Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 3-11-14
K130201  Info block
Verzorging volwassenen  Info block
Andere benamingen
Verzorgende (m/v)  Info block
Polyvalent verzorgende (m/v)  Info block
Bejaardenhelper (m/v)  Info block
Thuisoppasser (m/v)  Info block
Begeleidingsassistent (m/v)  Info block
Begeleidingsassistent voor bejaarden (m/v)  Info block
Begeleidingsassistent voor personen met een beperking (m/v)  Info block
Assistent begeleid wonen (m/v)  Info block
Geriatrisch assistent (m/v)  Info block
Gerontologisch assistent (m/v)  Info block
Verzorger (m/v)  Info block
Familiehulp (m/v)  Info block
Gezinshelper (m/v)  Info block
Gezinsverzorgende (m/v)  Info block
Thuishelper bij volwassenen (m/v)  Info block
Gezinshelper bij volwassenen (m/v)  Info block
Ziekenoppas (m/v)  Info block
Oppashulp (m/v)  Info block
Kraamverzorger (m/v)  Info block
Kraamverzorgende (m/v)  Info block
Definitie
Helpt personen met een zorgbehoefte uit diverse doelgroepen en hun omgeving bij de zorg, de activiteiten van het dagelijks leven (opstaan, wassen, ...) en het huishoudelijk werk (koken, huishouden, boodschappen, ...) om hun autonomie te behouden. Biedt hen psychosociale ondersteuning. Werkt in een (multidisciplinair) team.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De persoon met een zorgbehoefte adviseren over de activiteiten van het dagelijks leven (maaltijden, huishoudelijk werk, hygiëne, veiligheid, ...)  Info block
- Legt contact met de persoon met een zorgbehoefte en de omgeving
- Stelt vragen over de leefcontext en de gewoonten
- Neemt het dossier door
- Wint informatie in bij teamleden of hulpverleners
- Geeft uitleg over het aangepast uitvoeren van activiteiten en demonstreert ze
- Houdt rekening met de wensen en de mogelijkheden van de persoon met een zorgbehoefte
- Doet voorstellen voor het aanpassen van de leefruimte
- Stelt de behoefte aan hulpmiddelen en verzorgingsmateriaal vast
- Herkent weerstanden en maakt ze bespreekbaar
- Maakt een inschatting van risico's voor de persoon met een zorgbehoefte en de omgeving (gezondheid, veiligheid, ...)
- Reikt tips aan voor een gezonde levenswijze en een goede lichaamszorg
- Stimuleert tot zelfredzaamheid  Info block
Kennis van actieve luistertechnieken  Info block
Helpen bij de activiteiten van het dagelijks leven  Info block
- Brengt structuur aan in de dagelijkse activiteiten (slaap- en dagritme, afwisseling activiteit versus inactiviteit, …)
- Begeleidt eet- en verzorgingsmomenten (helpen bij eten en drinken, omkleden, het naar toilet gaan, hygiënische zorgen)
- Ondersteunt de persoon met een zorgbehoefte bij een recreatieve activiteit, ontspanning en sociale contacten
- Helpt de persoon met een zorgbehoefte bij het bewegen en zich verplaatsen
- Biedt ondersteuning bij het gebruik van hulpmiddelen en verzorgingsmateriaal
- Stemt de begeleidingsstijl af op de persoon met een zorgbehoefte (cultureel, religieus, leeftijd, verwachtingen, beleving, ...)
- Werkt volgens afspraken en visie van de organisatie (veiligheid, toezicht naleven, …)
- Voert een gesprek over alledaagse onderwerpen
- Moedigt de persoon met een zorgbehoefte aan tot evenwichtige voeding, beweging, hygiëne, sociaal contact, …  Info block
Kennis van ergonomie  Info block
Kennis van richtlijnen voor hygiëne en netheid  Info block
Kennis van luister- en omgangstechnieken  Info block
Boodschappen doen, maaltijden klaarmaken, administratieve formaliteiten verrichten, ... voor de persoon met een zorgbehoefte  Info block
- Biedt ondersteuning bij de organisatie van het huishouden
- Stelt een boodschappenlijst op samen met de persoon met een zorgbehoefte
- Respecteert het budget bij de aankopen
- Bergt de boodschappen op
- Gebruikt keukengerei en –apparatuur
- Hanteert voedings- en dieetvoorschriften volgens de vraag van de persoon met een zorgbehoefte en de richtlijnen van de arts of andere zorgverleners
- Leeft afspraken voor veiligheid en hygiëne in de woning na  Info block
Basiskennis van dieetleer  Info block
Kennis van veiligheidsregels in huis  Info block
Kennis van huishoudelijke hulpverlening  Info block
Helpen bij de lichaamsverzorging en de comfortzorg van de persoon met een zorgbehoefte (handen en gezicht wassen, haarverzorging, ...)  Info block
- Maakt afspraken over de hulp bij de lichaamsverzorging en comfortzorg
- Leeft richtlijnen na van de arts of andere zorgverleners
- Brengt hulpmiddelen aan (prothesen, hoorapparaat, …)
- Biedt eerste hulp bij ongevallen
- Past regels voor (hand)hygiëne toe
- Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van EHBO  Info block
Kennis van persoonsverzorging  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Hulpmiddelen aan de persoon met een zorgbehoefte verschaffen (verhogen of regelen van de zetel, het bed, ...)
De persoon met een zorgbehoefte steun verlenen
De veiligheidsvoorzieningen, verzorging, ... controleren  Info block
- Waakt over het algemeen comfort van de persoon met een zorgbehoefte
- Hanteert materieel (ziekenhuisbed, patiëntenlift, medische matras, …)
- Neemt maatregelen ter voorkoming van drukletsels, vochtletsels, verstijvingen, misgroeiingen, …
- Helpt de ademhaling en bloedcirculatie bevorderen
- Verzorgt huidirritaties, …
- Biedt steun bij moeilijke of emotionele momenten
- Ondersteunt de draagkracht van de omgeving van de persoon met een zorgbehoefte  Info block
Kennis van hulp aan personen met een zorgbehoefte (technieken, middelen, ...)  Info block
De gezondheidstoestand van de persoon met een zorgbehoefte observeren
Gedragswijzigingen, stemmingswisselingen, ... vaststellen
De betrokkenen informeren (familie, arts, ...)  Info block
- Herkent problemen van fysieke, psychische of sociale aard
- Schat de ernst van de situatie in
- Bespreekt de problemen
- Rapporteert over temperatuur, uitscheiding, symptomen van dysfuncties, ...
- Signaleert suïcidaal gedrag, verwaarlozing en misbehandeling, …
- Roept bij crisissituaties een arts, verpleegkundige, ziekenwagen, ... op  Info block
Basiskennis van gerontologie  Info block
Basiskennis van psychologie  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken met een doelgroep:
Grote gezinnen, ouders, kraamzorg  Info block
Personen met een mentale beperking  Info block
Personen met een motorische beperking  Info block
Personen met een psychische beperking  Info block
Zieken  Info block
Terminaal zieken  Info block
Kansarmen  Info block
Personen met dementie  Info block
Ouderen  Info block
Kennis van classificatie van handicaps  Info block
Kennis van ouderdomsziekten  Info block
Kennis van modaliteiten van de palliatieve verzorging  Info block
Kennis van kraamzorg  Info block
Kennis van ziektebeelden  Info block
Kennis van kansarmoede  Info block
De leefruimten en het textiel van de persoon met een zorgbehoefte onderhouden  Info block
- Brengt een huiselijke sfeer in de leefruimten
- Waakt over de orde in de kamers
- Reinigt droog en/of nat
- Wast, strijkt en bergt kleding en ander textiel op
- Voert klein verstelwerk van kleding en ander textiel uit
- Hanteert een opmaaktechniek volgens het soort bed en beddengoed  Info block
Bijstand verlenen bij het gebruik van orale geneesmiddelen op voorschrift van een arts  Info block
- Voert het medicatieschema van de persoon met een zorgbehoefte uit (tijdstip, dosis, ...)
- Helpt de persoon met een zorgbehoefte met medicatie die door de verpleegkundige, arts of apotheker werd klaargezet
- Bevordert therapietrouw en ondersteunt stiptheid  Info block
Ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten animeren (spelletjes, lezen, ...)
De persoon met een zorgbehoefte stimuleren om deel te nemen  Info block
- Brengt een aangename sfeer (seizoensversiering, huiskrant, bewonersraad, …)
- Bespreekt met andere zorgverleners de behoeften aan activiteiten
- Licht activiteiten toe en begeleidt ze
- Legt de nadruk op het welbevinden van de persoon met een zorgbehoefte
- Betrekt de omgeving van de persoon met een zorgbehoefte bij het sociale leven  Info block
Kennis van animatie  Info block
Een persoon met een zorgbehoefte begeleiden tijdens wandelingen of verplaatsingen  Info block
Maaltijdborden aannemen, verdelen en bedelen  Info block
- Past het verdeelsysteem toe
- Bereidt warme dranken
- Bereidt de maaltijdkarren voor en ruimt ze op
- Sorteert afval en etensresten volgens de richtlijnen  Info block
De pas bevallen vrouw ondersteunen bij het geven van (borst)voeding  Info block
- Schept een sfeer van geborgenheid, warmte en veiligheid
- Wijst bij problemen met de voeding door naar een vroedvrouw, lactatiedeskundige of arts  Info block
Kennis van voeding bij pasgeborenen  Info block
Activiteiten organiseren volgens de verwachtingen en noden van de persoon met een zorgbehoefte (maaltijden, vrije tijd, …)  Info block
- Maakt afspraken over de activiteiten of de hulp bij de activiteiten
- Respecteert de gewoonten van de persoon met een zorgbehoefte
- Zoekt samen naar oplossingen bij problemen  Info block
Opvolggegevens van de betrokkene registreren
Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel  Info block
- Woont teamvergaderingen bij
- Vraagt hulp of advies bij problemen
- Gaat vertrouwelijk om met informatie  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Registreert het verbruik van producten
- Geeft de te bestellen hoeveelheden of tekorten door  Info block
Het budget opvolgen of budgetadvies geven (persoon met een zorgbehoefte, familie, ...)  Info block
- Registreert inkomsten- en uitgavengegevens
- Past verschillende betalingswijzen toe
- Bepaalt in overleg met de betrokkenen hoe het budget wordt besteed  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Woonzorgvoorziening  Info block
Organisatie voor thuishulp  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Vereniging  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Opvangtehuis, opvangcentrum  Info block
Zorgvoorziening voor personen met een beperking  Info block
Particuliere werkgever  Info block
Welzijnszorg  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Social profit  Info block
Dienstverlening voor particulieren  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Nachtwerk  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
In ploegen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt autonoom bij particulieren thuis of in teamverband in organisaties (woonzorgvoorzieningen, opvangtehuizen, ...). Je komt in contact met begeleiders, familie, medisch en paramedisch personeel, … Je werkt in het kader van hulp- en dienstverlening. Je werk kan variëren naargelang de organisatie (particuliere werkgever, woonzorgvoorziening, ...), de plaats (thuis, inrichting, ...), de doelgroep (bejaarden, jonge gezinnen, personen met dementie, kansarmen, ...) en de autonomie van de persoon. Je werkt soms met flexibele of onderbroken werkuren, in shifts, in het weekend, op feestdagen en 's nachts.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Verzorging volwassenen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Voor het beroep verzorgende moet je houder zijn van een getuigschrift verzorgende of houder van een bekwaamheidsattest polyvalent verzorgende (zie Besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 tot regeling van de opleiding tot polyvalent verzorgende en de bijkomende opleidingsmodule tot zorgkundige).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3412, 5322