Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
J140801  Info block
Osteopathie en chiropraxie  Info block
Andere benamingen
Osteopaat (m/v)  Info block
Beoefenaar in de osteopatie (m/v)  Info block
Beoefenaar osteopatie (m/v)  Info block
Chiropractor (m/v)  Info block
Beoefenaar chiropraxie (m/v)  Info block
Beoefenaar in de chiropraxie (m/v)  Info block
Definitie
Benadert en behandelt manueel, diagnostisch en therapeutisch functiestoornissen in de mobiliteit van gewrichten en weefsels in het algemeen en stelt het aandeel ervan vast in het ontstaan van ziekteverschijnselen.
Een bijkomende activiteit kan zijn: een praktijk leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De vraag van de persoon met zorgbehoefte vaststellen
Zijn leefomgeving in kaart brengen (persoonlijke factoren, antecedenten, symptomen, huidige behandelingen, ...)  Info block
- Stelt als raadgever de persoon met zorgbehoefte centraal en biedt op een ethische wijze optimale zorg
- Ontwikkelt een ethisch correcte vertrouwensrelatie met de persoon met zorgbehoefte
- Verheldert en verwerkt op een accurate wijze informatie en verwachtingen van de persoon met zorgbehoefte en eventueel de familie, collega’s en personen uit andere disciplines binnen de gezondheidszorg
- Reageert op een vraag of een probleem van de persoon met zorgbehoefte als deel van zijn zorg
 Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van medische basiswetenschappen  Info block
Kennis van factoren die de gezondheid mee beïnvloeden (levensstijl en psychologische, biologische, sociale, culturele, economische, ... factoren)  Info block
Kennis van de deontologie  Info block
Kennis van anamnesevoering  Info block
Kennis van de regelgeving  Info block
De persoon met zorgbehoefte informeren over het verloop van de osteopathische of chiropractische consultatie
Een lichamelijk onderzoek uitvoeren  Info block
- Voert een anamnese en een volledig onderzoek van de persoon met zorgbehoefte uit  Info block
Kennis van diagnostische palpatie  Info block
Kennis van osteopathische principes en concept  Info block
Kennis van semiologie  Info block
De problemen en hun oorsprong analyseren en rekening houden met de anatomische, biomechanische, zenuw- en bloedsomloopinteracties  Info block
- Komt via een diagnostisch proces tot een werkhypothese  Info block
Kennis van biomechanica  Info block
Kennis van ergonomie  Info block
Kennis van functionele aandoeningen  Info block
Kennis van menselijke anatomie  Info block
Kennis van neurofysiologie  Info block
Kennis van posturologie  Info block
Kennis van diagnosestellen  Info block
Kennis van klinische biologie  Info block
Kennis van klinisch redeneren  Info block
Kennis van medische beeldvorming  Info block
De therapeutische strategie bepalen naargelang het soort stoornis (spieren, gewrichten, neurologisch)
De persoon met zorgbehoefte informeren over het verloop van de behandeling  Info block
- Begrijpt de klachten en problemen van de persoon met zorgbehoefte en bereikt hieromtrent overeenstemming
- Ontwikkelt met de persoon met zorgbehoefte en eventueel de familie, collega’s en personen uit andere disciplines binnen de gezondheidszorg een behandelplan  Info block
Kennis van klinisch redeneren  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van osteopathische principes en concept  Info block
Kennis van osteopathische behandelingsmethodes, indicaties en contra-indicaties  Info block
De perifere symptomen en tegenindicaties opsporen (traumatische, inflammatoire, infectieuze)
De (indien nodig aangepaste) behandeling uitvoeren
Of de persoon met zorgbehoefte doorverwijzen naar de zorgpartners  Info block
- Wendt op een onderbouwde wijze diagnostische en therapeutische vaardigheden aan
- Behandelt de persoon met zorgbehoefte op een efficiënte wijze en vervult hierbij zijn preventieve alsook zijn curatieve functie
- Zoekt indien gewenst contact met een collega of een andere zorgverstrekker bij (h)erkenning van zijn eigen beperkingen
- Werkt multidisciplinair samen
- Functioneert op een efficiënte manier in een interprofessioneel team in de gezondheidszorg
- Werkt op een efficiënte manier samen met collega’s in de gezondheidszorg om interprofessionele samenwerking te bevorderen  Info block
Kennis van biomechanica  Info block
Kennis van EHBO  Info block
Kennis van ergonomie  Info block
Kennis van functionele aandoeningen  Info block
Kennis van menselijke anatomie  Info block
Kennis van neurofysiologie  Info block
Kennis van posturologie  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van onderhandelingstechnieken  Info block
Kennis van de zorgverzekering  Info block
Kennis van de structuur van de gezondheidszorg  Info block
De zorgvrager adviseren over een gezonde levensstijl, aangepaste bewegingen en houdingen en over het gebruik van hulpmiddelen of -uitrustingen (orthese, looprek, ...)  Info block
- Brengt op een accurate manier informatie over aan de persoon met zorgbehoefte en eventueel de familie, collega’s en personen uit andere disciplines binnen de gezondheidszorg  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Kennis van de zorgverzekering  Info block
Kennis van de structuur van de gezondheidszorg  Info block
De administratie en boekhoudkundige gegevens van een organisatie of dienst opvolgen  Info block
- Rapporteert op een effectieve manier zowel mondeling als schriftelijke informatie over een consultatie
- Volgt de wettelijke richtlijnen rond zijn beroep en de wet op de patiëntenrechten  Info block
Kennis van de zorgverzekering  Info block
Kennis van de regelgeving  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Behandelen met:
Osteopathie  Info block
Chiropraxis  Info block
Sporters opvolgen  Info block
Kennis van osteopathische behandelingsmethodes in de sport  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Stimuleert actief de kennis over osteopathie bij individuen, studenten, collega’s in de gezondheidszorg en het algemene publiek  Info block
De eigen deskundigheid ontwikkelen  Info block
- Onderhoudt zijn kennis, vaardigheden en attitude in overeenstemming met zijn praktijkvoering
- Onderhoudt en vergroot zijn beroepskennis door continu bij te leren
- Evalueert kritisch de inhoud en de bron van herkomst van wetenschappelijke informatie  Info block
Bijdragen tot de ontwikkeling van het beroep  Info block
- Draagt actief bij tot de wetenschappelijke ontwikkeling van zijn beroep
- Reageert op de maatschappelijke noden op vlak van gezondheid
- Draagt bij tot een verbetering van de gezondheid van patiënt en maatschappij  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van de ethische regels rond wetenschappelijk onderzoek  Info block
Kennis van onderzoeksdomeinen  Info block
Kennis van toegepast wetenschappelijk onderzoek  Info block
Kennis van evidence based practice  Info block
Een dienst of een organisatie leiden  Info block
- Organiseert op een efficiënte manier zijn praktijk of voorziening
- Organiseert zijn praktijk en loopbaan
- Organiseert zijn administratie en financiën
- Gaat efficiënt en tactvol om met informatie over personen met zorgbehoefte
- Levert een hoogstaande en effectieve zorg op een integere en betrokken wijze
- Heeft oog voor zijn persoonlijke gezondheid en een duurzame praktijkvoering
 Info block
Kennis van praktijkvoering  Info block
Kennis van de deontologie  Info block
Kennis van de regelgeving  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Medische praktijk  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Werkomgeving
Je werkt in een praktijk of in een zorgvoorziening, in contact met de personen met zorgbehoefte en in overleg met verschillende gezondheidswerkers (artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ...). Je werk varieert mogelijk naargelang de opgevolgde personen (sporters, kinderen, personen met een beperking, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Osteopathie en chiropraxie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder geldt volgende regelgeving:
- De Wet betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen (29 april 1999)
- Het KB betreffende de algemene voorwaarden die gelden voor de uitoefening van alle niet-conventionele praktijken (26 maart 2014)
Het regelgevend kader met betrekking tot de eigenlijke toegang tot en uitoefening van het beroep is actueel in de maak.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2269