persoon met zorgbehoefte
- Legt doelstellingen, inhoud en opbouw van de therapie, tijdspad, aantal sessies en evaluaties vast
- Bespreekt het logopedisch preventie- of behandelplan met de persoon met zorgbehoefte  Info block
Werkt de logopediesessie uit
Past de oefeningen aan de voortgang van de persoon met zorgbehoefte aan  Info block
- Handelt methodisch (bewust, doelgericht, verantwoord en systematisch) en evidence-based
- Geeft advies over handelswijzen en aanwijzingen voor het optimaal uitvoeren ervan
- Geeft advies over het begeleiden van de persoon met zorgbehoefte en over adequate ondersteunende communicatie en hulpmiddelen
- Ontwerpt situaties die aanzetten tot actief oefenen en tot anders, opnieuw of beter leren handelen
- Houdt rekening met belasting en belastbaarheid van de persoon met zorgbehoefte
- Ondersteunt het leerproces door informatie, educatie, instructie, training en coaching
- Gebruikt luchtstroommeter, metronoom, dictafoon, ...
- Volgt het toepassen van het in de therapiesituatie geleerde in niet therapeutische situaties op
- Evalueert tussentijds en stelt, indien nodig, bij  Info block
Kennis van ontwikkelingstechnieken voor kinderen  Info block
Na de behandeling de balans opmaken
Informatie uitwisselen met arts, leerkracht, ...  Info block
- Geeft advies aan de persoon met zorgbehoefte naar verdere begeleiding, hulpmiddelen, … als vervolg op een behandeling of een diagnose
- Bouwt de therapie systematisch af en plant, indien nodig, nazorg
- Evalueert de behandeling naar proces en product
- Neemt het oordeel van de persoon met zorgbehoefte mee in de evaluatie
- Registreert en rapporteert over de onderzoeken en de behandeling
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
De medisch-administratieve documenten invullen  Info block
- Registreert gegevens in het dossier
- Bezorgt documenten voor vergoeding  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Spraakrevalidatie:
Afwijkingen van de orofaciale functies (gezichtsverlamming, hazenlip, ...)  Info block
Schriftelijke communicatie (dyslexie, dysorthografie, ...)  Info block
Mondelinge communicatie (stotteren, articulatie, ...)  Info block
Logisch-mathematisch redeneren (dyscalculie, ...)  Info block
Slikproblemen (dysfagie, ...) en /of eetproblemen  Info block
Neurologische stoornissen (dysfasie, ...)  Info block
Oro-oesofageale stem  Info block
Tracheo-oesofageale stem  Info block
Stemproblemen (dysfonie, ...)  Info block
Kennis van sliktechniek  Info block
Kennis van stemopwarmingstechnieken  Info block
Kennis van gezichtsgymnastiektechnieken  Info block
Kennis van revalidatietechnieken met gebarentaal  Info block
Kennis van lipleestechnieken  Info block
Kennis van gebarentaal  Info block
Kennis van spreken met ondersteuning van gebaren  Info block
Kennis van ademhalingstechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het gebruik van spraakprotheses  Info block
Hooropvoeding, -training en -revalidatie geven  Info block
- Werkt volgens modellen en curricula voor hooropvoeding en –training
- Vertrekt vanuit de mogelijkheden van de persoon met zorgbehoefte
- Stelt een individueel programma op
- Activeert en traint het geluidsbewustzijn
- Leert de resterende gehoorresten en hoorapparaten zo optimaal mogelijk te gebruiken
- Voert, in het kader van nieuwe ontwikkelingen binnen de hoorapparatuur, proefstimulaties, inregelingen en fittings uit  Info block
Kennis van auditieve revalidatietechnieken  Info block
Werken met een doelgroep:
Volwassenen  Info block
Kinderen  Info block
Personen met een auditieve beperking  Info block
Informatie-, advies-, sensibiliserings- of preventieacties leiden voor verschillende doelgroepen (deskundigen, ouders, ...)  Info block
- Geeft informatie over specifieke logopedische aspecten en benaderingen
- Ontwikkelt voorlichtingsmateriaal
- Geeft voorlichting
- Geeft veranderingsgericht advies over het bevorderen van communicatie-aspecten
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan (individuen of groepen)  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Begeleidt studenten in opleiding
- Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Stemt de eigen begeleiding af op die van de schoolbegeleiders  Info block
Bijdragen tot de ontwikkeling van het beroep  Info block
- Registreert en analyseert systematisch gegevens van de persoon met zorgbehoefte en behandelgegevens voor kwaliteitszorg en onderzoek
- Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
- Werkt mee aan het ontwikkelen en actualiseren van richtlijnen en standaarden voor beroepsuitoefening
- Neemt deel aan de verschillende fases van wetenschappelijk onderzoek
- Verspreidt onderzoekresultaten via voordrachten of publicatie  Info block
Kennis van de ethische regels rond wetenschappelijk onderzoek  Info block
Kennis van onderzoeksdomeinen  Info block
Kennis van toegepast wetenschappelijk onderzoek  Info block
De eigen deskundigheid ontwikkelen  Info block
- Werkt volgens actuele wetenschappelijke inzichten, richtlijnen voor de praktijk en (inter)nationale ontwikkelingen
- Reflecteert kritisch over de eigen beroepspraktijk
- Stelt persoonlijke verbeterplannen op
- Implementeert elementen die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren  Info block
Kennis van informatiebronnen  Info block
Kennis van professionele forums  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Praktijk voor logopedie  Info block
Centrum voor revalidatie  Info block
Medisch-psychologisch centrum  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Medisch-technische sector  Info block
Welzijnszorg  Info block
Werkomgeving
Je werkt in een logopediepraktijk of in een zorginstelling, in contact met personen met zorgbehoefte en in overleg met artsen, paramedisch personeel, leerkrachten, ...  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Logopedie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet je voor het beroep logopedist voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in:
- Het KB n°78 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen (10 november 1967)
- Het KB van 20 oktober 1994 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van logopedist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de logopedist door een arts kan worden belast. Dit KB bepaalt o.a. de opleidingsvoorwaarden voor het beroep
- Het KB van 11 maart 2013 tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van logopedist
- Het KB van 11 maart 2013 tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van logopedist
- Het KB van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, gewijzigd door het KB van 16 februari 2009  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2266