Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 23-10-14
J150601  Info block
Algemene verpleegkunde  Info block
Andere benamingen
Thuisverpleegkundige (m/v)  Info block
Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie (m/v)  Info block
Ziekenhuisverpleegkundige (m/v)  Info block
Algemeen verpleegkundige (m/v)  Info block
Verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie (m/v)  Info block
Verpleegkundige hemodialyse (m/v)  Info block
Verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie (m/v)  Info block
Verpleegkundige gespecialiseerd in de stomatherapie en in de wondverzorging (m/v)  Info block
Verpleegkundige-hygiënist (m/v)  Info block
Militair verpleegkundige (m/v)  Info block
Psychiatrisch verpleegkundige (m/v)  Info block
Verpleegkundig coördinator thuiszorg (m/v)  Info block
Coördinerend thuisverpleegkundige (m/v)  Info block
Zelfstandig verpleegkundige (m/v)  Info block
Studieverpleegkundige (m/v)  Info block
Verpleegkundige gespecialiseerd in de sociale gezondheidszorg (m/v)  Info block
Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg (m/v)  Info block
Verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie (m/v)  Info block
Verpleegkundige gespecialiseerd in de medische beeldvorming (m/v)  Info block
Verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en in de neonatologie (m/v)  Info block
Gespecialiseerd verpleegkundige in de anesthesie (m/v)  Info block
Verpleegkundige gespecialiseerd als operatie-assistent en als instrumentist (m/v)  Info block
Verpleegkundige gespecialiseerd als perfusionist (m/v)  Info block
Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie (m/v)  Info block
Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie (m/v)  Info block
Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de evaluatie en behandeling van de pijn (m/v)  Info block
Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg (m/v)  Info block
Sociaal verpleegkundige (m/v)  Info block
Verpleegkundige (m/v)  Info block
Verpleegkundig coördinator woonzorg (m/v)  Info block
Definitie
Verleent verpleegkundige zorg en staat in voor hygiëne- en comfortzorg. Handelt volgens het medisch protocol en de hygiëne- en ontsmettingsregels.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: bijzondere zorgprogramma’s coördineren (verpleegkundige benadering, thuisverpleging, ...), een team coördineren en een praktijk leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De toestand van de persoon met een zorgbehoefte bepalen (klinisch, psychisch, ...)
De verzamelde informatie in het patiëntendossier noteren  Info block
- Observeert en herkent symptomen en reacties op fysiek, psychisch en sociaal vlak
- Verzamelt via verpleegkundig onderzoek en evaluatie gegevens over de persoon met een zorgbehoefte (lichaamstemperatuur, bloeddruk, polsslag, ademhaling, …)
- Schat de ernst van de situatie in  Info block
Basiskennis van psychologie  Info block
Kennis van menselijke anatomie  Info block
Kennis van pathologie  Info block
Kennis van fysiologie  Info block
Het zorgplan opstellen volgens de noden van de personen met een zorgbehoefte
Het verpleegkundig materiaal voorbereiden  Info block
- Omschrijft de verpleegproblemen en/of verpleegdiagnoses, de doelstellingen, de verwachte resultaten en verpleegkundige interventies
- Bepaalt de zorgprioriteiten samen met andere zorgverleners en de persoon met een zorgbehoefte
- Stemt de zorg af op de eigenheid van de persoon met een zorgbehoefte (cultureel, religieus, leeftijd, verwachtingen, beleving, ...)
- Past het zorgplan aan wijzigende omstandigheden aan  Info block
Kennis van de verpleegdiagnostiek en de zorgbehoeften (interventies, nursing outcomes, taxonomieën, ...)  Info block
Kennis van verpleegkundige theorieën, concepten en methoden (systeem van verpleegkundig handelen en klinisch redeneren)  Info block
Verpleegkundige zorg verlenen
Met de persoon met een zorgbehoefte communiceren (beleving, pijn, ...)
Het patiëntendossier aanvullen (incidenten, wijzigingen in de klinische toestand, ...)  Info block
- Gebruikt medisch-technische apparatuur
- Dient geneesmiddelen toe
- Plaatst een infuus, sonde, katheter
- Geeft inspuitingen
- Verzorgt wonden en brengt verbanden aan
- Dient voedingsstoffen, vocht en medicatie toe via een katheter, infuus of sonde
- Herkent tekenen van pijn en stelt de graad ervan vast
- Leeft richtlijnen van de arts na bij voorgeschreven behandelingen
- Biedt steun aan de persoon met een zorgbehoefte
- Grijpt in bij onverwachte of snel evoluerende situaties
- Geeft tijdig eigen grenzen aan, zoekt waar nodig advies en informatie en past deze toe
- Past regels voor (hand)hygiëne toe
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen
 Info block
Kennis van stressbeheersingstechnieken  Info block
Kennis van Evidence Based Nursing  Info block
Kennis van geneesmiddelen (gebruik, samenstelling, bijwerkingen, …)  Info block
Kennis van medisch instrumentarium  Info block
Kennis van protocollen voor spoedverzorging  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Voor de activiteiten van het dagelijks leven en het comfort van de persoon met een zorgbehoefte instaan (opstaan, lopen, verzorging na een operatie, ...)  Info block
- Werkt volgens het zorgplan
- Reageert op oproepen
- Staat in voor hygiënische zorgen
- Helpt bij het eten en drinken
- Brengt de persoon met een zorgbehoefte in een functionele houding met technische hulpmiddelen
- Hanteert materieel (ziekenhuisbed, patiëntenlift, medische matras, rolstoel, ...)
- Brengt hulpmiddelen aan (prothesen, steunkousen, hoorapparaat, warmwaterkruik, …)
- Houdt rekening met de wensen en de mogelijkheden van de persoon met een zorgbehoefte
- Stimuleert tot zelfredzaamheid
- Respecteert de privacy en waardigheid van de persoon met een zorgbehoefte  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van hulp aan personen met een zorgbehoefte (technieken, middelen, ...)  Info block
De dossiers administratief opvolgen (aankomst en vertrek of overplaatsing van de persoon met een zorgbehoefte, archivering, ...) en de verpleegkundige verstrekkingen erin vermelden  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Maakt gebruik van de gepaste informatiekanalen (elektronisch patiëntendossier, ...)
- Verzamelt, registreert, klasseert en beheert de gegevens
- Stelt rapporten en verslagen op
- Waarborgt de zorgcontinuïteit  Info block
Kennis van de verpleegkundige nomenclatuur  Info block
Kennis van de wet op de patiëntenrechten  Info block
De klinische toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen (stabiliteit, excretie, gedrag, ...)
De evolutie van de klinische toestand met het interdisciplinair team bespreken  Info block
- Controleert de vooruitgang van de persoon met een zorgbehoefte ten aanzien van de gewenste zorgresultaten
- Maakt observatienota’s
- Rapporteert de algemene toestand van de persoon met een zorgbehoefte aan de arts, zowel op fysiek, psychisch als sociaal vlak
- Geeft informatie door bij teamvergaderingen en overdrachten
- Stuurt in overleg met de persoon met een zorgbehoefte en het interdisciplinair team waar nodig de zorg bij
- Neemt initiatief om een interdisciplinair overleg te organiseren
- Respecteert de taken en bevoegdheden van de verschillende teamleden
- Komt op voor de eigen mening en staat open voor de mening van teamleden  Info block
Kennis van vergadertechnieken  Info block
Kennis van andere disciplines binnen het transmuraal zorglandschap  Info block
Het medisch afval en het herbruikbaar medisch materieel behandelen of laten behandelen (desinfecteren, ontsmetten, steriliseren)  Info block
- Superviseert het reinigen en onderhouden van hulpmiddelen en apparatuur voor verzorging en behandeling
- Houdt gereinigd en gebruikt materieel gescheiden
- Verzamelt naalden en scherpe voorwerpen in de speciale container
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Kennis van wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Activiteiten:
Bloedinzameling  Info block
Hemodialyse  Info block
Ziekenhuishygiëne  Info block
Bloedafname en bacteriologische staalafname  Info block
Pijnbehandeling  Info block
Geestelijke gezondheidszorg  Info block
Ouderenzorg  Info block
Palliatieve zorg  Info block
Sterilisatie  Info block
Stomatherapie  Info block
Orgaantransplantatie  Info block
Mondzorg  Info block
Chronische zorg  Info block
Kennis van hemodialysetechnieken  Info block
Kennis van gedragscode transfusies  Info block
Kennis van modaliteiten van de palliatieve verzorging  Info block
Kennis van ouderdomsziekten  Info block
Kennis van psychiatrische aandoeningen  Info block
Kennis van kenmerken van onstabiele bloedproducten  Info block
Kennis van protocollen inzake pijnbehandeling  Info block
Kennis van hoogtechnologische verpleegkunde  Info block
Kennis van klinische verpleegkunde (doelgroepen en leeftijdscategorieën)  Info block
Kennis van verpleegkundige verstrekkingen (KB nr. 78, KB 18 juni 1990)  Info block
De fysieke veiligheid en gezondheid van de persoon met een zorgbehoefte bewaken  Info block
- Past het systeem van patiëntenidentificatie toe
- Dient medicatie toe en volgt ze op volgens de richtlijnen (doseringen, bijwerkingen, …)
- Respecteert de procedures voor infectiepreventie en stuurt bij indien nodig
- Begeleidt het vervoer van personen met een zorgbehoefte die een permanent toezicht nodig hebben
- Neemt maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels (vrijheidsbeperkende maatregelen, isolatie, beveiliging, toezicht)
- Voorkomt doorligwonden
- Houdt zich bij rampsituaties aan de eigen verantwoordelijkheid en volgt procedures  Info block
Kennis van isolatiemaatregelen  Info block
De persoon met een zorgbehoefte en de omgeving informeren en adviseren  Info block
- Informeert en adviseert volgens het zorgplan
- Past taalgebruik aan de persoon met een zorgbehoefte en de omgeving aan
- Stelt de persoon met een zorgbehoefte gerust, zowel voor, tijdens als na de behandeling
- Bouwt een vertrouwensrelatie op
- Houdt de persoon met een zorgbehoefte op de hoogte van eventuele veranderingen bij afspraken of uitgelopen wachttijden
- Luistert naar onbegrip of klachten en meldt dit
- Gaat vertrouwelijk om met informatie
- Treedt op als pleitbezorger voor personen met een zorgbehoefte, met specifieke aandacht voor hen die niet in staat zijn zichzelf te vertegenwoordigen of te spreken voor zichzelf (coma, dementie, …)
- Vraagt voor moeilijk te nemen beslissingen of bij een taalprobleem de interventie van een zorgverlener of van een persoon belast met het verdedigen van de belangen van een persoon met een zorgbehoefte
- Vraagt de hulp van een (sociaal) tolk
- Werkt samen met en ondersteunt mantelzorgers  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Palliatieve zorg, stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces verlenen  Info block
- Voorkomt pijn en ongemak bij de persoon met een zorgbehoefte
- Vangt emoties van de persoon met een zorgbehoefte en de omgeving op en hanteert eigen emoties
- Leert de persoon met een zorgbehoefte en de omgeving omgaan met de ziekte en met rouwgevoelens
- Geeft uitleg aan de omgeving over de (organisatie van) zorg aan stervende mensen
- Verzorgt taal, gedrag en houding in contact met de betrokkenen  Info block
Kennis van deontologie en ethiek  Info block
Kennis van de palliatieve zorgcultuur  Info block
Kennis van het palliatief zorglandschap  Info block
Kennis van gezondheidsrecht en –wetgeving  Info block
Gezondheidsvoorlichting en –opvoeding aan personen met een zorgbehoefte geven  Info block
- Detecteert en definieert gezondheidsrisico’s
- Geeft zowel individuele als collectieve voorlichting en advies aan gezonde mensen om hen in staat te stellen zelf gedragskeuzes te maken (primaire preventie)
- Doet een verpleegkundig consult
- Bespreekt mogelijke complicaties
- Neemt gepaste structurele en faciliterende maatregelen om de keuzes inzake gezondheidsbevordering te ondersteunen (primaire preventie)
- Werkt een stappenplan uit
- Observeert, detecteert en signaleert vroegtijdig de specifieke kenmerken van risicopopulaties (secundaire preventie)
- Verwijst de persoon met een zorgbehoefte, na overleg met het interdisciplinair team (rookstop, diëtist, revalidatieprogramma, ontwenning, …) naar de geschikte ondersteunende instanties of programma’s door (secundaire en tertiaire preventie)
- Voorkomt (iatrogene) complicaties (quartaire preventie)  Info block
Kennis van gezondheidspromotie  Info block
Kennis van preventieve gezondheidsmaatregelen  Info block
Sociaal-therapeutische activiteiten voor de personen met een zorgbehoefte organiseren en leiden (praatgroepen, workshops, ...)  Info block
-Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
-Stemt de activiteiten af op de doelgroep
-Werkt de inhoud van de activiteiten uit
-Maakt educatief materiaal
-Moedigt de personen met een zorgbehoefte aan om deel te nemen aan de activiteiten
-Past boodschap en taalgebruik aan het doelpubliek aan
-Gebruikt een gepaste communicatiemix  Info block
Kennis van groepsdynamica  Info block
Een dossier voor een persoon met een zorgbehoefte thuis opstellen en de interventies coördineren (verpleegkundige zorg, revalidatie, ...)  Info block
- Verzamelt de gegevens tot op het moment gekend over de medische toestand van de persoon met een zorgbehoefte
- Verzekert de continuïteit van de verpleegkundige zorg
- Maakt afspraken met de persoon met een zorgbehoefte
- Maakt afspraken met andere diensten (gezinszorg, thuisverpleging)  Info block
Kennis van verpleegkundige modellen  Info block
Kennis van de sociale kaart  Info block
Kennis van zorgpaden en transmurale zorg  Info block
Medisch-administratieve documenten invullen en werken conform de regelgeving  Info block
- Houdt het patiëntendossier actueel
- Rapporteert op een gestructureerde wijze en hanteert professionele woordkeuze
- Maakt gebruik van de gepaste informatiekanalen (elektronisch patiëntendossier, …)
- Vergemakkelijkt de toegang tot informatie of wijst door naar de juiste persoon  Info block
Therapeutisch educatieve programma's voor chronisch zieke personen met een zorgbehoefte coördineren  Info block
- Treedt op als aanspreekpunt en tussenpersoon voor personen met een zorgbehoeften, artsen, andere zorgverleners, …
- Houdt zich aan het verpleegkundig beleid van de organisatie  Info block
Kennis van chronische zorgprogramma's  Info block
Medisch materiaal en toestellen thuis installeren (ziekenhuisbed, beademingstoestel, ...)
De werking uitleggen aan de persoon met een zorgbehoefte  Info block
- Stimuleert tot zelfredzaamheid
- Herkent weerstanden en maakt ze bespreekbaar  Info block
De administratie en boekhoudkundige gegevens van een organisatie of dienst opvolgen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Houdt gegevens bij (bedbezetting, materiaalverbruik, …)
- Geeft alle gegevens voor facturatie aan de boekhouding door  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van gezondheidseconomie  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de medewerkers
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Regelt de modaliteiten van de opleiding (tijdstip, inhoud, locatie, ...)  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Volgt de uitvoering van activiteiten door zorgkundigen op
- Begeleidt stagiars en overlegt met de stagebegeleider  Info block
Bijdragen tot de ontwikkeling van het beroep  Info block
- Registreert en analyseert patiënt- en behandelingsgegevens voor kwaliteitszorg en onderzoek
- Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
- Werkt mee aan het ontwikkelen en actualiseren van richtlijnen en standaarden voor beroepsuitoefening
- Werkt mee aan projecten die de verpleegkundige zorg optimaliseren
- Neemt deel aan (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek
- Leeft de voorschriften in het onderzoeksprotocol na
- Verspreidt onderzoekresultaten via voordrachten of publicatie
- Neemt initiatief om een interprofessioneel overleg te organiseren
- Formuleert voorstellen tot verbetering van de beroepspraktijk  Info block
Kennis van de ruimere beroepscontext  Info block
De eigen deskundigheid ontwikkelen  Info block
- Analyseert het eigen handelen en de globale zorgverlening in functie van kwaliteitscriteria, stuurt bij waar nodig en bespreekt dit binnen het team
- Werkt volgens wetenschappelijke inzichten, richtlijnen voor de praktijk en (inter)nationale ontwikkelingen
- Vormt zich permanent (life long learning)
- Zoekt vak- en wetenschappelijke literatuur op en beoordeelt deze op relevantie en bruikbaarheid
- Neemt deel aan opleidingen en lezingen
- Reflecteert over de eigen beroepspraktijk
- Integreert nieuwe inzichten in de beroepsuitoefening
- Stelt persoonlijke verbeterplannen op  Info block
Kennis van reflectiemethodieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Woonzorgvoorziening  Info block
Centrum voor revalidatie  Info block
Organisatie voor thuisverpleging  Info block
Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)  Info block
Centra voor medisch onderzoek (CLB, schooltoezicht, arbeidsgeneeskunde)  Info block
Medisch-pedagogisch instituut (MPI)  Info block
Polykliniek  Info block
Dienst voor kinderopvang  Info block
Bloedtransfusiecentrum  Info block
Medische praktijk  Info block
Sociale dienst  Info block
Ziekenfonds  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Penitentiaire instelling  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Welzijnszorg  Info block
Social profit  Info block
Defensie  Info block
Als zelfstandige  Info block
Nachtwerk  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Lopend werk  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
In ploegen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Gebonden aan een deontologische code  Info block
Werkomgeving
Je werkt in een praktijk, in zorginstellingen (ziekenhuis, gespecialiseerd ziekenhuiscentrum, ...) of aan huis en komt in contact met de personen met een zorgbehoefte. Je werk varieert naargelang de organisatie (praktijk, ziekenhuis, woonzorgvoorziening, ...) en het domein (psychiatrie, chirurgie, geriatrie, ...). Je hebt flexibele of onderbroken werktijden. Je werkt soms in het weekend, op feestdagen of ’s nachts en soms doe je wachtdiensten. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een masker, handschoenen, …  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Algemene verpleegkunde. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet je voor het beroep verpleegkundige voldoen aan de voorwaarden van KB nr. 78 van 18 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, KB van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door de arts aan beroepsbeoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen en KB van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3221