Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 21-10-14
J150101  Info block
Zorgkunde  Info block
Andere benamingen
Zorgkundige (m/v)  Info block
Zorgkundige in de ouderenzorg (m/v)  Info block
Zorgkundige in de pediatrie (m/v)  Info block
Zorgkundige in ziekenhuizen (m/v)  Info block
Zorgkundige in de thuisverpleging (m/v)  Info block
Zorgkundige in psychiatrische verzorgingstehuizen (m/v)  Info block
Definitie
Volgt onder toezicht van een verpleegkundige de gezondheidstoestand van personen met een zorgbehoefte op, begeleidt deze bij de activiteiten van het dagelijks leven en staat in voor lichaamsverzorging, comfortzorg, gezondheidsopvoeding en logistiek. Handelt volgens de aanwijzingen van de verpleegkundige en werkt binnen een gestructureerde equipe.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De persoon met een zorgbehoefte over de verblijfsmodaliteiten op de afdeling informeren (installatie in de kamer, bezoekuren, ...)
De persoon met een zorgbehoefte over de behandelingswijze thuis informeren  Info block
- Past taalgebruik aan de persoon met een zorgbehoefte aan
- Beantwoordt vragen  Info block
Kennis van diensten en faciliteiten  Info block
De algemene toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen
De persoon met een zorgbehoefte bij de inname van geneesmiddelen via orale weg helpen
De verpleegkundige over afwijkende symptomen of over risico’s voor vallen, verwondingen, ... informeren  Info block
- Observeert symptomen en reacties bij de persoon met een zorgbehoefte en bespreekt deze met de verpleegkundige
- Herkent problemen van fysieke, psychische of sociale aard
- Schat de ernst van de situatie in
- Werkt met een medicatiedoos die door de verpleegkundige, arts of apotheker werd klaargezet
- Voert het medicatieschema van de persoon met een zorgbehoefte uit (tijdstip, dosis, ...)
- Bevordert therapietrouw en ondersteunt stiptheid  Info block
Kennis van luister- en omgangstechnieken  Info block
Kennis van geneesmiddelen (gebruik, samenstelling, bijwerkingen, …)  Info block
Bepaalde functies van de persoon met een zorgbehoefte meten en de informatie overmaken aan de verpleegkundige  Info block
- Meet de lichaamstemperatuur
- Controleert de polsslag  Info block
Voor de lichaamsverzorging, de comfortzorg en de preventieve verzorging van de persoon met een zorgbehoefte instaan  Info block
- Voert het zorgplan van de persoon met een zorgbehoefte uit
- Verzamelt het verzorgingsmaterieel
- Helpt bij het wassen, de haarverzorging, mondhygiëne, …
- Observeert het functioneren van de blaassonde
- Observeert het uitscheidingspatroon
- Brengt de persoon met een zorgbehoefte in een functionele houding met technische hulpmiddelen en ziet erop toe
- Brengt hulpmiddelen aan (prothesen, steunkousen, hoorapparaat, …)
- Verzorgt een geheelde stoma, zonder dat wondzorg noodzakelijk is
- Neemt maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels, infecties, doorligwonden, …
- Maakt het bed op volgens de richtlijnen
- Past regels voor (hand)hygiëne toe
- Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van persoonsverzorging  Info block
Kennis van ergonomie  Info block
Kennis van hulp aan personen met een zorgbehoefte (technieken, middelen, ...)  Info block
De persoon met een zorgbehoefte bij de activiteiten van het dagelijks leven helpen
Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte observeren  Info block
- Brengt structuur aan in de dagelijkse activiteiten (slaap- en dagritme, afwisseling activiteit en inactiviteit, …)
- Helpt bij het eten en drinken, behalve bij sondevoeding en slikstoornissen
- Gaat na of de persoon met een zorgbehoefte voldoende vocht inneemt
- Helpt bij het omkleden
- Helpt bij niet-steriele afname van excreties en secreties (bedpan plaatsen, incontinentieverband aanbrengen, …)
- Helpt bij het bewegen en zich verplaatsen
- Vervoert de persoon met een zorgbehoefte conform het zorgplan
- Hanteert materieel (ziekenhuisbed, patiëntenlift, medische matras, ...)
- Houdt rekening met de wensen en de mogelijkheden van de persoon met een zorgbehoefte
- Stimuleert tot zelfredzaamheid
- Voert een gesprek over alledaagse onderwerpen
- Stemt de zorg af op de eigenheid van de persoon met een zorgbehoefte (cultureel, religieus, leeftijd, verwachtingen, beleving, ...)
- Herkent tekenen van pijn en stelt de graad ervan vast
- Signaleert problemen aan de verpleegkundige  Info block
Kennis van technieken van het verplaatsen van zorgvragers  Info block
Kennis van protocollen inzake pijnbehandeling  Info block
Maaltijden en lichte maaltijden aan de persoon met een zorgbehoefte volgens de noden of het zorgplan bedelen  Info block
- Past het verdeelsysteem toe
- Bereidt warme dranken
- Bereidt de maaltijdkarren voor en ruimt ze op
- Sorteert afval en etensresten volgens de richtlijnen  Info block
Basiskennis van dieetleer  Info block
Opvolggegevens van de activiteiten registreren
Informatie met het team uitwisselen  Info block
- Houdt het verpleegkundig dossier bij binnen de eigen bevoegdheid
- Rapporteert nog dezelfde dag aan de verpleegkundige op de dienst of tijdens het controlebezoek
- Waarborgt de zorgcontinuïteit
- Vraagt hulp of advies bij problemen
- Woont teamvergaderingen bij
- Gaat vertrouwelijk om met informatie  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Proper linnen ontvangen en verdelen
Vuil wasgoed van de afdeling of de persoon met een zorgbehoefte sorteren  Info block
- Sorteert het wasgoed volgens textielsoort
- Verwijdert de kreuken uit het gestreken goed
- Legt het beddengoed en de handdoeken op de daartoe voorziene plaats
- Meldt tekorten aan de verantwoordelijke
- Werkt volgens werkschema’s  Info block
Kennis van richtlijnen voor hygiëne en netheid  Info block
Materiaal en instrumenten reinigen en desinfecteren
Afval verwijderen  Info block
- Desinfecteert de ruimte, de instrumenten, … na een onderzoek of behandeling
- Houdt gereinigd en gebruikt materieel gescheiden
- Verzamelt naalden en scherpe voorwerpen in de speciale container
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van bewerkingsprocedures voor afval  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Kennis van protocollen ter bestrijding van (ziekenhuis)infecties  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Geriatrie  Info block
Psychiatrie  Info block
Palliatieve zorgen  Info block
Pediatrie  Info block
Geneeskunde  Info block
Chirurgie  Info block
Kennis van psychiatrische aandoeningen  Info block
Kennis van ouderdomsziekten  Info block
Kennis van kinderziektes  Info block
Personen met een zorgbehoefte over mogelijkheden tot ontspanningsactiviteiten informeren of hen tijdens deze activiteiten begeleiden  Info block
- Doet voorstellen voor het uitvoeren van activiteiten
- Houdt rekening met de mogelijkheden en de wensen van de persoon met een zorgbehoefte  Info block
Overledenen verzorgen of helpen bij de verzorging  Info block
- Wast en kleedt de overledene
- Past lijkverzorgingstechnieken toe (bewaring, toilet, …)  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
De kamers en de sanitaire voorzieningen schoonmaken, ontsmetten en opruimen  Info block
- Schikt voorwerpen terug op hun plaats
- Maakt in beperkte omstandigheden de ruimte schoon (ongelukje, ziekte, ...)  Info block
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
Steriliseren (sorteren, verpakken, verdelen over de apparaten, …)
De opvolgdocumenten bijwerken (datum, batchnummer, …)  Info block
- Gebruikt reinigings- en sterilisatieapparatuur
- Houdt zich aan de sterilisatieprocedures en verpakkingsvoorschriften  Info block
Kennis van verpakkingsprocedures van medisch-chirurgisch materiaal  Info block
Kennis van sterilisatietechnieken  Info block
De persoon met een zorgbehoefte en de omgeving informeren en adviseren  Info block
- Informeert en adviseert volgens het zorgplan en dit voor de toegestane technische verstrekkingen
- Past taalgebruik aan de persoon met een zorgbehoefte en omgeving aan
- Stelt de persoon met een zorgbehoefte gerust, zowel voor, tijdens als na de behandeling
- Bouwt een vertrouwensrelatie op
- Houdt de persoon met een zorgbehoefte op de hoogte van eventuele veranderingen bij afspraken of uitgelopen wachttijden
- Luistert naar onbegrip of klachten van de persoon met een zorgbehoefte en meldt dit aan de verpleegkundige
- Respecteert het principe van de vertrouwelijkheid van de zorgverlening
- Raadpleegt of wijst door naar de verpleegkundige in geval van een complexe situatie
- Biedt steun bij moeilijke of emotionele momenten  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Woonzorgvoorziening  Info block
Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)  Info block
Organisatie voor thuisverpleging  Info block
Social profit  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Welzijnszorg  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In ploegen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Lopend werk  Info block
Nachtwerk  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Werkomgeving
Je werkt in ziekenhuizen, woonzorgvoorzieningen, ... of bij de patiënten thuis. Je overlegt met het verzorgingsteam (verpleegkundigen, medewerkers van de ziekenhuisdiensten, artsen, ...). Je werkt steeds onder toezicht van een verpleegkundige en binnen een gestructureerde equipe. Je hebt soms flexibele of onderbroken werktijden. Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts en soms doe je wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Zorgkunde. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet je voor het beroep zorgkundige houder zijn van een getuigschrift of bekwaamheidsattest zorgkundige (zie Besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 tot regeling van de opleiding tot polyvalent verzorgende en de bijkomende opleidingsmodule tot zorgkundige) en voldoen aan de voorwaarden (zie KB van 12 januari 2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 4 - Zorgkundige

ISCO-08-code:3256, 5321, 5322