Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
J150301  Info block
Anesthesieverpleegkunde  Info block
Andere benamingen
Verpleegkundige anesthesie (m/v)  Info block
Gediplomeerd verpleegkundige anesthesie (m/v)  Info block
Gespecialiseerd verpleegkundige in de anesthesie (m/v)  Info block
Definitie
Verstrekt verpleegkundige verzorging voor de anesthesie. Handelt volgens het medische protocol en de hygiëne- en ontsmettingsregels. Houdt toezicht op de persoon met een zorgbehoefte van bij het begin van de operatie tot het ontwaken.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: in verschillende domeinen tussenkomen (pijnbehandeling, dringend medisch vervoer, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werking van de biomedische toestellen en de bewakingstoestellen controleren (defibrillator, cardiorespiratoire monitoring, ventilatietoestel, ...)
Storingen signaleren  Info block
- Past de controleprocedures toe op basis van een checklist  Info block
Kennis van controleprocedures voor de anesthesiekamer  Info block
De anesthesiekamer volgens het operatieschema en de noden van de persoon met een zorgbehoefte voorbereiden  Info block
- Controleert op basis van de agenda, fiche of op aangeven van de arts welke behandeling zal plaatsvinden
- Denkt mee in de organisatie van de planning en anticipeert op de noden van de arts
- Maakt een steriel veld voor de instrumenten volgens de richtlijnen
- Past regels voor (hand)hygiëne toe
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van de instrumenten en materialen  Info block
Kennis van protocollen ter bestrijding van (ziekenhuis)infecties  Info block
De voorziene ingrepen bij het onthaal van de persoon met een zorgbehoefte in het operatiekwartier controleren
De persoon met een zorgbehoefte voorbereiden  Info block
- Controleert het medisch dossier (identiteit, …)
- Geeft uitleg over de procedure en anesthesie
- Stelt de persoon met een zorgbehoefte gerust
- Installeert de persoon met een zorgbehoefte op de operatietafel
- Voert hygiënische zorgen uit als voorbereiding op de narcose
- Brengt patches aan  Info block
Kennis van stressbeheersingstechnieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Anesthetica volgens de aanwijzingen van de anesthesist-reanimatiearts voorbereiden
Technische bijstand verlenen
De toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen  Info block
- Assisteert en houdt toezicht tijdens de anesthesie
- Observeert en herkent symptomen en reacties, op fysiek en psychisch vlak
- Bewaakt de fysiologische functies
- Gebruikt apparaten voor observatie  Info block
Basiskennis operatietechnieken  Info block
Kennis van het vigilantie traject  Info block
De persoon met een zorgbehoefte na de ingreep verzorgen en naar de recovery room overbrengen
Informatie uitwisselen met het verzorgend team  Info block
- Herkent tekenen van pijn en stelt de graad ervan vast
- Stelt rapporten en verslagen op
- Rapporteert mondeling
- Neemt deel aan overleg van de medische staf  Info block
Kennis van protocollen inzake pijnbehandeling  Info block
De persoon met een zorgbehoefte bij het ontwaken opvolgen
De behandeling aan de noden aanpassen  Info block
- Meet de lichaamstemperatuur
- Controleert de polsslag, ademhaling en bloeddruk
- Dient geneesmiddelen toe en geeft inspuitingen op aanwijzing van een arts
- Verzorgt wonden en brengt verbanden aan
- Dient voedingsstoffen en vocht toe via een katheter, infuus of sonde
- Grijpt in bij onverwachte of snel evoluerende situaties
- Houdt zich bij rampsituaties aan de eigen verantwoordelijkheid en volgt procedures  Info block
De technische documenten bij een operatie invullen en naar de betrokken persoon doorsturen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Gebruikt geijkte termen en afkortingen
- Controleert op basis van de agenda, fiche of op aangeven van de arts of alle behandelingen goed gedocumenteerd zijn in het patiëntendossier  Info block
Het anesthesiemateriaal reinigen en ontsmetten
De producten in de anesthesiekamer bijvullen  Info block
- Superviseert het reinigen en onderhouden van hulpmiddelen en apparatuur voor verzorging en behandeling
- Houdt gereinigd en gebruikt materieel gescheiden
- Verzamelt naalden en scherpe voorwerpen in de speciale container
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Registreert het verbruik van producten
- Geeft de te bestellen hoeveelheden of tekorten door  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken met een doelgroep:
Kinderen  Info block
Volwassenen  Info block
Psychiatrische zorgvragers  Info block
Personen met een fysieke of mentale beperking (auditieve, visuele, motorische, ... stoornissen)  Info block
Ouderen  Info block
Tussenkomen op een dienst:
Operatiekwartier  Info block
Recovery room  Info block
Intensieve zorgen en reanimatie  Info block
Verloskunde  Info block
Een locoregionale anesthesie uitvoeren of eraan meehelpen volgens het medisch protocol  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de medewerkers
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Regelt de modaliteiten van de opleiding (tijdstip, inhoud, locatie, ...)  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Gespecialiseerde medische urgentiedienst  Info block
Welzijnszorg  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Social profit  Info block
Nachtwerk  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Lopend werk  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
In ploegen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Gebonden aan een deontologische code  Info block
Werkomgeving
Je werkt in zorginstellingen (ziekenhuis, ...) in contact met personen met een zorgbehoefte. Je hebt flexibele of onderbroken werktijden. Je werkt soms in het weekend, op feestdagen of ’s nachts en soms doe je wachtdiensten. Je werkt soms in een risicovolle omgeving (giftige producten, infectiekiemen, ...). Je draagt steriele persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een haarkapje, mondmasker, handschoenen en veiligheidsbril.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Anesthesieverpleegkunde. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet je voor het beroep verpleegkundige voldoen aan de voorwaarden van het KB nr. 78 van 18 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen en KB van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door de arts aan beroepsbeoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen.
Een bijzondere beroepstitel verpleegkundige gespecialiseerd in de peri-operatieve zorg, anesthesie, operatie assistentie en instrumentatie (afgekort peri-operatieve zorg) kan gevraagd worden (zie KB van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde, gewijzigd door het KB van 25 juli 2014, zie KB van 21 april 2007 tot vaststelling van de erkenningsprocedure waarbij beoefenaars van de verpleegkunde ertoe gemachtigd worden een bijzondere beroepstitel te dragen of zich op een bijzondere beroepsbekwaamheid te beroepen en zie MB van 26 maart 2014 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de verpleegkundige gemachtigd wordt de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de peri-operatieve zorg, anesthesie, operatie assistentie en instrumentatie (afgekort peri-operatieve zorg)).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3221