Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
J141201  Info block
Psychomotorische therapie  Info block
Andere benamingen
Psychomotorisch therapeut (m/v)  Info block
Revalidatiewerker psychomotoriek (m/v)  Info block
Psychomotorisch revalidatiewerker (m/v)  Info block
Therapeut psychomotoriek (m/v)  Info block
Psychomotorisch kindertherapeut (m/v)  Info block
Dramatherapeut (m/v)  Info block
Kunsttherapeut (m/v)  Info block
Muziektherapeut (m/v)  Info block
Definitie
Ontwikkelt motorische therapieën voor de verbetering van het evenwicht en de harmonie van het lichaam. Behandelt personen met psycho- of neuromotorische problemen (verstoring van het lichaamsschema, tics, remmingen, ...). Werkt volgens het medisch voorschrift of de individuele vraag.
Een bijkomende activiteit kan zijn: specifieke therapieën geven (muziektherapie, equitherapie, ...) en een praktijk leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De omgeving en de problemen van de persoon met zorgbehoefte in kaart brengen (psychologisch, familiaal, (cognitieve) mogelijkheden, aandachtstoornissen, ...)
De persoon met zorgbehoefte informeren over psychomotorische therapie  Info block
- Bevraagt de persoon met zorgbehoefte naar de reden van aanmelding
- Stelt vast of de aanmelding vervolgd kan worden met een intake
- Vraagt indien nodig en met toestemming van de persoon met zorgbehoefte informatie op bij andere zorgverleners  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Psychomotorische testen afnemen
De door onderzoek verzamelde informatie analyseren (klinische symptomen, motivatie, ...)  Info block
- Verzamelt gegevens op basis van de klachten en de zorgvraag bij aanmelding
- Maakt indien aanwezig gebruik van bijkomende gegevens (dossier andere zorgverleners, …)
- Neemt een intakegesprek af gericht op ontbrekende info (achtergrond van de problematiek, de leefsituatie van de persoon met zorgbehoefte, ...)
- Neemt een bewegingsanamnese af
- Bevraagt reeds ondernomen acties
- Bevraagt hoe de persoon met zorgbehoefte zelf tegen zijn problematiek aankijkt
- Stelt een psychomotorische diagnose
- Informeert de persoon met zorgbehoefte over de diagnose  Info block
Kennis van degeneratieve aandoeningen  Info block
Kennis van de internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF)  Info block
Kennis van neurofysiologie  Info block
Kennis van psychiatrische aandoeningen  Info block
Kennis van psychopathologie  Info block
Kennis van diagnostiek  Info block
Het therapeutische project en de interventies uitwerken
Communiceren met de persoon met zorgbehoefte en de arts  Info block
- Stelt vast of en welke vorm van psychomotorische therapie geïndiceerd is
- Overweegt werkwijzen, doelstellingen en haalbaarheid van de behandeling
- Stelt een behandelplan op
- Bespreekt en bereikt overeenstemming met de persoon met zorgbehoefte over behandeldoelen, werkwijze, methodiek, technieken en duur van de behandeling
- Stabiliseert, ontwikkelt en/of herstelt de functies van het lichaam via de oefengerichte-functionele strategie
- Biedt concreet-lichamelijke nieuwe of alternatieve ervaringen aan voor het uitbreiden van het handelingsrepertoire via de ervaringsgerichte-stimulerende strategie
- Ontwikkelt of herontdekt (bewegings)mogelijkheden in functie van identiteitsversterking, zelfontplooiing en persoonlijkheidsontwikkeling via de ervaringsgerichte-stimulerende strategie
- Biedt inzicht in en werkt rond verwerking van (elementen uit) de persoonlijke biografie via de ontdekkende-conflictgerichte strategie
- Bewaakt de opbouw van de behandeling en bespreekt dit met de persoon met zorgbehoefte
- Stelt indien nodig en in overleg de behandeling tussentijds bij  Info block
Kennis van ontwikkelingspsychologie  Info block
Kennis van relaxatietechnieken  Info block
Kennis van ontwikkelingstechnieken voor kinderen  Info block
Kennis van technieken voor lichaamsexpressie  Info block
Kennis van de theoretische concepten waarop psychomotorische therapie is gebaseerd  Info block
Kennis van de psychomotorische behandelstrategieën  Info block
Na de behandeling de balans opmaken
Informatie uitwisselen met arts, leerkracht, ...  Info block
- Evalueert samen met de persoon met zorgbehoefte de therapie
- Bespreekt met de persoon met zorgbehoefte een eventuele vervolgbehandeling of doorverwijzing
- Registreert en rapporteert over de onderzoeken en de behandeling
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit  Info block
Kennis van evaluatiemethodes  Info block
Kennis van kwaliteitszorg  Info block
De medisch-administratieve documenten invullen  Info block
- Registreert gegevens in het dossier
- Bezorgt documenten voor vergoeding  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
Kennis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Therapeutisch behandelen:
Ritmische activiteiten (turnen, dansen, ...)  Info block
Kunsttherapie  Info block
Circuskunsten, equitherapie  Info block
Gevechtskunsten (tai chi ...)  Info block
Hydrotherapie (zwembaden, jets, ...)  Info block
Muziektherapie  Info block
Therapeutische relaxatie  Info block
Kennis van muziektherapie  Info block
Kennis van gebarentechnieken  Info block
Kennis van de psychomotorische behandelstrategieën  Info block
Werken met een doelgroep:
Volwassenen  Info block
Kinderen, adolescenten  Info block
Zwangere vrouwen  Info block
Psychiatrische zorgvragers  Info block
Zuigelingen  Info block
Personen met een verslavingsproblematiek  Info block
Personen met een beperking  Info block
Ouderen  Info block
Leerlingen  Info block
Kennis van profielen van personen met een zorgbehoefte  Info block
Kennis van doelgroepen en hun problematieken  Info block
Informatie-, advies-, sensibiliserings- of preventieacties leiden voor verschillende doelgroepen (deskundigen, ouders, ...)  Info block
- Geeft informatie over specifieke psychomotorische aspecten en benaderingen
- Ontwikkelt voorlichtingsmateriaal
- Geeft voorlichting en veranderingsgericht advies
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan (individuen of groepen)  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Geeft voorlichting aan collega’s in de gezondheidszorg en het onderwijs
- Begeleidt studenten in opleiding
- Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Stemt de eigen begeleiding af op die van de schoolbegeleiders  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Bijdragen tot de ontwikkeling van het beroep  Info block
- Registreert en analyseert systematisch gegevens van de persoon met zorgbehoefte en behandelgegevens voor kwaliteitszorg en onderzoek
- Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
- Werkt mee aan het ontwikkelen en actualiseren van richtlijnen en standaarden voor beroepsuitoefening
- Neemt deel aan de verschillende fases van wetenschappelijk onderzoek
- Verspreidt onderzoekresultaten via voordrachten of publicatie  Info block
Kennis van informatiebronnen  Info block
Kennis van professionele forums  Info block
Kennis van de ethische regels rond wetenschappelijk onderzoek  Info block
Kennis van toegepast wetenschappelijk onderzoek  Info block
De eigen deskundigheid ontwikkelen  Info block
- Werkt volgens actuele wetenschappelijke inzichten, richtlijnen voor de praktijk en (inter)nationale ontwikkelingen
- Reflecteert kritisch over de eigen beroepspraktijk
- Stelt persoonlijke verbeterplannen op
- Implementeert elementen die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren  Info block
Kennis van informatiebronnen  Info block
Kennis van professionele forums  Info block
Kennis van evaluatiemethodes  Info block
Kennis van kwaliteitszorg  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging  Info block
Medische praktijk  Info block
Publieke gezondheidsvoorziening voor moeder en kind  Info block
Centrum voor revalidatie  Info block
Medisch-psychologisch centrum  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Penitentiaire instelling  Info block
Onderwijsinstelling  Info block
Woonzorgvoorziening  Info block
Organisatie voor thuishulp  Info block
Dienst voor kinderopvang  Info block
Welzijnszorg  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt in ziekenhuizen, gespecialiseerde centra, verenigingen, een praktijk, … Je werkt met personen met een zorgbehoefte en in overleg met verschillende betrokkenen artsen, psychologen, kinesitherapeuten, spraaktherapeuten, pedagogen, ...  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Psychomotorische therapie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2269