Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
J150401  Info block
Verpleegkunde operatiekwartier  Info block
Andere benamingen
Verpleegkundige operatiekwartier (m/v)  Info block
Hoofdverpleegkundige operatiekwartier (m/v)  Info block
Verpleegkundige operatiekwartier - operatieassistent (m/v)  Info block
Gediplomeerd verpleegkundige operatiekwartier (m/v)  Info block
Verpleegkundige operatiekwartier - instrumentist (m/v)  Info block
Gespecialiseerd verpleegkundige operatiekwartier (m/v)  Info block
Instrumentist in het operatiekwartier (m/v)  Info block
Verpleegkundige operatiekwartier voor het aanleggen van verbanden (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert de behandeling van personen met een zorgbehoefte in het operatiekwartier en verleent technische ondersteuning aan de chirurg en de anesthesist tijdens de ingreep. Handelt volgens het chirurgisch protocol en de hygiëne- en ontsmettingsregels.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: in de ziekenhuishygiëne, op de centrale sterilisatiedienst tussenkomen, … en een team coördineren .  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het operatiekwartier controleren
De werking van de uitrusting en het medisch-chirurgisch materiaal nagaan  Info block
- Past de controleprocedures voor het operatiekwartier toe op basis van een checklist  Info block
Kennis van controleprocedures voor het operatiekwartier  Info block
De medisch-chirurgische instrumententafel volgens het operatieschema voorbereiden  Info block
- Controleert op basis van de agenda, fiche of op aangeven van de arts welke behandeling zal plaatsvinden
- Denkt mee in de organisatie van de planning en anticipeert op de noden van de arts
- Legt materialen en instrumenten klaar in de volgorde waarin ze worden gebruikt
- Maakt een steriel veld voor de instrumenten volgens de richtlijnen
- Past regels voor (hand)hygiëne toe
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van de instrumenten en materialen  Info block
Kennis van protocollen ter bestrijding van (ziekenhuis)infecties  Info block
De voorziene ingrepen bij het onthaal van de persoon met een zorgbehoefte in het operatiekwartier controleren
De persoon met een zorgbehoefte voorbereiden  Info block
- Controleert het medisch dossier (identiteit, …)
- Geeft uitleg over de procedure en de ingreep
- Stelt de persoon met een zorgbehoefte gerust
- Installeert de persoon met een zorgbehoefte op de operatietafel
- Voert hygiënische zorgen uit als voorbereiding op een onderzoek of behandeling
- Brengt patches aan
- Meet de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels
- Gebruikt apparaten voor behandeling van de verschillende functiestelsels  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van stressbeheersingstechnieken  Info block
De chirurg assisteren en instrumenten aangeven
Verpleegkundige zorgen verstrekken
Een inventaris van de instrumenten na de ingreep opmaken  Info block
- Verlicht het werkveld
- Reikt op het juiste moment de juiste materialen en instrumenten aan
- Biedt producten gebruiksklaar aan
- Geeft de instrumenten zodanig aan dat de chirurg ze in één beweging kan aannemen en hanteren
- Verzorgt wonden en brengt verbanden aan
- Telt de instrumenten en kijkt of het aantal en de soort instrumenten overeenkomen met de instrumenten die klaargelegd werden voor de ingreep
- Grijpt in bij onverwachte of snel evoluerende situaties
- Houdt zich bij rampsituaties aan de eigen verantwoordelijkheid en volgt procedures  Info block
Basiskennis operatietechnieken  Info block
Kennis van protocollen voor spoedverzorging  Info block
Kennis van het vigilantie traject  Info block
Kennis van reanimatietechnieken  Info block
De instrumenten en medische hulpmiddelen volgens hun verdere behandeling verdelen (sterilisatie of vernietiging)
Het operatiekwartier weer in orde brengen  Info block
- Superviseert het reinigen en onderhouden van hulpmiddelen en apparatuur voor verzorging en behandeling
- Houdt gereinigd en gebruikt materieel gescheiden
- Verzamelt naalden en scherpe voorwerpen in de speciale container
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
De technische documenten bij een operatie invullen en naar de betrokken persoon doorsturen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Gebruikt geijkte termen en afkortingen
- Controleert op basis van de agenda, fiche of op aangeven van de arts of alle behandelingen goed gedocumenteerd zijn in het patiëntendossier  Info block
De productvoorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen doorgeven  Info block
- Registreert het verbruik van producten
- Geeft de te bestellen hoeveelheden of tekorten door  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Tussenkomen op een dienst:
Operatiekwartier  Info block
Endoscopie  Info block
Interventionele radiologie  Info block
Centrale sterilisatiedienst  Info block
Activiteiten:
Ziekenhuishygiëne  Info block
Endoscopische onderzoeken  Info block
Biopsieën van verschillende organen  Info block
De ontsmetting plannen
Controleren of het operatiekwartier gebruiksklaar is  Info block
- Superviseert het reinigen en onderhouden van het operatiekwartier
- Controleert de aanwezigheid van materiaal en apparatuur  Info block
Het ontwaken van de persoon met een zorgbehoefte voorbereiden
De persoon met een zorgbehoefte naar de recovery room brengen  Info block
- Bewaakt de fysiologische functies
- Gebruikt apparaten voor observatie
- Herkent tekenen van pijn en stelt de graad ervan vast  Info block
Kennis van protocollen inzake pijnbehandeling  Info block
Informatie over regelgeving en technische evoluties met het verzorgingsteam en adviescommissies uitwisselen  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen
- Volgt wetgeving op
- Wisselt kennis uit met collega’s (medewerkers, artsen, paramedici, stagebegeleiders, …)
- Bouwt een professioneel netwerk uit  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de medewerkers
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Regelt de modaliteiten van de opleiding (tijdstip, inhoud, locatie, ...)  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Welzijnszorg  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Social profit  Info block
Nachtwerk  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Lopend werk  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Gebonden aan een deontologische code  Info block
In ploegen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in zorginstellingen (ziekenhuis, ...) in contact met de personen met een zorgbehoefte. Je werk varieert naargelang de dienst en de chirurgische specialisaties. Je hebt flexibele of onderbroken werktijden. Je werkt soms in het weekend, op feestdagen of ’s nachts en soms doe je wachtdiensten. Je werkt soms in een risicovolle omgeving (giftige producten, infectiekiemen, ...). Je draagt steriele persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een haarkapje, mondmasker, handschoenen en veiligheidsbril.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Verpleegkunde operatiekwartier. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet men voor het beroep verpleegkundige voldoen aan de voorwaarden van het KB nr. 78 van 18 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen en KB van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door de arts aan beroepsbeoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen.
Een bijzondere beroepstitel verpleegkundige gespecialiseerd in de peri-operatieve zorg, anesthesie, operatie assistentie en instrumentatie (afgekort peri-operatieve zorg) kan gevraagd worden (zie KB van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde, gewijzigd door het KB van 25 juli 2014, zie KB van 21 april 2007 tot vaststelling van de erkenningsprocedure waarbij beoefenaars van de verpleegkunde ertoe gemachtigd worden een bijzondere beroepstitel te dragen of zich op een bijzondere beroepsbekwaamheid te beroepen en zie MB van 26 maart 2014 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de verpleegkundige gemachtigd wordt de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de peri-operatieve zorg, anesthesie, operatie assistentie en instrumentatie (afgekort peri-operatieve zorg)).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3221