Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
K140201  Info block
Beleidsadvies volksgezondheid  Info block
Andere benamingen
Adviserend tandheelkundige (m/v)  Info block
Apotheker gespecialiseerd in de farmaceutische wetgeving (m/v)  Info block
Algemeen controleur van de veterinaire diensten (m/v)  Info block
Afgevaardigde ziekteverzekering (m/v)  Info block
Adviserend tandarts (m/v)  Info block
Inspecteur van de veterinaire gezondheidsdiensten (m/v)  Info block
Adviserend arts (m/v)  Info block
Arts van de overheidsdienst hygiëne (m/v)  Info block
Arts van de overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (m/v)  Info block
Arts-gezondheidsinspecteur (m/v)  Info block
Arts-inspecteur volksgezondheid (m/v)  Info block
Adviserend apotheker (m/v)  Info block
Apotheker-gezondheidsinspecteur (m/v)  Info block
Apotheker-inspecteur (m/v)  Info block
Gezondheidswerker (m/v)  Info block
Adviseur volksgezondheid (m/v)  Info block
Inspecteur volksgezondheid (m/v)  Info block
Gezondheidscoach (m/v)  Info block
Projectwerker gezondheidszorg (m/v)  Info block
Netwerker gezondheidszorg (m/v)  Info block
Definitie
Ontwerpt preventieve en opvoedkundige programma’s op het vlak van gezondheidszorg. Lanceert acties voor de controle en evaluatie van het gezondheidssysteem. Werkt volgens de vereisten van de volksgezondheid en de medisch-sociale reglementeringen (wetboek volksgezondheid, sociale zekerheid, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een team of een interventienetwerk coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Sociaal-economische gegevens analyseren (sterfte, vruchtbaarheid, pathologieën, …)
Medische activiteit evalueren (zorgconsumptie, gebruik van de uitrustingen, ...)  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (literatuur, databanken, internet, …)
- Controleert informatie op relevantie en betrouwbaarheid
- Interpreteert statistieken
- Legt verbanden tussen verschillende gegevens
- Brengt knelpunten in de gezondheidzorg en hun oorzaken in kaart  Info block
Kennis van epidemiologie  Info block
Kennis van demografie  Info block
Kennis van wetenschappelijke onderzoeksmethodes  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Preventie- en informatieacties over het gezondheidssysteem ontwerpen en lanceren  Info block
- Omschrijft de stappen in het lanceringsproject
- Selecteert de meest efficiënte commerciële acties, campagnethema’s en mediatypes
- Stemt de acties af op de doelgroepen
- Werkt, indien nodig, samen met een marketingbureau
- Toetst de promotiecampagne aan de globale visie  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van wetgeving over volksgezondheid  Info block
De activiteiten van artsen, onderzoekers, ... coördineren
Resultaten evalueren en evoluties opvolgen  Info block
- Ontwikkelt een algemene aanpak zonder details uit het oog te verliezen
- Zoekt samenwerking met interne en externe partners vanuit een wederzijds belang
- Maakt een balans tussen geïnvesteerde tijd, prestatie en kwaliteit
- Maakt een tijdsinschatting en volgt de voortgang van de planning op  Info block
Kennis van vergadertechnieken  Info block
Controlebezoeken afleggen
Organiseren van de zorgverlening, de toepassing van de reglementen, de voorschriften, …  Info block
- Wettigt het controlebezoek
- Licht de doelstelling van de controle toe
- Vraagt documenten op
- Houdt zich aan de wetgeving
- Controleert of de gebruikte werkwijzen voldoen aan de wetten en normen
- Controleert de implementatie en uitvoering van aanbevelingen en richtlijnen  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
Het inspectierapport opstellen en doorgeven aan de instellingsverantwoordelijken, beroepsbeoefenaars, beroepsinstanties, ...  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, ...)
- Gebruikt standaardformulieren en checklists
- Meldt inbreuken en relevante informatie
- Documenteert het rapport met beleidsprincipes en wetgeving  Info block
Kennis van richtlijnen voor inspectie  Info block
Technische ondersteuning bieden aan technische commissies of adviescomités  Info block
- Geeft aanwijzingen over de uitvoering van wettelijke voorschriften
- Zet theoretische modellen om in praktijkrichtlijnen
- Adviseert over het bijsturen van werkprocessen op basis van tussentijdse resultaten  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Interventies uitvoeren binnen het domein:
Geneeskunde  Info block
Farmacie, medische biologie  Info block
Tandheelkunde  Info block
Veterinaire verzorging  Info block
Behandeling van dossiers:
Addictologie (drugsverslaving, alcoholisme, ...)  Info block
Sociale huisvesting  Info block
Gedwongen hospitalisatie  Info block
Behandeling van een handicap  Info block
Medische behandeling in een gevangenis  Info block
Vergrijzing van de bevolking  Info block
Activiteiten:
Internationale expertiseopdracht  Info block
Enquêtes uitvoeren (epidemiologie, voeding, ...)  Info block
Opstellen van publicaties  Info block
Het volksgezondheidsbeleid mee bepalen (beheersing van de gezondheidsuitgaven, zorgaanbod, preventiecampagnes, ...)
Een communicatiestrategie uitstippelen  Info block
- Omschrijft de doelstellingen voor het gezondheidsbeleid
- Zoekt nieuwe mogelijkheden en kansen op
- Integreert de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek over gezondheidsbevordering in het beleid
- Werkt beheersinstrumenten en overzichten van de activiteiten uit
- Omschrijft de stappen en de uitvoeringsvoorwaarden van het communicatieplan (inhoud, vormgeving, media, …)
- Gebruikt een gepaste communicatiemix  Info block
Medisch controleonderzoek van een sociaal verzekerde uitvoeren
De toekenningsvoorwaarden van de prestaties bepalen (invaliditeitsgraad, vrijstelling van remgeld, invaliditeitskaart, ...)  Info block
- Observeert en herkent symptomen bij de patiënt, op fysisch, psychisch en sociaal vlak
- Schat de ernst van de situatie in
- Stelt een diagnose
- Gebruikt instrumenten en apparaten voor observatie
- Verzamelt, registreert, klasseert en beheert patiëntengegevens in het medisch dossier
- Stelt rapporten en verslagen op  Info block
Gezondheidsrisico's evalueren en noodmaatregelen treffen (vaccinatie, sluiting van instellingen, slachten van dieren, ...)  Info block
- Verzamelt informatie over risico’s op basis van wetenschappelijk onderzoek
- Toont gezondheidsrisico’s objectief aan
- Stelt aanbevelingen en interventieplannen op
- Staat in voor een efficiënte informatieverstrekking
- Onderhoudt contacten met de Wereldgezondheidsorganisatie, FAVV, …  Info block
De activiteiten van een dienst evalueren en doorgeven aan de hiërarchisch verantwoordelijken, de adviesinstanties, …  Info block
- Organiseert overleg
- Signaleert knelpunten en draagt oplossingen aan
- Verwoordt het eigen standpunt
- Rapporteert aan de verantwoordelijke  Info block
Aanbevelingen vanuit de ziekteverzekering promoten bij gezondheidsdeskundigen  Info block
- Blijft op de hoogte van wijzigingen in de aangeboden verzekeringsproducten en de wet- en regelgeving  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Volgt nieuwe ontwikkelingen en trends in het vakgebied op
- Peilt naar opleidingsbehoeften bij de medewerkers
- Zoekt opleidingen in functie van de behoeften
- Selecteert relevante trainingsvormen in het bestaande aanbod  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Agentschap voor gezondheidszorg  Info block
Ziekenfonds  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Gespecialiseerde onderwijsinstelling  Info block
Instelling voor sociale bescherming  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Werkomgeving
Je werkt in diverse organisaties (administratie, instelling voor sociale zekerheid, regionale instellingen, ...). Je komt in contact met verschillende betrokkenen van de volksgezondheid ( instellingen voor gezondheidszorg, ...), de zorgverleners (zorginstellingen, beoefenaars, ...) en de doelgroep (sociaal verzekerden, ...). Je werk kan variëren naargelang de plaats van uitoefening (centrale administratie, gedecentraliseerde diensten, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Beleidsadvies volksgezondheid. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2263, 3253, 3257