Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 31-1-14
K120501  Info block
Informeren en adviseren over sociale thema's  Info block
Andere benamingen
Bemiddelaar bij een administratie (m/v)  Info block
Adviseur genetica (m/v)  Info block
Assistent onthaal en sociale informatie (m/v)  Info block
Assistent sociaal onthaal (m/v)  Info block
Intercultureel bemiddelaar (m/v)  Info block
Medewerker bemiddeling openbare gezondheid (m/v)  Info block
Medewerker gezondheidsopvoeding (m/v)  Info block
Medewerker informatie en bemiddeling bij een medische of sociale organisatie (m/v)  Info block
Medewerker informatie over gezinsplanning (m/v)  Info block
Medewerker informatie over vrouwenrechten (m/v)  Info block
Medewerker interculturele bemiddeling (m/v)  Info block
Medewerker jongereninformatie (m/v)  Info block
Medewerker juridische en sociale informatie (m/v)  Info block
Medewerker projecten voor gezondheidsopvoeding (m/v)  Info block
Pastoraal medewerker (m/v)  Info block
Sociaal en cultureel bemiddelaar (m/v)  Info block
Telefonisch hulpverlener sociale telefoonlijn (m/v)  Info block
Coördinator sociale telefoonlijn (m/v)  Info block
Medewerker sociale telefoonlijn (m/v)  Info block
Sociaal welzijnswerker (m/v)  Info block
Straathoekwerker (m/v)  Info block
Intercultureel medewerker (m/v)  Info block
Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting (m/v)  Info block
Definitie
Leidt informatie-, advies- of bemiddelingsacties voor doelgroepen in moeilijkheden volgens de visie van de organisatie.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: telefonische permanentie verzorgen in een sociale dienst, de activiteiten van een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Personen opvangen, de situatie inschatten en informatie verstrekken over de rechten, hulpmogelijkheden of plaatsen waar de persoon terecht kan  Info block
- Legt contact met de persoon
- Luistert naar het verhaal van de persoon
- Vraagt door naar problemen, oorzaken en achtergrond
- Bewaakt de eigen grenzen
- Vangt signalen op en interpreteert ze
- Bepaalt de organisaties en personen die voor de persoon van belang zijn
- Zoekt samen met de persoon naar de hulpmogelijkheden
- Neemt met de persoon actiestappen door
- Houdt zich aan de deontologische regels  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van de sociale kaart  Info block
Kennis van luister- en omgangstechnieken  Info block
Kennis van noodopvangcircuits  Info block
Kennis van psychologie  Info block
Kennis van rechten van het kind en bescherming van minderjarigen  Info block
De doelgroep adviseren en sensibiliseren over maatschappelijke thema's  Info block
- Organiseert, samen met collega’s, vormingsmomenten
- Geeft uitleg over een thema
- Past taalgebruik en boodschap aan het doelpubliek aan
- Speelt in op de actualiteit en de noden van de doelgroep
- Volgt ontwikkelingen in de maatschappij op  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Kennis van socioculturele eigenschappen van de verschillende doelgroepen  Info block
Documentatie in de onthaalruimte van de organisatie voorzien en actualiseren  Info block
- Verspreidt folders en documentatie
- Stemt de informatie af op de doelgroep  Info block
Administratie opvolgen
Documenten invullen
Gegevens doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Stelt informatie- en/of evaluatieverslagen op
- Houdt gegevens bij
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke (mondeling, schriftelijk, …)
- Gaat vertrouwelijk om met informatie  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Informatie over wijzigingen in reglementeringen, ... meedelen en uitwisselen binnen het team of tijdens interinstitutionele ontmoetingen  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Raadpleegt informatiebronnen (tijdschriften, internet, ...)
- Neemt deel aan teamvergaderingen
- Bouwt een netwerk uit van interne en externe contacten  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Personen adviseren of begeleiden in conflictsituaties  Info block
- Identificeert het probleem door te luisteren naar alle betrokkenen
- Verheldert de belangen, behoeften en wensen van alle betrokkenen
- Wijst op de gemeenschappelijke punten in de verhalen van de betrokkenen
- Motiveert betrokkenen tot nadenken over verschillende oplossingen en hun gevolgen
- Bepaalt samen met de betrokkenen een oplossing en hoe deze zal worden uitgevoerd  Info block
Kennis van bemiddelingstechnieken  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Mensen in nood, slachtoffers, ... telefonisch opvangen en aanbieden om naar hun verhaal te luisteren  Info block
- Luistert naar het verhaal van de persoon
- Herhaalt wat de persoon zegt
- Sluit aan bij de belevingswereld van de persoon
- Geeft informatie
- Bewaakt de eigen grenzen
- Gaat vertrouwelijk om met informatie die de persoon vrijgeeft
- Houdt zich aan deontologische regels  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Kennis van regels voor het onthaal  Info block
Personen ondersteunen bij hun individueel groeiproces  Info block
- Laat de persoon zijn verhaal doen
- Gaat naar de beleving van de persoon
- Geeft ruimte en respect voor het gevoel achter het verhaal
- Gaat samen met de persoon op zoek naar realiseerbare stappen binnen de context van de persoon
- Moedigt de persoon aan om zelf de stappen te zetten
- Evalueert samen met de persoon de gezette stappen en bespreekt gevolgen en risico's van bepaalde keuzes
- Stelt de persoon in staat zijn eigen perspectief te verruimen
- Ondersteunt de persoon bij praktische vragen over administratie, huishouding en gezin
- Stelt een afsprakenkader op met de persoon  Info block
Personen begeleiden bij administratieve stappen die ze moeten ondernemen  Info block
- Fungeert als verbindingsfiguur tussen (officiële) instanties en de persoon
- Hertaalt brieven, formulieren, … zodat de boodschap begrijpelijk wordt voor de betrokkenen
- Vult samen met de persoon formulieren in  Info block
Een signaalfunctie binnen de organisatie uitoefenen  Info block
- Signaleert vastgestelde knelpunten binnen de organisatie of de hulpverlening
- Maakt de organisatie alert voor drempels binnen de eigen werking
- Houdt zich aan de deontologische regels  Info block
Conflicten oplossen via bemiddeling  Info block
- Bemiddelt tussen personen met verschillende (culturele) achtergronden
- Bouwt een gelijkwaardige relatie op met alle betrokkenen
- Heeft aandacht en respect voor individuele verschillen
- Bekijkt problemen vanuit verschillende invalshoeken
- Bouwt een sociaal netwerk uit van professionele contacten die kunnen ondersteunen  Info block
Kennis van bemiddelingstechnieken  Info block
Problemen of sociale risico's in een regio identificeren  Info block
- Is actief aanwezig bij de doelgroep en bouwt een vertrouwensrelatie op
- Brengt een communicatie tot stand tussen de doelgroep en de omgeving
- Houdt contact en voeling met de doelgroep
- Bevraagt de doelgroep over noden en problemen  Info block
Gezondheids- en opvoedingsacties en acties voor integratie op de arbeidsmarkt binnen een partnernetwerk coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Onderhoudt een netwerk binnen en buiten de organisatie
- Overlegt met interne medewerkers en externe partners
- Maakt afspraken over de uitwerking van de actie, de taakverdeling, ...  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Collectieve acties leiden op het vlak van preventie en gezondheidsopvoeding (voeding, verslaving, seksualiteit, ...)  Info block
- Bepaalt de uitvoeringsvoorwaarden van de actie (tijd, budget, inhoud, middelen,…)
- Zoekt thema's die aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep
- Werkt de inhoud van de actie uit
- Geeft uitleg over een thema
- Doet beroep op deskundigen  Info block
Kennis van addictologie  Info block
Kennis van dieetleer  Info block
Kennis van seksuologie  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Sociale telefoondienst  Info block
Sociale vereniging  Info block
Centrum algemeen welzijnswerk (CAW)  Info block
Centrum voor integrale gezinszorg  Info block
Centrum voor integratie  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
OCMW en gemeente  Info block
Opvangtehuis, opvangcentrum  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Social profit  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in sociale organisaties of verenigingen. Je hebt een vast bureel of standplaats, maar doet soms verplaatsingen. Je komt in contact komt met de doelgroep (personen met sociale of persoonlijke moeilijkheden, studenten, …). Je werk varieert naargelang het soort organisatie (sociale telefoondienst, informatiecentrum, ...) en het interventiedomein (sociaal, juridisch, gezondheid, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Informeren en adviseren over sociale thema's. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor de beroepen Consulent welzijnswerk en Straathoekwerker vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3412, 4414