Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
K120201  Info block
Kinderopvang coördineren  Info block
Andere benamingen
Begeleider van jonge kinderen (m/v)  Info block
Begeleider-assistent-verantwoordelijke kinderopvang (m/v)  Info block
Begeleider-animator van jonge kinderen bij een organisatie voor kinderopvang (m/v)  Info block
Begeleider-coördinator kinderopvang (m/v)  Info block
Begeleider-verantwoordelijke kinderopvang (m/v)  Info block
Verantwoordelijke kinderopvangnetwerk (m/v)  Info block
Coördinator buitenschoolse kinderopvang (m/v)  Info block
Verantwoordelijke kinderopvang (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert en realiseert educatieve activiteiten om het leren en de ontwikkeling van het kind te bevorderen volgens de pedagogische keuzes van de organisatie. Volgt de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een kinderopvangverblijf, kinderopvangnetwerk, kinderopvangdienst leiden, de activiteiten van een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het totale educatieve project uitwerken of aanpassen volgens de specificiteit van de organisatie (kinderdagverblijf, kinderopvang, ziekenhuisdienst, …)  Info block
- Ontwikkelt een pedagogische visie
- Luistert naar de inbreng van medewerkers, kinderen, ouders en anderen
- Stelt een huishoudelijk reglement op
- Formuleert kwalitatieve doelstellingen voor de opvangdienst
- Schrijft kwaliteitsbevorderende acties uit en past ze toe  Info block
Kennis van kinderpsychologie  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Kennis van kwaliteitscriteria  Info block
De leef- en opvangruimte van de kinderen inrichten en de veiligheid van de inrichting controleren  Info block
- Richt de leefruimtes in volgens de interesses, behoeften en de ontwikkelingsdomeinen van de kinderen
- Versiert de leefruimte volgens thema's of evenementen
- Kijkt het materieel en de infrastructuur na en meldt gebreken
- Controleert of medewerkers zich aan richtlijnen voor hygiëne en veiligheid houden
- Ziet toe op de toepassing van de openings- en sluitingsprocedure
- Beheert de voorraden (voeding, verzorgingsproducten, EHBO-materiaal, speelgoed, ...)  Info block
Kennis van EHBO  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Spel-, ontwikkelings- en leeractiviteiten organiseren
De kinderen begeleiden tijdens de activiteiten  Info block
- Stemt het aanbod af op de pedagogische visie en op de leeftijd, inbreng en ontwikkeling van kinderen
- Stelt samen met de medewerkers een gevarieerd programma op
- Begeleidt activiteiten en houdt toezicht op de (individuele) begeleiding van kinderen
- Stimuleert het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen
- Bouwt een vertrouwensrelatie op met alle kinderen
- Treedt op bij onveilig gebruik van speelgoed en materieel
- Beoordeelt bij een gewond of ziek kind of de ouders en/of een dokter moeten worden verwittigd
- Toont respect voor de identiteit en de diversiteit van anderen (sociale, etnische, religieuze achtergrond, …)  Info block
Kennis van EHBO  Info block
Kennis van kinderpsychologie  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Kennis van speltechnieken en spelvormen  Info block
Kennis van ontwikkelingsfasen van het kind  Info block
De kinderen opvangen en begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen en de sociale omgangsregels  Info block
- Moedigt kinderen aan tot initiatief volgens hun eigen ritme en invulling (zindelijkheidstraining, alleen eten, zich aankleden, ...)
- Geeft kinderen ontwikkelingskansen uitgaande van hun talenten
- Creëert een sfeer van positieve sociale relaties in de groep, structureert de omgeving en stelt grenzen
- Respecteert de zelfsturing en autonomie van het kind
- Werkt volgens afspraken en visie van de ouders en de organisatie  Info block
Kennis van kinderpsychologie  Info block
Kennis van persoonsverzorging  Info block
Kennis van luister- en omgangstechnieken  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Kennis van technieken voor lichaamsexpressie  Info block
De ontwikkeling van kinderen observeren, moeilijkheden identificeren en informatie uitwisselen met het team en de ouders  Info block
- Herkent probleemgedrag bij een kind (cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch, taal, ...)
- Neemt observatieschema’s door
- Bespreekt probleemgedrag bij een kind met het team en de ouders tijdens kindbesprekingen
- Ontwikkelt met de ouders een aanpak voor het kind in de opvang
- Licht medewerkers in over afspraken met de ouders
- Gaat vertrouwelijk om met informatie over kinderen en gezinnen
- Neemt actie bij vermoeden van ernstige feiten (kindermishandeling, misbruik, ...)  Info block
Kennis van observatietechnieken  Info block
Kennis van luister- en omgangstechnieken  Info block
Kennis van kinderpsychologie  Info block
Kennis van kindvolgsystemen  Info block
Ouders en medewerkers adviseren en sensibiliseren over opvoeding en het voorkomen van mishandeling, analfabetisme en thuisrisico’s  Info block
- Brengt de pedagogische visie van de opvangvoorziening over
- Organiseert vormingsmomenten en ouderavonden over specifieke thema’s
- Respecteert de opvoedingsnormen en –waarden van ouders (indien sociaal en maatschappelijk aanvaardbaar)
- Verspreidt folders en documentatie  Info block
Kennis van burgerlijk recht  Info block
Kennis van luister- en omgangstechnieken  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Samen met het team de activiteiten evalueren
Het educatieve project aanpassen volgens de ontwikkeling en de werking van de groep kinderen  Info block
- Signaleert knelpunten en draagt oplossingen aan
- Bespreekt klachten van ouders met het team
- Controleert het naleven van het huishoudelijk reglement door ouders  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van evaluatiemethodes  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Evenementen organiseren
Onderhandelen over kostprijzen en locaties, verblijf en vervoer reserveren  Info block
- Vergelijkt offertes
- Maakt afspraken met externe instanties en met de medewerkers
- Peilt naar de tevredenheid bij kinderen en ouders  Info block
Ouders informeren over de werking van een opvangdienst en de integratie van de kinderen tijdens de aanpassingsperiode organiseren  Info block
- Verwelkomt nieuwe ouders
- Voert een intakegesprek (vragen naar gewoonten van het kind, wensen en behoeften van de ouders, ...)
- Bespreekt de pedagogische visie en het huishoudelijk reglement met de ouders
- Beantwoordt vragen van het gezin
- Luistert naar bezorgdheden, klachten of problemen van het gezin
- Verdeelt kinderen over groepen of opvanggezinnen volgens de eigenheid van de kinderen en de wens van de ouders
- Last een wenperiode in voor nieuwe kinderen
- Stimuleert ouderparticipatie  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Dossiers van kinderen administratief opvolgen en gegevens doorgeven aan ouders, boekhoudkundige dienst, ...  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Sluit contracten af met de ouders
- Bepaalt de ouderbijdrage
- Zet een registratiesysteem op voor de aanwezigheden van kinderen
- Verzamelt medische informatie over de kinderen
- Gaat vertrouwelijk om met informatie over kinderen en gezinnen  Info block
Interinstitutionele projecten uitwerken of de acties van het kinderopvangnetwerk binnen een regionale instelling coördineren  Info block
- Woont overlegvergaderingen bij
- Onderhoudt samenwerkingsverbanden
- Verdedigt het belang van de kinderopvangvoorzieningen
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
- Stelt informatie- en/of evaluatieverslagen op  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Een contact- of overdrachtmoment organiseren
Activiteiten organiseren voor kinderverzorgers en kinderen  Info block
- Zorgt voor structurele terugkoppeling van gegevens tussen alle medewerkers  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Maakt een schatting van de verwachte inkomsten en uitgaven
- Bepaalt in overleg met de betrokken partijen hoe het budget wordt besteed (uitrusting, personeel, investeringen, …)
- Analyseert de financiële gegevens en maakt een stand van zaken op (uitgaven, inkomsten, omzet, …)
- Rapporteert over het budgetbeheer
- Neemt maatregelen voor bijsturing van het budget  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienst voor kinderopvang  Info block
Leer- en speelvoorziening (bibliotheek, spelotheek, ...)  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Medisch-psychologisch centrum  Info block
Publieke gezondheidsvoorziening voor moeder en kind  Info block
Vakantie- en recreatiecentrum voor kinderen en jongeren  Info block
(Erkend) kinderdagverblijf  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Social profit  Info block
Welzijnszorg  Info block
Werkomgeving
Je werkt in kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvangcentra, ziekenhuizen, gespecialiseerde opvangorganisaties, ... Je komt in contact met jonge kinderen en hun familie en werkt samen met verschillende betrokkenen (kinderverzorgers, begeleiders, kinderoppassers, externe betrokkenen, ...). Je jobinhoud varieert naargelang het type organisatie (ziekenhuis, crèche, ...) en de doelgroep (gezonde kinderen, zieke kinderen, kinderen met een handicap, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Jonge kinderen opvoeden. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Voor het beroep van verantwoordelijke kinderopvang moet je houder zijn van een door de minister erkend kwalificatiebewijs (Besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen en het Ministerieel Besluit van 3 maart 2010 tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijke van kinderopvangvoorzieningen).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2635, 3412