Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
K140301  Info block
Management van gezondheids-, sociale of penitentiaire instellingen  Info block
Andere benamingen
Manager gezondheidsinstelling (m/v)  Info block
Manager penitentiaire instelling (m/v)  Info block
Manager sociale instelling (m/v)  Info block
Manager van een detentiecentrum (m/v)  Info block
Directeur van een jeugdbeschermingsinstelling (m/v)  Info block
Directeur van een medisch-sociale instelling (m/v)  Info block
Directeur van een privé gezondheidsinstelling (m/v)  Info block
Directeur van een kuuroord (m/v)  Info block
Directeur van een beschutte werkplaats (m/v)  Info block
Directeur van een openbaar ziekenhuis (m/v)  Info block
Directeur van een kuurziekenhuis (m/v)  Info block
Directeur van een ziekenhuis(m/v)  Info block
Directeur van een regionaal ziekenhuis (m/v)  Info block
Directeur van een gespecialiseerd ziekenhuis (m/v)  Info block
Directeur van een universitair ziekenhuis (m/v)  Info block
Directeur van een medisch kuuroord (m/v)  Info block
Directeur van een centrum voor revalidatie en functionele readaptatie (m/v)  Info block
Directeur van een kliniek (m/v)  Info block
Directeur van een sociaal opvangtehuis (m/v)  Info block
Directeur van een gespecialiseerd opvangtehuis (m/v)  Info block
Directeur van een rusthuis (m/v)  Info block
Directeur van een moederhuis (m/v)  Info block
Directeur van een polykliniek (m/v)  Info block
Directeur van een centrum voor opvang- en sociale readaptatie (m/v)  Info block
Directeur van de dienst voor penitentiaire integratie- en probatie (m/v)  Info block
Adjunct-directeur van een ziekenhuis (m/v)  Info block
Adjunct-directeur van een regionaal ziekenhuis (m/v)  Info block
Adjunct-directeur van een gespecialiseerd ziekenhuis (m/v)  Info block
Regionaal directeur van de penitentiaire diensten (m/v)  Info block
Afdelingschef van een socio-educatieve dienst (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een medisch-educatieve instelling (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een medisch-professionele instelling (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een medisch-psychologische instelling (m/v)  Info block
Antenneverantwoordelijke van de dienst penitentiaire integratie- en probatie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een sociale vereniging (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een caritatieve vereniging (m/v)  Info block
Verantwoordelijke maatschappelijke dienstverlening (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een gerontologische informatie- en coördinatiedienst (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een leefeenheid (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een eenheid voor dienstverlening aan particulieren (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een centrum voor maatschappelijke dienstverlening (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een bejaardentehuis (m/v)  Info block
Sectorverantwoordelijke van een thuishulpdienst (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een thuishulpdienst (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een sociale opvangdienst (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een liefdadigheidsinstelling (m/v)  Info block
Operationeel verantwoordelijke non-profit (m/v)  Info block
Definitie
Beheert de personeelszaken, de financiën en de administratie van een sociale, medisch-sociale, gezondheids- of penitentiaire instelling of dienst. Coördineert de activiteiten om de behandeling van de doelgroepen te garanderen (patiënten, personen met sociale moeilijkheden, mensen onder toezicht van het gerecht, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werking van de organisatie organiseren  Info block
- Vertaalt de operationele doelstellingen in concrete processen of projecten
- Bepaalt prioriteiten bij het aansturen van de organisatie
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert medewerkers over de doelstellingen van de organisatie
- Begeleidt teamleiders bij het sturen van hun team en de dagelijkse werking  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van management controlling  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
De financiële middelen van de organisatie, instelling of onderneming beheren  Info block
- Stelt een ondernemingsplan op
- Stelt een financieel plan op of houdt het actueel
- Analyseert de financiële resultaten (balansgegevens, resultatenrekeningen, …) en neemt acties voor eventuele bijsturing
- Onderzoekt de financiële impact van beleidsbeslissingen (bijkomende investeringen, …)
- Legt het algemeen en het financieel beleid voor aan de aandeelhouders, personeelsafgevaardigden, bestuursleden, …  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Toezicht houden op het personeelsbeleid van de organisatie (lonen, opleidingen, aanwervingen, …)  Info block
- Coördineert de opmaak van een personeelsplan
- Stelt doelstellingen op voor het personeelsbeleid (diversiteit, ...)
- Bepaalt de acties die nodig zijn om de personeelsbehoeften te realiseren
- Controleert de betaalbaarheid van het huidig en toekomstig personeelsbestand
- Overlegt met het personeel of hun afgevaardigden over loon- en arbeidsvoorwaarden, evaluatiesystemen, opleidingsmogelijkheden, ...  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Het onderhoud van het patrimonium van de organisatie (gebouwen, uitrusting, ...) controleren en organiseren (onderhoud, opvolging van de werken, ...)  Info block
- Neemt kennis van gemelde defecten en de nood aan onderhoud
- Behandelt klachten over het onderhoud van de gebouwen
- Schat de aard, omvang en techniciteit van de onderhoudsopdracht in
- Geeft opdrachten aan onderhoudsmedewerkers
- Vraagt technische studies op
- Zet onderhouds- of renovatieoperaties op volgens een vooropgesteld tijdschema, met een optimale en prijsbewuste inzet van middelen
- Ziet toe op de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en –richtlijnen
- Controleert of de uitgevoerde werken voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitsnormen en planning
- Woont de oplevering bij  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures voor de uitrusting en het bebouwde erfgoed  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
De dienstverlening organiseren (maaltijden, schoonmaak, ...)
De toepassing van procedures controleren  Info block
- Werkt binnen de afgebakende lijnen van het kwaliteitssysteem
- Controleert de naleving van de hygiëne- en veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften
- Vraagt advies aan de interne sociale dienst of de externe begeleidingsdienst  Info block
Een activiteitenverslag van een organisatie, instelling of onderneming opstellen
Een vooruitgangstraject opstellen  Info block
- Maakt rapport of verslag op met een stand van zaken over de activiteiten, de omzet, de winst, …
- Meet effecten en resultaten
- Gaat na of de doelstellingen worden behaald
- Evalueert de activiteiten en doet voorstellen ter verbetering van de werking en de werkprocessen
- Neemt beslissingen over het organisatieconcept (dienstverlening, personeel, …)
- Zoekt oplossingen voor knelpunten  Info block
Informatie over reglementen, technische evoluties en de resultaten van de activiteiten, ... meedelen en uitwisselen met verschillende instanties  Info block
- Organiseert overleg en geeft presentaties, toelichtingen, …
- Gebruikt communicatiemedia en -middelen
- Verwoordt een eigen standpunt
- Gaat het inhoudelijk debat aan met collega’s uit verschillende instanties
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
De organisatie vertegenwoordigen en communicatieacties voeren bij actoren van het sociaal-economisch veld  Info block
- Bouwt een netwerk van professionele contacten uit
- Verdedigt de belangen van de organisatie bij koepelorganisaties, sectororganisaties, …
- Geeft de informatie van externe partners intern door en overlegt over standpunten  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Toezicht houden op een gezondheidsinstelling:
met 40 tot 200 bedden  Info block
met 201 tot 400 bedden  Info block
met 401 tot 1000 bedden  Info block
met 1000 bedden en meer  Info block
Kennis van overheidsboekhouding  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels voor zorginstellingen  Info block
Een penitentiaire instelling leiden  Info block
- Past wetgeving toe
- Adviseert het beleid over aangelegenheden in het gevangeniswezen (veiligheid, re-integratie, …)
- Beslist over maatregelen ten gevolge van gebeurtenissen die de veiligheid verstoren  Info block
Kennis van penitentiaire reglementering  Info block
Kennis van strafrecht  Info block
Faciliteiten voor reïntegratie van gedetineerden organiseren  Info block
- Organiseert opleidingen voor reïntegratie
- Werkt een plan voor sociaal-administratieve begeleiding uit (huisvesting, inkomen, werk, …)
- Regelt ondersteuning om de vrijlating voor te bereiden
- Verwijst naar gespecialiseerde diensten
- Voorziet mogelijkheid om te antwoorden op verschillende vragen en noden  Info block
Het gerontologisch project van een regio bepalen of ertoe bijdragen  Info block
- Streeft continuïteit in de zorgverlening na
- Werkt mee aan onderzoek
- Neemt deel aan werkgroepen  Info block
Kennis van analyse- en sociale diagnosemethodologie  Info block
Kennis van de organisatie van het gezondheids- en het sociaal systeem  Info block
De tewerkstelling van personen die zijn opgenomen in de organisatie of instelling (personen onder toezicht van het gerecht, personen met een handicap, ...) organiseren  Info block
- Organiseert begeleiding en coaching van de doelgroep (gesprek, actieplan, opvolging)
- Bepaalt de beschikbare kwantitatieve en kwalitatieve middelen (competenties, mogelijkheden, kansen, …)
- Volgt de voortgang van de acties of het traject op
- Overlegt met interne medewerkers of externe partners  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging  Info block
Medisch-psychologisch centrum  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Penitentiaire instelling  Info block
Kuuroord  Info block
Penitentiaire integratie- en probatiedienst  Info block
Organisatie voor thuishulp  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Welzijnszorg  Info block
Kuurwezen en wellness  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Gevangeniswezen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in gezondheids-, penitentiaire, sociale, medisch-sociale, ... instellingen, verenigingen, ... Je moet soms werken in het weekend, op feestdagen, ’s nachts. Mogelijk heb je wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Management van gezondheids-, sociale of penitentiaire instelling. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1112, 1120, 1219, 2635