Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
K120601  Info block
Sociocultureel werk  Info block
Andere benamingen
Agoog (m/v)  Info block
Animator buurtnetwerk (m/v)  Info block
Animator-coördinator activiteiten voor de derde leeftijd (m/v)  Info block
Animator internationaal vrijwilligerswerk door jongeren (m/v)  Info block
Animator vrijwilligerswerk door jongeren (m/v)  Info block
Artistiek animator (m/v)  Info block
Buurtwerker (m/v)  Info block
Consulent vereniging (m/v)  Info block
Coördinator jeugdcentrum (m/v)  Info block
Cultureel animator (m/v)  Info block
Cultuurbeleidscoördinator (m/v)  Info block
Cultureel bemiddelaar voor personen met een handicap (m/v)  Info block
Diensthoofd Vrije Tijd (m/v)  Info block
Directeur buurtnetwerk (m/v)  Info block
Directeur cultureel centrum (m/v)  Info block
Directeur jeugdhuis en cultuurhuis (m/v)  Info block
Educatief medewerker jongerenwerking (m/v)  Info block
Educatief medewerker monitorenwerking (m/v)  Info block
Educatief medewerker volwassenenwerking (m/v)  Info block
Educatief stafmedewerker (m/v)  Info block
Educatief stafmedewerker vakantiewerking (m/v)  Info block
Jeugdconsulent (m/v)  Info block
Jeugdwerker (m/v)  Info block
Medewerker buurthuis (m/v)  Info block
Medewerker opvangcentrum (m/v)  Info block
Medewerker cultuurcentrum (m/v)  Info block
Medewerker jeugdcentrum (m/v)  Info block
Medewerker ondersteuning promotie, fondsenwerving en/of educatie (m/v)  Info block
Migrantenwerker (m/v)  Info block
Onderwijsopbouwwerker (m/v)  Info block
Opbouwwerker (m/v)  Info block
Opvoeder voor sociale en culturele activiteiten (m/v)  Info block
Projectcoördinator vormingsinstelling (m/v)  Info block
Projectmedewerker Kunst en Cultuur (m/v)  Info block
Projectmedewerker socioculturele activiteiten (m/v)  Info block
Sociaal animator (m/v)  Info block
Sociaal animator in een opvangtehuis (m/v)  Info block
Sociaal-educatief vormingswerker (m/v)  Info block
Sociaal wijkcoördinator (m/v)  Info block
Sociaal-cultureel vormingswerker (m/v)  Info block
Sociaal-cultureel werker (m/v)  Info block
Sociocultureel coördinator (m/v)  Info block
Sociocultureel werker (m/v)  Info block
Stafmedewerker jeugd (m/v)  Info block
Stafmedewerker socioculturele vereniging (m/v)  Info block
Stafmedewerker vorming (m/v)  Info block
Verantwoordelijke buurthuis (m/v)  Info block
Verantwoordelijke plaatselijk ontmoetingscentrum (m/v)  Info block
Verantwoordelijke sociocultureel centrum (m/v)  Info block
Vormingswerker (m/v)  Info block
Ziekenhuisanimator  Info block
Definitie
Ontwerpt en coördineert socioculturele activiteiten, processen en projecten vanuit een thema of gericht op een doelgroep aan de hand van socioculturele methodieken. Met als doel individuen en groepen te stimuleren en te versterken.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: activiteiten van een team coördineren, een organisatie leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Informatie verzamelen (culturele eigenheden, belangen, ...) en een sociocultureel traject bepalen  Info block
- Legt en onderhoudt contact met de doelgroep en betrokkenen
- Raadpleegt verschillende bronnen
- Analyseert de situatie en behoefte aan sociaal-cultureel werk bij de doelgroep
- Brengt de beginsituatie van de doelgroep in kaart
- Leeft zich in de situatie van de doelgroep in
- Bekijkt de situatie vanuit verschillende invalhoeken
- Betrekt alle actoren bij het inschatten van de situatie  Info block
Kennis van socioculturele eigenschappen van de verschillende doelgroepen  Info block
Kennis van de sociale kaart  Info block
Kennis van onderzoeksmethodes  Info block
Kennis van de culturele kaart  Info block
Socioculturele activiteit, proces en project uitwerken volgens de visie van de organisatie of het (lokale) beleid  Info block
- Hanteert socioculturele werkmethodieken aangepast aan de doelgroep, het thema, de situatie
- Brengt eigen sociaal-agogische expertise in
- Toetst de doelstellingen van de activiteit of een project aan de visie van de organisatie
- Stemt het activiteitenaanbod af op de doelgroep
- Houdt rekening met de diversiteit van de doelgroep (culturele en sociale achtergrond, leeftijd, gender, ...)
- Stelt de inhoud van de vorming samen
- Stimuleert tot leren en zelfontwikkeling
- Grijpt in op maatschappelijke structuren om een inclusieve samenleving te realiseren
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied en de maatschappij op
- Helpt de doelgroep of het thema verbinden met de samenleving en omgekeerd  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van socioculturele eigenschappen van de verschillende doelgroepen  Info block
Kennis van psychosociale wetenschappen  Info block
Kennis van socioculturele methodieken  Info block
Kennis van groepsprocessen, intervisie  Info block
Kennis van bemiddelingstechnieken  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Socioculturele activiteiten, processen en projecten opstarten en opvolgen  Info block
- Stelt een plan van aanpak op met doelstellingen, benodigde middelen, tijdspad, taakverdeling, …
- Stemt de planning af op de beschikbare tijd en middelen
- Maakt afspraken over de taakverdeling
- Volgt de keuze voor locatie, materiaal en middelen op en stuurt bij waar nodig
- Geeft aanwijzingen aan medewerkers, vrijwilligers en/of deelnemers  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van socioculturele eigenschappen van de verschillende doelgroepen  Info block
Communiceren over de werking van de organisatie
De socioculturele activiteiten voorstellen aan de doelgroep  Info block
- Promoot de activiteiten of projecten bij de doelgroep
- Stemt communicatie- en interactievormen af op de kenmerken en behoeften van de doelgroep
- Zet acties en campagnes op om de samenleving bewust te maken van maatschappelijke problemen
- Helpt het communicatiebeleid van de organisatie uitwerken en uitvoeren
- Netwerkt en onderhoudt contacten met andere organisaties, overheden, media, …
- Verwoordt het standpunt van de organisatie
- Bouwt partnerschappen tussen verschillende bevolkingsgroepen, organisaties en beleidsniveaus
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Activiteiten (groepsgesprekken, preventielessen, …) met de doelgroep samenstellen en begeleiden over thema’s die betrekking hebben op een democratische, rechtvaardige en duurzame samenleving  Info block
- Geeft vormingen
- Stimuleert en steunt de doelgroep bij het verkennen, (h)erkennen en aanpakken van noden, talenten en verwachtingen
- Speelt in op de actualiteit en de noden van de doelgroep
- Geeft informatie op maat van de doelgroep
- Stimuleert de doelgroep tot interactie (inbreng, vragen stellen, naar elkaar luisteren, …)
- Geeft personen, groepen, systemen of samenlevingen leerkansen door het creëren of versterken van leercontexten
- Verhoogt de deelname aan en het deelhebben en het deel zijn van cultuur (in enge en brede zin)
- Verhoogt de graad van betrokkenheid van burgers op hun samenleving volgens het vooropgestelde veranderingsdoel
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal  Info block
Kennis van bemiddelingstechnieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van socioculturele eigenschappen van de verschillende doelgroepen  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Kennis van participatietechnieken  Info block
Balans opmaken van de activiteiten, processen en projecten en dit meedelen en uitwisselen binnen het team of met partners  Info block
- Rapporteert mondeling en schriftelijk over de doelgroep of het thema
- Houdt gegevens bij over de activiteiten
- Zoekt oplossingen voor het verbeteren van de dienstverlening
- Stelt informatie- en/of evaluatieverslagen op
- Komt uit voor een eigen standpunt
- Luistert naar de inbreng van anderen
- Werkt multidisciplinair samen en binnen netwerken van organisaties
- Draagt bij aan ervaringsuitwisseling, praktijkonderzoek en verdere ontwikkeling van het beroep  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
Kennis van vergadertechnieken  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De acties van een groep tijdens een project/werkzaamheden coördineren:
In het buitenland  Info block
Nationaal  Info block
De socioculturele ontwikkeling bepalen of helpen bepalen en acties opzetten met groepen, organisaties, …  Info block
De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren
Een vooruitgangstraject voorstellen  Info block
- Maakt een stand van zaken op over de dienstverlening
- Gaat na of de doelstellingen worden behaald
- Volgt ontwikkelingen in de (internationale) samenleving op (aspecten, tendensen, …) en anticipeert op de consequenties voor de doelgroep of het thema
- Signaleert wrijvingen tussen de evoluerende samenleving en de doelgroep of het thema
- Zoekt oplossingen voor knelpunten
- Levert input voor het beleidsplan, het voorgangsrapport, jaarplan of jaarverslag  Info block
Kennis van organisatiebeheer  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Houdt gegevens bij over de uitgaven en inkomsten
- Maakt een afrekening en jaarrekening op  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Kennis van financieel beheer  Info block
Kennis van het VZW-beheer  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Basiskennis van personeelsbeheer  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Geeft uitleg over een thema of over de uitvoering van handelingen
- Past taalgebruik en boodschap aan het doelpubliek aan
- Maakt een inschatting van de competenties van de deelnemers en speelt hierop in
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Doet voorstellen voor opleiding  Info block
Kennis van het opleidingenaanbod  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Vrijwilligers ondersteunen  Info block
- Begeleidt, motiveert en versterkt vrijwilligers
- Vervult formaliteiten en verplichtingen in het kader van de vrijwilligerswet
- Informeert vrijwilligers over hun rechten en plichten
- Treedt op als tussenpersoon tussen de vrijwilligers en de werknemers van de organisatie
- Participeert aan de opmaak en uitvoering van het vrijwilligersbeleid  Info block
Kennis van vrijwilligerswetgeving  Info block
Kennis van vrijwilligerswerking en vrijwilligersmanagement  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
De eigen deskundigheid ontwikkelen  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Onderhoudt externe contacten (werkgeversfederatie, netwerk van organisaties, ...)
- Reflecteert systematisch over het eigen professioneel handelen
- Luistert naar feedback van anderen  Info block
Een dienst of een organisatie leiden  Info block
- Bepaalt de visie en missie
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur
- Vervult formaliteiten in het kader van de VZW-wetgeving  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Buurtnetwerk  Info block
Dorpshuis  Info block
Jeugdhuis  Info block
Opvangtehuis, opvangcentrum  Info block
Sociocultureel centrum  Info block
Strafinrichting  Info block
Seniorenvereniging  Info block
Verzorgingsinstelling  Info block
Vereniging (vzw,...)  Info block
Niet-gouvernementele organisatie (NGO)  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Beweging  Info block
Vormingsinstelling  Info block
Volkshogeschool  Info block
Jeugdbeweging  Info block
Jeugdorganisatie  Info block
Opbouwwerk  Info block
Cultuurspreidingsinitiatief  Info block
Sociaal artistieke organisatie  Info block
Social profit  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij socioculturele organisaties, verenigingen, … en komt in contact met de doelgroep en met de verschillende betrokkenen (animatoren, maatschappelijk werkers, zorgverleners, de overheid, ondernemingen, Je doet soms verplaatsingen of meerdaagse reizen (internationaal vrijwilligerswerk, ...). Je werk varieert naargelang de organisatie en de socioculturele kenmerken van de doelgroep en/of het thema.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Sociocultureel werk. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor de beroepen Coördinator sociocultureel werk en Sociocultureel werker vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3412