Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 31-1-14
K120701  Info block
Sociaal-educatief werk  Info block
Andere benamingen
Adviseur integratie en probatie (m/v)  Info block
Begeleider in algemeen welzijnswerk (m/v)  Info block
Coördinator sociaal-educatieve projecten (m/v)  Info block
Gespecialiseerd opvoeder (m/v)  Info block
Gespecialiseerd opvoeder in ambulante setting (m/v)  Info block
Gespecialiseerd opvoeder preventie (m/v)  Info block
Gespecialiseerd opvoeder straathoekwerk (m/v)  Info block
Hoofdopvoeder van de sociaal-educatieve dienst (m/v)  Info block
Hoofdopvoeder (m/v)  Info block
Opvoeder begeleider (m/v)  Info block
Opvoeder in ambulante setting (m/v)  Info block
Opvoeder in bijzondere jeugdzorg (m/v)  Info block
Opvoeder in de gehandicaptenzorg (m/v)  Info block
Opvoeder van de gerechtelijke jeugdbescherming (m/v)  Info block
Opvoeder internaat (m/v)  Info block
Orthopedagoog (m/v)  Info block
Sociaal-educatief opvoeder (m/v)  Info block
Sociaal-educatief stagiair-opvoeder (m/v)  Info block
Klinisch orthopedagoog (m/v)  Info block
Pedagoog (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert het dagelijks leven en start sociaal-educatieve acties op voor een doelgroep in een problematische welzijnssituatie (kinderen, volwassenen, personen met een handicap, ...). Met als doel hun sociale integratie of reïntegratie te bevorderen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: tussenkomen in het kader van juridische maatregelen, activiteiten van een team coördineren  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen  Info block
- Legt contact met de zorgvrager en de omgeving
- Neemt dossiers over de zorgvrager door
- Wint informatie in bij teamleden of hulpverleners
- Vangt signalen van de zorgvrager of de omgeving op en interpreteert ze
- Maakt een inschatting van risico’s voor de zorgvrager en de omgeving (gezondheid, veiligheid,…)
- Maakt een inschatting van de vaardigheden van de zorgvrager  Info block
Kennis van addictologie  Info block
Kennis van de sociale kaart  Info block
Kennis van kinderpsychologie  Info block
Kennis van luister- en omgangstechnieken  Info block
Kennis van psychiatrische aandoeningen  Info block
Kennis van socioculturele eigenschappen van de verschillende doelgroepen  Info block
De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten  Info block
- Overloopt de leefregels binnen de groep en de regels van de instelling
- Brengt structuur aan in de dagelijkse activiteiten
- Begeleidt zorgvragers bij de hygiënische verzorging
- Ziet erop toe dat tijdig naar werk of school wordt vertrokken
- Biedt een gevarieerde vrijetijdsbesteding aan op maat van de zorgvrager
- Stimuleert de autonomie van de zorgvragers zoveel mogelijk
- Reageert op situaties die uit de hand dreigen te lopen  Info block
Kennis van groepsdynamische processen  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Kennis van socioculturele eigenschappen van de verschillende doelgroepen  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Kennis van zelfbeheersings- en kalmeringstechnieken  Info block
Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen  Info block
- Leert sociale en praktische vaardigheden aan
- Geeft zelf het goede voorbeeld
- Handelt consequent bij het volgen van de regels
- Geeft grenzen aan indien nodig
- Houdt groepsoverzicht  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Zorgvrager(s) informeren en sensibiliseren over de thema's geweld, verslaving, seksualiteit, analfabetisme en persoonlijke steun bieden door advies en hulp  Info block
- Stelt de inhoud van de informatiesessie of workshop samen
- Speelt in op de actualiteit en de noden van de doelgroep
- Laat informatie aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep
- Geeft informatie op maat van de zorgvrager
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Kennis van luister- en omgangstechnieken  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Kennis van socioculturele eigenschappen van de verschillende doelgroepen  Info block
Kennis van groepsdynamische processen  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Samen met of voor de zorgvrager de sociaal-educatieve stappen ondernemen bij sociale en medische instellingen, werkgevers, onderwijsinstellingen, ...  Info block
- Fungeert als verbindingsfiguur tussen (officiële) instanties en de zorgvrager
- Onderhoudt een netwerk binnen en buiten de organisatie
- Vult samen met de zorgvrager formulieren in
- Past taalgebruik aan de zorgvrager aan  Info block
Kennis van de sociale kaart  Info block
Samen met de zorgvrager het sociaal-educatieve project opvolgen en een handelingsplan voorstellen  Info block
- Overloopt het afsprakenkader met de zorgvrager in het kader van het handelingsplan
- Organiseert overlegmomenten met de zorgvrager
- Bouwt een vertrouwensrelatie op met de zorgvrager
- Motiveert de zorgvrager
- Wijst de zorgvrager op de gevolgen van zijn gedrag  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Kennis van luister- en omgangstechnieken  Info block
Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ....  Info block
- Stelt informatie en/of evolutieverslagen op
- Deelt kennis, ervaringen, problemen en/of knelpunten mee
- Verwoordt een eigen standpunt
- Gaat vertrouwelijk om met informatie over de zorgvrager of de omgeving
- Past de communicatiestijl aan de doelgroep aan  Info block
Kennis van vergadertechnieken  Info block
Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …)
De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)  Info block
- Houdt gegevens bij over de activiteiten
- Stelt informatie en/of evaluatieverslagen op
- Deelt kennis, ervaringen, problemen en/of knelpunten mee  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Activiteiten:
Sociaal-educatieve opvolging van gedetineerden of personen onder gerechtelijk toezicht  Info block
Sociaal onderzoek op verzoek van de rechtbank  Info block
Kennis van het Wetboek van Strafvordering  Info block
Specifieke doelgroep:
Analfabetisme, laaggeletterdheid  Info block
Ernstige schoolmoeilijkheden  Info block
Gehoorstoornissen  Info block
Visuele stoornissen  Info block
Psychologische moeilijkheden  Info block
Sociaal-emotionele moeilijkheden  Info block
Lerenden met gedragsmoeilijkheden  Info block
Motorische stoornissen  Info block
Personen in een sociale noodsituatie identificeren en oplossingen voorstellen onder de vorm van noodopvang of doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten  Info block
- Vangt signalen op en interpreteert ze
- Herkent tekenen van verslaving
- Vraagt door naar problemen, oorzaken en achtergrond
- Bepaalt de organisaties en personen die voor de zorgvrager van belang zijn
- Neemt contact op met officiële of gespecialiseerde instanties  Info block
Kennis van de sociale kaart  Info block
Kennis van addictologie  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Problemen of sociale risico's in een regio identificeren
Individuele of collectieve oplossingen voorstellen  Info block
- Bevraagt de doelgroep over noden en problemen  Info block
Acties organiseren voor de ontwikkeling of instandhouding van sociale of familiale banden  Info block
- Informeert de omgeving van de zorgvrager over de toestand en begeleiding
- Betrekt de omgeving van de zorgvrager bij de afspraken
- Nodigt de omgeving van de zorgvrager uit voor activiteiten  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Geeft uitleg over een thema of over de (ped)agogische aanpak
- Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de medewerkers
- Begeleidt nieuwkomers en stagiairs
- Doet voorstellen voor opleidingen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Centrum voor integrale gezinszorg  Info block
Comité voor bijzondere jeugdzorg  Info block
Dienst voor begeleid wonen  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Medisch-psychologisch centrum  Info block
Opvangtehuis, opvangcentrum  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Vereniging  Info block
Onderwijsinstelling  Info block
Penitentiaire instelling  Info block
Medisch-pedagogisch instituut (MPI)  Info block
(Semi-) internaat  Info block
Dagbestedingscentrum  Info block
Centrum algemeen welzijnswerk (CAW)  Info block
Orthopedagogisch centrum  Info block
Welzijnszorg  Info block
Social profit  Info block
In ploegen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Inwonend  Info block
Werkomgeving
Je werkt in MPI's, internaten, dagbestedingscentra, … . Je komt in contact met de doelgroep en werkt samen met maatschappelijk werkers, onderwijspersoneel, magistraten, …. Je werk varieert naargelang de sector, de doelgroep (kinderen, personen met een handicap, gedetineerden, ...) en de werkomgeving (residentiële of ambulante setting, ...). Je werkt soms in het weekend, op feestdagen of 's nachts.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Sociaal-educatief werk. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Het beroep Klinisch orthopedagoog is een gereglementeerd beroep geregeld bij de wet van 10 mei 2015 over de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2635, 3412