Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 3-10-14
J150701  Info block
Verpleegkunde pediatrie en neonatalogie  Info block
Andere benamingen
Gespecialiseerd verpleegkundige kinderverzorging (m/v)  Info block
Kinderverpleegkundige (m/v)  Info block
Verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en in de neonatalogie (m/v)  Info block
Verpleegkundige in een kinderopvangdienst (m/v)  Info block
Verpleegkundige kinderverzorging (m/v)  Info block
Verpleegkundige pediatrie (m/v)  Info block
Definitie
Verleent verpleegkundige zorgen en staat in voor hygiëne- en comfortzorg van personen met een zorgbehoefte van 0 tot 16 jaar. Werkt volgens het medisch protocol en de hygiëne- en ontsmettingsregels.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: bijzondere zorgprogramma's coördineren (verpleegkundige benadering, thuisverpleging, ...), een team coördineren of een praktijk leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Informatie over de leefomgeving en de gezondheidstoestand van het kind verzamelen  Info block
- Legt contact met het kind en de omgeving
- Stelt vragen over de leefomgeving en de gezondheidstoestand van het kind
- Neemt het dossier van het kind door (medische toestand tot op heden)
- Wint informatie in bij de ouders, hulpverleners, sociale diensten, …  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Het kind en de omgeving informeren over de werking van de dienst of de organisatie, de verzorging, de duur van de hospitalisatie, ...  Info block
- Past taalgebruik aan het kind en de omgeving aan
- Geeft uitleg over de behandeling
- Stelt het kind gerust zowel voor, tijdens als na de behandeling
- Bouwt een vertrouwensrelatie op met het kind en de omgeving
- Houdt het kind en de omgeving op de hoogte van eventuele veranderingen bij afspraken of uitgelopen wachttijden
- Luistert naar onbegrip of klachten van het kind en de omgeving en meldt dit  Info block
Kennis van kinderpsychologie  Info block
Kennis van ontwikkelingsfasen van het kind  Info block
Kennis van luister- en omgangstechnieken  Info block
De evolutie van het kind opvolgen
Veranderingen in de gezondheidstoestand of risicosituaties identificeren
De ouders, het verzorgingsteam of de sociale diensten informeren  Info block
- Bewaakt de fysiologische functies
- Bewaakt het zorgproces en het genezingsproces
- Gebruikt apparaten voor observatie
- Rapporteert de algemene toestand van het kind zowel op fysiek, psychisch als sociaal vlak naar de arts toe
- Stelt rapporten en verslagen op
- Rapporteert mondeling
- Werkt samen in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen
- Gaat respectvol om met de taken en bevoegdheden van de verschillende teamleden
- Neemt initiatief om een interdisciplinair overleg te organiseren  Info block
Kennis van menselijke anatomie  Info block
Kennis van pathologie  Info block
Kennis van fysiologie  Info block
Kennis van stressbeheersingstechnieken  Info block
Kennis van andere disciplines binnen het transmuraal zorglandschap  Info block
Het kind begeleiden bij de uitvoering van de dagelijkse handelingen  Info block
- Brengt structuur aan in de dagelijkse activiteiten (slaap- en dagritme, afwisseling activiteit versus inactiviteit, …)
- Werkt volgens het zorgplan van het kind
- Reageert op de oproep van het kind
- Staat in voor hygiënische zorgen bij het kind
- Helpt het kind bij het eten en drinken
- Brengt het kind in een functionele houding met technische hulpmiddelen
- Hanteert materieel (ziekenhuisbed, patiëntenlift, medische matras, rolstoel, ...)
- Stimuleert het kind tot zelfredzaamheid, rekening houdend met wat het kind mag en kan doen  Info block
Kennis van persoonsverzorging  Info block
Kennis van hulp aan personen met een zorgbehoefte (technieken, middelen, ...)  Info block
Acties in verband met gezondheidsopvoeding lanceren voor de ouders of de medewerkers van de kinderopvang  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Stemt de activiteiten af op de doelgroep
- Werkt de inhoud van de acties uit
- Maakt educatief materiaal
- Moedigt betrokkenen aan om deel te nemen aan de activiteiten
- Past taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Gebruikt een gepaste communicatiemix  Info block
Kennis van groepsdynamica  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)  Info block
Kennis van gezondheidsvoorlichting  Info block
Medisch-administratieve documenten invullen
Informatie uitwisselen met verschillende betrokkenen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Maakt gebruik van de gepaste informatiekanalen (elektronisch patiëntendossier, …)
- Verzamelt, registreert, klasseert en beheert de gegevens
- Omschrijft de verpleegproblemen en/of verpleegdiagnoses, de doelstellingen, de verwachte resultaten en de verpleegkundige interventies
- Neemt deel aan overleg van de medische staf
- Geeft informatie door bij teamvergaderingen en overdrachten
- Gaat vertrouwelijk om met informatie  Info block
Kennis van de verpleegdiagnostiek en de zorgbehoeften (interventies, nursing outcomes, taxonomieën, ...)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Tussenkomen op een dienst:
Kinderchirurgie  Info block
Thuisverpleging  Info block
Kraamafdeling  Info block
Neonatologie  Info block
Pediatrie  Info block
Kennis van reanimatietechnieken  Info block
Kennis van het vigilantie traject  Info block
De klinische toestand van een kind opvolgen
Verpleegkundige zorg verlenen
Het patiëntendossier aanvullen  Info block
- Controleert de vooruitgang van het kind ten aanzien van de gewenste zorgresultaten
- Maakt observatienota’s
- Verzamelt het materiaal om de verzorging uit te voeren
- Gebruikt medisch-technische apparatuur
- Dient geneesmiddelen toe
- Plaatst een infuus, sonde, katheter
- Geeft inspuitingen
- Verzorgt wonden en brengt verbanden aan
- Dient voedingsstoffen, vocht en medicatie toe via een katheter, infuus of sonde
- Herkent tekenen van pijn en stelt de graad ervan vast
- Leeft richtlijnen van de arts na bij voorgeschreven behandelingen
- Biedt steun aan het kind en de omgeving
- Stemt de zorg af op de eigenheid van het kind en de omgeving (cultureel, religieus, leeftijd, verwachtingen, beleving, …)
- Grijpt in bij onverwachte of snel evoluerende situaties
- Geeft tijdig eigen grenzen aan, zoekt waar nodig advies en informatie en past deze toe
- Past regels voor (hand)hygiëne toe
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van Evidence Based Nursing  Info block
Kennis van geneesmiddelen (gebruik, samenstelling, bijwerkingen, …)  Info block
Kennis van medisch instrumentarium  Info block
Kennis van protocollen inzake pijnbehandeling  Info block
Kennis van protocollen voor spoedverzorging  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Kennis van de verpleegkundige nomenclatuur  Info block
De verzorging van een pasgeboren baby organiseren
De baby onderzoeken of aan dit onderzoek na de geboorte deelnemen  Info block
- Begeleidt de moeder bij de eerste handelingen na de bevalling (aan de borst leggen, flesje geven, de baby wassen, luier verversen, ...)
- Controleert de levensfuncties van het pasgeboren kind
- Voert biometrische metingen uit (gewicht, lengte, ...)
- Noteert de gegevens in het dossier
- Herkent afwijkingen of symptomen en roept de hulp van de kinderarts in
- Assisteert bij de behandeling van een pasgeboren kind met problemen
- Houdt zich bij rampsituaties aan de eigen verantwoordelijkheid en volgt procedures  Info block
Kennis van staalafneming en collectie van secreties en excreties  Info block
Kennis van protocollen voor het toezicht op pasgeborenen  Info block
Kennis van de gezonde en pathologische verschijnselen  Info block
De activiteiten van kinderen in een opvangdienst coördineren (crèche, kinderkribbe, ...)  Info block
- Houdt rekening met de mogelijkheden en de wensen van de kinderen  Info block
Kennis van groepsanimatie  Info block
Een netwerk van onthaalmoeders opvolgen (erkenningsaanvragen, opleidingen, advies, ...)  Info block
- Voert huisbezoeken uit
- Zet regelgeving om in praktische richtlijnen  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Maakt een schatting van de verwachte inkomsten en uitgaven
- Bepaalt in overleg met de betrokken partijen hoe het budget wordt besteed (uitrusting, personeel, investeringen, …)
- Analyseert de financiële gegevens en maakt een stand van zaken op (uitgaven, inkomsten, omzet, …)
- Rapporteert over het budgetbeheer
- Neemt maatregelen voor bijsturing van het budget  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de medewerkers
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Regelt de modaliteiten van de opleiding (tijdstip, inhoud, locatie, ...)  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Publieke gezondheidsvoorziening voor moeder en kind  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Organisatie voor thuisverpleging  Info block
Moedermelkbank  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Dienst voor kinderopvang  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Welzijnszorg  Info block
Social profit  Info block
Nachtwerk  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Lopend werk  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Gebonden aan een deontologische code  Info block
In ploegen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Werkomgeving
Je werkt in zorginstellingen (ziekenhuis, ...) of kinderopvangdiensten (crèche, kinderkribbe, ...) in contact met kinderen en families. Je werk varieert naargelang de dienst (kraamafdeling, crèche, ...), de doelgroep (gezonde of zieke kinderen, kinderen met een beperking, ...) en de interventie (verpleegkundige verzorging, preventie, ...). Je hebt soms flexibele of onderbroken werktijden. Je werkt soms in het weekend, op feestdagen of ’s nachts en soms doe je wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Verpleegkunde pediatrie en neonatalogie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet je voor het beroep verpleegkundige voldoen aan de voorwaarden van KB nr. 78 van 18 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen en KB van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door de arts aan beroepsbeoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen.
Een bijzondere beroepstitel verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en in de neonatologie kan gevraagd worden (zie KB van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en KB van 21 april 2007 tot vaststelling van de erkenningsprocedure waarbij beoefenaars van de verpleegkunde ertoe gemachtigd worden een bijzondere beroepstitel te dragen of zich op een bijzondere beroepsbekwaamheid te beroepen).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3221