Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-6-13
K120401  Info block
Sociale bemiddeling en ondersteuning in het openbaar leven  Info block
Andere benamingen
Ambtenaar veiligheid en preventie (m/v)  Info block
Ambtenaar lokale bemiddeling (m/v)  Info block
Bemiddelaar in overheidsdiensten (m/v)  Info block
Bemiddelaar openbaar leven (m/v)  Info block
Buurtbemiddelaar (m/v)  Info block
Buurtcorrespondent (m/v)  Info block
Buurtnachtwachter (m/v)  Info block
Coördinator van bemiddelingsteams (m/v)  Info block
GAS-bemiddelaar (m/v)  Info block
Gemeenschapswacht-vaststeller (m/v)  Info block
Gemeenschapswacht (m/v)  Info block
Intercultureel bemiddelaar (m/v)  Info block
Medewerker bemiddeling openbare gezondheid (m/v)  Info block
Medewerker interculturele bemiddeling (m/v)  Info block
Parkwachter (m/v)  Info block
Preventie- en buurtagent (m/v)  Info block
Lokaal bemiddelaar (m/v)  Info block
Sociaal en cultureel bemiddelaar (m/v)  Info block
Sociaal bemiddelaar in schoolomgeving (m/v)  Info block
Stadsbemiddelaar (m/v)  Info block
Stadswachter (m/v)  Info block
Tussenpersoon (m/v)  Info block
Veiligheidsagent van het openbaar vervoer (m/v)  Info block
Voetbalsteward (m/v)  Info block
Definitie
Voert bemiddelingsacties uit bij een doelgroep of organisaties om de sociale cohesie te versterken. Creëert of herstelt, door bemiddeling, de relatie tussen personen of tussen een persoon en een organisatie. Draagt bij aan de oplossing van conflicten tussen twee partijen.
Bijkomende activiteit kan zijn: een bemiddelingsteam coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De sociale bemiddelingsinterventies organiseren (locaties, werkingsstrategie, instructies, ...)  Info block
-Verzamelt de gegevens van bemiddelingsaavragen, aanvragen voor controlebezoeken, ...
- Neemt de planning door
- Maakt afspraken met collega's over de uitvoering van het werk
- Raadpleegt dossiers en documentatie  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Toezicht houden op de omgeving van de toegewezen zone (buslijnen, wijken, winkelcentra, uitgangen van scholen, ...)  Info block
- Stelt zich zichtbaar op
- Doet controlerondes op de gewenste plaatsen en tijdstippen
- Merkt risicovolle situaties op
- Spreekt personen aan op ongewenst gedrag
- Corrigeert overtreders van regels in de openbare ruimte
- Gaat in gesprek om de oorzaak van ongewenst gedrag te achterhalen
- Meldt incidenten aan de politie  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van bemiddelingstechnieken  Info block
Personen opvangen, de situatie inschatten en informatie verstrekken over de rechten, hulpmogelijkheden of plaatsen waar de persoon terecht kan  Info block
- Behoudt een professionele afstand
- Vangt signalen op en interpreteert ze  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van luister- en omgangstechnieken  Info block
Kennis van noodopvangcircuits  Info block
Oorzaken van spanningen, storend gedrag, beschadigingen en risico's op conflicten herkennen  Info block
- Schat de ernst van de situatie in
- Signaleert gemeentelijke diensten over veiligheids- of milieuproblemen (gebrek aan verlichting, reiniging, …)  Info block
Kennis van luister- en omgangstechnieken  Info block
Kennis van socioculturele eigenschappen van de verschillende doelgroepen  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Veiligheids- en waarschuwingsmaatregelen treffen tijdens conflictsituaties  Info block
- Wijst personen op hun verantwoordelijkheid
- Handelt volgens instructies of volgens eigen inzicht indien de situatie dit vereist
- Brengt omstaanders en/of betrokkenen in veiligheid
- Past taalgebruik aan de betrokkenen aan
- Gaat om met agressie of niet-meewerkend gedrag
- Contacteert de politie of hulpdiensten indien nodig
- Gebruikt instrumenten voor radioverkeer  Info block
Basiskennis van psychologie  Info block
Kennis van EHBO  Info block
Kennis van socioculturele eigenschappen van de verschillende doelgroepen  Info block
Kennis van stressbeheersingstechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van strafrecht en strafvordering  Info block
Basiskennis van recht  Info block
Contact leggen met de bewoners van de betreffende zone en initiatieven voor overleg- of adviesvergaderingen, ... promoten  Info block
- Maakt een praatje
- Beantwoordt vragen van de bewoners
- Luistert naar behoeften van de bewoners
- Motiveert personen om deel te nemen aan buurtinitiatieven  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van socioculturele eigenschappen van de verschillende doelgroepen  Info block
Opvolgdocumenten invullen, informatie uitwisselen met het team en een voortgangstraject voorstellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Houdt gegevens bij over de interventies (tijdstip, reden, …)
- Stelt informatie- en evaluatieverslagen op
- Neemt deel aan teamvergaderingen
- Volgt ontwikkelingen in de maatschappij op
- Signaleert knelpunten en draagt oplossingen aan  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Een professioneel netwerk uitbouwen en meewerken aan onderzoeken op het terrein  Info block
- Contacteert systematisch verschillende hulporganisaties, buurtorganisaties, diensten of instanties, …
- Bouwt een vertrouwensrelatie op met professionals uit verschillende organisaties, diensten, …
- Wisselt ervaringen en informatie uit met collega’s of onderzoekers
- Volgt de instructies op bij deelname aan een studie  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Openbaar vervoer  Info block
Wijk  Info block
Winkelcentrum  Info block
Wooncomplex  Info block
Zorginstelling  Info block
Onderwijsinstelling  Info block
Park  Info block
Sportterrein  Info block
Spanningen en problemen voorkomen aan schoolpoorten, …  Info block
- Behoudt overzicht
- Wijst kinderen en (jong)-volwassenen op gevaarlijke situaties of ongewenst gedrag
- Helpt kinderen en (jong)-volwassenen bij het oversteken
- Spreekt weggebruikers aan op ongewenst gedrag  Info block
Evenementen helpen organiseren (wijkfeesten, sporttoernooien, ...)  Info block
- Neemt deel aan werkoverleg
- Houdt toezicht op de orde en veiligheid
- Geeft aanwijzingen voor het veilig verloop van evenementen
- Geleidt de doorstroom van mensen, verkeer, …
- Geeft parkeergelegenheid aan  Info block
Personen informeren over de buurt- en nabijheidsdiensten, gerichte hulp, begeleiding, ...  Info block
- Legt contact
- Verspreidt folders en documentatie
- Geeft uitleg over hulpmogelijkheden
- Verwijst naar organisaties en personen die van belang zijn
- Past taalgebruik en boodschap aan het doelpubliek aan  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Personen begeleiden bij administratieve stappen die ze moeten ondernemen  Info block
- Fungeert als verbindingsfiguur tussen (officiële) instanties en de persoon
- Vult samen met de persoon formulieren in
- Hertaalt brieven, formulieren, … zodat de boodschap begrijpelijk wordt voor de betrokkenen  Info block
Sociale projecten van de organisatie (helpen) uitwerken  Info block
- Zoekt thema's die aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep
- Bepaalt de uitvoeringsvoorwaarden van de actie (tijd, budget, inhoud, middelen, …)
- Geeft uitleg over een thema
- Verspreidt folders, brochures, …
- Doet beroep op deskundigen  Info block
Problemen of sociale risico's in een regio identificeren
Individuele of collectieve oplossingen voorstellen  Info block
Conflicten oplossen via bemiddeling  Info block
- Achterhaalt of de personen en/of de situatie al dan niet voor bemiddeling in aanmerking komen
- Definieert voor alle deelnemers vanaf het begin duidelijk de rol van de bemiddelaar
- Beschrijft voor alle deelnemers het proces van de bemiddeling, de beschikbare tijd en de functioneringsregels
- Schept een vertrouwensband tussen zichzelf en de deelnemers
- Identificeert het probleem door te luisteren naar elke deelnemer
- Verheldert de belangen, behoeften en wensen van elke deelnemer
- Wijst op de gemeenschappelijke punten in de verhalen van de deelnemers
- Motiveert de deelnemers tot nadenken over verschillende oplossingen en hun gevolgen
- Bepaalt samen met de deelnemers een oplossing en hoe deze zal worden uitgevoerd  Info block
Kennis van bemiddelingstechnieken  Info block
Ondersteuning bieden aan bemiddelaars en bemiddelingsactiviteiten opvolgen  Info block
- Geeft advies aan (collega)-bemiddelaars
- Volgt de uitvoering en het resultaat van bemiddelingsacties op  Info block
Kennis van bemiddelingstechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Veiligheids- en identiteitscontroles uitvoeren  Info block
- Vraagt documenten op en kijkt de geldigheid na
- Verwijdert personen zonder geldig toegangsticket uit de betalende zone
- Voert een oppervlakkige lichaamscontrole uit bij personen van hetzelfde geslacht als zichzelf  Info block
Kennis van wetgeving omtrent bevoegdheden van veiligheidspersoneel  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Openbare vervoersmaatschappij  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Bedrijf voor personenvervoer  Info block
Huisvestingsmaatschappij  Info block
Sociale vereniging  Info block
Openbare sector  Info block
Bewaking, beveiliging  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Als vrijwilliger  Info block
Werkomgeving
Je werkt voor een overheid, vervoersmaatschappijen, verenigingen, sociale organisaties, openbare instellingen. Je voert het werk uit in openbare ruimtes zoals het openbaar vervoer, een wijk, een wooncomplex of een winkelcentrum. Je komt in contact met bewoners, bewakers van gebouwen, veiligheidspersoneel, maatschappelijk werkers, …. Je werkt soms in het weekend, op feestdagen of ’s nachts en met glijdende werkuren. Je kan verplicht worden om een uniform en/of herkenningslabel te dragen.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Sociale bemiddeling en ondersteuning in het openbaar leven. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Voor de functie van gemeenschapswacht of gemeenschapswacht-vaststeller moet men voldoen aan de voorwaarden gesteld in de wet van 15 mei 2009.
Voor de veiligheidsfuncties geldt de wet van 3 augustus 2012 en de wet van 10 april 1990 op de private en bijzondere veiligheid.
Voor de andere functies binnen de overheid gelden specifieke opleidingsvoorwaarden afhankelijk van de plaats van tewerkstelling.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3412, 4414