Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
K140101  Info block
Overheidsbeleid uitwerken  Info block
Andere benamingen
Beleidsverantwoordelijke overheidsdienst (m/v)  Info block
Leidinggevende van de centrale administratie (m/v)  Info block
Leidinggevende van een territoriaal bestuur (m/v)  Info block
Directeur van de gedecentraliseerde diensten van de Administratie (m/v)  Info block
Directeur van een gewestelijke overheidsdienst (m/v)  Info block
Regionaal directeur van de gedecentraliseerde overheidsdiensten (m/v)  Info block
Inspecteur-generaal van de Administratie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een gedecentraliseerde overheidsdienst (m/v)  Info block
Sectoraal verantwoordelijke ambtenarenzaken (m/v)  Info block
Secretaris-generaal van het ministerie (m/v)  Info block
Beleidsverantwoordelijke non-profit (m/v)  Info block
Directeur-generaal overheid en aanverwante diensten (m/v)  Info block
Directeur-generaal van een overheidsinstelling (m/v)  Info block
Administrateur-generaal (m/v)  Info block
Gedelegeerd bestuurder (m/v)  Info block
Directeur-generaal  Info block
Gewestelijk directeur (m/v)  Info block
Provinciaal directeur (m/v)  Info block
Definitie
Draagt bij tot het bepalen en uitwerken van het overheidsbeleid. Coördineert de beleidsuitvoering in de lokale overheidsdiensten.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: controleren en evalueren van het overheidsbeleid.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De visie en strategische doelstellingen van de actieprogramma's van de overheid uitwerken  Info block
- Omschrijft prioriteiten en doelstellingen die voortvloeien uit het beleid (begrotingsvoorstellen, ontwerpen van regelgeving, voorstellen voor beleidsinstrumenten, ontwerpbeheersovereenkomsten, …)
- Stemt met ministers of kabinetten af over structurele verwachtingen  Info block
Kennis van administratief recht  Info block
Kennis van grondwettelijk recht  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
De doelstellingen en de middelen van de actieprogramma's van de overheid bepalen
De financiering onderhandelen  Info block
- Stelt een plan op waarin de strategische doelstellingen worden omgezet in operationele doelstellingen
- Houdt rekening met relevante aspecten op administratief, juridisch, maatschappelijk en technisch vlak
- Werkt overzichten van de activiteiten uit
- Maakt financiële berekeningen
- Legt criteria voor financiering vast  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Kennis van overheidsfinanciën  Info block
Actieprogramma's toepassen op regionaal of lokaal niveau of bij overheidsinstellingen  Info block
- Voert overleg op lokaal niveau
- Plant de opeenvolgende implementatiefasen in
- Past veranderingsmanagement toe  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van vergadertechnieken  Info block
De toepassing van regeringsbeslissingen controleren en evalueren (enquête, audit, werkgroepen, ...)  Info block
- Onderzoekt het effect en de gevolgen van genomen maatregelen
- Organiseert een bevraging
- Stelt parameters op om de voortgang te evalueren
- Beslist, in overleg, over aanpassingen en alternatieve ingrepen  Info block
Een rapport van de acties opstellen
Corrigerende maatregelen en een verbeteringstraject voorstellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Inventariseert genomen acties
- Formuleert aanbevelingen en voorstellen op basis van de resultaten van onderzoek
- Licht het rapport toe aan stakeholders
- Rapporteert aan de minister over de stand van zaken van de beleidsuitvoering en -evaluatie, de efficiëntie en de effectiviteit van het te plannen en het gevoerde beleid en de eventuele bijsturing ervan  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
De directies van een ministerie of een administratie coördineren
De activiteiten verdelen onder de dienstverantwoordelijken  Info block
- Bepaalt de doelstellingen van de dienst
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Voorziet middelen en tijd voor werkoverleg
- Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, personeel, …)
- Evalueert de werking en doet voorstellen ter verbetering  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De actieprogramma's van de overheid bepalen in een domein:
Centraal bestuur  Info block
Buitenlandse zaken, buitenlandse politiek  Info block
Cultuur  Info block
Defensie  Info block
Economische ontwikkeling (integratie, vorming, tewerkstelling, ...)  Info block
Ruimtelijke ordening  Info block
Volksgezondheid  Info block
Sociale en medisch-sociale sector  Info block
Wetsontwerpen of reglementen voorbereiden voor de regering
Presentaties opstellen voor het parlement  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Maakt een analyse over het thema ter voorbereiding
- Verzamelt en analyseert de standpunten van sociale partners en stakeholders
- Stelt ontwerpteksten op basis van eigen expertise en inbreng van de partners en stakeholders op
- Presenteert het ontwerp voor een raad of een parlementaire commissie  Info block
De naleving van de reglementering en het gebruik van de overheidsfondsen door gedecentraliseerde administraties, overheidsinstellingen en begunstigde instellingen controleren  Info block
- Bestudeert jaarverslagen
- Houdt toezicht op verrichtingen, procedures, activiteiten, …
- Controleert of de overheidsmiddelen correct beheerd worden  Info block
Kennis van deontologische regels van de interministeriële inspectie  Info block
Verslag uitbrengen bij parlementaire instanties, observatiecentra, ...
Commissies leiden  Info block
- Zit een commissie voor
- Bereikt consensus in de standpunten door het ondersteunen van het overleg
- Trekt besluiten en maakt een verslag  Info block
Een minister bijstaan bij de visie en uitwerking van het overheidsbeleid en bij de werking van het ministerie  Info block
- Overlegt met de sociale partners
- Adviseert de minister  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ministerie, centrale administratie  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Non-profit  Info block
Buitenlandse reizen  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Werkomgeving
Je werkt voor overheidsdiensten. Je hebt contact met tal van tussenpersonen of instellingen (ministers, parlementsleden, beroepsorganisaties, afgevaardigden van lokale overheden, ...). Je werk varieert naargelang het toepassingsgebied (economische ontwikkeling, defensie, buitenlandse zaken, ...) en het betrokken ministerie. Je werk vereist beschikbaarheid en geografische mobiliteit.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Overheidsbeleid uitwerken. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1112, 1114, 1120, 2422