Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
J141101  Info block
Prothesen en orthesen  Info block
Andere benamingen
Orthoprothesist (m/v)  Info block
Orthopedisch technieker (m/v)  Info block
Technisch assistent podoloog-orthesist (m/v)  Info block
Bandagist-technisch orthopedist (m/v)  Info block
Orthopedisch schoenmaker (m/v)  Info block
Prothesist gelaatsprotheses (m/v)  Info block
Ocularist (m/v)  Info block
Prothesist (m/v)  Info block
Orthopedisch prothesist (m/v)  Info block
Technisch medewerker orthopedie (m/v)  Info block
Medewerker podoloog-orthesist-prothesist (m/v)  Info block
Medewerker productie en plaatsing van prothesen en orthesen (m/v)  Info block
Podoloog-orthesist (m/v)  Info block
Prothesist-orthesist (m/v)  Info block
Prothesist-technisch orthopedist (m/v)  Info block
Technicus podoloog-orthesist (m/v)  Info block
Technicus podoloog-orthesist-prothesist (m/v)  Info block
Orthopedisch technoloog (m/v)  Info block
Orthesist (m/v)  Info block
Bandagist (m/v)  Info block
Definitie
Ontwerpt en maakt hulpmiddelen voor compensatie (orthesen of bandages) of vervanging (prothesen) voor een deficiënt lichaamsdeel. Werkt volgens het medisch voorschrift of handelt onder toezicht van een arts.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: het hulpmiddel plaatsen en aanpassen aan de persoon met zorgbehoefte, specifieke prothesen vervaardigen (oogprothesen, gelaatsprothesen, ...), een team coördineren of een praktijk leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De vraag van de persoon met zorgbehoefte bepalen
Informeren over de behandeling (aantal sessies, het maken van afdrukken, types van hulpmiddelen, …)  Info block
- Raadpleegt het geneeskundige voorschrift
- Vraagt gegevens op bij de persoon met zorgbehoefte en bij zorgverleners
- Luistert naar opmerkingen en wensen van de persoon met zorgbehoefte
- Informeert over praktische zaken (wachtlijst, behandeltijd, vergoeding, klachten, samenwerking, …)
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan  Info block
De medische, psychologische factoren en de omgeving van de persoon met zorgbehoefte in kaart brengen
De van een hulpmiddel te voorziene zone onderzoeken en de houding analyseren (looptest, grijptest, ...)  Info block
- Observeert en onderzoekt de persoon met zorgbehoefte om specifieke fysieke gegevens te verzamelen
- Houdt rekening met de mogelijkheden en de noden vanuit de omgeving van de persoon met zorgbehoefte (gezin, werk, vrije tijd, …)  Info block
Kennis van traumatologie  Info block
Mogelijke hulpmiddelen bepalen volgens de pathologische en medische gegevens
De persoon met zorgbehoefte begeleiden bij zijn keuze  Info block
- Bepaalt de vereisten waaraan het hulpmiddel moet voldoen
- Bespreekt de hulpmiddelen die in aanmerking komen en hun voor- en nadelen
- Bepaalt samen met de persoon met zorgbehoefte het type hulpmiddel
- Maakt een ontwerp dat vormelijk, technisch, constructief, medisch en esthetisch voldoet aan de eisen
- Bepaalt de te gebruiken materialen, onderdelen en hulpmiddelen
- Bepaalt het fabricageproces inclusief werkplaatsbeheer, voorraadbeheer en tijdsmanagement  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Kennis van biomechanica  Info block
Kennis van kenmerken van composietmaterialen  Info block
Maten en afdrukken nemen, afgietsels maken, …
De werkfiche opstellen  Info block
- Kiest en past meettechnieken toe (gips, rechtstreekse versus onrechtstreekse lichaamsmetingen)
- Legt de persoon met zorgbehoefte uit wat er gaat gebeuren en wat er van hem verwacht wordt
- Noteert maten of maakt afdrukken
- Vervaardigt een tekening of model (gips of digitaal) en bewerkt dit verder
- Corrigeert tekeningen en modellen naar het specifieke hulpmiddel toe voor een optimale pasvorm en uitlijning
- Stelt een gedetailleerde werkfiche voor de werkplaats op
- Gebruikt CAD/CAM-software  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Kennis van technieken voor het maken van afdrukken  Info block
De materialen snijden, vormgeven en de onderdelen van het hulpmiddel assembleren (orthese, prothese, ...)  Info block
- Vervaardigt de hulpmiddelen zelf of stuurt dit aan
- Raadpleegt de werkfiche en controleert op juistheid en haalbaarheid
- Past verwerkings- en bewerkingstechnieken toe
- Gebruikt verschillende materiaalsoorten en onderdelen (segmenten, geledingen, grendels, …)
- Past verschillende uitvoeringstechnieken toe (walken, lamineren, dieptrekken, …)
- Controleert het vervaardigingsproces en de functionele, esthetische en technische kwaliteit van het hulpmiddel
- Voert herstellings- en onderhoudswerkzaamheden uit  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Kennis van kenmerken van composietmaterialen  Info block
Kennis van thermische lastechnieken  Info block
Kennis van vervormingsprocedés  Info block
De persoon met zorgbehoefte het hulpmiddel laten passen en de prothese of orthese definitief aanbrengen  Info block
- Levert hulpmiddelen persoonlijk af
- Waakt over de therapeutische en technische overeenstemming tussen het voorgeschreven en geleverde product
- Past geprefabriceerde hulpmiddelen aan
- Legt hulpmiddelen aan
- Lijnt statisch en dynamisch uit
- Voert anatomische en functionele correcties door
- Doet stappen van het proces opnieuw om pasvorm en functie te verbeteren  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Kennis van biomechanica  Info block
De persoon met zorgbehoefte en zorgpartners (voorschrijvend arts, kinesist, …) adviseren (gebruik, aanpassing, onderhoud, ...)
De interventiebalans opstellen  Info block
- Evalueert het technisch gebruik van de hulpmiddelen en stuurt bij
- Geeft een initiële training, instructies en informatie over het gebruik en onderhoud van het hulpmiddel
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Geeft feedback aan de voorschrijvende arts en andere zorgverleners
- Volgt het functioneren van de persoon met zorgbehoefte op regelmatige tijdstippen op
- Werkt mee, binnen de bevoegdheid van het beroep, binnen een multidisciplinair team
- Adviseert over het pre- en postoperatieve, medische en therapeutische management van personen met zorgbehoefte wat betreft orthesen en prothesen  Info block
De werkplaats en het materiaal ordelijk, net houden en desinfecteren
Het afval afvoeren en vernietigen  Info block
- Reinigt na elke opdracht de gebruikte instrumenten volgens interne procedure
- Sorteert alle afval en wegwerpmaterialen
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen
- Regelt het ophalen van het niet-huishoudelijk afval met de gespecialiseerde firma’s  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Prothesen of orthesen ontwerpen:
Orthopedische schoen  Info block
Korset/steungordel  Info block
Gelaatsprothese  Info block
Orthopedische zool  Info block
Ledemaatorthese  Info block
Ledemaatprothese  Info block
Myo-elektrische prothese  Info block
Oogprothese  Info block
Kennis van gelaatsmyologie  Info block
Scharnierelementen (mechanische, elektronische, ...) op een hulpmiddel (myo-elektrische prothese, ...) monteren  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
De esthetische vormgeving van een hulpmiddel uitvoeren (oogprothese, gelaatsprothese, ...)  Info block
De klant adviseren en accessoires, orthopedisch materiaal, … verkopen (uitneembare borstprothesen, fixatiemateriaal, ...)  Info block
- Stelt vragen over de wens van de klant
- Luistert naar de wens en de eerdere ervaringen van de klant
- Geeft informatie over de mogelijkheden en beperkingen van de producten
- Begeleidt de klant bij zijn keuze  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Medisch-administratieve documenten invullen en werken conform de regelgeving  Info block
- Registreert gegevens in het dossier van de persoon met zorgbehoefte
- Bezorgt de persoon met zorgbehoefte documenten voor vergoeding
- Communiceert naar de bij de zorgverlening betrokken professionals (verslaggeving, verantwoording, …)  Info block
De administratie en boekhoudkundige gegevens van een organisatie of dienst opvolgen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt gegevens bij over de uitgaven en de inkomsten
- Besteedt de boekhouding uit en volgt deze op
- Beheert de verzekeringen
- Komt fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Geeft voorlichting aan collega’s in de gezondheidszorg en het onderwijs
- Begeleidt studenten in opleiding
- Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Stemt de eigen begeleiding af op die van de schoolbegeleiders
- Geeft voorlichting aan specifieke doelgroepen en populaties  Info block
Bijdragen tot de ontwikkeling van het beroep  Info block
- Registreert en analyseert systematisch gegevens van de persoon met zorgbehoefte en behandelgegevens voor kwaliteitszorg en onderzoek
- Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
- Werkt mee aan het ontwikkelen en actualiseren van richtlijnen en standaarden voor beroepsuitoefening
- Neemt deel aan de verschillende fases van wetenschappelijk onderzoek
- Verspreidt onderzoekresultaten via voordrachten of publicatie  Info block
Kennis van toegepast wetenschappelijk onderzoek  Info block
Kennis van de ethische regels rond wetenschappelijk onderzoek  Info block
Kennis van onderzoeksdomeinen  Info block
Kennis van professionele forums  Info block
Kennis van informatiebronnen  Info block
De eigen deskundigheid ontwikkelen  Info block
- Werkt volgens actuele wetenschappelijke inzichten, richtlijnen voor de praktijk en (inter)nationale ontwikkelingen
- Vormt zich permanent (life long learning)
- Reflecteert kritisch over de eigen beroepspraktijk
- Stelt persoonlijke verbeterplannen op
- Implementeert elementen die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren  Info block
Kennis van informatiebronnen  Info block
Kennis van professionele forums  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Centrum voor revalidatie  Info block
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Medisch-technische sector  Info block
Werkomgeving
Je werkt in laboratoria, ambachtelijke of semi-industriële ateliers, functionele revalidatie-instellingen, ... Soms werk je in contact met de personen met zorgbehoefte en in overleg met artsen, verzorgend personeel, leveranciers, organisaties, ... Je job kan variëren naargelang het type hulpmiddel (orthese, (gelaats)prothese, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Prothesen en orthesen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder is de uitoefening van de beroepen bandagist, orthesist en protesist wettelijk geregeld bij:
- Het KB n°78 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen (10 november 1967)
- Het KB van 06 maart 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van bandagist, van orthesist van prothesist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee een bandagist, orthesist, prothesist door een arts kan worden belast. Dit KB bepaalt o.a. de opleidingsvoorwaarden voor het beroep  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3214