Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 13-8-13
J140901  Info block
Podologie  Info block
Andere benamingen
Podoloog (m/v)  Info block
Definitie
Onderzoekt, na verwijzing van een arts of arts-specialist, patiënten met klachten ter hoogte van de voet (huid, nagels of bewegingsstelsel) en behandelt hen indien nodig. Behandelt patiënten met systematische aandoeningen zoals diabetes en reuma.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een praktijk leiden, assisteren en instrumenteren bij voetchirurgische ingrepen in het operatiekwartier.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De vraag van de patiënt bepalen op basis van het voorschrift van de arts
Het dossier aanmaken of aanvullen (contactgegevens, sociaal-administratieve gegevens, ...)  Info block
- Schat de diagnostische gegevens van de verwijzende arts correct in  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Kennis van medische beeldvorming  Info block
Bevraagt de patiënt (medische antecedenten, schoenstijl, ...)
De onderzoeken en de behandeling inschatten  Info block
- Voert een anamnese uit
- Wendt de diagnostische gegevens van de verwijzende arts aan
- Verzamelt, analyseert en interpreteert gegevens van andere deskundigen  Info block
Kennis van psychologie  Info block
Kennis van neurologie  Info block
Kennis van pathologie  Info block
Kennis van de medische deontologie  Info block
Kennis van interne geneeskunde  Info block
Kennis van dermatologie  Info block
Kennis van reumatologie  Info block
Kennis van diabetologie  Info block
Een instrumentele behandeling uitvoeren
De patiënt adviseren over type schoenen, preventieve verzorging of doorverwijzen naar een arts  Info block
- Verricht een onderzoek (inspectie, palpatie, …)
- Voert opperhuid- en nagelverzorging uit
- Geeft de patiënt advies en informatie over preventie van voetklachten, over voetverzorging en –hygiëne
- Geeft schoenadvies
- Overlegt indien nodig met arts en andere deskundigen
- Verwijst indien nodig de patiënt door naar arts of andere deskundigen
- Participeert aan interdisciplinair overleg  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Kennis van pathologie  Info block
Kennis van menselijke anatomie  Info block
Kennis van biochemie  Info block
Kennis van fysiologie  Info block
Kennis van farmacologie  Info block
Kennis van de instrumenten en materialen  Info block
Kennis van medische en paramedische behandelingsstrategieën (methodologie)  Info block
Kennis van podologische instrumentele verzorgingstechnieken  Info block
Het podologisch onderzoek uitvoeren
Maten van de voet nemen
De benodigde correctie of compensatie bepalen  Info block
- Informeert de patiënt over de aspecten van het podologisch onderzoek
- Verricht onderzoek naar aard en oorzaak van de klachten en de symptomen (inspectie, palpatie, functie-onderzoek, metingen, afdruktechnieken, houdings- en bewegingsanalyse)
- Relateert de klacht en de symptomen aan de ruimere context van het gezondheidsfunctioneren van de persoon
- Formuleert de preventieve en/of curatieve behandelingsdoelen op korte en lange termijn
- Stelt een verantwoord preventief en/of curatief behandelingsplan op
- Bepaalt de preventieve en/of curatieve podologische behandelingsmogelijkheden
- Maakt een verantwoorde keuze m.b.t. symptomatische en causale therapie
- Informeert over de aspecten van de podologische behandeling of van de preventieve maatregelen
- Overlegt indien nodig met arts en andere deskundigen
- Verwijst indien nodig de patiënt naar arts en andere deskundigen
- Participeert aan interdisciplinair overleg  Info block
Kennis van observatietechnieken  Info block
Kennis van menselijke anatomie  Info block
Kennis van biochemie  Info block
Kennis van fysiologie  Info block
Kennis van biomechanica  Info block
Kennis van orthopedie
 Info block
Kennis van kinesiologie  Info block
Kennis van psychosomatiek  Info block
Kennis van medische en paramedische behandelingsstrategieën (methodologie)  Info block
Kennis van podologische behandelingstechnieken  Info block
Kennis van niet-podologische behandelingstechnieken (kinesitherapeutisch, chirurgisch, medicamenteus, …)  Info block
Kennis van wetenschappelijke onderzoeksmethodes  Info block
Kennis van onderzoeksinstrumentarium  Info block
Informatie geven over voethulpmiddelen (eigenschappen en terugbetalingsvoorwaarden)
In overleg met de patiënt een keuze maken  Info block
- Staat in contact met mutualiteiten en doet indien nodig navraag voor de patiënt  Info block
Kennis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen  Info block
De podologische behandeling uitvoeren (voethulpmiddelen maken, aanpassen, ...)  Info block
- Voert therapieën uit met vilt, verbanden, tape, silicone, ...
- Vervolledigt, vervangt, corrigeert of beschermt nagels of segmenten ter hoogte van de voet (onychoplastie, orthoplastie, orthonyxie)
- Ontwerpt en maakt podologische zolen en past ze waar nodig aan
- Brengt indien nodig schoenmodificaties aan  Info block
Kennis van vervormingsprocedés  Info block
Kennis van podologische behandelingstechnieken  Info block
Kennis van materialen  Info block
Kennis van bewerkingstechnieken  Info block
Kennis van podologische zool- en siliconentherapie  Info block
Kennis van schoenen  Info block
De behandeling evalueren (hulpmiddel, vooruitgang, advies, ...)
De voorschrijvende arts informeren  Info block
- Rapporteert tijdens en na de behandeling aan de verwijzende arts en andere deskundigen
- Evalueert de behandeling en het preventieplan voortdurend, stuurt indien nodig bij
- Maakt op gesystematiseerde wijze een tussen- en eindbalans op van het functioneren van de patiënt
- Maakt op gesystematiseerde wijze een tussen- en eindbalans op van het eigen therapeutisch optreden  Info block
Kennis van de medische deontologie  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Kennis van rapporteringsmogelijkheden  Info block
Kennis van vergadertechnieken  Info block
Medisch-administratieve documenten invullen en werken conform de regelgeving  Info block
Kennis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen  Info block
Kennis van de regelgeving  Info block
Kennis van informaticatechnologieën  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken met een doelgroep:
Volwassenen  Info block
Kinderen  Info block
Ziekenhuispatiënten (verzorging na de operatie)  Info block
Ouderen  Info block
Sporters  Info block
Diabetici  Info block
Reumapatiënten  Info block
- Stelt zich empathisch en respectvol op
- Past taalgebruik en boodschap aan de doelgroep aan
 Info block
Kennis van psychologie  Info block
Kennis van interne geneeskunde  Info block
Kennis van neurologie  Info block
Kennis van pathologie  Info block
Kennis van pediatrie  Info block
Kennis van diabetologie  Info block
Kennis van reumatologie  Info block
Assisteert en instrumenteert bij voetchirurgie
 Info block
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen
- Legt materialen en instrumenten klaar in de volgorde waarin ze gebruikt worden
- Maakt, indien nodig, een steriel veld volgens de richtlijnen, zodat de instrumenten steriel blijven
- Zorgt voor een correct verlicht werkveld
- Reikt materialen en instrumenten aan
- Biedt producten gebruiksklaar aan
- Geeft de instrumenten zodanig aan dat de arts ze in één beweging kan aannemen en hanteren
- Verzorgt wonden
- Brengt verbanden aan
- Telt de instrumenten en kijkt of het aantal en de soort instrumenten overeenkomen met de instrumenten die klaargelegd werden voor de ingreep  Info block
Kennis van operatietechnieken  Info block
Kennis van traumatologie  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Kennis van controleprocedures voor het operatiekwartier  Info block
De administratie en boekhoudkundige gegevens van een organisatie of dienst opvolgen  Info block
- Gebruikt boekhoudkundige programma’s
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt gegevens bij over de uitgaven en de inkomsten
- Bestudeert boekhoudkundige gegevens
- Berekent omzetcijfers
- Besteedt de boekhouding uit en volgt deze op
- Stelt een begroting op en beheert het budget
- Bepaalt de financiële ruimte voor uitgaven of besparingen
- Bepaalt de verkoopprijzen van diensten en producten
- Maakt een inventaris op
- Beheert de verzekeringen
- Komt fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Kennis van informaticatechnologieën  Info block
Kennis van de regelgeving  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Geeft voorlichting aan collega’s in de gezondheidszorg en het onderwijs
- Begeleidt studenten in opleiding
- Stemt de eigen begeleiding af op die van de schoolbegeleiders  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Advies en educatie geven  Info block
- Geeft informatie en voorlichting aan gezondheidswerkers over de bijdragen van de podologie aan preventie en behandeling van voet- en andere klachten gerelateerd aan de voetfunctie
- Geeft informatie en voorlichting aan ouders, begeleiders, verzorgers en leraars over preventieve maatregelen en therapeutische mogelijkheden van de podologie
- Geeft informatie en voorlichting aan doelgroepen en patiëntenpopulaties omtrent zelfzorg, preventieve maatregelen en therapeutische mogelijkheden van de podologie  Info block
Kennis van de structuur van de gezondheidszorg  Info block
Kennis van groepsdynamica  Info block
Kennis van de principes van gezondheidsvoorlichting en opvoeding van individuen en groepen volgens hun risicoprofiel  Info block
Bijdragen tot de ontwikkeling van het beroep  Info block
- Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
- Werkt volgens actuele wetenschappelijke inzichten, richtlijnen voor de praktijk en (inter)nationale ontwikkelingen
- Werkt mee aan het ontwikkelen en actualiseren van richtlijnen en standaarden voor beroepsuitoefening en productontwikkelingen
- Neemt deel aan de verschillende fases van wetenschappelijk onderzoek
- Verspreidt onderzoekresultaten via voordrachten of publicatie  Info block
Kennis van de ethische regels rond wetenschappelijk onderzoek  Info block
Kennis van onderzoeksdomeinen  Info block
Kennis van toegepast wetenschappelijk onderzoek  Info block
De eigen deskundigheid ontwikkelen  Info block
- Registreert en analyseert systematisch patiënt- en behandelgegevens voor kwaliteitszorg en onderzoek
- Vormt zich permanent (life long learning)
- Denkt kritisch na over de eigen beroepspraktijk
- Stelt persoonlijke verbeterplannen op
- Implementeert elementen die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren  Info block
Kennis van informatiebronnen  Info block
Kennis van professionele forums  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Medische praktijk  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Medisch-technische sector  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt als zelfstandige, als bediende of als loontrekkende in ziekenhuisverband. Je werkt in een praktijk of in zorginstellingen (ziekenhuizen, klinieken, ...). Je hebt contact met de patiënten en overlegt met verschillende betrokkenen (artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ...). Soms werk je in een atelier (vervaardiging van voethulpmiddelen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Podologie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder is de podoloog een paramedicus en is de uitoefening van het beroep wettelijk geregeld bij:
- Het KB n°78 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen (10 november 1967)
- Het KB van 7 maart 2016 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog en houdende vaststelling van de technische prestaties en van de handelingen waarmee de podoloog door een arts kan worden belast  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2269