Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 31-1-14
K120101  Info block
Sociale dienstverlening  Info block
Andere benamingen
Adviseur sociale en gezinseconomie (m/v)  Info block
Arbeidsadviseur (m/v)  Info block
Bedrijfsmaatschappelijk en maatschappelijk werker (m/v)  Info block
Coördinator sociale actie (m/v)  Info block
Coördinator sociale dienst (m/v)  Info block
Medewerker sociale dienst (m/v)  Info block
Maatschappelijk adviseur (m/v)  Info block
Maatschappelijk afgevaardigde (m/v)  Info block
Maatschappelijk assistent (m/v)  Info block
Maatschappelijk assistent arbeid (m/v)  Info block
Maatschappelijk assistent personeelswerk (m/v)  Info block
Maatschappelijk assistent-sectorverantwoordelijke (m/v)  Info block
Medewerker sociale interventie (m/v)  Info block
Regioverantwoordelijke (m/v)  Info block
Sectorverantwoordelijke (m/v)  Info block
Sociaal werker (m/v)  Info block
Technisch adviseur sociale actie (m/v)  Info block
Technisch adviseur sociale dienst (m/v)  Info block
Sociaal raadgever (m/v)  Info block
Sociaal assistent in een strafinrichting (m/v)  Info block
Raadgever over economische en familiale aangelegenheden (m/v)  Info block
Consulent personeelswerk (m/v)  Info block
Consulent sociaal werk (m/v)  Info block
Maatschappelijk werker (m/v)  Info block
Bemiddelaar (m/v)  Info block
Adjunct-dienstverantwoordelijke sociale dienst (m/v)  Info block
Dienstverantwoordelijke sociale dienst (m/v)  Info block
Woonassistent (m/v)  Info block
Definitie
Regelt sociale hulp om de sociale integratie te bevorderen of de uitsluiting van personen in moeilijkheden te voorkomen.
Bijkomende activiteit kan zijn: aan gezinnen educatieve begeleiding voorstellen bij het beheren van het dagelijkse leven.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De situatie en de behoeften van de persoon analyseren  Info block
- Legt contact met de persoon en de omgeving
- Neemt dossiers over de persoon door
- Wint informatie in bij teamleden of hulpverleners
- Gebruikt gevalideerde instrumenten voor sociaal onderzoek
- Observeert de persoon en de omgeving
- Behoudt emotionele afstand
- Vraagt door naar motieven, oorzaken en achtergrond
- Vangt signalen van de persoon of de omgeving op en interpreteert ze
- Stelt prioriteiten in situaties die uit verschillende problematieken bestaan  Info block
Kennis van luister- en omgangstechnieken  Info block
Kennis van psychosociale wetenschappen  Info block
Kennis van socioculturele eigenschappen van de verschillende doelgroepen  Info block
De persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen
De persoon doorverwijzen naar bevoegde organisaties, een arts, een integratievereniging, hulpnetwerken, ...  Info block
- Bemiddelt tussen de persoon en de instelling en/of officiële instanties
- Bepaalt de organisaties en interne diensten die voor de persoon van belang zijn
- Stemt taalgebruik en tempo af op de persoon
- Neemt met de persoon actiestappen door
- Vult samen met de persoon formulieren in
- Informeert de persoon over rechten en plichten  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Kennis van de sociale kaart  Info block
Kennis van socialezekerheidsrecht  Info block
Kennis van beheer van sociale huisvesting  Info block
Samen met de persoon of het gezin een sociaal begeleidingsplan opstellen en opvolgen  Info block
- Vertaalt de informatie en kennis over de persoon naar een individueel begeleidings- of hulpverleningsplan
- Maakt een inschatting van risico’s voor de persoon en de omgeving (gezondheid, veiligheid, …)
- Organiseert overlegmomenten met de persoon
- Bouwt een vertrouwensrelatie op met de persoon
- Responsabiliseert de persoon
- Stemt het begeleidings- of hulpverleningsplan af met alle betrokkenen  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Kennis van psychosociale wetenschappen  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Een overzicht van de activiteiten opstellen en meedelen aan de verantwoordelijken en/of de partners en/of politici  Info block
- Stelt informatie- en evaluatieverslagen op
- Deelt ervaringen, problemen en/of knelpunten mee
- Past boodschap en taalgebruik aan de doelgroep aan  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten  Info block
- Gaat vertrouwelijk om met informatie over de persoon of de omgeving
- Neemt deel aan teamvergaderingen of overlegmomenten
- Raadpleegt collega’s en deskundigen bij twijfel  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
Informatie over de regelgeving en de sociale hulpmogelijkheden actueel houden
Een partnernetwerk uitbouwen  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Raadpleegt informatiebronnen (tijdschriften, internetsites, …)
- Legt en onderhoudt (informele) contacten met deskundigen binnen en buiten de organisatie
- Maakt op informele en formele manier de diensten van de organisatie bekend  Info block
Kennis van socialezekerheidsrecht  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van de sociale kaart  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Activiteiten:
Sociaal onderzoek op verzoek van de rechtbank  Info block
Sociale begeleiding van werknemers in een bedrijf  Info block
Sociale opvolging van leerlingen  Info block
Sociale opvolging van personen onder gerechtelijk toezicht  Info block
Kennis van arbeidsrecht  Info block
Kennis van het Wetboek van Strafvordering  Info block
Kennis van wetenschappelijke onderzoeksmethodes  Info block
Kennis van instrumenten voor sociaal onderzoek  Info block
Sociale projecten van de organisatie (helpen) uitwerken  Info block
- Doet voorstellen
- Luistert naar de inbreng van anderen
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Volgt de keuze voor locatie, materiaal en middelen op en stuurt bij waar nodig
- Geeft aanwijzingen aan medewerkers en/of deelnemers  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren
Een vooruitgangstraject voorstellen  Info block
- Verzamelt gegevens over de activiteiten
- Gaat na of de doelstellingen worden behaald
- Evalueert de kwaliteit van de geleverde diensten en stuurt bij indien nodig
- Behandelt klachten  Info block
Aanvraagdossiers voor sociale hulp samenstellen en administratief opvolgen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Houdt financiële gegevens van de persoon bij
- Gaat de aanwezigheid van vereiste documenten na
- Contacteert (officiële) instanties
- Verdedigt de belangen van de persoon
- Stelt samen met de persoon een budgetplan op en volgt het op  Info block
Vragen naar huurwoningen opvolgen (toekenning, huisvesting van gezinnen, ...) en acties ondernemen voor de huurders (informatievergaderingen, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Stelt een dossier samen voor nieuwe aanvragen
- Contacteert externe instanties
- Past boodschap en taalgebruik aan de doelgroep aan  Info block
Kennis van beheer van sociale huisvesting  Info block
Sociaal-educatieve informatiesessies (budgetbeheer, consumptie, ...) of themaworkshops (koken, doe-het-zelf, ...) uitwerken en leiden  Info block
- Speelt in op de actualiteit en de noden van de doelgroep
- Geeft informatie op maat
- Leert personen een pro-actieve en positieve houding aan te nemen
- Gebruikt didactische hulpmiddelen  Info block
Kennis van groepsanimatie  Info block
Kennis van groepsdynamische processen  Info block
Opleidingen organiseren bij werknemers van de sociale sector (huishoudhulp, sociale en gezinshulp, ...)  Info block
- Detecteert de behoefte aan opleiding
- Werkt opleidingen praktisch en inhoudelijk uit of maakt afspraken over uitbesteding
- Zorgt voor begeleiding van stagiairs
- Stimuleert de deelname aan opleidingen
- Sensibiliseert het eigen team m.b.t. veiligheidspreventie  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van groepsdynamische processen  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf  Info block
Beschutte werkplaats  Info block
Comité voor bijzondere jeugdzorg  Info block
Dienst voor thuiszorg  Info block
Huisvestingsmaatschappij  Info block
Instelling voor sociale bescherming  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Ministerie, centrale administratie  Info block
Onderwijsinstelling  Info block
Opvangtehuis, opvangcentrum  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Penitentiaire instelling  Info block
Rust- en verzorgingstehuis  Info block
Sociale werkplaats  Info block
Vereniging  Info block
Welzijnszorg  Info block
Social profit  Info block
Openbare sector  Info block
Vorming en opleiding  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt op de sociale dienst van lokale besturen, sociale beschermingsorganisaties, school- of ziekenhuisinstellingen, bedrijven, beschutte of sociale werkplaatsen, … . Je komt in contact met de doelgroep en werkt samen met maatschappelijk werkers, leerkrachten, monitor-begeleiders, politici, medisch of verzorgend personeel, .... Je heb een vaste standplaats of bureau maar doet soms verplaatsingen (huisbezoeken, bezoek bij organisaties, instellingen, ...). Je werk varieert naargelang het soort organisatie (OCMW, dienstverlening, bedrijf, ...) en de doelgroep (gezinnen, werknemers, uitkeringsgerechtigden, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Sociale dienstverlening. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2635, 3412