Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 21-10-14
J150201  Info block
Een medische of paramedische dienst coördineren  Info block
Andere benamingen
Hoofdverpleegkundige op een zorgeenheid (m/v)  Info block
Hoofdverpleegkundige op een zorgeenheid of op een (para)medische dienst (m/v)  Info block
Hoofdverpleegkundige op een (para)medische dienst (m/v)  Info block
Hoofdvroedvrouw (m/v)  Info block
Ziekenhuishygiënist (m/v)  Info block
Hoofdverpleegkundige (m/v)  Info block
Hoofdverantwoordelijke verpleegafdeling (m/v)  Info block
Verpleegkundig manager (m/v)  Info block
Coördinator educatief therapeutische acties (m/v)  Info block
Verpleegkundige leidinggevende (m/v)  Info block
Leidinggevende op een (para)medische dienst (m/v)  Info block
Hoofdverantwoordelijke op een zorgdienst (m/v)  Info block
Afdelingsverantwoordelijke op een zorgeenheid (m/v)  Info block
Verantwoordelijke op een (para)medische dienst (m/v)  Info block
Verpleegkundig staflid (m/v)  Info block
Afdelingsverantwoordelijke (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert de activiteiten en coördineert de menselijke en materiële middelen van één of meerdere medische of paramedische diensten. Handelt volgens het beleid van de organisatie en de noden van de personen met een zorgbehoefte.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De activiteiten van de dienst volgens het zorgproject plannen (personeelsinzet, materieelgebruik, beddenbeheer, ...)  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Voorziet vakantie, ziektes, opleidingen, … bij het opstellen van uurroosters
- Registreert het verbruik van producten
- Geeft de te bestellen hoeveelheden of tekorten door
- Ziet er op toe dat de medewerkers het nodige materiaal ter beschikking hebben om hun taken te kunnen uitvoeren
- Meldt de nood aan nieuw materieel aan de verantwoordelijke
- Houdt de bezetting van kamers bij
- Stelt prioriteiten bij het oplossen van problemen
- Voorziet tijd en ruimte voor kwaliteitscontrole
- Organiseert en leidt teamvergaderingen  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Kennis van opname- en ontslagmanagement  Info block
De protocollen inzake verzorging, hygiëne, veiligheid, gezondheidsbewaking (verder) uitwerken
Controleren of ze door het personeel worden toegepast
Technische ondersteuning bieden aan het personeel  Info block
- Respecteert regelgeving
- Stelt een huishoudelijk reglement op en verspreidt dit intern
- Licht procedures en werkmethoden toe
- Controleert de aanwezigheid en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Grijpt in bij verkeerde handelingen of verkeerd gedrag van medewerkers
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming
- Ondersteunt de verpleegkundigen in hun delegatie van activiteiten naar zorgkundigen en hun toezicht hierop
- Ondersteunt de verpleegkundige wanneer deze als vertegenwoordiger van een persoon met een zorgbehoefte naar artsen en andere hulpverleners toe optreedt  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Kennis van principes van ziekenhuishygiëne  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
De personeelsadministratie en acties ter ondersteuning van het personeelsbeheer uitvoeren (aanwerving, vorming, ...)  Info block
- Houdt het personeelsdossier bij (werktijden, ziekte, …)
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen
- Overlegt met stagebegeleiders  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Het verloop van de restauratie- en schoonmaakprestaties en de dienstverlening controleren
Corrigerende acties uitwerken indien nodig  Info block
Controleert de bedeling van de maaltijden
- Controleert de netheid van de kamers en gangen
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers
- Verleent hulp en advies bij problemen
- Evalueert de activiteiten en doet voorstellen ter verbetering van de werking
- Volgt de implementatie van verbetervoorstellen op  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)  Info block
Kennis van veranderingsmanagement  Info block
De persoon met een zorgbehoefte en de omgeving informeren en adviseren  Info block
- Informeert volgens het zorgplan
- Past taalgebruik aan de persoon met een zorgbehoefte en de omgeving aan
- Stimuleert participatie van de persoon met een zorgbehoefte in overleg
- Hanteert en gaat om met emoties, zowel bij de zorgvrager en omgeving als bij zichzelf
- Benadrukt de kwaliteit van de dienstverlening
- Bouwt een vertrouwensrelatie op met de persoon met een zorgbehoefte en de omgeving
- Respecteert het principe van de vertrouwelijkheid van de zorgverlening
- Luistert naar onbegrip of klachten
- Onderzoekt klachten en verwijst door naar de klachtenprocedure  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
De opvolggegevens registreren
Afwijkingen vaststellen en verbeteringen voorstellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Controleert de correcte registratie van gegevens in het verpleegkundig dossier
- Stelt rapporten en verslagen op
- Omschrijft verpleegproblemen
- Zorgt voor een goede informatiedoorstroming, zowel intern als extern
- Neemt deel aan multidisciplinair overleg
- Wisselt kennis uit met collega’s (medewerkers, artsen, paramedici, stagebegeleiders, …)
- Raadpleegt informatiebronnen
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Bouwt een professioneel netwerk uit  Info block
Kennis van de wettelijk opgelegde registraties met betrekking tot verpleegkunde  Info block
Informatie uitwisselen
De vakdocumentatie bijwerken  Info block
- Zorgt voor een goede informatiedoorstroming, zowel intern als extern overleg
- Neemt deel aan multidisciplinair overleg
- Wisselt kennis uit met collega’s (medewerkers, artsen, paramedici, stagebegeleiders, …)
- Raadpleegt informatiebronnen
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Bouwt een professioneel netwerk uit  Info block
Kennis van evidence based practice  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Anesthesie, reanimatie  Info block
Dieetleer  Info block
Ergotherapie  Info block
Geriatrie  Info block
Kinderverzorging  Info block
Kinesitherapie, revalidatie  Info block
Logopedie  Info block
Medische analyse  Info block
Medische apparaten  Info block
Medische beeldvorming  Info block
Operatiekwartier  Info block
Orthoptie  Info block
Podologie  Info block
Psychiatrie  Info block
Psychomotoriek  Info block
Thuisverpleging  Info block
Verpleegkundige verzorging  Info block
Ziekenhuisapotheek  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Bepaalt de doelstellingen van het eigen team in overleg met de leidinggevende
- Past het globaal verpleegkundig beleid van de organisatie binnen het eigen team toe
- Controleert de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit binnen het eigen team
- Controleert de continuïteit van de verpleegkundige activiteit binnen het eigen team
- Zorgt ervoor dat de acties door het team volgens de deontologische code gebeuren  Info block
Kennis van competentiemanagement  Info block
Kennis van peoplemanagement  Info block
Kennis van de verschillende leiderschapstechnieken  Info block
Verpleegkundige zorg verlenen  Info block
- Observeert de gezondheidsstatus zowel op psychisch, fysiek als sociaal vlak
- Draagt bij aan de medische diagnose gesteld door de arts
- Draagt bij aan het uitvoeren van de voorgeschreven handeling
- Verstrekt technisch-verpleegkundige handelingen waarvoor al dan niet een medisch voorschrift nodig is
- Voert handelingen uit die door de arts worden toevertrouwd
- Werkt volgens verpleegkundige modellen  Info block
Basiskennis van psychologie  Info block
Kennis van luister- en omgangstechnieken  Info block
Kennis van Evidence Based Nursing  Info block
Kennis van verpleegkundige modellen  Info block
Kennis van geneesmiddelen (gebruik, samenstelling, bijwerkingen, …)  Info block
Kennis van de wet op de patiëntenrechten  Info block
Kennis van medisch instrumentarium  Info block
Palliatieve zorg, stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces verlenen  Info block
- Voorkomt pijn en ongemak bij de persoon met een zorgbehoefte
- Vangt emoties van de persoon met een zorgbehoefte en de omgeving op en hanteert eigen emoties
- Leert de persoon met een zorgbehoefte en de omgeving omgaan met de ziekte en met rouwgevoelens
- Geeft uitleg aan de omgeving over de (organisatie van) zorg aan stervende mensen
- Verzorgt taal, gedrag en houding in contact met de betrokkenen  Info block
Het verpleegkundig beleid mee uitwerken  Info block
- Stemt de verpleegkundige activiteit af op de strategische visie van de organisatie
- Stemt de verpleegkundige activiteit af op de maatschappelijke ontwikkelingen en verwachtingen
- Stuurt, begeleidt en evalueert veranderingsprocessen
- Volgt relevante wetgeving op, past deze toe en informeert de leden van het team hierover
- Stelt prioriteiten in de zorg
- Biedt een patiëntgerichte, vraaggestuurde, verpleegkundige zorgorganisatie aan met bijzondere aandacht voor patiëntenrechten en ethiek
- Stuurt de verpleegkundige zorgorganisatie binnen de eigen dienst of afdeling bij in functie van de behoeften van de zorgvragers en de vereiste zorg
- Ziet klachten als een leerproces en brengt deze in het proces van voortdurende kwaliteitsverbetering in  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Projecten rond ziekenhuishygiëne, kwaliteit, informatisering, ... coördineren  Info block
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Legt deadlines vast en volgt ze op
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Therapeutisch educatieve programma's voor chronisch zieke personen met een zorgbehoefte coördineren  Info block
- Treedt op als aanspreekpunt en tussenpersoon voor personen met een zorgbehoeften, artsen, andere zorgverleners, …
- Houdt zich aan het verpleegkundig beleid van de organisatie  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Maakt een schatting van de verwachte inkomsten en uitgaven
- Bepaalt in overleg met de betrokken partijen hoe het budget wordt besteed (uitrusting, personeel, investeringen, …)
- Analyseert de financiële gegevens en maakt een stand van zaken op (uitgaven, inkomsten, omzet, …)
- Rapporteert over het budgetbeheer
- Neemt maatregelen voor bijsturing van het budget  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Biedt ondersteuning aan het team tot het behalen van gezamenlijke resultaten
- Controleert en coördineert de vorming van de medewerkers van de dienst
- Bepaalt doelstellingen en inhoud van de opleiding
- Bepaalt de doelgroep
- Neemt zelf deel aan permanente vorming  Info block
Dossiers van zorgvragers beheren  Info block
- Gebruikt informatie- en communicatietechnologie
- Verzamelt, registreert, klasseert en beheert de patiëntengegevens
- Gaat vertrouwelijk om met informatie over de zorgvrager  Info block
Controleren van een voorschrift  Info block
- Controleert de correctheid en volledigheid van een voorschrift
- Gaat na of het voorschrift conform is met de regelgeving en uitgevoerd mag worden  Info block
Opvolgen van het verpleegkundig consult  Info block
- Leest het verslag van het consult na
- Controleert de opvolging in het verpleegkundig dossier  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Centrum voor revalidatie  Info block
Centra voor medisch onderzoek (CLB, schooltoezicht, arbeidsgeneeskunde)  Info block
(Erkend) kinderdagverblijf  Info block
Medisch-pedagogisch instituut (MPI)  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Opleidingsinstituut  Info block
Organisatie voor thuisverpleging  Info block
Polykliniek  Info block
Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)  Info block
Sociale dienst  Info block
Woonzorgvoorziening  Info block
Ziekenfonds  Info block
Welzijnszorg  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Social profit  Info block
Nachtwerk  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Lopend werk  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
In ploegen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Gebonden aan een deontologische code  Info block
Werkomgeving
Je werkt in zorginstellingen (ziekenhuis, ...) of opvangdiensten (revalidatiecentrum, ...) in overleg met medisch en paramedisch personeel, leveranciers, het directieteam, algemene diensten, ... Je hebt soms flexibele of onderbroken werktijden. Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen en ‘s nachts en soms doe je wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Een medische of paramedische dienst coördineren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet je voor het beroep van hoofdverpleegkundige voldoen aan de voorwaarden van het KB van 13 juli 2006 houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofdverpleegkundige betreft en het KB van 26 april 2007 tot wijziging van de bijlage bij het KB van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1342, 2221