Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-6-13
K120301  Info block
Begeleiding op de werkvloer in de sociale economie  Info block
Andere benamingen
Begeleider professionele integratie (m/v)  Info block
Begeleider in een invoegbedrijf (m/v)  Info block
Gespecialiseerd technisch begeleider (m/v)  Info block
Monitor-begeleider sociale economie (m/v)  Info block
Monitor-begeleider in een beschutte werkplaats (m/v)  Info block
Monitor-begeleider in een sociale werkplaats (m/v)  Info block
Monitor-begeleider in de lokale diensteneconomie (m/v)  Info block
Monitor-begeleider in de beschutte en sociale werkplaatsen (m/v)  Info block
Productieleider (m/v)  Info block
Socio-professioneel begeleider (m/v)  Info block
Technisch begeleider bij professionele integratie (m/v)  Info block
Technisch begeleider bij professionele integratieactiviteiten (m/v)  Info block
Technisch begeleider bij socioprofessionele integratie (m/v)  Info block
Technisch coördinator sociale dienstverlening (m/v)  Info block
Technische vormingsbegeleider bij professionele integratie (m/v)  Info block
Technisch instructeur in penitentiaire instelling (m/v)  Info block
Technisch begeleider (m/v)  Info block
Verantwoordelijke werk in de gevangenis (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert een productieactiviteit of dienstverlening en begeleidt personen met een handicap of sociale moeilijkheden om hun ontwikkeling of professionele integratie te bevorderen.
Bijkomende activiteit kan zijn: activiteiten van een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De productie of dienstverlening plannen en werknemers begeleiden bij het aanleren of uitvoeren van werkzaamheden  Info block
- Zet de wensen van de klant om in een opdracht
- Bepaalt de werkmethode voor de opdrachten
- Splitst opdrachten op in deeltaken
- Legt prioriteiten zowel bij gewone werkzaamheden als bij storingen of spoedorders
- Bepaalt het aantal medewerkers per opdracht of taak
- Stemt de taakverdeling af op de vaardigheden, belastbaarheid, behoeften en interesses van de medewerkers
- Doet de uitvoering van de opdracht voor
- Geeft uitleg bij de uitvoering en herhaalt indien nodig
- Motiveert de medewerkers
- Licht regels en afspraken van het bedrijf toe  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Kennis van luister- en omgangstechnieken  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Kennis van de technische vereisten van de werkzaamheden  Info block
Kennis van machines en gereedschap  Info block
Kennis van EHBO  Info block
Kennis van producten  Info block
De productie of dienstverlening controleren en wijzigingen aanbrengen in de inrichting van werkposten, het werkritme, ...  Info block
- Volgt de voortgang van de werkzaamheden op
- Evalueert de kwaliteit van het geleverde werk
- Past de planning aan wijzigingen aan (taakverdeling, prioriteiten, …)
- Creëert een werkomgeving waarbij ritme, structuur en orde worden geboden
- Werkt binnen de afgebakende lijnen van het kwaliteitssysteem
- Controleert de naleving van de veiligheidsvoorschriften en het correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
- Doet beroep op de preventieadviseur voor het ergonomisch inrichten van de werkposten
- Gaat ter plaatse bij de eindgebruikers voor de opvolging van de werkzaamheden
- Vraagt hulp of advies aan de interne sociale dienst of de externe begeleidingsdienst  Info block
Kennis van ergonomie  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van machines en gereedschap  Info block
Kennis van de technische vereisten van de werkzaamheden  Info block
Kennis van kwaliteitscontroles  Info block
Kennis van kwaliteitsprocedures  Info block
Klanten informeren over de status van de bestelling
Leveringen uitvoeren en facturen opstellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Stelt een planning op voor de levering of uitvoering van de dienstverlening
- Maakt werkafspraken met de klant of eindgebruiker en leeft deze na
- Speelt in op vragen van de klant of eindgebruiker
- Informeert de klant of eindgebruiker bij wijzigingen in de planning of problemen
- Bemiddelt tussen klant of eindgebruiker en medewerker bij problemen
- Houdt productiegegevens bij in functie van de facturatie  Info block
Kennis van luister- en omgangstechnieken  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Werknemers opvolgen in de werksituatie en een vooruitgangs- of oriëntatietraject voorstellen  Info block
- Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten door de medewerkers (werkritme, kwaliteit)
- Overlegt met de sociale dienst of de personeelsdienst en spreekt een taakverdeling af
- Stemt het begeleidingsplan af met de betrokkenen
- Voert intakegesprekken met nieuwe medewerkers
- Observeert medewerkers
- Vangt spanningen in de groep op
- Voert begeleidingsgesprekken
- Stemt eigen gedrag en taalgebruik af op de noden en behoeften van de medewerker
- Motiveert medewerkers
- Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers
- Wijst de medewerker op afspraken en op gevolgen bij het niet naleven ervan
- Onderkent zowel onuitgesproken hulpvragen als ernstige probleemsituaties
- Herkent tekenen van verslaving
- Volgt persoonlijke ontwikkelingsprofielen op  Info block
Kennis van luister- en omgangstechnieken  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Kennis van medische aandoeningen  Info block
Informatie over de activiteit of de opvolging van de werknemers uitwisselen binnen het team of met de partners (individuele projecten, productie, groepssfeer, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij over de productie of dienstverlening en de medewerkers
- Neemt deel aan teamvergaderingen
- Deelt expertise en ervaringen met collega’s
- Komt uit voor een eigen standpunt
- Luistert naar de inbreng van anderen
- Contacteert werkgevers in functie van de in- en uitstroom van medewerkers  Info block
Kennis van medische aandoeningen  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Houdt gegevens bij over het verbruik van producten
- Voorkomt tekorten
- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
- Vult een bestelformulier in
- Ontvangt en stockeert goederen  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een opleiding geven in:
Administratie (kantoorwerk, gegevensbeheer via de computer, ...)  Info block
Ambachten  Info block
Bouw  Info block
Confectie  Info block
Drukkerij  Info block
Horeca  Info block
Industriële productie  Info block
Landbouw, groenteteelt  Info block
Leefmilieu, natuurgebieden  Info block
Recyclage, sortering  Info block
Tuinbouw  Info block
Verpakken  Info block
Thuiszorg  Info block
Kinderopvang  Info block
Buurtontwikkeling en armoedebestrijding  Info block
- Leert vaardigheden on the job aan  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Vooruitgangs- en oriëntatietrajecten opstellen en opvolgen  Info block
- Scoort competenties
- Werkt persoonlijke ontwikkelingsprofielen uit  Info block
Collectieve informatie over preventie van beroepsrisico's en veiligheid organiseren voor de werknemers  Info block
- Geeft informatie op maat van de medewerkers
- Toont het belang van het correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
- Geeft zelf het goede voorbeeld  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
De werking van productie-installaties controleren, eerstelijnsonderhoud uitvoeren of storingen signaleren  Info block
- Regelt machines of machineonderdelen bij
- Stelt de installatie veilig voor het uitvoeren van onderhoud
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Voert kleine herstellingen uit
- Wisselt machineonderdelen
- Meldt problemen aan de technicus of verantwoordelijke  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures van productie-installaties  Info block
Een klanten- of prospectenbestand uitwerken  Info block
- Zoekt informatie op over mogelijke klanten
- Contacteert mogelijke klanten rechtstreeks of via mailing
- Neemt deel aan evenementen
- Voert acties, reclamecampagnes, …
- Volgt bestaande klanten op (klantentevredenheid, behoefte aan bijkomende dienstverlening, …)  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van vergadertechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Raadpleegt informatiebronnen (tijdschriften, websites, …)
- Wisselt kennis uit met collega’s
- Volgt opleidingen of bijscholing in afspraak met de werkgever
- Legt en onderhoudt contacten met deskundigen binnen en buiten de organisatie  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Beschutte werkplaats  Info block
Sociale werkplaats  Info block
Dienst voor werk in de gevangenis  Info block
Gespecialiseerde onderwijsinstelling  Info block
Invoegbedrijf  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Opleidingscentrum voor leerlingen  Info block
Opvangtehuis, opvangcentrum  Info block
Vereniging voor integratie  Info block
Initiatief in de lokale diensteneconomie  Info block
Sociale werkplaats  Info block
Social profit  Info block
Werkomgeving
Je werkt in gespecialiseerde organisaties of bedrijven (beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, opvang- en sociale-integratiecentra ..), integratiediensten (buurtwerking, integratiebedrijven, leerwerkplaatsen, ...) of initiatieven in de lokale diensteneconomie. Je werkt samen met de doelgroepwerknemers, klanten, leveranciers, ... Je werk varieert naargelang het type organisatie of bedrijf, de doelgroep en het technisch domein (schrijnwerk, groenonderhoud, horeca, ...)  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Begeleiding op de werkvloer in de sociale economie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Het ervaringsbewijs Monitor-begeleider in de beschutte en sociale werkplaatsen kan eveneens toegang verlenen.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2320, 2359