Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
K110101  Info block
Relatie- en gezinsbemiddeling  Info block
Andere benamingen
Adviseur voor huwelijksproblemen (m/v)  Info block
Gezinsbemiddelaar (m/v)  Info block
Gezinstherapeut (m/v)  Info block
Huwelijks- en gezinsconsulent (m/v)  Info block
Medewerker gezinsbegeleiding en gezinsbemiddeling (m/v)  Info block
Relatiebemiddelaar (m/v)  Info block
Relatie- en gezinstherapeut (m/v)  Info block
Definitie
Begeleidt een koppel of een gezin bij conflictsituaties of veranderingen in het gezin (scheiding, geweld, rouw, ...) om samen aan de verstandhouding of het herstel te werken.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: het doelpubliek informeren over specifieke thema’s (seksualiteit, vrijwillige zwangerschapsonderbreking, ...) en een zelfstandige praktijk leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Nagaan waarom het koppel of het gezin op consultatie komt (spontane vraag, gerechtelijke maatregel, ...) en de situatie inschatten
Het koppel of het gezin over de bemiddelingsaanpak informeren  Info block
- Neemt het dossier van het koppel of het gezin door (indien aanwezig)
- Luistert naar het verhaal van het koppel of het gezin zonder zich te laten meeslepen
- Vraagt door naar problemen, oorzaken en achtergrond
- Observeert het koppel of het gezin
- Vangt signalen op en interpreteert ze
- Geeft informatie over wat het koppel of het gezin kan verwachten en wat niet  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van luister- en omgangstechnieken  Info block
Nagaan of de deelnemers instemmen met de bemiddeling en wat hun motivatie is voor de bemiddeling
De deelnemers over de interventiemodaliteiten informeren  Info block
- Biedt ruimte voor emoties
- Bespreekt weerstanden
- Stelt bemiddelingsmethodieken voor (kenmerken, verloop, vereisten, …)
- Bespreekt de eigen rol en verantwoordelijkheid en die van het koppel of het gezin
- Vraagt het akkoord van de deelnemers voor de bemiddeling  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Het bemiddelingscontract met het koppel of het gezin bepalen en opstellen  Info block
- Vertaalt de informatie en kennis over de deelnemers naar een begeleidingsplan
- Formuleert samen met het koppel of het gezin doelstellingen op maat
- Stelt een afsprakenkader op met het koppel of het gezin
- Spreekt de duur, kostprijs, … van de behandeling af
- Krijgt het akkoord van het koppel of het gezin  Info block
Kennis van psychosociale wetenschappen  Info block
Ontmoetingen organiseren
De dialoog tussen de deelnemers bevorderen  Info block
- Handelt volgens de methodiek van het begeleidingsplan
- Focust op mogelijkheden en kansen voor de deelnemers
- Coacht de deelnemers tot het nemen van initiatief
- Wijst de deelnemers op de gevolgen van hun gedrag
- Past de communicatiestijl aan de deelnemers en de situatie aan
- Behoudt emotionele afstand
- Stelt zich onpartijdig op
- Houdt rekening met de voorgeschiedenis van het koppel of het gezin
- Herkent weerstanden en geeft ze een plaats  Info block
Kennis van groepsanimatie  Info block
Kennis van stressbeheersingstechnieken  Info block
De betrokkenen over hun rechten en plichten en over instellingen informeren
De betrokkenen naar een advocaat, een magistraat, een therapeut of een vereniging doorverwijzen  Info block
- Bespreekt met de betrokkenen mogelijkheden en actiestappen
- Onderhoudt een netwerk binnen en buiten de organisatie
- Bepaalt de organisaties en personen die voor de betrokkenen van belang zijn  Info block
Kennis van burgerlijk recht  Info block
Kennis van de sociale kaart  Info block
Het koppel of het gezin opvolgen
Het herstel van de relationele of familiale verstandhouding ondersteunen  Info block
- Bouwt een vertrouwensrelatie op met het koppel of het gezin
- Geeft doe-opdrachten mee
- Speelt in op situaties die uit de hand dreigen te lopen
- Maakt duidelijk wanneer het gedrag van een deelnemer onaanvaardbaar is
- Leert sociale vaardigheden aan
- Stelt informatie- en/of evolutieverslagen op
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, …)  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Een partnernetwerk uitbouwen
Informatie over de sector, reglementeringen, technische informatie en mediaverslaggeving opvolgen  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Raadpleegt informatiebronnen (tijdschriften, internet, ...)
- Wisselt kennis uit met collega’s
- Volgt opleidingen of bijscholing
- Legt en onderhoudt contacten met deskundigen binnen en buiten de organisatie
- Evalueert de kwaliteit van de geleverde diensten en stuurt bij indien nodig  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Sociale projecten van de organisatie (helpen) uitwerken  Info block
- Doet voorstellen
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Maakt afspraken over de taakverdeling
- Volgt de keuze voor locatie, materiaal en middelen op en stuurt bij waar nodig
- Geeft aanwijzingen aan medewerkers en/of deelnemers  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Infosessies over het thema seksualiteit in scholen of instellingen organiseren  Info block
- Stelt de inhoud van de informatiesessie of workshop samen
- Sluit aan bij de leefwereld van de doelgroep
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal  Info block
Kennis van seksuologie  Info block
Zorgverleners of een breder publiek informeren over en sensibiliseren voor gezinsbemiddeling via vergaderingen, workshops of de verspreiding van brochures  Info block
Risico- of noodsituaties vaststellen
Hulp bieden aan de betrokkenen of de betrokken diensten inlichten  Info block
- Herkent tekenen van verslaving, geweld, …
- Brengt de betrokkenen in contact met andere zorgverleners
- Neemt contact met (officiële) instanties  Info block
Kennis van noodopvangcircuits  Info block
Vrouwen informeren wanneer ze een vrijwillige zwangerschapsonderbreking vragen  Info block
- Stemt de informatie af op de eigenheid van de zwangere vrouw (cultureel, religieus, leeftijd, verwachtingen, beleving, omgeving, …)
- Geeft folders en documentatie mee
- Gaat vertrouwelijk om met informatie  Info block
Een zelfstandige praktijk boekhoudkundig opvolgen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt boekhoudkundige programma's
- Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, ...)
- Verzamelt aan- en verkoopfacturen
- Berekent omzetcijfers
- Besteedt de boekhouding uit en volgt deze op
- Stelt een begroting op en beheert het budget
- Bepaalt de verkoopprijzen van diensten en producten
- Maakt een inventaris op
- Beheert de verzekeringen
- Komt fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de medewerkers
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Regelt de modaliteiten van de opleiding (tijdstip, inhoud, locatie, ...)  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging voor belangenbehartiging van gezinnen  Info block
Medische praktijk  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Huisvestingsmaatschappij  Info block
Instelling voor sociale bescherming  Info block
Groepspraktijk  Info block
Social profit  Info block
Welzijnszorg  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Als zelfstandige  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in verenigingen, opvangcentra, centra voor gezinsplanning, een zelfstandige praktijk, ... en komt in contact met koppels, gezinnen, maatschappelijk werkers, medisch personeel, gerechtelijk personeel, ...  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Relatie- en gezinsbemiddeling. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2635, 3412