Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 3-10-14
J150501  Info block
Sociale verpleegkunde  Info block
Andere benamingen
Bedrijfsverpleegkundige (m/v)  Info block
Verpleegkundige arbeidsgeneeskunde (m/v)  Info block
Preventieverpleegkundige (m/v)  Info block
Verpleegkundige op de arbeidsplaats (m/v)  Info block
Verpleegkundige preventieve gezondheidszorg (m/v)  Info block
Schoolverpleegkundige (m/v)  Info block
Verpleegkundige medisch schooltoezicht (m/v)  Info block
Verpleegkundige gespecialiseerd in de sociale gezondheidszorg (m/v)  Info block
Sociaal verpleegkundige (m/v)  Info block
Definitie
Volgt de gezondheid van verschillende doelgroepen op (leerlingen, werknemers, ...). Leidt acties voor screening en gezondheidsopvoeding. Werkt volgens de sociale reglementering en het volksgezondheidsbeleid.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het aantal medische bezoeken en de preventieacties naargelang de doelgroep bepalen (leerlingen, werknemers, ...)  Info block
Medische bezoeken volgens de reglementaire prioriteiten plannen
Het onthaal van de doelgroep organiseren  Info block
- Past naargelang de werkcontext de medische bezoeken aan de geldende voorschriften aan (industrie, medisch schooltoezicht, ...)  Info block
Controle- en screeningtests afnemen
Het gezondheidsdossier van de persoon bijwerken
De gegevens naar de preventiearts doorsturen  Info block
- Verzamelt via verpleegkundig onderzoek en evaluatie gegevens over de persoon (lichaamstemperatuur, bloeddruk, polsslag, ademhaling, …)
- Past regels voor (hand)hygiëne toe
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen
- Verzamelt, registreert, klasseert en beheert de gegevens
- Omschrijft de sociaal-verpleegkundige diagnose
- Gaat vertrouwelijk om met de informatie  Info block
Kennis van pathologie  Info block
Kennis van classificatie van de beroepsziekten  Info block
Verpleegkundige zorgen verstrekken
De verdere behandeling van de persoon organiseren (hulpdiensten oproepen, familie contacteren, ...)  Info block
- Voert vaccinaties uit onder toezicht van een arts of controleert ze
- Schat de ernst van de situatie in
- Verzorgt wonden en brengt verbanden aan
- Geeft uitleg over een behandeling
- Stelt de persoon gerust
- Stemt de zorg af op de eigenheid van de persoon (cultureel, religieus, leeftijd, verwachtingen, beleving, ...)  Info block
Kennis van Evidence Based Nursing  Info block
Kennis van protocollen voor spoedverzorging  Info block
Problemen en risicosituaties opsporen (mishandeling, pesterijen, ...)
Begeleiding aan de persoon voorstellen of de bevoegde diensten contacteren  Info block
- Doet een verpleegkundig consult
- Observeert en herkent symptomen en reacties op fysiek, psychisch en sociaal vlak
- Geeft uitleg over de mogelijkheden van begeleidings- of hulpverleningsvormen
- Stemt de informatie af op de noden van de persoon en de omgeving
- Werkt een stappenplan uit  Info block
Basiskennis van arbeidsrecht  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van de verschillende actoren binnen het domein van de gezondheidszorg  Info block
Acties voor preventie en gezondheidsopvoeding uitwerken en lanceren  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Stemt de activiteiten af op de doelgroep
- Werkt de inhoud van de acties uit
- Maakt educatief materiaal
- Moedigt betrokkenen aan om deel te nemen aan de activiteiten
- Past taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Gebruikt een gepaste communicatiemix  Info block
Kennis van dieetleer  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
De onderzoeksruimte en het materiaal opruimen en schoonmaken
Het afval verwijderen of vernietigen  Info block
- Ruimt op na een onderzoek of behandeling
- Superviseert het reinigen en onderhouden van hulpmiddelen en apparatuur voor verzorging en behandeling
- Houdt gereinigd en gebruikt materieel gescheiden
- Verzamelt naalden en scherpe voorwerpen in de speciale container
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Activiteiten:
Een werkpostanalyse uitvoeren  Info block
Enquêtes uitvoeren (epidemiologie, voeding, ...)  Info block
Een crisis- of luisterpunt voorzien  Info block
Een individueel integratieproject opstellen  Info block
Metingen uitvoeren  Info block
- Gebruikt een sonometer, dosimeter, ...  Info block
Gezondheids- of milieurisicofactoren voor personen, goederen of uitrustingen identificeren en de betreffende diensten informeren  Info block
Kennis van ergonomie  Info block
Kennis van industriële hygiëne  Info block
Technische of wettelijke informatie of informatie over individuele situaties aan gespecialiseerde adviescommissies, onderwijzend en medisch personeel meedelen  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen
- Volgt het vakgebied en wetgeving op
- Stelt rapporten en verslagen op
- Rapporteert mondeling  Info block
Werknemers over risico’s op ongevallen en beroepsziekten informeren
Werknemers over preventieve handelingen adviseren (veiligheidsuitrusting, werkhouding, ...)  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van risico’s voor ongevallen en beroepsziektes  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de medewerkers
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Regelt de modaliteiten van de opleiding (tijdstip, inhoud, locatie, ...)  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Centrum voor arbeidsgeneeskunde  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Bedrijf  Info block
Onderwijsinstelling  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Centrum voor leerlingenbegeleiding  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Welzijnszorg  Info block
Social profit  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Gebonden aan een deontologische code  Info block
Werkomgeving
Je werkt in onderwijsinstellingen (lagere school, middelbare school, ...), in bedrijven of diensten voor preventieve gezondheidszorg, in zorginstellingen (ziekenhuis, gespecialiseerd ziekenhuiscentrum, ...) in contact met leerlingen, werknemers of personen met een zorgbehoefte en in overleg met artsen, opvoedend personeel, bedrijfsleiders, personeelsafgevaardigden, ... Je werk varieert naargelang de plaats van uitoefening (scholen, bedrijven, bedrijfsgeneeskundige diensten, ...) en de doelgroep (leerlingen, werknemers, personen met een zorgbehoefte, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Sociale verpleegkunde. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet je voor het beroep verpleegkundige voldoen aan de voorwaarden van KB nr. 78 van 18 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen en KB van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door de arts aan beroepsbeoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3221, 3253